2. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont a.s.

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: 2. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont a.s.
Adresa: Újezd 81, 789 85 Mohelnice
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: DK mont a.s.
IČ: 26867133
Adresa: Újezd 81, 789 85 Mohelnice
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
květen 2021 – prosinec 2022

2. část rekonstrukce a přístavby areálu firmy DK mont a.s.

Místem plnění je k.ú. Újezd u Mohelnice, areál DK mont a.s., 789 85 Újezd č.p. 81

Stavba je členěna na

 • SO 21 Demolované objekty 2.část – kravín
 • SO 22 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 183/1 o Halu L – hala G
 • SO 23.1 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 181/1 – kotelna, A4, A5.1, A5.2
 • SO 29.2 Kanalizace – změna č.1
 • SO 29.3 Vodovod – změna č.1
 • SO 29.4 Zpevněné plochy 2. část – s dotací – změna č.1
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Stavba je umístěna v průmyslovém a výrobním areálu fy DK mont a.s., v Újezdu, v jeho severozápadní části. Areál je napojen stávajícími sjezdy, na dopravní infrastrukturu – silnici Újezdka.
Území stavby sousedí s výrobními budovami a je ohraničeno vnitroareálovými komunikacemi.
Pozemek je svažitý. Území není poddolováno.
Pozemek se nachází v zastavěném území.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Zájmové území je součástí územního plánu města Mohelnice. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Mohelnice.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjímky z obecných požadavků na využívání území
Netýká se stavby.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků řízení, jejichž stanoviska a posudky jsou přiloženy v části – Dokladová část.
Při výstavbě je nutno respektovat stávající podzemní sítě.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.
Radonový průzkum
Byl proveden průzkum O stanovení radonového indexu pozemku ve smyslu vyhl. č. 307/2002Sb. o radonové ochraně.
Geologický průzkum
Geologický průzkum byl proveden firmou GS Ing. Štěpán Farkaš, říjen 2012 .
Ostatní průzkumy a rozbory nebyly prováděny.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Na území se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Území stavby neleží v záplavovém území.
Území stavby neleží v poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Ochrana okolí stavby nebude prováděna.
Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
V zastavěném areálu firmy se nacházejí nefunkční objekty, které budou kompletně zdemolovány.
1) Objekt vepřína – dlouhý samostatně stojící objekt se nachází v jižní části areálu a to na parcele st. 115/1 a st. 115/3.
2) Objekt kravína – dlouhý objekt nachází se v severní části areálu a to na parcele st.24/9 a st.24/10.
3) Objekt vodárny – samostatně stojící a částečně podzemní objekt se nachází na parcele st. 178/1, 368/2, 591/5, 401/7, 591/12.
4) Objekt stájí – tento objekt se nachází na parcele st. 24/8
5) Objekt ÚOS – samostatně stojící objekt se nachází na parcele st. 174.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků k plnění funkce lesa
Nejsou, realizací projektu nedojde k záboru ZPF.

k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Příjezdy na stavební pozemek
Příjezd na stavební pozemek bude z místní komunikace. Vjezdy na staveniště budou označeny dopravním značením. Do prostoru celého staveniště budou umístěny tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám.
Přeložky inženýrských sítí
Přeložky inženýrských sítí nebudou prováděny.
Napojení stavebního pozemku na zdroje vody
Voda pro staveniště a ZS bude odebíraná ze stávající studny na parcele č. 368/2.
Napojení stavebního pozemku na zdroje energií
Elektrická energie bude odebíraná přes staveništní rozváděč, který bude vybavený měřením. Pro celou stavbu a ZS pak bude z tohoto rozváděče proveden staveništní rozvod elektrické energie.
Odvodnění stavebního pozemku
Odvodnění stavebního pozemku nebude prováděno.
Koordinace výstavby
Výstavba začne demoličními pracemi. Po vyklizení staveniště budou prováděny zemní práce, pilotáž a základové konstrukce. Následně budou prováděny podzemní inženýrské sítě a stavební práce.
Práce nebudou prováděny po etapách.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Netýká se stavby.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí
Okres: 3809 Šumperk
Obec: 540471 Mohelnice
Katastrální území: 773760 Újezd u Mohelnice
Viz samostatná příloha.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Daným územím budou procházet nově navržené inženýrské sítě.
Kanalizace Zákon č. 274/2001Sb., §23
Vodovody Zákon č. 274/2001 Sb., §23 u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
Elektrizační soustava Zákon č. 458/2000 Sb., §46
Ochranné pásmo vedení NN činí 1m od okraje vodiče na každou stranu.
V ochranném pásmu i mimo ně musí být prováděny činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.
Podrobné podmínky jsou dány ustanovením zákona a stanoviskem správce vedení.
Sítě technického vybavení ČSN 73 6005
Podzemní vedení technického vybavení v území mají zájmová pásma, která jsou dána ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Projekt řeší změnu dokončené stavby stávajících hal a novostavby – přístavby hal.
2. ČÁST REKONTRUKCE A PŘÍSTAVBY AREÁLU – s dotací ITI Olomouc
SO 21 Demolované objekty 2. část – s dotací 24/9, 24/10, 115/1, 115/3 (beze změny)
SO 22 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 183/1 o halu L a G (beze změny)
– Hala L
– Hala G
SO 23.1 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 181/1 o halu A4, A5 a A6 – změna č.1
– Rekonstruovaný objekt 181/1 – stávající objekt kotelna.
– Přístavba – Hala A4
– Přístavba – Hala A5
– Přístavba – Hala A6
SO 29.2 Kanalizace – změna č.1
SO 29.3 Vodovod – změna č.1
SO 29.4 Zpevněné plochy 2. část – změna č.1

b) účel užívání stavby
Záměrem investora je rozšíření výrobních a administrativních prostor. Ve výrobních prostorách budou probíhat práce v oblasti kovovýroby (lisování, válcování, soustružení, frézování, broušení, elektroerozní obrábění).

c) trvalá nebo dočasná stavba
Stavba je stavbou trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Netýká se stavby.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Stavba splňuje požadavky dotčených orgánů, vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků řízení, jejichž stanoviska a posudky jsou přiloženy v části – Dokladová část.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Na ochranu stavby se nevztahuje ochrana podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
SO 21 Demolované objekty 2. část – s dotací 24/9, 24/10, 115/1, 115/3 (beze změn)
Část C:
Zastavěná plocha 517,65 m2
Obestavěný prostor 4 351,00 m3
část D:
Zastavěná plocha plocha 240,45 m2
Obestavěný prostor 1 154,00 m3
Objekt na p. č. St 115/1 – část C a D – rekapitulace:
celková zastavěná plocha 758,10 m2
celkový obestavěny prostor 5 505,00 m3
celková podlahová plocha 1 275,75 m2
část A:
celková zastavěná plocha 423,02 m2
celkový obestavěny prostor 3 671,00 m3
část B:
celková zastavěná plocha 93,74 m2
celkový obestavěny prostor 931,00 m3
Objekt na p. č. St 115/3 – část A a B – rekapitulace:
celková zastavěná plocha 516,76 m2
celkový obestavěny prostor 4 602,00 m3
celková podlahová plocha 1 010,25 m2
SO 22 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 183/1 o halu L a G (beze změn)
Hala G – stávající stav
Zastavěná plocha 932,88 m2
Obestavěný prostor 8 829,71 m3
Podlahová plocha 887,73 m2
Hala G – nový stav
Zastavěná plocha 932,88 m2
Obestavěný prostor 9 011,62 m3
Podlahová plocha 820,13 m2
Počet pracovníků – bez stálé přítomnosti pracovníků
Hala L
Zastavěná plocha 690,14 m2
Obestavěný prostor 3 623,23 m3
Podlahová plocha 654,09 m2
Počet pracovníků – bez stálé přítomnosti pracovníků
Sanitární kontejner S2
Zastavěná plocha 12,00 m2
Obestavěný prostor 34,80 m3
Podlahová plocha 9,99 m2
SO 23.1 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 181/1 o halu A4, A5 a A6 – změna č.1
Stávající objekt – kotelna, dílna
Zastavěná plocha 422,59 m2
Obestavěný prostor 3 202,06 m3
Podlahová plocha: 366,59 m2
Počet pracovníků: bez stálé přítomnosti pracovníků.
Nový stav – SO 23.1
Zastavěná plocha 3 341,71 m2
Obestavěný prostor 29 481,35 m3
Podlahová plocha: 3 190,17 m2
Počet pracovníků: 4 pracovníci.
Podrobný popis – viz samostatné technické zprávy.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Stavba bude dodavatelsky zajištěna. Potřeby a spotřeby médií a hmot budou utčeny na základě prováděcí dokumentace.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Zahájení výstavby 11.2019
Ukončení výstavby a předání stavby investorovi 11.2022
Předpokládaná lhůta výstavby 36 měsíců.
Stavba je členěna na etapy.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Urbanistické začlenění stavby do území a architektonické řešení respektuje, terén, stávající inženýrské sítě a komunikační napojení. Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem obce.
Barevné řešení objektů bude respektovat firemní barvy a barevné řešení okolních objektů v areálu.

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
SO 21 Demolované objekty 2. část – s dotací 24/9, 24/10, 115/1, 115/3 (beze změn)
Objekt východního vepřína 115/1
Jedná se o východní část rozsáhlého samostatně stojícího značně zchátralého komplexu objektů, nacházející se v jižní svažité části areálu na parcele st. 115/1. Je složen ze dvou objektů označených „C, D“, které vznikaly postupnými přístavbami k původnímu objektu A, pocházejícímu z první poloviny minulého století.
Do objektů v mnoha místech zatéká, část výplní otvorů chybí, hydroizolace jsou buď chybějící, nebo nedostatečné, efektivní využití objektu je nemožné.
Jedná se o tradiční zděné objekty obdélníkového půdorysu kolaudované v roce 1959. Objekty nejsou výrazně dispozičně členěny. Objekty sloužily jako vepříny včetně technického a sociálního zázemí.
Celkový stav objektu je nevyhovující.
Objekt C je rozměrů 49,3 x 10,5 m. Objekt tvoří 1 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží. Objekt je zděný z tradičních keramických pálených cihel a tvárnic, fasádní výplně otvorů (okna, dveře) jsou dřevěné. Venkovní i vnitřní omítky jsou poškozené. Nosný systém je tvořen obvodovými zděnými stěnami a soustavou vnitřních zděných pilířů v 1.PP podporujících průvlaky. Strop mezi podlažími je tvořen ocelovými nosníky a keramickými vložkami. Podlahy ve všech podlažích jsou betonové. Pod nosnými stěnami jsou betonové nebo kamenné základy. Zastřešení vytváří sedlová střecha. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří zmíněné ocelové příhradové vazníky. Střešní plášť tvoří cementovláknitá vlnitá střešní krytina (barva šedočerná). Východním štítem tento objekt navazuje na sousední objekt „D“ a západním štítem na objekt „B“.
Objekt D je rozměrů 22,9 x 10,5 m. Objekt tvoří 1 nadzemní podlaží, prostor mezi vazníky je neobytný (jedná se o konstrukci střechy). Objekt je zděný z tradičních keramických pálených cihel a tvárnic, fasádní výplně otvorů (okna, dveře) jsou dřevěné, v části objektu chybí. Omítky jsou značně opadané, resp. neprovedené. Nosný systém je tvořen obvodovými zděnými stěnami a soustavou vnitřních ocelových sloupů podporujících ocelové příhradové vazníky. Pod vazníky je proveden jednoduchý deskový podhled. Podlaha je betonová. Pod nosnými stěnami jsou betonové nebo kamenné základy. Zastřešení vytváří sedlová střecha. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří zmíněné ocelové příhradové vazníky. Střešní plášť tvoří cementovláknitá vlnitá střešní krytina (barva šedočerná). Západním štítem tento objekt navazuje na sousední objekt „C“.
Objekt západního vepřína 115/3
Jedná se o západní část rozsáhlého samostatně stojícího značně zchátralého komplexu objektů, nacházející se v jižní svažité části areálu na parcele st. 115/3. Je složen ze dvou objektů označených „A, B“, přičemž část B vznikla pravděpodobně přístavbou k zřejmě nestarší části A, pocházející z první poloviny minulého století.
Do objektů v mnoha místech zatéká, část výplní otvorů chybí, hydroizolace jsou buď chybějící, nebo nedostatečné, efektivní využití objektu je nemožné.
Jedná se o tradiční zděné objekty obdélníkového půdorysu kolaudované v roce 1959. Objekty nejsou výrazně dispozičně členěny. Objekty sloužily jako vepříny včetně technického a sociálního zázemí.
Celkový stav objektu je nevyhovující.
Objekt A je rozměrů 48,2 x 8,6 m. Ze severu a z jihu objektu jsou protilehlé rampy v úrovni 1. NP, každý o rozměru 2,5 x 1,7 m. Objekt tvoří 1 nadzemní, 1 podzemní podlaží a rozsáhlý využívatelný půdní prostor, přístupný zvenčí objektu střešním budníkem z jižní strany. Nadzemní podlaží sloužilo jako vepřín, podzemní jako sklad krmiva, které se dopravovalo do 1. NP manipulačním výtahem umístěným v objektu „B“ Objekt je zděný z tradičních keramických pálených cihel, na opravy byly použity i tvárnice, fasádní výplně otvorů (okna, dveře) jsou dřevěné, nebo kovové, některé i zazděné. Vnitřní omítky jsou značně poškozené a částečně opadané, venkovní omítky nejsou provedeny. Nosný systém je tvořen obvodovými zděnými stěnami a soustavou vnitřních zděných (v 1.PP) a ocelových sloupů (v 1.NP) podporujících průvlaky. Strop mezi podlažími je tvořen ocelovými nosníky a keramickými vložkami. Podlahy ve všech podlažích jsou betonové.
Pod nosnými stěnami jsou betonové nebo kamenné základy a pod sloupy základové patky.
Zastřešení vytváří sedlová střecha. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný krov v provedení ležatá stolice, umožňující zemědělské využití půdy jako seníku. Střešní plášť tvoří střešní krytina z keramických tašek. Východním štítem tento objekt navazuje na sousední objekt „B“.
Objekt B je rozměrů 10,9 x 8,6 m. Objekt tvoří 2 nadzemní, 1 podzemní podlaží a malý půdní prostor. V 1. NP byla přípravna krmiva včetně nákladního výtahu na krmivo ze sklepa, ve 2.NP se nacházela kancelář a sociální zázemí. Objekt je zděný z tradičních keramických pálených cihel a tvárnic, fasádní výplně otvorů (okna, dveře) jsou dřevěné. Venkovní omítky nejsou provedeny, vnitřní jsou poškozeny, zejména v 1. PP.. Nosný systém je tvořen obvodovými zděnými stěnami a soustavou vnitřních zděných (v 1.PP) sloupů podporujících průvlaky. Strop mezi podlažími je tvořen ocelovými nosníky a keramickými vložkami. Podlahy ve všech podlažích jsou betonové.
Pod nosnými stěnami jsou betonové nebo kamenné základy a pod sloupy základové patky.
Zastřešení vytváří sedlová střecha. Nosnou konstrukci sedlové střechy tvoří dřevěný krov. Střešní plášť tvoří cementovláknitá vlnitá střešní krytina (barva šedočerná). Východním štítem tento objekt navazuje na sousední objekt „C“ a západním štítem na objekt „A“.

SO 22 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 183/1 o halu L a G (beze změn)
Hala G
Jedná se o stávající jednopodlažní skladovací halu, v modulovém systému 15 x 6 m, světlá výška po vazník 6,20 m, střecha sedlová. Velikost objektu 60,25 m x 15,40 m, výška hřebene 8,40 m.
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelová konstrukce. Obvodový plášť a střešní plášť je skládaný (tepelná izolace mezi trapézové plechy).
Ve stávajícím objektu budou prováděny tyto úpravy:
– hala bude zateplena
– bude provedeno snížení podlahy včetně vyvolaných úprav
– úprava a výměna výplní otvorů
– instalace ÚT
Hala bude temperovaná, hala bude bez stálé přítomnosti pracovníků.
Hala L je nový jednopodlažní skladovací a výrobní objekt, v modulovém systému 18 m x 6 m, půdorysná světlost 37,225 m x 18,315 m, výška po hřeben 5,25 m, střecha sedlová. Nosnou konstrukci haly bude tvořit ocelová konstrukce, založená na pilotách a opláštěná sendvičovými panely tl.100mm, které budou kladeny horizontálně. Střešní plášť bude tvořen střešními sendvičovými panely tl.100mm bez výrazné profilace. Na střeše bude proveden hřebenový střešní světlík. Podlaha je navržena leštěná drátkobetonová se vsypem.
Dispozičně bude hala propojena s halou K1 a s halou G navrženými vraty. V hale se budou skladovat komponenty a prvky na montáž sádrokartonových konstrukcí a bude v ní probíhat příležitostná montáž. Na jižní fasádě jsou navržena plastová okna a únikové dveře. Na jižní venkovní stěně je umístěn sanitární kontejner S2.
Hala bude temperovaná, hala bude bez stálé přítomnosti pracovníků.

SO 23.1 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 181/1 o halu A4, A5 a A6 – změna č.1
Předmětný objekt SO 23.1 obsahuje tyto části objektu:
1. Rekonstruovaný objekt 181/1 – stávající objekt kotelna.
2. Přístavba – Hala A4
3. Přístavba – Hala A5
4. Přístavba – Hala A6
Předmětný objekt SO 23.1 bude po realizaci díla součástí komplexu budov v areálu fy DK mont a.s. v Újezdě.
Stávající stav – objekt kotelny
Objekt je zděný, zastřešený sedlovou a pultovou střechou, Je členitého půdorysu vel. cca 20,119 x 21,0 m, výška po hřeben cca 7,130 m, výška okapu cca 2,570 m. Střešní plášť je tvořen trapézovým plechem a cementovými tvarovkami.
Výchozí hodnoty současného stavu objektu kotelny na pozemku p. č. St. 181/1:
Zastavěná plocha 422,59 m2
Obestavěný prostor 3 202,06 m3
Podlahová plocha: 366,59 m2
Počet pracovníků: bez stálé přítomnosti zaměstnanců.
Ve stávajícím objektu budou prováděny tyto úpravy:
1 Výměna střešní krytiny a zateplení střechy
2 Výměna výplní otvorů, provedení nové podlahy
3 Provedení nových stropních podhledů
Objekt bude temperovaný odpadním teplem z kotelny.
V kotelně dojde k částečnému zateplení podlah polystyrenem s nášlapnou vrstvou z drátkobetonu.
Dle výkresové dokumentace dojde k zazdění nebo výměně otvorových prvků za nové. Přístavba na SV rohu bude demolována. Sklad tuhého paliva ze severní strany bude přemístěn na východní stranu a bude vytvořena nová jáma pro skladování včetně bedněné dna a stěn. Po výměně otvorů dojde k zapravení omítek a k celoplošné opravě omítek stěn. V KT.01 bude vytvořen nový protipožární sádrokartonový podhled a ve zbylých částech bude podhled z trapézového plechu.
Všechny podhledy budou zatepleny minerální vatou. Mezi halami a objektem kotelny bude volný prostor doplněn ocelovou konstrukcí pro novou střechu tvořenou trapézovým plechem, minerální vatou a PVC fólií. Provedeny budou rovněž všechny návaznosti na okolní konstrukce a plochy.
Přístavba hal A4, A5, A6
Nosnou konstrukci všech těchto hal bude tvořit ocelová konstrukce, založená na pilotách.
Zastřešení, s hřebenovým obloukovým světlíkem, vynáší ocelové vazníky sedlového tvaru, Osová vzdálenost vazeb nosné konstrukce 6,0 m. Ztužení haly je provedeno pomocí ztužidel, paždíků, vaznic. Opláštění haly je navrženo ze sendvičových panelů kladených horizontálně – panel tl.100 mm. Střešní plášť bude tvořen střešními sendvičovými panely tl.100 mm. Podlaha je navržena leštěná drátkobetonová se vsypem. Ve fasádě hal jsou navržena únikové či komunikační plastové dveře a vrata.
Hala A4 je přistavovaná ze severní strany. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu o velikosti modulu 18,0 m x 18, 0 m, výška po okap 9,7 m, výška po hřeben 10,9 m, bude vybudována jako prodloužení nově vybudované haly A5. Hala bude sloužit pro manipulaci a přípravu materiálů. Hala bude temperovaná na 10 oC. Počet pracovníků – bez stálé přítomnosti zaměstnanců.
Hala A5 je přistavovaná ze severní strany. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu o velikosti 79,0 m x 18, 0 m děleno na dvě části s výškovým rozdílem podlah 2,4m. Výška po okap je v rozmezí 7,3-9,8 m, výška po hřeben je v rozmezí 8,4-10,9m. Hala bude vybudována jako přístavba ke stávajícímu rekonstruovanému objektu kotelny. Komunikace mezi halami bude prostřednictvím ocelového schodiště. V části haly A5.2 jsou vytvořeny dvě železobetonové jámy pro technologické účely. Hala A5.1 bude sloužit pro manipulaci a přípravu materiálů. V hale A5.2 budou umístěna výrobní zařízení určené pro výrobu a kompletaci sádrokartonového příslušenství z pozinkovaného plechu. Hala A5.1 bude temperovaná na 10 oC. Počet pracovníků – bez stálé přítomnosti zaměstnanců. Hala A5.2 bude temperovaná na 15 oC. Počet pracovníků – 2.
Hala A6 je přistavovaná z východní strany. Jedná se o jednopodlažní výrobní halu o velikosti 56,0 m x 18, 0 m děleno na dvě části. Výška po okap je v rozmezí 7,3-9,8 m, výška po hřeben je v rozmezí 8,4-10,9m. Hala bude vybudována jako přístavba ke stávajícímu rekonstruovanému objektu kotelny. V hale A6.1 budou umístěna zařízení pro kovoobrábění. V hale A6.2 budou umístěna výrobní zařízení určené pro výrobu a kompletaci sádrokartonového příslušenství z pozinkovaného plechu. Hala A6.1 bude temperovaná na 18 oC. Počet pracovníků – 2. Hala A6.2 bude temperovaná na 15 oC. Počet pracovníků – 2.

SO 29.4 Zpevněné plochy 2. část – změna č.1
Zpevněné plochy a komunikace jsou rozděleny na několik částí. Část areálových ploch včetně opravy příjezdové komunikace ze severu budou budovány v rámci 2. části (SO 29.1 a SO 29.4) a část areálových ploch a nájezdových ramp bude budována v rámci 3. části (SO 35)
Zpevněné plochy budované v rámci SO tvoří celkem plochu 6 624 m2, z toho příjezdová cesta a přilehlé komunikace tvoří 1 768 m2.
Příjezdová cesta je navržena z asfaltového betonu ohraničená silničními obrubníky a zpevněnými krajnicemi. Rekonstrukce příjezdové cesty proběhne v celé skladbě dle výkresové dokumentace.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Ve výrobních prostorách budou probíhat práce v oblasti kovovýroby (soustružení, frézování, broušení, elektroerozní obrábění).
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Vzhledem na rozsah a charakter stavby se nepředpokládá užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. Stavba neřeší požadavky vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
a) TECHNICKÉ PŘEDPISY – zásadní
– Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), zde zejména ustanovení § 2, dále §§ 4 až 6, ve znění pozdějších předpisů.
– Nařízení vlády (NV) č. 378/2001 Sb., řešící obecné požadavky na provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, zde především ustanovení § 2 a § 3, popř. vybrané statě z příloh č. 4 či 5 k tomuto NV, ve znění pozdějších předpisů.
– NV č. 101/2005 Sb., řešící obecné požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, zde zejména ustanovení § 3, popř. vybrané články z přílohy k tomuto NV, v platném znění.
– NV č. 362/2005 Sb., řešící požadavky BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zde např. část III. přílohy k tomuto NV, která stanoví zásady při používání žebříků, v platném znění.
– NV č. 591/2006 Sb., řešící požadavky BOZP na staveništích, která stanoví zásady při údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení, v platném znění.
– Výňatky z významných technických norem potřebných k zajištění bezpečného provozu TZ aj.

b) ORGANIZAČNÍ PŘEDPISY – výběr
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), jen z hlediska školení zaměstnanců – obsluh v oblasti BOZP působí-li v prostorách stavby a při provozu TZ, a to dle ustanovení § 103 odst. 2 a , ve znění pozdějších předpisů.
– Opět zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. ZP z hlediska plnění úkolů v prevenci pracovních rizik, jenž se prostoru stavby nebo při provozu TZ mohou vyskytovat, a to dle ustanovení § 102 – úplné znění,
– Zákon č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
– Zákon č. 258/2000 Sb., řešící ochranu veřejného zdraví, zařadit profese tak, ve znění pozdějších předpisů, jak to stanoví § 37 do kategorií a návrh zařazení předložit orgánům ochrany veřejného zdraví, zajistit též informování odborných profesí do jaké kategorie byly obslužné činnosti ve výrobě zařazeny, seznámit obsluhy dle ustanovení § 44a – jen případě jejich možného kontaktu s nebezpečnými CHL.
b.1 Technické zabezpečení provozu zařízení stavby
Provozovatel (uživatel) prostor stavby a souvisejících provozně-technologických souborů (dále jen „PTS“ – jedná se např. o zařízení VZT, potrubní rozvody –, voda aj.), je povinen udržovat celý tento systém v dobrém technickém stavu, který neohrožuje zaměstnance či jiné osoby na zdraví a životě, ve stavu neohrožujícím ani jiná pracoviště a TZ, jenž jsou součástí areálu. Během užívání stavby a PTS musí předcházet také výskytu možných požárních, hygienických nebo ekologických rizik či nebezpečných situací.
Prostory a místa stavby, na nichž jsou vybudovány PTS musí být před uvedením do provozu podrobeny všem zkouškám a během svého provozu pravidelně udržovány, kontrolovány a revidovány, jakož i stavebně a technicky zabezpečeny podle daných požadavků.
Provozovatel (uživatel) stavby a souvisejících PTS je pak dále povinen:
– udržovat všechna nově instalovaná či technicky upravená technologická zařízení včetně objektů proti působení škodlivých vlivů prostředí, např. mikroklimatickými podmínkami, což platí hlavně pro vnější potrubní vedení, plošiny či žebříky aj. – musí vykonávat pravidelné obnovy nátěrů (lze k tomu použít antikorozní nátěrové hmoty – při jejich aplikaci dodržovat návod k použití nebo technologický postup), popř. zajišťovat čištění nánosů prachu a usazenin na zařízeních ( přitom je nutno udržovat elektroinstalace, osvětlení, též ostatní místní zařízení aj. )
– kontrolovat pomocí vybudovaných přístupů k PTS (žebříků a obslužných ochozů), příslušné nosné OK – sloupy, podpěry, nosné OK přístřešku pro kola aj. (obnovu nátěrů provádět dle potřeby – minimálně 1 x za 5 let), sledovat stav všech ostatních ocelových konstrukcí (viz ČSN 73 2601 – minimálně 1 x za 10 let – dle skupiny OK ) – lze použít i část XV. přílohy č. 3 k NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, v níž jsou určeny zásady pro výkon natěračských prací
– udržovat únikové cesty, východy a dopravní komunikace v prostoru stavby včetně přístupů k nim vedoucích, ve vyhovujícím a bezpečném stavu, dbát na to, aby byly trvale volné, provoz na nich nesmí ohrožovat činnost zaměstnanců, prostory pro příjezd a průjezd vozidel udržovat dostatečně široké a průjezdné tak, aby zde nevznikaly kolizní situace či případné nehody – viz § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění čl. 3.3 přílohy k NV č. 101/2005 Sb., v platném znění.
– příslušná TZ a všechny PTS v prostoru stavby je nutno minimálně 1 x ročně odborně kontrolovat, provádět revizní prohlídky a kontroly EZ, respektovat lhůty revizí stanovené pro EZ v ČSN 33 1500 a pro systém ochrany před atmosférickými vlivy pak v souladu s novou technickou normou – tj. ČSN EN 623 05-4 včetně uzemnění (konstrukcí OK, potrubních vedení, vodivých spojení, popř. jiných TZ v objektech nebo vně objektů) – viz § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve znění ustanovení § 3 odst. 4 písm. a) NV č. 101/2005 Sb., v platném znění.
– udržovat bezzávadný stav všech elektroinstalací – zajišťovat jejich pravidelné vizuální prohlídky, což je důležité v prostorách, kde může docházet k negativnímu vlivu prostředí na EZ – viz § 4 zákona č. 309/2006 Sb.,, ve znění pozdějších předpisů ve znění čl. 2.1 přílohy k NV č. 101/2005 Sb., v platném znění
– stanovit termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, též termíny údržby, oprav a rekonstrukcí technického vybavení stavby s ohledem na jejich provedení, způsob používání a dle vnitřních předpisů sdružení, popř. dle požadavků jejich výrobců (viz ustanovení § 3 odst. 4 NV č. 101/2005 Sb., v platném znění), uživatel je rovněž povinen v textu vnitřních provozních předpisů – může jím být např. Místní provozní řád, který lze vydat podle ustanovení § 2 písm. g) NV č. 378/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určit též osobu, která bude zajišťovat výkon všech uvedených činností v prostorách stavby a během provozu příslušných PTS
– respektovat také to, že všechna pracoviště v prostoru stavby musí být po dobu svého provozu udržována technickými a organizačními opatřeními ve stavu, který neohrožuje bezpečnost a zdraví osob (což je stanoveno v ustanovení § 3 odst. 1 NV č. 101/2005 Sb., v platném znění).
b.2 Organizační zabezpečení provozu stavby
V předcházející části byly řešeny požadavky při užívání stavby z hlediska technického, k zajištění jejich bezpečného provozu je však provozovatel (uživatel) dále povinen plnit i úkoly organizační, jedná se např. o oblast odborného rozvoje (viz ustanovení § 227 nového ZP) zaměstnanců – obsluh působících v prostorách stavby a vykonávajících obslužné či kontrolní činnosti okolo PTS, což se týká též i zde pracujících vedoucích zaměstnanců. Ke splnění všech zákonných povinností musí uživatel – sdružení zajistit:
– že každý zaměstnanec na pracovišti, působící v prostorách stavby, bude povinně dodržovat bezpečnostní a požární předpisy, s nimiž byl seznámen, a též i vnitřní předpisy nebo ostatní pokyny vydané zástupcem vedením sdružení – tedy uživatelem
– aby v prostoru stavby nevykonávali zaměstnanci zakázané práce nebo práce, jejichž náročnost by neodpovídala jejich schopnostem a zdravotní způsobilosti
– aby závady a nedostatky zjištěné v prostoru stavby během obslužných a kontrolních prací, byly včas odstraněny, popř. ihned oznámeny nadřízeným obsluh, anebo přímo zástupci vedení sdružení.
– aby vznik neabsenčního úrazu či pracovního úrazu s pracovní neschopností, byl zaměstnancem, pokud mu to dovolí jeho zdravotní stav, ihned oznámen nadřízenému, a aby zraněný či svědek události povinně spolupracovali při zjišťování všech okolností a příčin úrazu
– aby každý zaměstnanec povinně používal při práci jemu přidělené OOPP (rozsah profesního vybavení je uveden ve vnitřním předpise – vydaném vedením sdružení), a že je mu zakázáno zasahovat do prostředků kolektivní ochrany, měnit bezpečnostní značky nebo jiná označení (upravovat ochranné kryty, zábradlí, zábrany, zneužívat věcné prostředky požární ochrany, popř. měnit nebo odstraňovat nápisy či značky aj.)
– informování zaměstnanců o dalších požadavcích dle § 106 aktuálního ZP, popř. dle vnitřní předpisů vydaných zaměstnavatelem
Školení zaměstnanců stavby – obsluh PTS a jiných profesí
V souladu s ustanovením § 103 odst. 2 a podle znění odstavce 3 ZP zajišťovat v rámci stavby:
– školení zaměstnanců v oblasti BOZP a na úseku požární ochrany, kteří se podílejí na provozu, údržbě nebo opravách TZ, nových PTS, a též na údržbě ostatního vybavení stavby, dle lhůt daných vedením sdružení, o provedených školeních vést prokazatelné doklady – kupř. osnovu školení BOZP, záznam v zápisníku bezpečnosti práce, presenční listinu, resp. tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně včetně záznamů o provedení tohoto požárního školení
– odborné vzdělávací akce – proškolení vybraných profesí (např. kontrolní obsluhy sledující údaje či parametry o provozu TZ nebo PTS), popř. z jejich přezkoušení, a pro tento účel zajistit odborné školitele, popř. odborné školení vykoná nadřízený vedoucí ve spolupráci s personálním oddělením
– odborná školení zaměstnanců ostatních technických profesí, které zajišťují provoz stavby a chod PTS a pokud tu provádí podle příslušných předpisů opravárenské, údržbářské nebo jiné práce, jedná se např. o profese revizní, servisní či údržbářské.
– odborné seznámení zaměstnanců – obsluh technologických zařízení přicházejících do prostředí s možností kontaktu různými druhy nebezpečných chemických látek (CHL), popř. jiné druhy CHL, seznámit je se způsoby a zásadami jak s CHL zacházet – viz S – věty, poučit je o jejich rizikovosti – viz R – věty
– záznamy o absolvování odborných či všeobecných školeních a ověření znalostí ukládat v dokumentaci BOZP zaměstnavatele, popř. o nich provést záznamy dle požadavků vnitřního systému řízení bezpečnosti práce – což zajišťují nadřízení vedoucí zaměstnanci v dohodě s personalisty
b.3 Zásady provozu potrubních vedení, rozvodů a prvků (jde o potrubí páry, popř. ostatních médií, jakož i armatur apod.)
Provozovatel je povinen udržovat PV a VTZ v dobrém technickém stavu tak, aby nevznikaly nebezpečné situace ohrožující jeho majetek, ohrožující zaměstnance v provoze, jakož i osoby působící jeho lokalitě. Rozvodný systém PV a některé části VTZ jsou chráněny proti korozi a mechanickým vlivům aplikací ochranných nátěrů nebo oplechování, a rovněž i izolačními a jinými systémy, přičemž většina vedení je opatřena bezpečnostním označením a to dle druhu protékajících plynů nebo kapalin, jako zásadní předpisy z hlediska značení lze použít NV č. 11/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo normu ČSN 13 0072.
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ
[1] Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
[2] Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ( vydán na základě ustanovení § 107 nového zákona č. 262/2006 Sb. – ZP ) – předpis je velmi důležit, ve znění pozdějších předpisů.
[3] Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů + vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., která stanoví podmínky při zařazování prací do kategorií – oba předpisy byly použity v minimální míře, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů – předpis použit v minimální míře, v platném znění.
[5] Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí – předpis použit v minimální míře, ve znění pozdějších předpisů.
[6] Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředk, v paltném znění.
[7] Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.
[8] Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu – předpis použit v minimální míře, v platném znění.
[9] Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění.
[10] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – předpis není v textu použit, v platném znění.
[11] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, v platném znění.
[12] Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci – předpis není v textu použit, ve znění pozdějších předpisů.
[13] Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl.č. 192/2005 Sb. – předpis není v textu použit, ve znění pozdějších předpisů
[14] Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění pozdějších předpisů
[15] ČSN 13 00 72 – Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny
[16] ČSN 33 1500 – Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
[17] ČSN 38 6405 – Plynová zařízení. Zásady provozu
[18] ČSN EN 50110-1 ed. 2 – Obsluha a práce na elektrických zařízeních
[19] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení
[20] ČSN 73 5105 – Výrobní průmyslové budovy
[21] ČSN 73 8101 – Lešení. Společná ustanovení
[22] ČSN 73 8106 – Ochranné a záchytné konstrukce
[23] ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí
[24] Soubor dalších technických norem uváděných v textu souhrnné technické zprávy nebo technických zprávách k dílčím projektům

c) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci údržby
– Provozovatel (uživatel) prostor stavby je povinen udržovat celý tento prostor v dobrém technickém stavu, který neohrožuje jiné osoby na zdraví a životě. Během užívání stavby musí předcházet také výskytu možných požárních, hygienických nebo ekologických rizik či nebezpečných situací.
– Provozovatel (uživatel) stavby je povinen:
– udržovat všechna nově instalovaná zařízení – musí vykonávat pravidelné obnovy nátěrů dle návodu k použití, popř. zajišťovat čištění nánosů prachu a usazenin na zařízeních (přitom je nutno udržovat elektroinstalace, osvětlení, též ostatní místní zařízení aj. )
– udržovat únikové cesty, východy v prostoru stavby včetně přístupů k nim vedoucích, ve vyhovujícím a bezpečném stavu, dbát na to, aby byly trvale volné
– příslušná TZ v prostoru stavby je nutno minimálně 1 x ročně odborně kontrolovat, provádět revizní prohlídky a kontroly EZ (např. osvětlení ), respektovat lhůty revizí stanovené pro EZ v ČSN 33 1500
– zajišťovat jejich pravidelné vizuální prohlídky

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) SO 21 Demolované objekty 2. část – s dotací 24/9, 24/10, 115/1, 115/3
Objekt východního vepřína 115/1
Popis objektu
Jedná se o východní část rozsáhlého samostatně stojícího značně zchátralého komplexu objektů, nacházející se v jižní svažité části areálu na parcele st. 115/1. Je složen ze dvou objektů označených „C, D“, které vznikaly postupnými přístavbami k původnímu objektu A, pocházejícímu z první poloviny minulého století.
Do objektů v mnoha místech zatéká, část výplní otvorů chybí, hydroizolace jsou buď chybějící, nebo nedostatečné, efektivní využití objektu je nemožné.
Jedná se o tradiční zděné objekty obdélníkového půdorysu kolaudované v roce 1959. Objekty nejsou výrazně dispozičně členěny. Objekty sloužily jako vepříny včetně technického a sociálního zázemí.
Celkový stav objektu je nevyhovující.

Objekt západního vepřína 115/3
Jedná se o západní část rozsáhlého samostatně stojícího značně zchátralého komplexu objektů, nacházející se v jižní svažité části areálu na parcele st. 115/3. Je složen ze dvou objektů označených „A, B“, přičemž část B vznikla pravděpodobně přístavbou k zřejmě nestarší části A, pocházející z první poloviny minulého století.
Do objektů v mnoha místech zatéká, část výplní otvorů chybí, hydroizolace jsou buď chybějící, nebo nedostatečné, efektivní využití objektu je nemožné.
Jedná se o tradiční zděné objekty obdélníkového půdorysu kolaudované v roce 1959. Objekty nejsou výrazně dispozičně členěny. Objekty sloužily jako vepříny včetně technického a sociálního zázemí.
Celkový stav objektu je nevyhovující.

Objekt kravína
Popis objektu
Jedná se o dvoupodlažní značně zchátralý objekt o půdorysných rozměrech 36, 75 x 12, 3 m a výšce 8, 755 m. Objekt bývalého kravína je zděná konstrukce z cihel plných pálených tl. 450 mm.
Střecha je sedlová, nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěné krokve, sloupky a kleštiny. Střešní krytina je cementovláknitých šablon. Podlaha v I.NP a podkroví je betonová. Vnitřní omítky jsou značně poškozené a částečně opadané, venkovní omítky nejsou provedeny. V objektu jsou osazena dřevěná okna a nezateplená ocelová vrata. Objekt není vytápěn. Objekt je napojen na rozvod elektřiny. Přízemí objektu sloužilo jako kravín a podkroví jako sklad sena a krmiva.

Postup bouracích prací
Při bouracích pracích se bude postupovat metodou postupného odbourávání konstrukcí za použití mechanismů.
Postup bouracích prací by měl být takový, že se nejdříve odstraní veškeré výplně otvorů, střešní plášť. Poté se odstraní dřevěná střešní konstrukce a ocelové příhradové vazníky. Následně bude postupně vybouráno obvodové a vnitřní zdivo jednotlivých podlaží včetně zděných a ocelových sloupů. Po odbourání stěn se odstraní stropní konstrukce podlaží. Nakonec budou odkopány základové konstrukce a budou kompletně odstraněny. Vždy je nutné dodržet postupnou demontáž, aby nedošlo ke zřícení objektu nebo jeho části. Rozebírání by mělo probíhat v opačném pořadí než je výstavba takového objektu. Zvlášť důležité je dát pozor na konstrukce, které při odlehčení ztrácejí svoji přirozenou stabilitu.
Nakonec budou všechny vzniklé prohlubně a výkopy zasypány zhutněnou zeminou a všechny povrchy budou uvedeny do původního stavu.
celková zastavěná plocha 452,03 m2
celkový obestavěny prostor 3 559,70 m3
celková podlahová plocha 817,38 m2

b) SO 22 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 183/1 o halu L a G
b.1 Architektonicko stavební řešení
Hala L
Zemní práce
Výkopy budou prováděny kolmé při hloubce < 1000mm, šikmé se sklonem 60° při hloubce >1000mm.
Zásypy budou prováděny betonovým recyklátem nebo jiným nezámrzným materiálem (např. zahliněný štěrk). Budou prováděny po vrstvách mocnosti cca 250mm a budou hutněny na únosnost Edef=45MPa.
Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Před zahájením výkopových prací bude nutno provést vytyčení všech podzemních sítí v prostoru staveniště a v těchto místech výkopy provádět ručně.
Základy
Založení haly je na vrtaných ŽB pilotách ukončených ŽB patkami (hlavice pilot). Obvod haly tvoří betonové a zděné sokly, pod kterými budou po obvodu provedeny základové pasy. Základové pasy a patky budou provedeny na podkladní beton tl.50mm.
Zajištění stavby proti korozivním účinkům bludných proudů
– v maximální možné míře bude využito řádně provařené (dle příslušných ČSN a TP) kovové výztuže betonu jako náhodného zemniče, a to jak v pilotách tak také v kalichách jednotlivých podpěrných bodů a provařeny budou na sebe navazující prvky ve dvou bodech (pilota-patka, patka-kalich)
– z vybraných patek budou vyvedeny vývody z pásku FeZn 30/4mm pro účely přizemnění, ve funkci kontrolních bodů a pro napojení kovové výztuže sloupů (přes kovové plotničky provařené s armaturou sloupů) pro zamezení vzniku korozivních článků mezi sloupem a patkou
– tato zemnící soustava bude doplněna strojeným zemničem z pásku FeZn 30/4mm, který bude propojovat delších stran jednotlivých hal stavebních objektů v místech rozvaděčů – mřížová uzemňovací soustava, uložená v betonové mazanině s krytím min. 5cm nad a pod zemnícím páskem v rastru
– obvodový zemnící pásek bude ponechán, a opět bude uložen do betonové mazaniny nebo suchého betonu (není dovoleno pouze položit pásek na dno výkopu a po té jej zalít betonem či naopak)
– budou navrženy kontrolní šachty (s ohledem na celkové řešení areálu a výsledky směru převažujících toků bludných proudů) ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 s cílem nejen umožnit kontrolní měření stavu zemnící soustavy, ale i zajištění obětovaného vývodu pro event. vystupující bludný proud
Hlavní nosný systém
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy, nosníky a vazníky. Ocelové sloupy jsou v osovém 6 –ti m systému. Na vazníky jsou uloženy vaznice tvaru „Z“ pro přikotvení střešních sendvičových panelů. Obvodové sendvičové panely budou kladeny horizontálně a budou kotveny k ocelovým sloupům.
Opláštění
Obvodové stěny budou opláštěny sendvičovými panely tl.100mm. Panely budou kladeny horizontálně, kotveny budou na ocelovou konstrukci.
Střešní plášť haly bude tvořen střešními sendvičovými panely tl.100mm.
Na střeše bude proveden hřebenový střešní světlík.
Otvory, výplně otvorů
Okna a vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Zasklení izolačním sklem, sklo čiré.
Plastová okna a vnější dveře musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 1,2 W/m2.K. Ocelový obloukový světlík zasklený polykarbonátem.
Vrata mezi Halou L a Halou K1, Halou L a Halou G budou ocelová otočná.
Izolace
Izolace proti vodě a průniku radonu
Na pískové lože bude uložen hydroizolační systém proti zemní vlhkosti a ropným produktům z fólie tl.1,0mm. Hydroizolace bude zároveň sloužit jako protiradonová bariéra. Hydroizolace bude vyvedena min. 300mm nad úroveň terénu.
Podlahy
V hale je navržen leštěný drátkobeton se vsypem.
Úpravy povrchů
Vnější
Barevnost fasády respektuje barvu stávajících budov v areálu. Sendvičové panely barvy světle šedé, plastová okna a dveře barva bílá.
Klempířské výrobky
Klempířské práce budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva světle šedá. Jedná se o oplechování parapetu, podokapní žlab, střešní svod apod.

Hala G
Bourací práce
Vybourány budou stávající výplně otvorů a stávající podlaha včetně zásypu.
Základové konstrukce
Základové konstrukce jsou stávající. Objekt je založen na stávajících patkách a stávajících základových pasech. Po obvodě bude proveden betonový sokl.
Otvory, výplně otvorů
Okna a vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Zasklení izolačním sklem, sklo čiré.
Okna budou opatřena vnitřními parapetními deskami. Plastová okna a vnější dveře musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 1,2 W/m2.K.
Vrata jsou ocelová otočná.
Izolace
Izolace proti vodě a průniku radonu
Na pískové lože bude uložen hydroizolační systém proti zemní vlhkosti a ropným produktům z fólie tl.1,0mm. Hydroizolace bude zároveň sloužit jako protiradonová bariéra. Hydroizolace bude vyvedena min. 300mm nad úroveň terénu.
Podlahy
V hale je navržen leštěný drátkobeton se vsypem.
Zateplení konstrukce
Vnější stěny haly budou zatepleny vnitřním minerálním zateplením tl.250. Dále provedena bude SDK předstěna.
Střecha bude zateplena minerální izolací tl.150. Dále bude proveden nový střešní plášť z trapézového plechu.
Fasáda
Vnější plášť haly i zděné části budou opatřeny novými nátěry.
Barevnost fasády
Barevnost fasády je navržena v barvách společnosti DK Mont.
– převládající fasáda – barva šedá
– akcenty – barva červená
– sokl – barva šedá
– nátěr ocelových konstrukcí – barva šedá
Přesný odstín a umístění akcentů na fasádě bude určeno investorem při realizaci.
Klempířské a zámečnické práce výrobky
Klempířské práce budou provedeny z poplastovaného plechu tl. 0,6 mm, barva světle šedá (RAL 7035).
Různé
U jižní fasády bude na zpevněnou plochu osazen sanitární kontejner.
Zdravotně technické instalace

Vodovod
Objekt haly L a G bude napojen na stávající rozvody požární vody.
Hlavní rozvod vody je veden po stěně haly k navrhovaným hydrantům.
Hlavní rozvod vody je izolován proti orosovaní a oteplování polyetylénovou pěnovou izolací PE kašírovanou hliníkovou fólií.
Vnitřní rozvod vody bude proveden z trub ocelových závitových pozinkovaných (požární vodovod k nástěnným hydrantům).
Spád potrubí je 0,3 % k místnosti přípojek. Rozvod musí být uložený tak, aby byl zabezpečený volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů případně stavebních konstrukcí. Potrubí vodovodu volně vedeného bude upevněno ke konstrukcím pomocí konzol, třmenů, objímek nebo jiným vhodným způsobem.
Rozvody požární vody
Umístění hydrantů je řešeno dle požadavků PBŘ. Požární vodovod bude zásobovat nástěnné požární hydranty D25/30. Počet a jednotlivé umístění požárních nástěnných hydrantů je upřesněno v PBŘ.
Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede proplach, dezinfekce a tlaková zkouška systému. Celý rozvod vody vč. tlakových zkoušek bude proveden ČSN EN 806-4, ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409.
Vyhláška č. 193/2007 stanovuje (s určitými výjimkami) povinnost opatřit rozvody pro vytápění a TV tepelnou izolací a definuje tzv. „Určující součinitele prostupu tepla“ v závislosti na DN izolovaných rozvodů.

Kanalizace
V objektu je řešena kanalizace dešťová. Dešťová kanalizace bude řešit odvod dešťových vod ze střechy do vnější areálové dešťové kanalizace.
Kanalizace dešťová
Střecha objektu se odvodní vnějšími dešťovými střešními žlaby. Vnější dešťové svody budou vybaveny lapači nečistit v úrovni upraveného terénu.
Dešťové vody z objektu budou odvedeny vně objekt novou kanalizační větví, které se připojí na nově budovanou areálovou dešťovou kanalizaci řešenou v samostatném objektu. Kanalizační systém je v okolí objektu vybudován jako oddílný.
Ležaté potrubí kanalizace budou vedeny pod podlahou páteřními větvemi dešťové kanalizace min.
DN100 a v podélném sklonu min. 1% zaústěnými do navrhované areálové dešťové kanalizace.
Bilance dešťových odpadních vod
Bilance dešťových vod viz objekt SO29.2 KANALIZACE.

Materiály vnitřní ZTI
– Potrubí ocelové pozinkované
– Trubicová tepelná izolace z polyetylénové pěny
– Kanalizační potrubí PVC-KG
Veškeré materiály a prvky, které budou použity pro rozvody vody a kanalizace budou dodány včetně prohlášení o shodě (atestu) o zdravotní nezávadnosti dle platných zákonů a norem ČR.

Tlaková zkouška a zkouška těsnosti
Tlaková zkouška se provádí na vodovodním potrubí 1,3 násobkem provozního tlaku, dle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409, a to před zakrytím potrubí apod.
Zkouška těsnosti se provede na kanalizačním potrubí před uložením, nebo před zazděním.
Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O výsledku zkoušky bude proveden protokol.

Kvalita provedení
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát / prohlášení o shodě /. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku. Montážní práce budou provedeny odbornou firmou v souladu s pokyny výrobce trubního materiálu (rychlost odvíjení potrubí z cívek nebo kotoučů, min. teplota při montáži a při svařování, uskladnění příslušenství potrubí, …)
Dodavatel musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot na potrubí při ukončení nebo přerušení montážních prací na vodovodu je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou.

Podmínky provádění prací
Při provádění prací je nutno dodržovat zejména:
– ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
– ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
– ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
– Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
– zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v odpadovém hospodářství
– ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky
– ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody
– ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
– ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
– ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
– a jiné související ostatní v textu citované ČSN, vyhl., tech. pravidla a zákony.
– Při manipulaci, ukládání a montáži potrubí je nutno dodržovat pokyny a technologické předpisy stanovené výrobcem potrubí, šachet a ostatních materiálů.

Ústřední vytápění
Zdrojem pro celý areál firmy je centrální kotelna, která je umístěna v samostatném objektu.
Vytápění hal je navrženo teplovzdušné. Topný systém teplovodní 70/50°C s nuceným oběhem.
Hlavní potrubní rozvod pro vytápění bude na stěnách jednotlivých hal a z něj se napojí jednotlivé nástěnné teplovzdušné jednotky (NTS). Tento rozvod předpokládáme z oc. potrubí spojovaného svařováním. U každé NTS se instaluje regulační ventil a uzavírací kulové kohouty.
Každá NTS bude spínána vlastním programovatelným termostatem.
Vytápění přistavovaných hal A4, A5 a A6 napojí na stávající rozvod topné vody z objektu kotelny.

Tepelné bilance
Tepelná bilance ( max. hod. ) :
– Měrná potřeba tepla pro vytápění objektu …………………………………..30 kWh(m2.a)
Roční spotřeba tepla – bude zásadně odvislá od provozu v objektu, využívání různých účelových provozních prostor a místností, počtu osob, tepelné náročnosti a podobně.
Předběžně předpokládáme roční spotřebu tepla pro objekt 173,71 GJ, tj. 48,253 MWh.
Elektroinstalace silnoproudé
Tento projekt pro stavební povolení zahrnuje umělé osvětlení, bleskosvody a elektroinstalaci stavby.

Předpisy a normy
Při zpracování projektu byly použity zejména tyto normy: HD 384. -, IEC 464- , ČSN 33 2000 (soubor norem), ČSN 33 2130, ČSN 34 1610, ČSN EN 12464-1 (36 0450) ČSN 33 2000-7-701 a ČSN 33 2000-7-702 ed.2, EN 62305-1 až 4 (ČSN 341390) a další související normy.

Bilance odběru el. energie
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vzduchotechnika, technologie.
spotřebič Pi[kW] beta Pm[kW]
osvětlení 4 0,9 3,5
zásuvky 10 0,5 5
ostatní 5 0,7 3,5
CELKEM: 19 12
Instalovaný výkon: Pi = 19 kW
Provozní výkon: Pp= 12 kW
Měření spotřeby el. energie
Měření spotřeby el. energie je stávající v rámci areálu firmy.
Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem
12 kW x 8hod x 250dní = 24 MWh/rok

Rozvodné soustavy:
3 PEN AC 50 Hz,400V/TN-C – hlavní rozvod
3N PE AC 50 Hz,400V/TN-S – podružné rozvody

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je provedena v sítích TN 400/230V automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 411.1 a 411.4 výše uvedené normy. V objektu je provedeno hlavní pospojování podle čl.411.3.1.2 výše uvedené normy .
V rozváděčích RMS01 a RMS02 je navržena skříň hlavního ochranného pospojování (HOP), ke které se připojí hlavní kovová potrubí vody, topení, vzduchotechniky, PE svorky rozvaděčů a zemnící síť objektu.

Ochrana před přepětím
Přepěťová ochrana je řešena v souladu s ČSN EN 60664-1 a ČSN EN 61643-11. Přepěťová ochrana bude provedena ve třech stupních připojením přepěťových ochran. Umístění I. a II. stupně je v hlavních rozvaděčích , II. stupeň bude umístěný v podružných rozvaděčích haly.

Dimenzování kabelů
Výpočet kabelových vedení bude dle: ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy současně musí vyhovět ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Provedení kabelů, tj. funkční schopnost a netoxicita zplodin hoření musí také odpovídat požadavkům požárně bezpečnostního řešení stavby

Připojování spotřebičů
Pevně připojené spotřebiče, které nemají hlavní vypínač a jejichž zdroj napájení (rozváděč) není na dohled, nebo kde je to výslovně požadováno výrobcem zařízení se zapojí přes odpojovač/vypínač.
Za předpokladu nízké impedance mezi ochranným a středním vodičem postačí vypínat pouze všechny fázové vodiče.

Kompenzace účiníku
Centrální kompenzace účiníku jalového proudu na straně NN bude provedena v hlavním rozváděči nn kondenzátorovým rozvaděčem s automatickou regulací.

Silnoproudé rozvody stavby
V rámci vnitřních silnoproudých rozvodů budou v objektu napojeny:
Zásuvkové rozvody
V prostoru haly budou umístěny zásuvkové skříně, osazené zásuvkami 2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A a 1 x 400 V/32 A.
Skříně budou umístěny na stěně – spodní hrana ve výšce 1200mm.
Elektricky ovládaná vrata
Bude zajištěno napájení elektricky ovládaných vrat (stávajících i nových) – 400V samostatně jištěný přívod do rozvaděče vrat – vedle vrat bude umístěna zásuvka 16A, 3+PE+N.

Umělé osvětlení
Umělé osvětlení je navrženo podle ČSN 36 0450 EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů-
Vnitřní pracovní prostory. Podrobné údaje o návrhu umělého osvětlení jsou řešeny v dokumentu
Výpočet umělého osvětlení, který je samostatnou součástí projektu pro stavební řízení.
Osvětlení haly výroby a přípravny je navrženo podle ČSN EN 12464-1 svítidly s LED zdroji.
Svítidla budou uchycována pomocí drobných úchytných prvků pod střešní trapézový plech , popř. nosníky haly .
Výrobní hala – běžná práce Ēm=300 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,6
Kanceláře Ēm=500 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,6
Šatny, umývárny, koupelny ap. Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,4
Technické místnosti, rozvodny Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=60, rovnoměrnost  0,4
Ovladače osvětlení budou umístěny na stěně ve výšce 1200mm.
Nouzové osvětlení
V únikových a komunikačních cestách, v prostoru požárních hydrantů,PHP, tlačítkových hlásičů požáru a míst první lékařské pomoci a prostorách vytipovaných podle požární zprávy bude proveden rozvod nouzového osvětlení, v souladu s ČSN 360453 EN 1838 , ČSN 360631 EN 50172 .
Bude realizováno LED svítidly osazenými měničem s akumulátorem pro nouzový provoz.

c) SO 23.1 Rekonstruovaný a přistavovaný objekt 181/1 o halu A4, A5 a A6
c.1 Architektonicko stavební řešení
Objekt kotelny
Bourací práce
Vybourány budou stávající výplně otvorů, poškozené omítky a přístavek v SV části.
Základové konstrukce
Základové konstrukce jsou stávající. Objekt je založen na základových pasech.
Otvory, výplně otvorů
Okna a vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Zasklení izolačním sklem, sklo čiré.
Okna budou opatřena vnitřními parapetními deskami. Plastová okna a vnější dveře musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla Un= 1,2 W/m2.K.
Podlahy
Stávající podlahy budou z části zatepleny a opatřeny betonovou nášlapnou vrstvou.
Úpravy povrchů
Vnitřní omítky budou vyspraveny, v částech provedeny nově – vápenocementové, dvouvrstvé, štukové.
Střecha
Střecha kotelny bude v její severní napojena na okolní haly přes novou ocelovou konstrukci se zateplenou střechou, jako finální vrstva bude PVC fólie. V jižní části dojde k výměně střešní krytiny za krytinu z pozinkovaného plechu. Strop nad místnostmi KT.02, KT.03 a KT.04 bude zaizolovanán minerální vatou.

Hala A4, A5 a A6
Zemní práce
Výkopy budou prováděny kolmé při hloubce < 1000mm, šikmé se sklonem 60° při hloubce >1000mm.
Zásypy budou prováděny betonovým recyklátem nebo jiným nezámrzným materiálem (např. zahliněný štěrk). Budou prováděny po vrstvách mocnosti cca 250mm a budou hutněny na únosnost Edef=45MPa.
Zemní práce budou prováděny dle ČSN 73 6133. Před zahájením výkopových prací bude nutno provést vytyčení všech podzemních sítí v prostoru staveniště a v těchto místech výkopy provádět ručně.
Základy
Založení haly je na vrtaných ŽB pilotách ukončených ŽB patkami (hlavice pilot). Obvod haly tvoří betonové a zděné sokly, pod kterými budou po obvodu provedeny základové pasy. Základové pasy a patky budou provedeny na podkladní beton tl. 50mm. V důsledku výškové rozdílnosti podlah Haly A5.1 a navazující haly A5.2 a A6 bude v prostoru Haly A5.1 provedena opěrná stěna.
Je navržena úhlová žb stěna, pata stěny bude provedena na podkladní beton, zhlaví stěny bude opatřeno zábradlím a překládacími rampami.
Zajištění stavby proti korozivním účinkům bludných proudů
– v maximální možné míře bude využito řádně provařené (dle příslušných ČSN a TP) kovové výztuže betonu jako náhodného zemniče, a to jak v pilotách, tak také v kalichách jednotlivých podpěrných bodů a provařeny budou na sebe navazující prvky ve dvou bodech (pilota-patka, patka-kalich)
– z vybraných patek budou vyvedeny vývody z pásku FeZn 30/4mm pro účely přizemnění, ve funkci kontrolních bodů a pro napojení kovové výztuže sloupů (přes kovové plotničky provařené s armaturou sloupů) pro zamezení vzniku korozivních článků mezi sloupem a patkou
– tato zemnící soustava bude doplněna strojeným zemničem z pásku FeZn 30/4mm, který bude propojovat delších stran jednotlivých hal stavebních objektů v místech rozvaděčů – mřížová uzemňovací soustava, uložená v betonové mazanině s krytím min. 5cm nad a pod zemnícím páskem v rastru
– obvodový zemnící pásek bude ponechán, a opět bude uložen do betonové mazaniny nebo suchého betonu (není dovoleno pouze položit pásek na dno výkopu a poté jej zalít betonem či naopak)
– budou navrženy kontrolní šachty (s ohledem na celkové řešení areálu a výsledky směru převažujících toků bludných proudů) ve smyslu ČSN 33 2000-5-54 s cílem nejen umožnit kontrolní měření stavu zemnící soustavy, ale i zajištění obětovaného vývodu pro event. vystupující bludný proud
Hlavní nosný systém
Nosnou konstrukci haly tvoří ocelové sloupy, nosníky a vazníky. Ocelové sloupy jsou v osovém 6 –ti m systému. Na vazníky jsou uloženy vaznice tvaru „Z“ pro přikotvení střešních sendvičových panelů. Obvodové sendvičové panely budou kladeny horizontálně a budou kotveny k ocelovým sloupům.
Opláštění
Obvodové stěny budou opláštěny sendvičovými panely tl.100mm. Panely budou kladeny horizontálně, kotveny budou na ocelovou konstrukci.
Střešní plášť haly bude tvořen střešními sendvičovými panely tl.100mm.
Na střeše budou provedeny obloukové pásové světlíky.
Otvory, výplně otvorů
Vnější dveře jsou navrženy plastové, barva bílá. Zasklení izolačním sklem, sklo čiré. Plastová okna a vnější dveře musí splňovat normové hodnoty součinitele prostupu tepla max. Un= 1,2 W/m2.K.
Izolace
Izolace proti vodě a průniku radonu
Na pískové lože bude uložen hydroizolační systém proti zemní vlhkosti a ropným produktům z fólie tl.2,0mm. Hydroizolace bude zároveň sloužit jako protiradonová bariéra.
Podlahy
V hale je navržen leštěný drátkobeton se vsypem.
Úpravy povrchů
Vnější
Barevnost fasády respektuje barvu stávajících budov v areálu. Sendvičové panely barvy bíle nebo světle šedé, sekční vrata barva bílá nebo modrá, plastová okna a dveře barva bílá. Přesný odstín bude určen investorem při realizaci.
Klempířské výrobky
Klempířské práce budou provedeny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou.
Zdravotně technické instalace
Dokumentace řeší návrh nových rozvodů vnitřního vodovodu a kanalizace. Rozvody vnitřního vodovodu navazují na nově navrhovaný areálový vodovod. Navrhované rozvody vnitřní splaškové a dešťové kanalizace navazují na nově navrhované areálové rozvody splaškové a dešťové kanalizace.

Vodovod
Objekt haly A4, A5, A6 bude napojen na stávající rozvody požární vody.
Hlavní rozvod vody je veden po stěně haly k navrhovaným hydrantům.
Hlavní rozvod vody je izolován proti orosovaní a oteplování polyetylénovou pěnovou izolací PE kašírovanou hliníkovou fólií.
Vnitřní rozvod vody bude proveden z trub ocelových závitových pozinkovaných (požární vodovod k nástěnným hydrantům).
Spád potrubí je 0,3 % k místnosti přípojek. Rozvod musí být uložený tak, aby byl zabezpečený volný pohyb trubek vlivem teplotní roztažnosti, aby nedošlo k poškození rozvodů případně stavebních konstrukcí. Potrubí vodovodu volně vedeného bude upevněno ke konstrukcím pomocí konzol, třmenů, objímek nebo jiným vhodným způsobem.
Rozvody požární vody
Umístění hydrantů je řešeno dle požadavků PBŘ. Požární vodovod bude zásobovat nástěnné požární hydranty D25/30. Počet a jednotlivé umístění požárních nástěnných hydrantů je upřesněno v PBŘ.
Po ukončení montáže celého vnitřního rozvodu se provede proplach, dezinfekce a tlaková zkouška systému. Celý rozvod vody vč. tlakových zkoušek bude proveden ČSN EN 806-4, ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409.
Vyhláška č. 193/2007 stanovuje (s určitými výjimkami) povinnost opatřit rozvody pro vytápění a TV tepelnou izolací a definuje tzv. „Určující součinitele prostupu tepla“ v závislosti na DN izolovaných rozvodů.

Kanalizace
V objektu je řešena kanalizace dešťová. Dešťová kanalizace bude řešit odvod dešťových vod ze střechy do vnější areálové dešťové kanalizace.
Kanalizace dešťová
Střecha objektu se odvodní vnějšími dešťovými střešními žlaby a vnitřními střešními vpustmi.
Vnější dešťové svody budou vybaveny lapači nečistot v úrovni upraveného terénu. Vnitřní svody budou 1 metr nad podlahou osazeny čistícími kusy.
Dešťové vody z objektu budou odvedeny vnějším i vnitřním svodným potrubím do nového areálového rozvodu dešťové kanalizace, řešené v samostatném objektu. Kanalizační systém je v okolí objektu vybudován jako oddílný.
Ležaté potrubí kanalizace budou vedeny pod podlahou páteřními větvemi dešťové kanalizace min.
DN100 a v podélném sklonu min. 1% zaústěnými do navrhované areálové dešťové kanalizace.
Bilance dešťových odpadních vod
Bilance dešťových vod viz objekt SO29.2 KANALIZACE.

Materiály vnitřní zti
– Potrubí ocelové pozinkované
– Kanalizační tiché potrubí PP na stupačky
– Kanalizační potrubí PVC-KG
Veškeré materiály a prvky, které budou použity pro rozvody vody a kanalizace budou dodány včetně prohlášení o shodě (atestu) o zdravotní nezávadnosti dle platných zákonů a norem ČR.

Tlaková zkouška a zkouška těsnosti
Tlaková zkouška se provádí na vodovodním potrubí 1,3 násobkem provozního tlaku, dle ČSN EN 806-5 a ČSN 75 5409, a to před zakrytím potrubí apod.
Zkouška těsnosti se provede na kanalizačním potrubí před uložením, nebo před zazděním.
Při provádění tlakových zkoušek potrubí a pracích s nimi souvisejících se musí dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. O výsledku zkoušky bude proveden protokol.

Kvalita provedení
Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu se stavebním zákonem a souvisejícími předpisy, v kvalitě předepsané v požadavcích příslušných norem pro navrhování a provádění staveb, uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, nebo v kvalitě vyšší.
Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát / prohlášení o shodě /. Zhotovitel musí o veškerých pracích, materiálech, podmínkách k jejich provádění a provedených zkouškách vést záznamy ve stavebním deníku. Montážní práce budou provedeny odbornou firmou v souladu s pokyny výrobce trubního materiálu (rychlost odvíjení potrubí z cívek nebo kotoučů, min. teplota při montáži a při svařování, uskladnění příslušenství potrubí, …)
Dodavatel musí zamezit po dobu stavby vniknutí vody a nečistot na potrubí při ukončení nebo přerušení montážních prací na vodovodu je vyžadováno těsné zaslepení konců trubek mechanickou zaslepovací zátkou nebo navařovací záslepkou.

Podmínky provádění prací
Při provádění prací je nutno dodržovat zejména:
– ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
– ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
– ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
– Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů v platném znění
– Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v odpadovém hospodářství
– ČSN 75 5411 – Vodovodní přípojky
– ČSN 75 5409 – Vnitřní vodovody
– ČSN EN 806 – Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě
– ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky
– ČSN 75 6760 – Vnitřní kanalizace
– a jiné související ostatní v textu citované ČSN, vyhl., tech. pravidla a zákony.
– Při manipulaci, ukládání a montáži potrubí je nutno dodržovat pokyny a technologické předpisy stanovené výrobcem potrubí, šachet a ostatních materiálů.
Ústřední vytápění
Zdrojem pro celý areál firmy je centrální kotelna, která je umístěna v samostatném objektu.
Vytápění hal je navrženo teplovzdušné. Topný systém teplovodní 70/50°C s nuceným oběhem.
Hlavní potrubní rozvod pro vytápění bude na stěnách jednotlivých hal a z něj se napojí jednotlivé nástěnné teplovzdušné jednotky (NTS). Tento rozvod předpokládáme z oc. potrubí spojovaného svařováním. U každé NTS se instaluje regulační ventil a uzavírací kulové kohouty.
Každá NTS bude spínána vlastním programovatelným termostatem.
Vytápění přistavovaných hal A4, A5 a A6 napojí na stávající rozvod topné vody z objektu kotelny.

Tepelné bilance
Tepelná bilance ( max. hod. ) :
– Měrná potřeba tepla na vytápění budovy …………………………………..40 kWh/m2.a
Roční spotřeba tepla – bude zásadně odvislá od provozu v objektu, využívání různých účelových provozních prostor a místností, počtu osob, tepelné náročnosti a podobně.
Předběžně předpokládáme roční spotřebu tepla pro objekt 730,728 GJ resp. 202,98 MWh.

Izolace tepelné
Veškeré potrubí topné vody vedené pod stropem se tepelně zaizoluje trubicovými tep. izolačními pouzdry z minerální vlny kašírované hliníkovou fólií. Veškeré potrubí vedené v podlahách se rovněž tepelně zaizoluje trubicovými tep. izolačními pouzdry z pěněného PE s ochrannou fólií.
Tloušťka a druh izolace bude odpovídat požadavkům vyhl. č.193/2007 Sb.

Nátěry
Neizolované oc. potrubí, uchycení, ocelové doplňkové konstrukce a podobně se opatří nátěrem dvojnásobným s 1x emailováním. Oc. potrubí pod tepelnou izolací postačí natřít jen dvojnásobně.
Elektroinstalace silnoproudé
Tento projekt pro stavební povolení zahrnuje umělé osvětlení, bleskosvody a elektroinstalaci stavby.

Předpisy a normy
Při zpracování projektu byly použity zejména tyto normy:
HD 384. -, IEC 464- , ČSN 33 2000 (soubor norem), ČSN 33 2130, ČSN 34 1610, ČSN EN 12464-1 (36 0450) ČSN 33 2000-7-701 a ČSN 33 2000-7-702 ed.2, EN 62305-1 až 4 (ČSN 341390) a další související normy.

Bilance odběru el. energie
Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody, vzduchotechnika, technologie.
spotřebič Pi[kW] beta Pm[kW]
osvětlení 10 0,9 9
zásuvky 15 0,5 5
ostatní 8 0,7 5
CELKEM: 33 19
Instalovaný výkon: Pi = 33 kW
Provozní výkon: Pp= 19 kW
Měření spotřeby el. energie
Měření spotřeby el. energie je stávající v rámci areálu firmy.
Roční spotřeba elektrické energie bude odborným odhadem 19 kW x 8hod x 250dní = 38 MWh/rok

Rozvodné soustavy:
3 PEN AC 50 Hz,400V/TN-C – hlavní rozvod
3N PE AC 50 Hz,400V/TN-S – podružné rozvody

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41
Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je provedena v sítích TN 400/230V automatickým odpojením od zdroje nadproudovými jisticími prvky při splnění podmínek čl. 411.1 a 411.4 výše uvedené normy. V objektu je provedeno hlavní pospojování podle čl.411.3.1.2 výše uvedené normy.
V rozváděčích je navržena skříň hlavního ochranného pospojování (HOP), ke které se připojí hlavní kovová potrubí vody, topení, vzduchotechniky, PE svorky rozvaděčů a zemnící síť objektu.
Ochrana před přepětím
Přepěťová ochrana je řešena v souladu s ČSN EN 60664-1 a ČSN EN 61643-11. Přepěťová ochrana bude provedena ve třech stupních připojením přepěťových ochran. Umístění I. a II. stupně je v hlavních rozvaděčích , II. stupeň bude umístěný v podružných rozvaděčích haly.

Dimenzování kabelů
Výpočet kabelových vedení bude dle: ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy současně musí vyhovět ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Provedení kabelů, tj. funkční schopnost a netoxicita zplodin hoření musí také odpovídat požadavkům požárně bezpečnostního řešení stavby

Připojování spotřebičů
Pevně připojené spotřebiče, které nemají hlavní vypínač a jejichž zdroj napájení (rozváděč) není na dohled, nebo kde je to výslovně požadováno výrobcem zařízení se zapojí přes odpojovač/vypínač.
Za předpokladu nízké impedance mezi ochranným a středním vodičem postačí vypínat pouze všechny fázové vodiče.

Kompenzace účiníku
Centrální kompenzace účiníku jalového proudu na straně NN bude provedena v hlavním rozváděči nn kondenzátorovým rozvaděčem s automatickou regulací.

Silnoproudé rozvody stavby
V rámci vnitřních silnoproudých rozvodů budou v objektu napojeny:
Zásuvkové rozvody
V prostoru haly budou umístěny zásuvkové skříně, osazené zásuvkami 2 x 230 V/16 A, 1 x 400 V/16 A a 1 x 400 V/32 A.
Skříně budou umístěny na stěně – spodní hrana ve výšce 1200mm.
Elektricky ovládaná vrata
Bude zajištěno napájení elektricky ovládaných vrat (stávajících i nových) – 400V samostatně jištěný přívod do rozvaděče vrat – vedle vrat bude umístěna zásuvka 16A, 3+PE+N.
Teplovzdušné jednotky
Bude zajištěno napájení teplovzdušných jednotek. Připojení bude provedeno kabelem CYKY 5Cx2,5, jištění 16B/3.
– Sociální zařízení
Součástí dodávky je zajištění napájení jednoduchých ventilátorů odsávání ze sociálních zařízení – napájení samostatným vývodem z rozváděče.
Zapínání ventilátorů je řešeno týdenními spínacími hodinami. Bude nastavena větrací perioda odlišná pro pracovní dny a pro soboty a neděle.
Sociální zařízení
Je zajištěn přívod pro automatické splachovače pisoárů. Rozvod z určeného místa a trubkování k ventilu je v dodávce zdravotní techniky.
Rozvod v umývacích prostorech musí být proveden v souladu s ČSN 33 2000-7-701.

Umělé osvětlení
Umělé osvětlení je navrženo podle ČSN 36 0450 EN 12464-1 Osvětlení pracovních prostorů-
Vnitřní pracovní prostory. Podrobné údaje o návrhu umělého osvětlení jsou řešeny v dokumentu
Výpočet umělého osvětlení, který je samostatnou součástí projektu pro stavební řízení.
Osvětlení haly výroby a přípravny je navrženo podle ČSN EN 12464-1 svítidly s LED zdroji.
Svítidla budou uchycována pomocí drobných úchytných prvků pod střešní trapézový plech , popř. nosníky haly .
Výrobní hala – běžná práce Ēm=300 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,6
Kanceláře Ēm=500 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,6
Šatny, umývárny, koupelny ap. Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=80, rovnoměrnost  0,4
Technické místnosti, rozvodny Ēm=200 lx, UGRL=25, Ra=60, rovnoměrnost  0,4
Ovladače osvětlení budou umístěny na stěně ve výšce 1200mm.
Nouzové osvětlení
V únikových a komunikačních cestách, v prostoru požárních hydrantů,PHP, tlačítkových hlásičů požáru a míst první lékařské pomoci a prostorách vytipovaných podle požární zprávy bude proveden rozvod nouzového osvětlení, v souladu s ČSN 360453 EN 1838 , ČSN 360631 EN 50172 .
Bude realizováno LED svítidly osazenými měničem s akumulátorem pro nouzový provoz.
Nad východy a při změně směru únikové trasy budou umístěna svítidla nouzového únikového osvětlení s vlastním akumulátorem a s vyznačením směru úniku buď piktogramem svítidla, nebo reflexní značkou pod svítidlem. Umístění svítidel je v dispozici na výkrese.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení
Záměrem investora je rozšíření výrobních a administrativních prostor. Ve výrobních prostorách budou probíhat práce v oblasti kovovýroby (soustružení, frézování, broušení, elektroerozní obrábění).
V objektu Hala J5 bude umístěna expedice s 6 rampovými můstky . V halách J3 a J4 budou kromě skladování probíhat i finální balící, třídící a kompletační výrobní operace (balení do speciální obalů, štítkování, kompletace, navažování do maloobchodních balení), popř. další zejména ruční výrobní činnosti.Ke kompletaci jsou používány jednoduché nástroje, malé lisy, jednoúčelové kompletační poloautomaty.
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Hlavní informace viz část – B.1 Požárně bezpečnostní řešení.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Tepelně technické vlastnosti použitých konstrukcí a tepelné charakteristiky budovy, jakož i navržená tepelně energetická zařízení respektují příslušná ustanovení zákona č. 406/2000 o hospodaření energií.

Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Netýká se stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.

Větrání
SO 22 – SO 23.1
Objekty jsou větrány přirozeně větratelný otvíravými okny, dále je zde zajištěno příčné provětrávání.

Vytápění
Zdrojem pro celý areál firmy je centrální kotelna, která je umístěna v samostatném objektu. stávající zdroj tepla jsou v kotelně instalovány dva teplovodní litinové článkové kotle na tuhá paliva. Kotle jsou typu VSB IV, výrobce ŽDB Bohumín o jmenovitém výkonu 2x 386 kW a o jmenovitém tepelném příkonu 2x 483 kW. Celkový jmenovitý tepelný příkon zdroje je 0,966 MW (zdroj označený A). Palivem je koks. Každý kotel je napojen na vlastní komínový výduch.
V kotelně nebudou prováděny žádné úpravy, bude využito stávajícího systémového rozdělovače a potrubních vedení do stávajících vytápěných hal. V nejvyšších bodech jsou instalovány automatické odvzdušňovací ventily. Celý systém je vyspádován směrem ke kotelně do montážní jímky. Kompenzace objemu a pojišťovací ventily instalované v kotelně vyhovují i pro navržený stav a zůstanou stávající. Po ukončení montáže teplovodního systému budou provedeny zkoušky těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310.
SO 22 – temperovaná hala – vytápění navrženo teplovzdušné
SO 23.1 – temperovaná hala – vytápění navrženo teplovzdušné
V kotelně (strojovně) se na rezervní hrdla připojí potrubí topné vody, které se přes stávající haly objekty dovede do stávající výrobní haly, kde se instaluje podružný kombinovaný rozdělovač se sběračem. V tomto rozdělovači se systém rozdělí na dvě vytápěcí samostatné větve:
– vytápění otopnými tělesy přístavby administrativní budovy 1. np a temperování 2. np této přístavby
Jednotlivé větve budou řízeny automatickou regulací s možností autonomního řízení každé větve.
Vytápění hal je navrženo teplovzdušné. Topný systém teplovodní 70/50°C s nuceným oběhem.
Hlavní potrubní rozvod pro vytápění bude na stěnách jednotlivých hal a z něj se napojí jednotlivé nástěnné teplovzdušné jednotky (NTS). Tento rozvod předpokládáme z oc. potrubí spojovaného svařováním. U každé NTS se instaluje regulační ventil a uzavírací kulové kohouty.
Hlavní potrubní rozvod pro vytápění admin. budovy bude veden od rozdělovače pod stropem 1.NP a z něj se napojí jednotlivé rozdělovací stanice (RST). Tento rozvod předpokládáme z oc. potrubí spojované svařováním.

Osvětlení
SO 22 – SO 23.1
Osvětlení hal je navrženo podle ČSN EN 12464-1 svítidly s LED zdroji.
Svítidla budou uchycována pomocí drobných úchytných prvků pod střešní trapézový plech , popř. nosníky haly .
Osvětlení hal výroby a přípravny je navrženo podle ČSN EN 12464-1 svítidly s LED zdroji.
Svítidla budou uchycována pomocí drobných úchytných prvků pod střešní trapézový plech, popř. nosníky haly.

Prostorové požadavky na pracoviště
SO 22 – světlá výška v objektu hala G je 7,10 m – 8,60 m, světlá výška v objektu hala L je 4,50 m – 5,15 m.
SO 23.1 – světlá výška v objektu hala A4, A5, A6 – 5,04 m – 4,79 m, světlá výška v objektu hala A5 – 7,39 – 8,05 m

Sanitární zařízení
Počty zaměstnanců – viz kapitola parametry stavby.
Šatny, umývárny a sprchy
Objekt SO 22 – u haly L je navržen sociální kontejner – WC ženy, WC muži
Objekt SO 23.1 – u haly A4 je navržen sociální kontejner – WC ženy, WC muži
Objekt SO 23.2 – v hale A5 je navržen sociální kontejner – WC ženy + sprcha, WC muži + sprcha
SO 32 – Administrativní budova – v 1.np Šatny ženy jsou navrženy pro 45 osob (je uvažováno s kapacitní rezervou), umyvárny ženy +WC
Objekt SO 24.2 – v hale J2 je navržen sociální kontejner – WC ženy, WC muži
SO 32 – Administrativní budova – WC ženy, WC muži, úklid, kuchyňka SO 32 – Administrativní budova – výdej jídla + WC jenom pro výdej
Denní místnosti
Denní místnost je umístěna v objektu SO 32 – admin. Budova a v SO 24.1 mechanizačních dílen.
V místnosti je kuchyňská linka (dřez s tekoucí pitnou a teplou vodou, lednička, místo pro elektrický dvouvařič, elektrickou konvici a mikrovlnnou troubu) a umývadlo.
Čajové kuchyňky
V místnosti je kuchyňská linka (dřez s tekoucí pitnou a teplou vodou, lednička, místo pro elektrický dvouvařič, elektrickou konvici a mikrovlnnou troubu).
Úklidové místnosti
V úklidových místnostech je umístěna výlevka.

Zásobování vodou, Ohřev TUV
SO 22 – SO23.1
Objekty budou zásobovány pitnou vodou z areálového vodovodu. Ohřev teplé vody bude pomocí elektrických zásobníkových ohřívačů teplé vody v jednotlivých místech hygienického zázemí.

Odpady
Odpady vznikající při výstavbě a při provozu jsou odpady známé. Se všemi odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou a nebudou mít negativní vliv na půdu a území.

Ochrana proti prachu
Vlastní objekt ani jeho provoz není zdrojem prachu. Zvýšená prašnost bude vznikat pouze při výstavbě. Tato prašnost bude omezována důsledným dodržováním všech platných předpisů a norem s důrazem na řádné očištění stavebních mechanismů před výjezdem na veřejné komunikace. Pro přepravu sypkých hmot musí být vždy použity vhodné dopravní prostředky.
Veškeré dopravní a mechanizační prostředky musí splňovat všechna ustanovení platných právních předpisů.

Ochrana proti chemickým vlivům a při práci s chemikáliemi
Netýká se stavby.

Ochrana proti hluku, vibracím a záření
Výstavba ani provoz neobsahují žádné významné zdroje hluku. Při provozu budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Po realizaci stavby nedojde k ovlivnění veřejného zdraví.
Při výstavbě budou používány mechanizační prostředky a zařízení (nákladní vozidla apod.) se zvýšenou hlukovou zátěží. Tyto vlivy však budou působit pouze po omezenou krátkou dobu výstavby a lze je hodnotit jako nepodstatné.
Stavba neobsahuje žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření a nebudou zde provozovány žádné zdroje ionizujícího záření.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Proti pronikání radonu z podloží jsou objekty chráněné dokonalou hydroizolací spodní stavby.

b) ochrana před bludnými proudy
Netýká se stavby.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Netýká se stavby.

d) ochrana před hlukem
Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č.274/2003 Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

e) protipovodňová opatření
Protipovodňová opatření nebudou budována.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Netýká se stavby.

Projektová dokumentace
Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu.
SO 01 - Bytový dům - Stavební část - Náklady způsobilé

  Zemní práce

  1 - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 5,1136 m3

   - (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2 - 5,1136 m3

  Základy a zvláštní zakládání

  2 - Beton základová deska C20/25 XC2 - 3,8352 m3

   - (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,15 - 3,8352 m3

  3 - Základové pasy C20/25 XC 2 - 7,82 m3

   - (4,57+2,52+3,09+3,09+3,4)*0,7*0,5+2*0,3*1,36*0,9+4*0,65*0,3*0,9+0,4*0,4*0,9+1,5*0,3*0,9 - 7,82 m3

  4 - Podkladní a vyrovnávací beton C20/25 XC2 - 6,563 m3

   - (4,62+2,52+3,09+3,09)*0,9*0,05+0,1*3,4*0,7+0,9*0,1*3,4*2+3,4*4,43*0,2+3,4*3,09*0,2 - 6,563 m3

  5 - Šterkodrť 8-32 zhutněná - 8,69312 t

   - ((3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2)*1,7 - 8,69312 t

  Svislé a kompletní konstrukce

  6 - Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm - 49,228 m2

   - 1NP: 2*(0,75*1,55)+2*(0,73*1,55) - 4,593 m2
   - 2NP: 2,0*(4*0,3*1,6+1,0*3,0) - 9,84 m2
   - štít: 2*17,4 - 34,8 m2

  7 - Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm - 109,1175 m2

   - 1NP: 2,8*(18,05+6,55+6,45+5,3+4,2+3,6) - 123,62 m2
   - odpočet otvorů: -(2*2,0*2,15+1,35*2,15+2*1,0*2,0+1,4*2,0+0,9*2,0) - -20,1 m2
   - 2NP: 2,8*(1,1+0,9) - 5,6 m2

  8 - Překlad vysoký 70/238/1500 mm - 12 kus

  9 - Překlad vysoký 70/238/2000 mm - 4 kus

  10 - Překlad vysoký 70/238/2500 mm - 9 kus

  11 - Překlad plochý 115/71/1000 mm - 2 kus

  12 - Překlad plochý 115/71/1250 mm - 5 kus

  13 - Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 - 0,18018 t

   - 0,001*14,3*(3*2,0+3*2,2) - 0,18 t

  14 - Bednění ztracené - 12,36 m2

   - ZB 300: (3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*0,75 - 12,36 m2

  15 - Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm - 56,78 m2

   - 1NP: 2,8*(8,9+2,1+2*3,6+4,4+1,75) - 68,18 m2
   - odpočet otvorů: -(2,0*(2*0,7+2*0,8+3*0,9)) - -11,4 m2

  16 - Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi - 7,28 m2

   - 1,4*(2,5+2,7) - 7,28 m2

  17 - Přizdívky z plynosilikátu tl. 100 mm - 56,28 m2

   - 1NP: 2,8*(4,9+3,6+1,5+2,95+3,65+3,5) - 56,28 m2

  18 - Přizdívky z plynosilikátu tl. 150 mm - 2,64 m2

   - 1NP: 1,2*2,2 - 2,64 m2

  19 - Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení - 2,04 m2

   - 0,6*(1,6+1,8) - 2,04 m2

  20 - Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění - 2,04 m2

  21 - Odpadní troubky plast - 14,1 m

   - DN 110 do fasády: 7,2+6,9 - 14,1 m

  22 - Vyklínování a dozdění mezi ocelovými nosníky - 0,3696 m3

   - 0,14*0,6*(2,1+2,3) - 0,37 m3

  23 - Ocelové sloupky ocel S235 - 0,22518 t

   - sloupek 90x90x5: 2,7*6*13,9/1000 - 0,22518 t

  Svislé a kompletní konstrukce

  24 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky protipožární tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm - 32,416 m2

   - 2,8*(2*0,6) - 3,36
   - 2,8*1,95-(0,8*2,0) - 3,86
   - 2,8*2,4*(0,9*2,0) - 12,1
   - 2,8*(1,1+4,15)-(0,8*2,0) - 13,1

  25 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky požár. impreg. tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm - 38,92 m2

   - 2,8*(2*2,3+2,0)-(0,7*2,0) - 17,08
   - 2,8*(2,0+2,25)-(0,7*2,0) - 10,5
   - 2,8*(1,65+2,9)-(0,7*2,0) - 11,34

  26 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm - 29,08 m2

   - 2,8*(2,4+1,95)-(0,9*2,0) - 10,38
   - 2,8*(5,4+1,85)-(0,8*2,0) - 18,7

  27 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm - 35,42 m2

   - 2,8*2,0 - 5,6
   - 2,8*(2,15+2,35) - 12,6
   - 2,8*(2*1,75+3,15)-(0,7*2,0) - 17,22

  28 - Příčka SDK tl.305 mm,ocel.kce,2x oplášť.,12,5mm CW 125, min. vlna 2x100 mm - 27,72 m2

   - 2,8*3,3*3 - 27,72

  29 - Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RFI 12,5mm,izol - 29,12 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - 2,8*3,0 - 8,4
   - 2,8*2,9 - 8,12
   - 2*2,8*1,5 - 8,4
   - 2,2*1,2 - 2,64
   - 1,3*1,2 - 1,56

  30 - Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm MW 2x 60 mm standardní SDK - 27,72 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - 2,8*(2,05+2,0) - 11,34
   - 2,8*2,85 - 7,98
   - 2,8*3,0 - 8,4

  31 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace zdvojení SDK - 247,3 m2

   - 1NP: 6,8 - 6,8
   - 4,6+2,7+5,6+20,8+15,8 - 49,5
   - 7,4+2,2+12,5+22,6 - 44,7
   - 2NP: 8,0+21,0 - 29
   - 4,4+17,0 - 21,4
   - 4,2+17,1+14,7 - 36
   - 7,6+12,0+16,7 - 36,3
   - 19,0+4,6 - 23,6

  32 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace zdvojení SDK - 31 m2

   - 1NP: 7,6+5,2 - 12,8
   - 2NP: 4,1+4,3+5,3+4,5 - 18,2

  33 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie - 236,55 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
   - 180,55+1,0*56,0 - 236,55

  34 - Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,MA 12,5mm MW 2x50 mm standardní SDK - 38,284 m2

   - 2,8*1,1*(0,9*2,0) - 5,544
   - 2,8*(1,85+3,15+1,25)-(0,8*2,0+0,9*2,0) - 14,1
   - 2,8*(2,1+1,2) - 9,24
   - 2,8*2,15 - 6,02
   - 2,8*(0,6+1,25)-(0,9*2,0) - 3,38

  35 - Stěna SDK opláštění 2x12,5 mm protipožární, parozábrana, dřevěná podkonstrukce 80/160 mm OSB deska 15 mm - 33,28 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - u jižního vikýře: 2,8*19,1-(5*2,2*2,6)+2*2,8*1,5 - 33,28

  36 - Předstěna šachtová CD 60/27 + 30 mm min. vlna + SDK 12,5 mm - 67,2 m2

   - 2,8*2,6*4*2+2,8*1,6*2 - 67,2

  Vodorovné konstrukce

  37 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22 - 0,8086 t

   - N18: 0,001*31,1*(5*5,2) - 0,81

  38 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 40 - 3,56893 t

   - N1: 0,001*66,3*(3*10,55) - 2,1
   - N2: 0,001*66,3*(2*5,35) - 0,71
   - N3: 0,001*66,3*5,6 - 0,37
   - N4: 0,001*66,3*5,88 - 0,39

  39 - Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 - 11,4375 m3

   - 1NP: 0,25*26,35 - 6,59
   - 2NP: 0,25*(0,475+0,125+10,4)+2*0,25*0,7*6,0 - 4,85

  40 - Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení - 51,6 m2

   - 1NP: 0,3*105,0 - 31,5
   - 2NP: 0,3*(3,8+2,0+35,8+2*0,7+4*6,0) - 20,1

  41 - Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění - 51,6 m2

  42 - Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 - 0,722 t

   - 0,722 - 0,722

  43 - Uložení nosníků do kapes Uložení IPE 14 do kapes ve zdivu - 0,504 m3

   - 0,7*0,3*0,3*8 - 0,504

  44 - Podkladní beton - roznášecí vrstva pod zdivo na stávající základové pasy C20/25 XC2 - 4,21995 m3

   - (17,82+3,09+2,92+3,09+2,74+6,09+4,44)*0,7*0,15 - 4,21995

  45 - Ocelové profily IPN 140 11375 - 0,36 t

   - 1,3*8+14,6: 0,360 - 0,36

  46 - Kari 150x150x8 - 0,473 t

   - (4,57+2,52+3,09+3,09+3,4)*1,55: (0,473) - 0,473
   - (17,82+3,09+2,92+3,09+2,74+6,09+4,44)*0,6*2:
   - (3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*2+(3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*2*2*0,8:

  47 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 400 - 0,89528 t

   - N5: 0,001*72,2*12,4 - 0,89528

  48 - Podkladní beton pod základové pasy C16/20 XC2 - 0,7524 m3

   - (4,62+2,52+3,09+3,09+3,4)*0,9*0,05 - 0,7524

  Úpravy povrchu, podlahy

  49 - Omítka jádrová ručně, vč. nadpraží a ostění tloušťka vrstvy 20 mm - 451,1475 m2

   - 1NP: 2,8*18,1-(1,35*2,15+2*1,0*2,0) - 43,78
   - 2,8*9,4-(1,4*2,0+2*1,0*2,0+0,9*2,0) - 17,72
   - 2,8*6,75-(0,9*2,0) - 17,1
   - 2,8*9,5-(1,4*2,0+2*1,0*2,0) - 19,8
   - 2,8*11,6-(1,0*2,0) - 30,48
   - 2,8*18,9-(1,0*2,0+1,9*2,3) - 46,55
   - 2,8*16,0-(1,0*2,0+2,0*2,15) - 38,5
   - 2,8*12,9-(2*0,8*2,0+2*0,9*2,0+1,0*2,0) - 27,32
   - 2,8*6,0-(0,8*2,0) - 15,2
   - 2,8*9,5-(0,8*2,0) - 25
   - 2,8*14,15-(0,9*2,0+2,0+2,15) - 33,67
   - 2,8*19,6-(0,9*2,0+1,9*2,3) - 48,71
   - 2NP: 2,8*36,0-(4*1,6*1,6+1,8*1,8) - 87,32

  50 - Omítka tenkovrstvá ručně, vč. nadpraží a ostění štuk - 403,65 m2

   - 451,1475 - 451,15
   - odpočet ker.obkladů:
   - -(1,95*(11,8-1,0)) - -21,06
   - -(0,6*(4,1+2*0,6)) - -3,18
   - -(1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6)) - -16
   - -(0,6*(5,0+1,45+0,6)) - -4,23
   - -(1,95*1,55) - -3,02

  51 - Zakrývání výplní vnitřních otvorů - 67,7025 m2

   - 2*1,9*2,3+1,9*1,5+1,1*2,3+2*2,0*2,15+1,35*2,15 - 25,62
   - 4*1,6*1,6+1,8*1,8+5*2,2*2,6 - 42,08

  52 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - 42,85 m

   - 2*2,0+1,35+6*2,15 - 18,25
   - 12*1,6+3*1,8 - 24,6

  53 - Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn - 451,1475 m2

  54 - Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm - 7,665 m2

   - 1NP: 0,6*1,9+0,3*(2*2,0+1,35) - 2,75
   - 2NP: 0,6*(4*1,6+1,8) - 4,92

  Úpravy povrchů vnější

  55 - Omítka tenkovrstvá silikonová, vč. nadpraží a ostění točená, zrnitost 1,5 mm - 238,94 m2

   - (76,56+186,38)-24,0 - 238,94

  56 - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení - 65,1725 m2

   - 2*1,9*2,3+1,9*1,5+2*2,0*2,15+1,35*2,15 - 23,09
   - 4*1,6*1,6+1,8*1,8+5*2,2*2,6 - 42,08

  57 - Zatepl. systém, fasáda, EPS F šedý tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 162,38 m2

   - S8: 94,8 - 94,8
   - S9: 7,6*18,15-(3,05*15,2) - 91,58
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  58 - Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi - 213,9575 m2

   - S8: 94,8-(1,8*1,8) - 91,56
   - S9: 7,6*18,15-(15,2*3,05+4*1,6*1,6) - 81,34
   - S10: 7,2*19,5-(16,8*3,8+2*2,0*2,15+1,35*2,15) - 65,06
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  59 - Zatepl. systém, fasáda,MW F šedý tl.300 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 76,56 m2

   - S10,S13: 7,2*19,5-(16,8*3,8) - 76,56

  Podlahy a podlahové konstrukce

  60 - Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 - 6,055 m3

   - Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
   - S1: 0,05*(14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2) - 2,19
   - S2: 0,05*(5,6+20,8+15,8+12,5+22,6) - 3,87

  61 - Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 5 cm - 6,055 m3

  62 - Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm - 6,055 m3

  63 - Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 200/200 mm KA18 - 0,14532 t

   - mazanina tl. 50 mm: 1,2*(0,001*1,0*121,1) - 0,15

  64 - Násyp pod podlahy vyrovnávací pískový tl. 20 mm - 3,611 m3

   - S3-5, S14: 0,02*180,55 - 3,61

  65 - Potěr ze SMS, strojní zpracování, tl. 30 mm samonivelační, vč. penetrace - 135,9 m2

   - 1NP: 135,9 - 135,9

  66 - Podlaha ze sádrovláknitých desek 12,5 +12,5 mm - 106,1 m2

   - Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.
   - S4, S5, S14: 21,0+17,0+17,1+14,7+16,7+7,6+12,0 - 106,1

  67 - Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku - 180,55 m2

   - Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy podlahového dílcena pero a drážku, vyplnění spár montážní pěnou.
   - S3-5, S14: 180,55 - 180,55

  68 - Dřevěná sloupková konstrukce - 208,4 m

   - sloupky +trámky 80x160 mm: (4*2,6+1,9*2)*4+(3*2,6+1,6*2)*2 - 78,8
   - fošny 40x160 mm: 2,6*2*6*2 - 62,4
   - ztužení sárovláknitá deska 2x10 mm: 2,8*2,6*4*2+2,8*1,6*2 - 67,2

  69 - Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm - 198,605 m2

   - 1,1*180,55 - 198,6

  Výplně otvorů

  70 - Osazení parapetních desek lepených š. do 50 cm - 8,2 m

   - 4*1,6+1,8 - 8,2

  71 - Dveře vnější dvojdílné hliníkové vel. 1350/2150 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  72 - Okno plastové dvojdílné vel. 2000/2150 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 2 kus

  73 - Okno plastové dvojdílné vel. 1880/2300 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 2 kus

  74 - Okno plastové dvojdílné vel. 1150/1500 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  75 - Okno plastové trojdílné vel. 2260/2660 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 5 kus

  76 - Okno plastové jednodílné vel. 1800/1800 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  77 - Okno plastové jednodílné vel. 1600/1600 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 4 kus

  78 - Deska parapetní lepená - 9 m

  Žaluzie

  79 - Vnitřních žaluzie, D+M předběžná cena - 1 kpl

  80 - Vnější žaluzie elektricky ovládané, D+M - Z90 lamela, elektricky ovládaná, dálkový ovladač (2 ks/okno – 1 stálý + 1 rezervní) osazení – viz. detaily jižního arkýře D 1.1-4.02 B, izolovaný kastl není vyžadován, kastl základní plechový respektive bez – kompletně kryto cementovláknitou deskou, lanko Barva tmavě šedá – výběr ze standardního vzorníku výrobce, dtto doplňky - 1 kpl

  Ostatní konstrukce, bourání

  81 - Opatření pro rorýsy předběžná cena - 2x budka dvokomorová 800x190x150 Z XPS do zateplení ETICS - 1 kpl

  Lešení a stavební výtahy

  82 - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m - 395 m2

   - S8: 94,8 - 94,8
   - S9: 7,6*18,15 - 137,94
   - S10: 7,2*19,5 - 140,4
   - 1,2*(7,35+7,6) - 17,94
   - dopočet: 3,92 - 3,92

  83 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (3 měsíce) - 1 185,00000 m2

   - 3*395,0 - 1 185,00000

  84 - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m - 395 m2

  85 - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - 272,3 m2

   - 247,3+31,0-6,0 - 272,3

  86 - Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m - 6 m2

  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

  87 - Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, cca - 280 m2

  Bourání konstrukcí

  88 - Bourání beton. schodiště před vstupem - 0,1089 m3

   - hl. vstup: ((0,33*0,165)*2)*1,0 - 0,11

  89 - Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb - 136,0602 m2

   - 136,0602 - 136,06

  90 - Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 - 159,9288 m2

   - 159,9288 - 159,93

  91 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm - 20,392 m2

   - 1NP: 2,8*(2*1,67+2*0,8+3,2)-(2*0,6*2,0) - 20,39

  92 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm - 27,04 m2

   - 1NP: 2,8*(2*3,2+1,15+0,9+1,85)-(0,9*2,0) - 27,04

  93 - Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - 280,41028 m3

   - 1NP: 2,8*(23,95+0,095+0,3+2,45)+3,3*23,85+0,7*(1,0+2*1,65) - 156,74
   - odpočet otvorů: -(0,55*(1,3*2,0+2*0,9*2,0)+0,35*(0,7*2,0+0,8*2,0)+0,42*2,55*2,6) - -7,24
   - -(0,73*(0,85*2,0+2,3*1,55+1,0*2,0)+0,2*0,95*2,0) - -5,68
   - -(0,2*2,07*(2*1,4+0,9+1,15+1,8+2,25)+0,45*0,95*1,95) - -4,52
   - -(0,7*(0,9*2,3+1,0*1,45+2*0,9*2,0+0,7*0,95+2*0,58*0,58+1,0*2,1)) - -7,39
   - 2NP: 2,65*(51,45-10,8)+4,3*10,8+0,6*1,8*1,8+4*0,07*1,88 - 156,63
   - odpočet otvorů: -(0,35*(0,8*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0)+2*0,55*0,9*2,0+0,35*0,92*2,04+0,2*0,9*2,0) - -4,89
   - -(3*0,6*1,2*1,5) - -3,24

  94 - Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm - 3 m2

   - 1,0*3,0 - 3

  95 - Bourání schodišťových stupňů betonových - 19,32 m

   - 7*1,1+4*1,15+6*1,17 - 19,32

  96 - Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. - 7,8 m2

  97 - Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem - 22,255 m3

   - 1NP: 0,1*(7,1+7,0+13,7+37,7+2*32,85+37,75+9,5+16,55+2*1,25+8,45+16,6) - 22,25

  98 - Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 dlaždice keramické - 72,35 m2

   - 1NP: 7,1+7,0+13,7+16,55+2*1,25+8,45 - 55,3
   - 2NP: 17,05 - 17,05

  99 - Bourání říms kamenných tl. 30 cm, vyložení 25 cm - 27,9 m

  100 - Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 - 55 kus

   - 2*(3*3+4*3) - 42
   - 2*3+3+3+1 - 13

  101 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 - 19 kus

   - 12 - 12
   - 7 - 7

  102 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 - 2 kus

   - 1+1 - 2

  103 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 - 11,9025 m2

   - 2*1,4*2,07 - 5,8
   - 1,15*2,07 - 2,38
   - 1,8*2,07 - 3,73

  104 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 - 4,6575 m2

   - 2,25*2,07 - 4,66

  105 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 - 1,3378 m2

   - 0,7*0,95+2*0,58*0,58 - 1,34

  106 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 - 6,8935 m2

   - 1,03*1,45 - 1,49
   - 3*1,2*1,5 - 5,4

  107 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 - 23,6538 m2

   - 7*1,88*1,53+2,3*1,53 - 23,65

  108 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - 27,67 m2

   - 9*0,8*2,0 - 14,4
   - 3*0,9*2,0 - 5,4
   - 2*0,85*2,0 - 3,4
   - 2*0,6*2,0 - 2,4
   - 1,0*2,07 - 2,07

  109 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 7,055 m2

   - 1,3*2,0 - 2,6
   - 0,9*2,65 - 2,38
   - 0,9*2,3 - 2,07

  110 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm - 8,8 m

   - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
   - 2*2,1+2*2,3 - 8,8

  111 - Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % - 362 m2

   - 1NP: 7,1+7,0+13,7+37,7+2*32,85+37,75+9,5+16,55+2*1,25+8,45+16,6 - 222,55
   - 2NP: 17,05+13,35+13,7+14,5+46,6+15,9+18,35 - 139,45

  112 - Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - 136,0602 m2

   - 1NP: 2,8*(3,2+8,4+2,95+3,8+4,55+4,5)-(3*1,88*1,53+1,0*2,0) - 66,09
   - 2NP: 2,65*(3,35+8,35+3,3+14,5+3,6)-(4*1,88*1,53+1,8*1,8+1,0*3,0) - 69,97

  113 - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - 135,9288 m2

   - 6,7*18,0-(8*1,88*1,53) - 97,59
   - 6,6*9,9-(1,0*3,0) - 62,34
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  114 - Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 - 24,6 m2

  115 - Demontáž klozetů splachovací s nádrží - 2 soubor

  116 - Demontáž umyvadel - 3 soubor

  117 - Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 - 3 soubor

  118 - Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm - 61,38 m2

  119 - Demontáž žlabů půlkruh. rovných - 67,7 m

   - 49,0+5,7+6,6+6,4 - 67,7

  120 - Demontáž odpadních trub kruhových - 32,4 m

   - 2*7,5+4,4+2*2,9+7,2 - 32,4

  121 - Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti - 256,5 m2

  122 - Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti - 61,38 m2

   - 6,2*(4,7+5,2) - 61,38

  123 - Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových - 18 kus

  124 - Demontáž prahů dveří 2křídlových - 1 kus

  125 - Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných - 23,1 m2

   - 11,0*2,1 - 23,1

  126 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 - 141,15 m2

   - 1NP: 37,7+2*32,85+37,75 - 141,15

  127 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 - 15,9 m2

   - 2NP: 15,9 - 15,9

  128 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 - 9,5 m2

   - 1NP: 9,5 - 9,5

  130 - Demontáž parapetních desek - 20,11 kus

   - 1NP: 3*1,88+2,3+1,05 - 8,99
   - 2NP: 4*1,88+3*1,2 - 11,12

  131 - Dmtž prvků na fasádě předběžná cena - 1 kpl

   - - stojan na vlajku,
   - - televizní antény,
   - - přívod vzduchu k plynovým topidlům pod okny,
   - - venkovní osvětlení,
   - - ocelové konzoly,
   - - hromosvod,
   - - atd. (viz fotodokumentace)

  132 - Bourání základů - 7,00712 m3

   - Základ kamenný: 3,2*0,7*1,3 - 2,912
   - Beton podkladní: (4,74*3,4+3,28*3,41)*0,15 - 4,09512

  133 - Demontáž trámového stropu včetně podhledu a podlahy z palubek - 296,75 m2

   - 1NP: 133,25 - 133,25
   - 2NP: 163,5 - 163,5

  134 - Bourání stropů Hurdis, I č. 16 délky do 4,0 m - 63,9 m2

  135 - Demontáž dřevěného krovu bez bednění - 61,38 m2

   - Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
   - 6,2*(4,7+5,2) - 61,38

  136 - Demontáž dřevěného krovu s bedněním - 256,5 m2

   - Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
   - 19,0*(6,9+6,6) - 256,5

  Staveništní přesun hmot

  137 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - 168,68137 t

  Izolace proti vodě

  138 - Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,fólie,do 600 (700) mm cihelné zdivo tloušťky 600 mm - 21,2 m

   - 10,0+6,0+1,3+3,9 - 21,2

  139 - Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - 156,285 m2

   - 1,15*135,9 - 156,28

  140 - Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci - 12,2475 m2

   - 1,15*(0,3*(12,3+3,9+19,3)) - 12,25

  141 - Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 135,9 m2

  142 - Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 10,65 m2

   - 0,3*(12,3+3,9+19,3) - 10,65

  143 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - 1 176,81250 %

  144 - Napojení HI z podřezaného zdiva na novou vodorovnou HI - 56 m

  145 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka z PE rohože - 183,1875 m2

   - 1,25*(135,9+10,65) - 183,19

  146 - Asfaltový pás - parozábrana na OSB - 131,448 m2

   - asf. pás s Al vložkou: 1,25*(0,78*18,2+1,48*16,2+1,32*16,2+0,43*16,2+0,31*16,2+2*2*3,34*1,29+4*2,6*(1,2+0,1+0,1)+2*2,6*(0,25+0,1)) - 131,448

  147 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka ze skelné tkaniny - 183,1875 m2

  Povlakové krytiny

  148 - Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci - 31,075 m2

   - S7: 1,25*16,8+0,65*15,5 - 31,07

  149 - Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 31,075 m2

  150 - Montáž podstřešní difúzní fólie - 225,6 m2

   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  151 - Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m - 0,14227 t

  152 - Fólie tl. 2,0 mm, š.1200 mm střešní šedá - 35,73625 m2

   - S7: 1,15*31,075 - 35,74

  153 - Fólie difúzní š. 1,5 m - 259,44 m2

   - 1,15*225,6 - 259,44

  154 - Geotextilie netkaná geo300 g/m2 2x50 m - 35,73625 m2

  Izolace tepelné

  155 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 180,55 m2

   - S3, S4, S5, S14: 180,55 - 180,55

  156 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 170,63 m2

   - S6: 9,75*17,5 - 170,63

  157 - Izolace tepelné podhledů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 190,098 m2

   - S6, S7: 180,55 - 180,55
   - arkýř sever ze spodu: 0,53*15,1 - 8
   - arkýř jih ze spodu: 15,86*1 - 9,548

  158 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie - 233,55 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
   - 180,55+1,0*53,0 - 233,55

  159 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci - 121,1 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - S2: 5,6+20,8+15,8+12,5+22,6 - 77,3

  160 - Izolace podlah zvuková voštinová tl.60mm vč. zásypu - 180,55 m2

   - Nařezání izolace na potřebný rozměr. Položení voštinové izolace na podklad, zasypání voštin a srovnání voštinového zásypu včetně dodávky izolace a zásypu.

  161 - Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - 128,044 m2

   - Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
   - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
   - arkýř sever: 8*0,4*2,64 - 8,448
   - S12: (3,8*(16,8+2*1,25)-(5*2,2*2,6) - 44,74
   - arkýř jih: 2*0,2*2,6 - 1,04
   - arkýř sever-střecha: 2*(0,5*(1,56+2,32+2,32)) - 6,2
   - arkýř sever-podlaha: (0,53*15,1+2*0,37*(2,98+5,34) - 14,16
   - arkýř sever-čelo: (0,28*15,1+0,3*(1,56+2,32+2,32)+2*0,28*2,2) - 7,32
   - arkýř sever-mezi I nosníky: 6*0,55*2,45 - 8,085
   - S11: (2,98*2,64+5,34*2,64-1,07*1,41) - 20,456
   - arkýř jih-čelo: (0,53*16,2+2*0,4*2,6) - 10,666
   - arkýř jih-boky: (2*1,01*3,43) - 6,929

  162 - Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů - 80,5 m2

   - S12: 3,8*(16,8+2*1,25)+(0,7*16,8)-(5*2,2*2,6) - 56,5
   - S11: (2,09+2,0+3,6+0,7+0,7)*2,64 - 24

  163 - Izolace tepelná PIR na pruhy lepidla, 1vrstvá - 62,2 m2

   - S7: (16,5*(1,15+0,95)) - 37,5
   - S12: 4*(1,2*2,6) - 8,45
   - arkýř jih-nadpraží: 15,86*0,3 - 5,234
   - arkýř jih-podhled: 15,86*1,0 - 17,446

  164 - Položení separační fólie včetně dodávky fólie - 133,21 m2

   - 1,1*121,1 - 133,21

  165 - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m - 22,33176 t

  166 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl. a předstěny, přelep. spojů vč. dodávky fólie - 23,6 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků-arkýř sever

  167 - Deska spádová EPS 100S - 0,626 m3

   - S7 20-40 mm: 1,1*(1,15*16,5) - 0,626

  168 - Deska izolační PIR Alu pro střechy a stěny 1250x2500x100mm - 68,63 m2

   - S7: 1,1*(16,5*(1,15+0,95)) - 37,5
   - S12: 1,1*4*(1,2*2,6) - 8,45
   - arkýř jih-nadpraží: 1,1*(15,86*0,3) - 5,234
   - arkýř jih-podhled: 1,1*(15,86*1,0) - 17,446

  169 - Deska izolační PIR-speciální rouno 1250x625x 60 mm rovná hrana - 149,71 m2

   - PIR 60 mm: 1,1*121,1 - 133,21
   - PIR 60 mm: 1,1*(18*(0,25+0,15)+19,5*(0,25+0,15)) - 16,5

  170 - Deska z minerální plsti tl. 40 mm - 257,1028 m2

   - podhled: 1,1*180,55 - 198,6
   - arkýř sever: 1,1*8*0,4*2,64 - 9,2928
   - S12: 1,1*(3,8*(16,8+2*1,25)-(5*2,2*2,6)) - 49,21

  171 - Deska z minerální plst tl. 60 mm - 169,34 m2

   - arkýř jih: 2*0,2*2,6 - 1,04
   - S5: 1,1*153,0 - 168,3

  172 - Deska z minerální plsti tl. 100 mm - 114,5712 m2

   - arkýř sever-střecha: 1,1*2*(0,5*(1,56+2,32+2,32)) - 6,82
   - arkýř sever-podlaha: 1,1*(0,53*15,1+2*0,37*(2,98+5,34)) - 15,576
   - arkýř sever-čelo: 1,1*(0,28*15,1+0,3*(1,56+2,32+2,32)+2*0,28*2,2) - 8,052
   - arkýř sever-mezi I nosníky: 1,1*6*0,55*2,45 - 8,894

  173 - Deska z minerální plsti tl. 160 mm - 22,502 m2

   - S11: 1,1*(2,98*2,64+5,34*2,64-1,07*1,41) - 22,502

  174 - Deska z minerální plsti tl. 180 mm - 394,734 m2

   - 1,1*(2*170,625) - 375,38
   - arkýř jih-čelo: 1,1*(0,53*16,2+2*0,4*2,6) - 11,733
   - arkýř jih-boky: 1,1*(2*1,01*3,43) - 7,621

  175 - Fólie difúzní - 92,29 m2

   - S12: 1,15*56,5 - 64,97
   - S11: 1,15*(2,09+2,0+3,6+0,7+0,7)*2,64 - 27,32

  Konstrukce tesařské

  176 - Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 284 mm - 1,51 m2

   - arkýř severní:15,1*0,1 - 1,51

  177 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - 60,8 m

   - N3: 12*3,1 - 37,2
   - N19: 2*5,8+2*6,0 - 23,6

  178 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - 37,7 m

   - N4: 29*1,3 - 37,7

  179 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - 34,8 m

   - N5: 6*2,8 - 16,8
   - N17: 18,0 - 18

  180 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 - 16,3 m

   - N18: 16,3 - 16,3

  181 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 - 16,3 m

   - N2: 16,3 - 16,3

  182 - Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm - 20,142 m2

   - (0,20+0,16+0,18)*(19,5+18,15) - 20,142

  183 - Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 25 cm - 225,6 m2

   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  184 - Montáž kontralatí přibitím - 225,6 m2

  185 - Montáž roštu pro tepelnou izolaci - 147,3 m

   - S5 laťování: 1,25*16,8 - 21
   - S11 laťování: 3,05*15,25+0,65*(2*3,05+15,25) - 60,39
   - S12 laťování: 3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6) - 65,74

  186 - Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 - 255,4 m

   - N6: 9*2,35 - 21,15
   - N7: 8*2,5 - 20
   - N8: 17*3,6 - 61,2
   - N9: 4*1,5 - 6
   - N10: 8*3,525 - 28,2
   - N11: 10*2,025 - 20,25
   - N12: 8*3,075 - 24,6
   - N13: 9*3,4 - 30,6
   - N14: 7*0,95 - 6,65
   - N15: 9*2,75 - 24,75
   - N16: 12*1,0 - 12

  187 - Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 - 16,3 m

   - N17: 16,3 - 16,3

  188 - M.bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky - 26,07 m2

  189 - M.obložení stěn a podhledů z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. bez dodávky desek - 171,55 m2

   - S5: 1,25*16,8 - 21
   - S11: 3,05*15,25+0,65*(2*3,05+15,25) - 60,39
   - S12: 3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6) - 65,74
   - jižní arkýř -podhled: 16,5 - 16,5
   - jižní arkýř -nadpraží čelo: 16,5*0,48 - 7,92

  190 - M.záklopu (podbití) stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. bez dodávky desek - 389,11 m2

   - S3-5, S14: 180,55 - 180,55
   - S6: 156,9 - 156,9
   - severní arkýř střecha: 15,2*0,74 - 11,248
   - jižní arkýř: 16,5*3,3-5*2,2*2,6+2*1,52*3,3 - 35,882
   - severní arkýř: 15,1*0,3 - 4,53

  191 - Montáž podlah z panelů tl. do 24 cm, pl. do 10 m2 pokládané do kříže, prolepené mezi sebou - 39,4 m2

   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+4,6 - 39,4

  192 - Montáž podlah z panelů tl. do 24 cm, pl. do 20 m2 pokládané do kříže, prolepené mezi sebou - 13,8 m2

   - S3: 13,8 - 13,8

  193 - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - 24,42447 t

  194 - Střešní konstrukce ze sbíjených vazníků vč. impregnace, D+M předběžná cena - 1 kpl

  195 - Konstrukce arkýře OSB I-nosníky 550 mm, D+M - nosníky + doplňkové řezivo + náročnost práce (izolanty, tyčové řezivo a plošný záklop obsažen v jiných položkách) - 46,5125 m2

   - 3,05*15,25 - 46,51

  196 - Konstrukce arkýře OSB I-nosníky 240 mm, D+M - nosníky + doplňkové řezivo + náročnost práce (izolanty, tyčové řezivo a plošný záklop obsažen v jiných položkách) - 32,26 m2

   - 3,8*(16,8+2*1,25)-(2,6*15,8) - 32,26

  197 - Deska fasádní cementovláknitá s finální povrchovou úpravu, NCS barva, tl. 10 mm, dodávka ve finálních rozměrech, max. rozměr desky 3350 x 1250 mm - 166,123 m2

   - S5: 1,1*(1,25*16,8) - 23,1
   - S11: 1,1*(3,05*15,25+0,65*(2*3,05)) - 55,525
   - S12: 1,1*(3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6)) - 72,31
   - jižní arkýř ostění a nadpraží: 1,1*(0,11*2,2*5+0,14*8*2,6+0,26*2*2,6) - 6,021
   - severní arkýř ostění a nadpraží: 1,1*(0,06*2,2*4+0,18*2,2*2+0,14*14,4) - 3,667
   - severní arkýř - skryté okno: 1,1*2*(1,07+1,43) - 5,5

  198 - Deska cementovláknitá tl. 12 mm - 76,688 m2

   - 1,1*(39,4+13,8)*2 - 58,52
   - 0,6*15,14*2 - 18,168

  199 - Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše - 1 396,17500 m

   - severní arkýř: 1,1*65,78 - 72,358
   - jižní arkýř: 1,1*85,07 - 93,577
   - 1,1*(2*(24*18,8)) - 992,64
   - 1,1*(2*(18*6,0)) - 237,6

  200 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x240 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,5972 m3

   - jižní arkýř: 1,1*(0,06*0,24*1,3*29) - 0,5972

  201 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 30x100 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,08 m3

   - N19: 1,1*(0,03*0,1*(2*5,8+2*6,0)) - 0,08

  202 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 50x160 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,9728 m3

   - jižní arkýř: 1,1*0,05*0,16*(12*0,5) - 0,0528
   - severní arkýř: 1,1*0,05*0,16*(25*0,5*4+8*3+14,9+4*2*2) - 0,92

  203 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x160 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 2,17245 m3

   - N4: 1,1*(0,08*0,16*(29*1,3)) - 0,6
   - nosné stěny arkýře: 1,1*0,08*0,16*(4*2,125+4*5*2,64+22*1,33+*2*4*2,64) - 1,57245
   - stěna nad arkýřem: 1,1*0,08*0,16*32*0,55 - 0,2478

  204 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x280 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 6,29306 m3

   - strop.nosníky: 1,1*(0,08*0,28*255,4) - 6,29

  205 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x160mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,97997 m3

   - N5: 1,1*(0,16*0,16*(6*2,8)) - 0,47
   - N17: 1,1*(0,16*0,16*18,0) - 0,51

  206 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x240mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,68851 m3

   - N18: 1,1*(0,16*0,24*16,3) - 0,69

  207 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x280mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,80326 m3

   - strop.nosníky: 1,1*(0,16*0,28*16,3) - 0,8

  208 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 200x300mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 1,0758 m3

   - N2: 1,1*(0,2*0,3*16,3) - 1,08

  209 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 20 mm - 74,943 m2

   - S13 záklop 2x: 1,1*(2*(0,7*19,8)) - 30,49
   - jižní arkýř: 1,1*(16,5*3,3-5*2,2*2,6+2*1,52*3,3) - 39,47
   - severní arkýř: 1,1*(15,1*0,3) - 4,983

  210 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm - 210,978 m2

   - S3-5, S14 záklop: 1,1*180,55 - 198,605
   - severní arkýř střecha: 1,1*(15,2*0,74) - 12,373

  211 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm - 55,539 m2

   - jižní arkýř -podhled: 1,1*(16,5*1,0) - 18,15
   - jižní arkýř -střecha: 1,1*(16,5*1,58) - 28,677
   - jižní arkýř -nadpraží čelo: 1,1*(16,5*0,48) - 8,712

  Konstrukce klempířské

  212 - Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, viz tab. klempířských výrobků pro DN 125 mm - 4 kus

   - Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. -
   - K14: 4 - 4

  213 - Komínek odvětrání digestoří s manžetou z PVC, viz tab. klempířských výrobků DN 160 mm - 6 kus

   - Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. -
   - K15: 6 - 6

  214 - Prostup střechou + systémová hlavice komínu plynového kotle, viz tab. klempířských výrobků - 1 sada

   - K16: 1 - 1

  215 - Okapnička z Pz, tvrdá krytina, rš 230 mm, viz tab. klempířských výrobků - 37,65 m

   - K11: 18,2+19,45 - 37,65

  216 - Okapnička z Pz, tvrdá krytina, rš 230 mm, viz tab. klempířských výrobků - 37,65 m

   - K12: 18,15+19,5 - 37,65

  217 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm, viz tab. klempířských výrobků - 6,75 m

   - K21: 6,75 - 6,75

  218 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 240 mm, viz tab. klempířských výrobků - 20,19 m

   - K9: 2*0,6+2*1,17+16,65 - 20,19

  219 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm,viz tab. klempířských výrobků - 24,9 m

   - K10: 2*6,2+2*6,25 - 24,9

  220 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 335, 340, 355, 365 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelem - 27,76 m

   - K2: 2*1,88 - 3,76
   - K5: 5*2,2 - 11
   - K6: 4*1,2 - 4,8
   - K7, K8: 1,8+4*1,6 - 8,2

  221 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380, 415 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelemem - 11,6 m

   - K1: 2*1,9 - 3,8
   - K4: 2,15+2,05+3,6 - 7,8

  222 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 710 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelemem - 1,78 m

   - K3: 1,78 - 1,78

  223 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, viz tab. klempířských výrobků - 29,1 m

   - K13: 2*7,5+7,2+6,9 - 29,1

  224 - Klempířské prvky - 145,34 m

   - K17: poplastovaný L profil r.š. 40 mm: 5*16,64+2*1,17+3*19,4+2*0,2+3*2*0,2 - 145,34

  225 - Klempířské prvky - 54,42 m

   - K18: poplastovaný profil r.š. 30 mm: 16,64+19,4+18,2 - 54,42

  226 - Klempířské prvky - 16,64 m

   - K19: krycí lišta pozink lakovaný r.š. 60 mm: 16,64 - 16,64

  227 - Klempířské prvky - 15,43 m

   - K30: oplechování arkýře pozink lakovaný r.š. 720 mm: 15,43 - 15,43

  228 - Trapézový plech lakovaný zavěšený na oc. konstrukci - 9,084 m2

   - 0,6*15,14 - 9,084

  229 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 0,648 t

  Krytiny tvrdé

  230 - Krytina vláknocementová, jednoduchá, na latě dvojité krytí - 225,6 m2

   - Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.
   - Včetně:
   - - přiřezání šablon, čtverců, vlnovek,
   - - odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,
   - - úpravy u hřebene, nároží a okapu,
   - - obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),
   - - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).
   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  231 - Příplat.za sklon přes 30 do 45°,kryt.jedn. - 225,6 m2

  232 - Hřeben vlákocem., barevný pro šablony, složitý větrací střešní profil s kartáčem - 18,8 m

   - Dodávka a montáž hřebenáče a spojovacích prostředků.

  233 - Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m - 4,98651 t

  Konstrukce truhlářské

  234 - Podkladový rošt pod obložení stěn - 308,65 m

   - S11: 16*3,05+5*15,25 - 125,05
   - S12: 32*3,8+4*15,5 - 183,6

  235 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocel. zárubně (vstup do bytu) s PO EI 15 C DP3, viz tab. truhl, výr. předběžná cena - 6 ks

  236 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 3 ks

  237 - Vnitřní dveře 800/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 8 ks

  238 - Vnitřní dveře 700/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 6 ks

  239 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocel. zárubně (technic.místnost) s PO EI 15 C DP3, viz tab. truhl.výr. předběžná cena - 1 kus

  240 - Výlez na půdu vel. 600/600 mm, stahovací schody, EI30 DP3, D+M předběžná cena - 2 kus

  241 - Kuchyňská linka (byt 1), D+M předběžná cena - 1 kpl

  242 - Kuchyňská linka (byt 2), D+M předběžná cena - 1 kpl

  243 - Kuchyňská linka (byt 3), D+M předběžná cena - 1 kpl

  244 - Kuchyňská linka (byt 4), D+M předběžná cena - 1 kpl

  245 - Kuchyňská linka (byt 5), D+M předběžná cena - 1 kpl

  246 - Kuchyňská linka (byt 6), D+M předběžná cena - 1 kpl

  247 - LTD 18 mm obklad oken severní arkýř - 16,368 m2

   - severní arkýř: 1,1*2*((2,2+1,8+2,2)*1,2)) - 16,368

  Konstrukce zámečnické

  248 - Hlavní domovní schodiště, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kpl

  249 - Vnitřní ocelové zábradlí, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kus

  250 - Vnějšího ocelové madlo, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 6 m

  252 - Zvonkové tablo, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kus

  253 - Poštovní schránka, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 6 ks

  254 - Elektroměrová skříň, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

  255 - Vnější přípojková skříň, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

  Podlahy z dlaždic a obklady

  256 - Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dlažby pružná hydroizolace - 31 m2

   - S1: 7,6+5,2 - 12,8
   - S3: 4,1+4,3+5,3+4,5 - 18,2

  257 - Penetrace podkladu z OSB a cementovláknitých desek - 59,7 m2

   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+12,7+4,6 - 52,1
   - S14: 7,6 - 7,6

  258 - Penetrace podkladu pod dlažby - 54,105 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - soklíky: 0,1*103,05 - 10,3

  259 - Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm - 103,05 m

  260 - Řezání dlaždic keramických pro soklíky - 103,05 m

   - 18,3-(1,35+2*1,0) - 14,95
   - 9,4-(1,4+2*1,0+0,9) - 5,1
   - 6,75-0,9 - 5,85
   - 12,9-(1,0+2*0,8+2*0,9) - 8,5
   - 6,0-0,8 - 5,2
   - 20,5-(1,0+0,8+1,55) - 17,15
   - 9,7-(1,0+0,9+0,8) - 7
   - 8,2-(1,0+0,9+0,8) - 5,5
   - 15,2-(0,8+2*0,9+1,0) - 11,6
   - 8,6-1,0 - 7,6
   - 19,6-(5*1,0) - 14,6

  261 - Montáž podlah keram.,hladké, 30x30 cm do flexi tmele - 103,5 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+12,7+4,6 - 52,1
   - S14: 7,6 - 7,6

  262 - Spára podlaha - stěna, silikonem - 191,15 m

   - 18,3+9,4+6,75+12,9+6,0+20,5+9,7+8,2+15,2+8,6+19,6 - 135,15
   - 11,6+9,5+8,2+8,3+9,5+8,9 - 56

  263 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 82,805 m2

   - 113,805-31,0 - 82,81

  264 - Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně - 31 m2

  265 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m - 4,27847 t

  266 - Keramická dlažba odolná proti mechanickému poškození předběžná cena - 136,566 m2

   - 1,2*113,805 - 136,57

  267 - Doplňky ke keramické dlažbě předběžná cena - 113,805 m2

  Podlahy povlakové

  268 - Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou - 77,3 m2

  269 - Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy - 190,74 m2

   - 175,8+0,1*149,4 - 190,74

  270 - Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci - 149,4 m

   - 1NP: 9,5-(1,4+2*1,0) - 6,1
   - 18,9-(1,0+1,9) - 16
   - 16,4-(1,0+2,0) - 13,4
   - 14,55-(0,9+2,0) - 11,65
   - 19,6-(0,9+1,9) - 16,8
   - 2NP: 19,95-(2,2+1,55) - 16,2
   - 17,1-(2,2+0,9) - 14
   - 18,9-(2,2+2*0,9) - 14,9
   - 16,15-(2,2+0,9) - 13,05
   - 17,2-(2,2+0,9) - 14,1
   - 14,1-0,9 - 13,2

  271 - Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci - 175,8 m2

   - S2: 5,6+20,8+15,8+12,5+22,6 - 77,3
   - S4, S5: 21,0+17,0+17,1+14,7+16,7 - 86,5
   - S14: 12,0 - 12

  272 - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m - 0,50135 t

  273 - Podlahovina PVC heterogenní nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31 - 92,0645 m2

   - 1,1*(77,3+0,1*63,95) - 92,06

  274 - Podlahovina PVC heterogenní nášlapná vrstva 0,35 mm, oblast použití 23,32 - 117,7495 m2

   - 1,1*(98,5+0,1*85,45) - 117,75

  Obklady keramické

  275 - Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dlažby pružná hydroizolace - 36,175 m2

   - 1,5*0,9+2,0*(1,0+1,2) - 5,75
   - 2*(1,5*(0,9+2*0,9+1,75)) - 13,35
   - 2*(1,5*0,9+2,0*(2*1,0)) - 10,7
   - 1,5*(0,9+2*0,9+1,55) - 6,38

  276 - Penetrace podkladu pod obklady - 113,04 m2

   - 1,95*(11,8-1,0) - 21,06
   - 0,6*(4,1+2*0,6) - 3,18
   - 1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6) - 16
   - 0,6*(5,0+1,45+0,6) - 4,23
   - 1,95*(8,2-0,8) - 14,43
   - 0,6*(2,05+2*0,6) - 1,95
   - 1,95*(8,3-0,8) - 14,63
   - 0,6*(1,15+2*0,6) - 1,41
   - 1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6) - 16
   - 0,6*(2,1+1,35+2*0,6) - 2,79
   - 1,95*(8,9-0,8)-(2*0,8*0,6) - 14,84
   - 0,6*(3,0+2*0,6) - 2,52

  277 - Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně - 36,175 m2

  278 - Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm - 113,04 m2

  279 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 76,865 m2

   - 113,04-36,175 - 76,86

  280 - Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m - 4,2372 t

  281 - Keramický obklad vnitřních stěn předběžná cena - 135,648 m2

   - 1,2*113,04 - 135,65

  282 - Doplňky ke keramickým obkladům předběžná cena - 113,04 m2

  Malby

  283 - Penetrace podkladu 1x - 1 063,88500 m2

   - SDK podhledy: 247,3+31,0 - 278,3
   - stěny: 785,585 - 785,59

  284 - Malba směsí tekutou 2x, míst. do 3,8 m stěny a předstěny - 785,585 m2

   - omítky: 403,65 - 403,65
   - SDK příčky: 2*(32,416+38,92+38,284+43,96+29,08+35,42) - 436,16
   - SDK předstěny: 16,52+27,72+24,88 - 69,12
   - odpočet ker.obkladů: -113,04 - -113,04
   - odpočet ker.soklíků: -(0,1*103,05) - -10,3

  285 - Malba směsí tekutou 2x, míst. do 3,8 m stropy, podhledy - 278,3 m2

   - SDK podhledy: 247,3+31,0 - 278,3

  Přesuny suti a vybouraných hmot

  285 - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - 621,95017 t

  286 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 621,95017 t

   - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

  287 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 8 707,30236 t

  288 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 621,95017 t

  289 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2 487,80067 t

  290 - Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky - 3,591 t

   - střešní šablony: 3,591 - 3,59

  291 - Poplatek za skládku 10 % příměsí - 618,35483 t

   - 621,94583-3,591 - 618,35

  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Navláčil stavební firma, s.r.o.

  Bartošova 5532
  Zlín, 76001

  Ing. Martin Mercek

  Tel: 770 185 728
  Email: mercek@navlacil.cz