Školka Olšany –
nástavba třídy MŠ č. p. 20

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova
Adresa: Olšany u Prostějova 20, 798 14
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Obec Olšany u Prostějova
IČ: 00288560
Adresa: Olšany u Prostějova 50, 798 14
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
200 dní od začátku

Školka Olšany – nástavba třídy MŠ č. p. 20

na pozemku parc. XXX v katastrálním území XX. Záměr obsahuje:

Stavba je členěna na

 • 45000000-7 Stavební práce
 • 45214100-1 Stavební úpravy mateřských škol
 • 45454100-5 Rekonstrukce budov
 • 45310000-3 Elektroinstalační práce
 • 45331000-6 Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.
řešené území se nachází v obci Olšany u Prostějova, na parcele parc. č. 537, 538, 84/2 v k.ú. Olšany u Prostějova. Stavební pozemek se nachází v zastavěném území obce.

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,
Posouzení souladu stavby s územně plánovací dokumentací:
Dle platného územního plánu obce Olšany u Prostějova se stavební pozemky parc.č. 537, 538 a 84/2 nachází v ploše
OV – plochy občanského vybavení, veřejná infrastruktura, pro které stanovuje následující způsoby využití.
Hlavní využití:
Plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury jsou vymezeny za účelem zajištění dostupnosti staveb
občanského vybavení zřizovaných a provozovaných zejména ve veřejném zájmu.
Přípustné využiti:
– stavby a zařízeni pro vzdělávání a výchovu, vědu a výzkum, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, stravováni, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva
– stavby a zařízení pro obchod do 500 m2 prodejní plochy
– stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižuji kvalitu prostředí
– oplocení pozemků
Podmínečně přípustné využití:
– vestavěné max.2 byty správce zařízení
– stavby a zařízení pro sport a rekreaci lokálního významu v kapacitě úměrné potenciálu území a v souladu s jeho charakterem
Nepřípustné využití:
– objekty a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Dále územní plán obce Olšany u Prostějova stanovuje podmínky prostorového uspořádání viz bod 6.3.

6.3.1. Pro cele řešené území je plošně stanovena výšková zónace, maximální výška zástavby 10m včetně zastřešeni, plochy O a T mají specifické podmínky – viz dále bod 6.3.2.

6.3.2. Výjimku*** mohou tvořit objekty občanského, event. technického vybaveni (*** Podmínky přípustnosti realizace vyšších objektů občanského nebo technického vybaveni : obč. vybavenost: architektonické zdůraznění významu objektu užitím vyšší dominanty hmoty (max.1/4 zastavěné plochy celého objektu), jinak max. možná výška 18m, přitom nesmi svou hmotou a výškou konkurovat prostorovým dominantám v území (kostel na návsi, kaple na návsi) techn. vybavenost: potřebná výška objektu je dána svou funkcí a technologií stavby, je omezena limity řešeného území a max. výškou 15m, výška nesmi konkurovat prostorové dominantě kostela na návsi, kaple na návsi)

6.3.3. pro BN: minimální i maximální výška objektů bydleni – je dána výškou sousedních objektů, je respektována původní výšková hladina zástavby návsi pro BU: minimální výška objektů bydleni – v hlavních ulicích je dána výškou sousedních objektů, v okrajových částech výška hřebene střech min. 6m pro BV: minimální výška objektů bydleni – 6m

6.3.4. pro ZS: maximální výška hřebene zahradních chatek u izolovaných zahrad je 5m

6.3.5. Je nutné dodržovat a respektovat linii založení průčelí staveb, která je ve většině případů vymezena hranicí plochy ve směru k veřejnému prostranství

6.3.6. výstavba nových objektů v prolukách bude realizována citlivě k okolnímu prostředí, bude dodržena podlažnost a šikmý tvar střech ve stávající zástavbě, hřeben střech bude rovnoběžný s osou komunikace, maximální výška objektů obecně – 2 podlaží (1,5 +P, výška římsy cca do 7 m nad střední úrovní terénu, celk. výška max. 10 m nad terénem)

6.3.7. výstavba nových objektů mimo proluky, ve větších zastavitelných plochách bude respektovat výškovou zónaci , maximální výška objektů obecně – 2 podlaží (1,5 +P, výška římsy cca do 7 m nad střední úrovní terénu, celk. výška max. 10 m nad terénem, min.výška objektů 6m)

6.3.8. Zahradní domky na plochách izolovaných zahrad ZS – max. zastavěna plocha 16 m2, objekty přizemni se sedl. střechou, výška hřebene max. 5 m, výškové osazeni objektu – úroveň podlahy přízemí max. 0,5 m nad nejvyšším bodem terénu, možné podsklepeni

6.3.9. Pro zastavěné území a zastavitelné plochy řešeného území je specifikován koeficient zastavěni pozemku, který udává maximální procentní podíl zastavitelné plochy pozemku objekty k celkové ploše pozemku.
Koeficient zastavění pozemku je stanoven takto:
– BN – plochy bydleni, historická náves max. 0,70
– BU – plochy bydleni max. 0,50
– BV – plochy bydleni max. 0,50
– OS – plochy občanského vybavení, plochy tělovýchovných a sportovních zařízení 0,70
– OH – plochy občanského vybavení – plochy hřbitovů 0,90
– TI – plochy technické infrastruktury 0,90
– VS – plochy smíšené výroby a skladování 0,70

6.3.10. Pro nezastavitelné území územního plánu Olšany u Prostějova je specifikován koeficient zastavění pozemku zemědělskou stavbou: max. zastavěná plocha zemědělské stavby Z = 0,1% velikosti obhospodařované související zemědělské plochy NZ

Z výše uvedeného vyplívá že nástavba třídy mateřské školky jako občanského vybavení a stavby a zařízeni pro vzdělávání a výchovu je v souladu s přípustným využitím území. Navržená stavba svou výškou +7,755 nepřekročí maximální výšku 10,0 m dle bodu 6.3.1, dodržuje a respektuje linii založení průčelí staveb v souladu s bodem 6.3.5 a nepřekračuje koeficient zastavění pozemku 0,7 stanovený v bodě 6.3.9.

Posouzení souladu navržené stavby s úkoly a cíly územního plánování:
§ 18
Cíle územního plánování
(1) Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích. Navržená nástavba třídy mateřské školky nemůže ovlivnit vytváření předpokladů pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území – to je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
(2) Územní plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Za tím účelem sleduje společenský a hospodářský potenciál rozvoje.
Navržená nástavba třídy mateřské školky nemůže zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území – to je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
(3) Orgány územního plánování postupem podle tohoto zákona koordinují veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizují ochranu veřejných zájmů vyplývajících z tohoto zákona a zvláštních právních předpisů. Zhotovitel této projektové dokumentace není orgánem územního plánování.
(4) Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Navržená nástavba třídy mateřské školky neurčuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území – to je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
(5) V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, přípojky a účelové komunikace, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra; doplňková funkce bydlení či pobytové rekreace není u uvedených staveb přípustná. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastavěném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Navržená nástavba mateřské školky je umístěna v zastavěném území a proto se na ni tento bod nevztahuje.
(6) Na nezastavitelných pozemcích lze výjimečně umístit technickou infrastrukturu způsobem, který neznemožní jejich dosavadní užívání. Navržená nástavba mateřské školky je umístěna v zastavěném území a proto se na ni tento bod nevztahuje.

§ 19
Úkoly územního plánování
(1) Úkolem územního plánování je zejména
a) zjišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
b) stanovovat koncepci rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a podmínky území, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy, problémy, rizika s ohledem například na veřejné zdraví, životní prostředí, geologickou stavbu území, vliv na veřejnou infrastrukturu a na její hospodárné využívání, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
e) stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území a na využitelnost navazujícího území, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
f) stanovovat pořadí provádění změn v území (etapizaci), – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
g) vytvářet v území podmínky pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především přírodě blízkým způsobem, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
h) vytvářet v území podmínky pro odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
i) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury, pro kvalitní bydlení a pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
j) prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů na změny v území, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
k) vytvářet v území podmínky pro zajištění civilní ochrany, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
l) určovat nutné asanační, rekonstrukční a rekultivační zásahy do území, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
m) vytvářet podmínky pro ochranu území podle zvláštních právních předpisů4),12) před negativními vlivy záměrů na území a navrhovat kompenzační opatření, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
n) regulovat rozsah ploch pro využívání přírodních zdrojů, – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architektury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.
– uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.
(2) Úkolem územního plánování je také posouzení vlivů politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje nebo územního plánu na udržitelný rozvoj území (§ 18 odst. 1). Pro účely tohoto posouzení se zpracovává vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů na životní prostředí s náležitostmi stanovenými v příloze k tomuto zákonu, včetně posouzení vlivu na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti. – uvedený úkol je v kompetenci pořizovatele a zhotovitele územně plánovací dokumentace.

Z výše uvedeného vyplívá že nástavba třídy mateřské školky jako občanského vybavení a stavby a zařízeni pro vzdělávání a výchovu je v souladu s úkoly a cíly územního plánování v případě, že dodrží podmínky stanovené platnou územně plánovací dokumentací. Soulad s územně plánovací dokumentací je prokázán výše.
c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území, na navrženou stavbu se nevztahuje.
d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, při realizaci stavby budou dodrženy všechny požadavky a podmínky vyplívající z vyjádření dotčených orgánů, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace v oddílu E.
e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,
V objektu stávající kuchyně byl proveden podrobný statický průzkum bez sond včetně ohledání původní projektové dokumentace. Rovněž bylo provedeno ohledání stávajících rozvodů a zařízení specialistou. Specialisty bylo stanoveno, že stávající objekty kuchyně a spojovacího krčku jsou pro nástavbu MŠ vhodné.
f) ochrana území podle jiných právních předpisů území není pod žádnou ochranou podle jiných právních předpisů.
g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. dotčený objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území
h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území navržená stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby. Odtokové poměry v území se realizací stavby nezmění. Odvodňovaná plocha se realizací stavby nezmění.
i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin navržená stavba nevyžaduje asanace, demolice ani kácení dřevin.
j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa navržená stavba nevyžaduje zábor ZPF
k) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,
Napojení na dopravní infrastrukturu: objekt je napojen na veřejnou místní komunikaci stávajícím sjezdem
Napojení na tech. infrastrukturu:
Napojení stavby na veřejnou tech. infrastrukturu nebude stavbou měněno. V rámci stavby nebudou budovány žádné nové přípojky.
l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice nebyly stanoveny
m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, parc.č. st. 537, 538, 84/2, k.ú. Olšany u Prostějova
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. na navrženou stavbu se nevztahuje.

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Navržená stavba je změnou dokončené stavby – nástavba. V objektu stávající kuchyně byl proveden podrobný statický průzkum bez sond včetně ohledání původní projektové dokumentace. Rovněž bylo provedeno ohledání stávajících rozvodů a zařízení specialistou. Specialisty bylo stanoveno, že stávající objekty kuchyně a spojovacího krčku jsou pro nástavbu MŠ vhodné.
Statický výpočet je řešen samostatně a je součástí projektové dokumentace.

b) účel užívání stavby
Navrhovaným objektem je nástavba třídy pro 30 dětí na stávajícím objektu školní kuchyně, nového patra pojovacího krčku nad stávajícím, nová konstrukce ocelového venkovního schodiště a rekonstruovaný hlavní vstup do stávajícího objektu školky v obci Olšany u Prostějova.

c) trvalá nebo dočasná stavba jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby,
Navržená stavba nevyžaduje výjimky.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, při realizaci stavby budou dodrženy všechny požadavky a podmínky vyplívající z vyjádření dotčených orgánů, které jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace v oddílu E.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů – kulturní památka apod.,
stavba není pod žádnou ochranou podle jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,
Údaje o stavbě:
SO – 01
orientační hodnota stavby ……………………………………………..8,8 mil Kč
podlahová plocha (školka) …………………………………………..184,43 m²
podlahová plocha (spojovací koridor)…………………………… 35,24 m²
obestavěný prostor (školka)…………………………………………594,78 m³
obestavěný prostor (spojovací koridor)…………………………113,65 m³

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)
Bilance spotřeby médií je stanovena v PENB, který je součástí této projektové dokumentace.
Uvažovaná stavba nebude zdrojem nadlimitních škodlivin a nebude mít negativní dopad na životní prostředí.
Zdroj prašnosti: pouze po dobu probíhání stavebních prací. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem prašnosti.
Zdroj hluku: po dobu výstavby bude pouze běžný hluk ze stavební činnosti. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem hluku a vibrací.
Odpady: Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani okolí.
S odpady, které vzniknou při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu s vyhl. 185 / 2001 Sb. ( Zákon o
odpadech), a to následujícím způsobem:
odpady, které vzniknou při stavbě:
druh odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb. kategorie využití, zneškodnění
—————————————————————————————————————
150101 papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny
150106 směsné obaly O řízená skládka
170101 beton O “ “
170102 cihly O “ “
170201 dřevo O sběrné suroviny
170504 zemina a kamení O řízená skládka
170203 plast O sběrné suroviny
170405 železo a ocel O sběrné suroviny
150104 kovové obaly znečištěné (barvami) O/N sběrna nebez. odpadů
170904 směsný stavební odpad neuvedený pod č. 170901,170902,170903 O řízená skládka
Vznikající odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití.
Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky. Nevyužitelné odpady budou odevzdány do sběrných surovin, ostatní odpady budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku. Firma, provádějící stavbu musí vést evidenci vzniklých odpadů a způsob jejich likvidace, která bude doložena k žádosti o užívání stavby. při provozu objektu vzniknou tyto odpady: druh odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb. kategorie využití, zneškodnění
—————————————————————————————————————
200101 papír a lepenka O sběrné suroviny
200139 plast O sběrné suroviny
200301 směsný komunální odpad O řízená skládka
200201 biologicky rozložitelný odpad O kompostování
Ochrana zeleně: stavba neovlivní stávající zeleň.
Ochrana ovzduší: Objekt nástavby bude vytápěn teplovodně ze stávající plynové kotelny v 1.PP objektu, osazené plynovým kotlem VIADRUS s instalovaným výkonem 45 kW. Na stávající rozvod ÚT se v prostoru kotelny napojí nový směšovací uzel Meibes, jehož výstup bude napojen na nové rozdělovače PVT nástavby 2.NP – MŠ. Všechny zabudované výrobky a použité hmoty budou doloženy atesty o způsobilosti pro stavby. Provozovatelé malých zdrojů znečištění jsou povinni uvádět do provozu a provozovat zdroje znečištění ovzduší v souladu s předpisy pro provoz těchto zařízení, které stanoví výrobci nebo orgány ochrany ovzduší. Při provádění stavby nebude manipulováno s materiály obsahujícími azbest. Ve stávajícím objektu se nevyskytují materiály obsahující azbest.
Třída energetické náročnosti budovy:
Celková energetická spotřeba stavby byla stanovena v průkazu energetické náročnosti, který je součástí této projektové dokumentace.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby)
stavba je členěna na jeden stavební objekt a bude realizován v jedné etapě SO -01 Nástavba MŠ Olšany u Prostějova předpokládaný termín zahájení: léto 2020 předpokládaný termín dokončení: podzim 2025

j) orientační náklady stavby 8,8 mil Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Dle platného územního plánu obce Olšany u Prostějova se stavební pozemky parc.č. 537, 538 a 84/2 nachází v ploše OV – plochy občanského vybavení, veřejná infrastruktura, pro které stanovuje následující způsoby využití. Z výše uvedeného vyplívá že nástavba třídy mateřské školky jako občanského vybavení a stavby a zařízeni pro vzdělávání a výchovu je v souladu s přípustným využitím území. Navržená stavba svou výškou +7,755 nepřekročí maximální výšku 10,0 m dle bodu 6.3.1, dodržuje a respektuje linii založení průčelí staveb v souladu s bodem 6.3.5 a nepřekračuje koeficient zastavění pozemku 0,7 stanovený v bodě 6.3.9. Soulad projektové dokumentace s platnou územně plánovací dokumentací je prokázán v bodě B.1 b).

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
SO – 01 Navrhovaná nástavba nevznáší žádné zvláštní požadavky na architektonické řešení stavby. Jedná se o účelné využití nových prostor pro předškolní výchovu dětí.
Předmětem architektonického návrhu bylo především začlenění nástavby do komplexu stávajících budov plnících stejný účel. Architektonické řešení staveb je patrné z výkresové dokumentace
Nástavba školky je přístupna z 2.NP spojovacího krčku přes šatnu pro 30 dětí, dále vstupujeme do rozdělovací chodby, ze které jsou přístupny WC a umývárny dětí, úklidová místnost a WC učitelek. Z rozdělovací chodby je umožněn přístup přímo do herny propojené s ložnicí dětí. Do herny je přímo vidět prosklenou stěnou a dveřmi z kanceláře učitelek, která je současně přístupná i z šatny dětí. V prostoru herny je umístěna malá kuchyňka s jídelním výtahem sloužící pouze pro předání jídla.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Nástavba nové třídy nad stávající kuchyní bude přístupna vlastním externím schodištěm přímo ze stávajícího terénu. Schodiště je navrženo jako ocelová kompletně zastřešená konstrukce s bočními schodnicemi a s lehkým dřevěným pláštěm ukotveným v ocelovém rámu na nosné konstrukci. Mezi vertikálními prvky bude schodiště opatřeno tyčovým zábradlím. Všechny ocelové prvky budou ošetřeny antikorozním nátěrem. Čelní fasáda schodiště bude tvořena lehkým obvodovým pláštěm upevněným v ocelovém rámu přímo na nosné konstrukci schodiště. Schodiště nebude vytápěno.
Prostor pod výstupním ramenem bude využit jako skladové prostory přístupné z 1.NP spojovacího krčku prosklenými uzamykatelnými dveřmi. Niveleta vstupu je totožná s niveletou podlahy (+0,640 m). Vzniklý prostor nebude umožňovat plně pohodný přístup, jelikož podchozí výšku udává sklon výstupního schodišťového ramene. Podesta výstupního ramene bude výškově propojena se stávající podlahovou konstrukcí balkonu ve stávající školce. Podlahová konstrukce bude provedena jako železobetonová, ukotvená kotvami do zdiva spojovacího krčku a zateplena z interiéru. Tato konstrukce je detailně řešena ve statickém výpočtu a výkresech, které jsou součástí projektové dokumentace.
Z podesty výstupního ramene externího schodiště vstupujeme do nástavby spojovacího krčku prosklenými dvoukřídlými uzamykatelnými protipožárními dveřmi. Konstrukce spojovacího krčku přesně kopíruje jeho půdorys z 1.NP a je navržena z tepelně-izolačních tvárnic YTONG P2-400 tl. 300 mm. Zastřešení je řešeno jako pultová střecha se sklonem k jihu. Konstrukce střechy je navržena jako trámová konstrukce. Podlahovou konstrukci bude tvořit původní nosný systém stropu, o němž předpokládáme, že je železobetonový. Na tuto konstrukci je navržena už jen pochozí vrstva z keramické dlažby. Prostor nevyžaduje odhlučnění ani nevznáší žádné zvláštní požadavky na tepelně technické vlastnosti budovy. Výšková úroveň mezi podlahou spojovacího krčku a navrhovanou nástavbou školky je vyrovnána schodištěm se 4mi nášlapnými stupni. Výškový rozdíl činí 590 mm. Pochozí vrstva nášlapných stupňů bude tvořena obdobnou dlažbou jako na podlaze spojovacího krčku. Samotná nástavba školky je navržena jako dřevostavba – zde např. ze systému STEICO – zastřešená dřevenými vazníky. Systém je samozřejmě zaměnitelný s analogickými konkurenčními systémy dřevostaveb. Jedná se o zateplenou sendvičovou lehkou konstrukci. Detail skladby pláště je obsažen ve výkresové části projektové dokumentace. Dešťový svod střechy je směrován do středu půdorysu a následně sveden na stávající střechu přilehlé stavby bytové jednotky. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy částečně jako SDK příčky KNAUF a částečně jako příčky zděné z CP. Vnitřní dispozice je řešena v souladu s požadavky hygienických předpisů stanovených ve vyhlášce 410/2005 Sb a současně s projekčními pracemi byla konzultována s příslušným stavebním úřadem. Nástavba školky je přístupna z 2.NP spojovacího krčku přes šatnu pro 30 dětí, dále vstupujeme do rozdělovací chodby, ze které jsou přístupny WC a umývárny dětí, úklidová místnost a WC učitelek. Z rozdělovací chodby je umožněn přístup přímo do herny propojené s ložnicí dětí. Do herny je přímo vidět prosklenou stěnou a dveřmi z kanceláře učitelek, která je současně přístupná i z šatny dětí. V prostoru herny je umístěna malá kuchyňka s jídelním výtahem sloužící pouze pro předání jídla.
Personál mateřské školky (max. 2 osoby) bude vstupovat centrálním vstupem. Personál bude mít k dispozici kancelář, která bude rovněž sloužit jako šatna.
Vaření pokrmů pro děti bude zajišťováno centrálně ve vývařovně v 1.NP. V kuchyňce ve 2.NP dojde pouze k jejich distribuci. Doprava pokrmů bude realizována novým potravinovým výtahem. Mytí varných a transportních nádob bude probíhat v prostorách kuchyně v 1.NP.
Pro provoz mateřské školky je vyčleněn oplocený venkovní prostor na parcele parc.č. 84/2, kde je umístěna zastíněná zpevněná a travnatá plocha pro venkovní pobyt dětí. Plocha venkovního prostoru činí 2372 m2 a je dostatečná pro všechny třídy MŠ. Prostor je vybaven dětským zahradním nábytkem, herními prvky, venkovní učebnou, dvěma pískovišti a tříkolkovou dráhou pro potřeby celkem 4 tříd mateřské školky.

Hygienické prostory
Umývárna žáků nástavby třídy mateřské školy bude vybavena 6 dětskými klozetovými mísami, 1 sprchou a 6 umyvadly. Umyvadlo bude ve výši 50 cm nad podlahou a výtokový ventil bude 60 cm nad podlahou. Umyvadla budou opatřena pouze jedním výtokovým ventilem a budou napojena na společnou mísící baterii umístěnou v uzamykatelné skříni v úklidové místnosti. Sprcha bude umístěna tak, aby umožňovala vstup dětí bez cizí pomoci a bude opatřena uzavíratelnou zástěnou výšky 1,0m. Stěny jsou opatřeny keramickými obklady a podlaha keramickou dlažbou. Osoušení rukou bude řešeno jednorázovými papírovými ručníky s podavačem umístěným v umývárně.Hygienické zázemí pro personál bude umístěno samostatně a bude vybaveno jednou klozetovou mísou a předsíňkou s umyvadem.
V nástavbě třídy MŠ bude umístěna úklidová místnosti vybavená výlevkou, výtokovým otvorem na studenou a teplou užitkovou vodu a uzamykatelnou skříňkou na hygienické prostředky. Stěny budou opatřeny keramickými obklady a podlaha keramickou dlažbou.
Ohřev TUV bude zajišťován centrálně v kotelně MŠ v 1.PP.

Vytápění
Objekt nástavby bude vytápěn teplovodním systémem podlahového topení ze stávající plynové kotelny v 1.PP objektu, osazené plynovým kotlem VIADRUS s instalovaným výkonem 45 kW. Na stávající rozvod ÚT se v prostoru kotelny napojí nový směšovací uzel Meibes, jehož výstup bude napojen na nové rozdělovače PVT nástavby 2.NP – MŠ. Odkouření plynového kotle bude realizováno stávajícím způsobem přez střechu. Podrobnosti topného systému řeší oddíl Zařízení pro vytápění staveb, který je součástí této projektové dokumentace. Při realizaci budou dodrženy platné technické normy.

Rozvody studené a teplé užitkové vody a kanalizace
Nástavba třídy mateřské školky bude zásobena vodou ze stávající vodovodní přípojky. Ohřev TUV bude zajišťován centrálně v kotelně v 1.PP. Výtokové baterie TUV v umývárně MŠ budou napojeny přez centrální mísící baterii umístěné mimo dosah dětí v uzamykatelné skříni. Maximální teplota TUV bude 45°C. Nové vodovodní potrubí bude realizováno z PPR včetně tvarovek a bude opatřeno tepelnou izolací TUBEX. Před napuštěním systému bude provedena tlaková zkouška.
Odkanalizování stavby bude provedeno z potrubí HOSTALEN stávající kanalizační přípojkou stavby. Kanalizační potrubí bude před zapravením omítek opatřeno tepelnou izolací. Odvětrání kanalizace DN 75 bude vyvedeno nad střechu a opatřeno stříškou. Těsnost potrubí bude ověřena zkouškou.
Podrobnosti vnitřního vodovodu a kanalizace řeší oddíl Zařízení zdravotně technických instalací, které je součástí této projektové dokumentace. Při realizaci budou dodrženy platné technické normy.

Větrání a výměna vzduchu
Větrání všech prostor nástavby třídy MŠ je zajištěno okenními otvory s mikroventilací a přirozenou infiltrací. Ve všech prostorách objektu bude dodržena minimální hladina výměny vzduchu dle vyhl. 410/2005 Sb.
Při realizaci stavby budou všemi dodavateli dodrženy všechny požadavky na prováděcí technické předpisy jednotlivých výrobců materiálů a hmot ve stavbě zabudovaných. Budou zabudovány jen výrobky s platnými atesty a prohlášeními o shodě. Větrání navržených třídy mateřské školky bude zajištěno výhradně okny bez použití vzduchotechniky. Podrobnosti vzduchotechniky řeší oddíl Zařízení vzduchotechniky, které je součástí této projektové dokumentace.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Stavba umožňuje bezbariérové užívání. Přístup do prostor třídy MŠ ve 2.NP bude zajištěn pomocí mobilního zařízení – schodolezu umístěným ve schodišťovém prostoru. Pro zajištění hygienických potřeb bude jedno WC ve 2.NP realizováno jako bezbariérové, se vstupními dveřmi šířky 800 mm, vybavené klozetovou mísou a umyvadlem v úpravě pro invalidy a podpůrnými madly.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
navržená stavba bude bezpečná pro užívání
B.2.6 Základní charakteristika objektů
SO – 01 Nástavba MŠ Olšany u Prostějova

a) stavební řešení
Nástavba školky je přístupna z 2.NP spojovacího krčku přes šatnu pro 30 dětí, dále vstupujeme do rozdělovací chodby, ze které jsou přístupny WC a umývárny dětí, úklidová místnost a WC učitelek. Z rozdělovací chodby je umožněn přístup přímo do herny propojené s ložnicí dětí. Do herny je přímo vidět prosklenou stěnou a dveřmi z kanceláře učitelek, která je současně přístupná i z šatny dětí. V prostoru herny je umístěna malá kuchyňka s jídelním výtahem sloužící pouze pro předání jídla.

b) konstrukční a materiálové řešení
Nástavba nové třídy nad stávající kuchyní bude přístupna vlastním externím schodištěm přímo ze stávajícího terénu. Schodiště je navrženo jako ocelová kompletně zastřešená konstrukce s bočními schodnicemi a s lehkým dřevěným pláštěm ukotveným v ocelovém rámu na nosné konstrukci. Mezi vertikálními prvky bude schodiště opatřeno tyčovým zábradlím. Všechny ocelové prvky budou ošetřeny antikorozním nátěrem. Čelní fasáda schodiště bude tvořena lehkým obvodovým pláštěm upevněným v ocelovém rámu přímo na nosné konstrukci schodiště. Schodiště nebude vytápěno.
Prostor pod výstupním ramenem bude využit jako skladové prostory přístupné z 1.NP spojovacího krčku prosklenými uzamykatelnými dveřmi. Niveleta vstupu je totožná s niveletou podlahy (+0,640 m). Vzniklý prostor nebude umožňovat plně pohodný přístup, jelikož podchozí výšku udává sklon výstupního schodišťového ramene. Podesta výstupního ramene bude výškově propojena se stávající podlahovou konstrukcí balkonu ve stávající školce. Podlahová konstrukce bude provedena jako železobetonová, ukotvená kotvami do zdiva spojovacího krčku a zateplena z interiéru. Tato konstrukce je detailně řešena ve statickém výpočtu a výkresech, které jsou součástí projektové dokumentace.
Z podesty výstupního ramene externího schodiště vstupujeme do nástavby spojovacího krčku prosklenými dvoukřídlými uzamykatelnými protipožárními dveřmi. Konstrukce spojovacího krčku přesně kopíruje jeho půdorys z 1.NP a je navržena z tepelně-izolačních tvárnic YTONG P2-400 tl. 300 mm. Zastřešení je řešeno jako pultová střecha se sklonem k jihu. Konstrukce střechy je navržena jako trámová konstrukce. Podlahovou konstrukci bude tvořit původní nosný systém stropu, o němž předpokládáme, že je železobetonový. Na tuto konstrukci je navržena už jen pochozí vrstva z keramické dlažby. Prostor nevyžaduje odhlučnění ani nevznáší žádné zvláštní požadavky na tepelně technické vlastnosti budovy.
Výšková úroveň mezi podlahou spojovacího krčku a navrhovanou nástavbou školky je vyrovnána schodištěm se 4mi nášlapnými stupni. Výškový rozdíl činí 590 mm. Pochozí vrstva nášlapných stupňů bude tvořena obdobnou dlažbou jako na podlaze spojovacího krčku. Samotná nástavba školky je navržena jako dřevostavba – zde např. ze systému STEICO – zastřešená dřevenými vazníky. Systém je samozřejmě zaměnitelný s analogickými konkurenčními systémy dřevostaveb. Jedná se o zateplenou sendvičovou lehkou konstrukci. Detail skladby pláště je obsažen ve výkresové části projektové dokumentace. Dešťový svod střechy je směrován do středu půdorysu a následně sveden na stávající střechu přilehlé stavby bytové jednotky. Vnitřní dělící příčky jsou navrženy částečně jako SDK příčky KNAUF a částečně jako příčky zděné z CP. Vnitřní dispozice je řešena v souladu s požadavky hygienických předpisů stanovených ve vyhlášce 410/2005 Sb. a současně s projekčními pracemi byla konzultována s příslušným stavebním úřadem. Nástavba školky je přístupna z 2.NP spojovacího krčku přes šatnu pro 30 dětí, dále vstupujeme do rozdělovací chodby, ze které jsou přístupny WC a umývárny dětí, úklidová místnost a WC učitelek. Z rozdělovací chodby je umožněn přístup přímo do herny propojené s ložnicí dětí. Do herny je přímo vidět prosklenou stěnou a dveřmi z kanceláře učitelek, která je současně přístupná i z šatny dětí. V prostoru herny je umístěna malá kuchyňka s jídelním výtahem sloužící pouze pro předání jídla.
Úpravy povrchů v denní místnosti budou v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých:
– Podlaha v denní místnosti bude opatřena povlakovou PVC podlahovou krytinou v matné a světlé barvě.
– Strop bude opatřen širokopásmovým podhledem dle části 4.2.2. ČSN 730527 k zajištění požadované doby dozvuku.

c) mechanická odolnost a stabilita
řešeno samostatně ve statické zprávě

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení
Objekt je napojen na veřejnou splaškovou i dešťovou kanalizaci, vodovod, nadzemní vedení NN a plynovod. Optické kabely v okolí objektu nejsou uloženy.
Objekt je napojen na veřejnou místní komunikaci stávajícím sjezdem. Rozsah inženýrských sítí a napojení na dopravní infrastrukturu nebude stavbou měněn.

b) výčet technických a technologických zařízení
viz. a)

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
řešeno samostatně v požárně bezpečnostním řešení, které je součástí této projektové dokumentace
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
kritéria tepelně technického hodnocení byly pro bytovou stavbu stanoveny v PEN
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby respektují požadované normové hodnoty.
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Pro stavební pozemek nebyl zpracován Radonový průzkum

b) ochrana před bludnými proudy
Ohrožení bludnými proudy se nepředpokládá

c) ochrana před technickou seizmicitou
ohrožení se nepředpokládá

d) ochrana před hlukem
Projektant garantuje, že během provozu nebude stavba zdrojem nadlimitních hodnot hluku a vibrací. Při provozu stavby nedojde k překročení hygienických limitů hluku dle §30 a 34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Navržené materiály a skladby konstrukcí mají dostatečný hlukový útlum pro zajištění hlukové pohody v chráněném prostoru stavby. Celková ekvivalentní hladina hluku od provozu v kuchyni a vzduchotechniky v 1.NP v denní době v chráněném prostoru MŠ nepřekročí 50 dB v denní a 40 dB v noční době.

e) protipovodňová opatření
ohrožení se nepředpokládá, stavba se nenachází v záplavovém území

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
ohrožení se nepředpokládá

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V rámci projektu nebudou budovány nové sjezdy ani připojovací potrubí.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
není předmětem řešení.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení,
Stavební pozemek je dopravně napojen na přilehlou místní komunikaci na parc. č. 837/1 v k.ú. Olšany u Prostějova

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,
Stavba bude napojena na stávají technickou a dopravní infrastrukturu. V rámci projektu nebudou budovány nové sjezdy ani připojovací potrubí vyžadující samostatné řízení.

c) doprava v klidu,
odstavení osobních automobilů bude realizováno na stávajícím parkovišti na zpevněné ploše pozemku parc.č. 120/2 v majetku investora

d) pěší a cyklistické stezky
nebudou zřizovány

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
terénní úpravy nejsou předmětem dokumentace

b) použité vegetační prvky
není předmětem dokumentace

c) biotechnická opatření
nenavrhují se

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,
Uvažovaná stavba nebude zdrojem nadlimitních škodlivin a nebude mít negativní dopad na životní prostředí.
Zdroj prašnosti: pouze po dobu probíhání stavebních prací. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem prašnosti.
Zdroj hluku: po dobu výstavby bude pouze běžný hluk ze stavební činnosti. Stavba samotná při svém provozu nebude zdrojem hluku a vibrací.
Odpady: Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani okolí.
S odpady, které vzniknou při stavbě a provozu, bude nakládáno v souladu s vyhl. 185 / 2001 Sb. ( Zákon o odpadech), a to následujícím způsobem:

odpady, které vzniknou při stavbě :
druh odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb. kategorie využití, zneškodnění
—————————————————————————————————————
150101 papírové a lepenkové obaly O sběrné suroviny
150106 směsné obaly O řízená skládka
170101 beton O “ “
170102 cihly O “ “
170201 dřevo O sběrné suroviny
170504 zemina a kamení O řízená skládka
170203 plast O sběrné suroviny
170405 železo a ocel O sběrné suroviny
150104 kovové obaly znečištěné (barvami) O/N sběrna nebez. odpadů
170904 směsný stavební odpad neuvedený pod
č. 170901,170902,170903 O řízená skládka

Vznikající odpady budou tříděny a využitelné odpady budou přednostně předány k recyklaci a následnému využití.
Odpady určené k recyklaci nesmí obsahovat nebezpečné složky. Nevyužitelné odpady budou odevzdány do sběrných surovin, ostatní odpady budou odvezeny na nejbližší řízenou skládku. Firma, provádějící stavbu musí vést evidenci vzniklých odpadů a způsob jejich likvidace, která bude doložena k žádosti o užívání stavby.

při provozu objektu vzniknou tyto odpady :
druh odpadu dle vyhl. č. 93/2016 Sb. kategorie využití, zneškodnění
—————————————————————————————————————
200101 papír a lepenka O sběrné suroviny
200139 plast O sběrné suroviny
200301 směsný komunální odpad O řízená skládka
200201 biologicky rozložitelný odpad O kompostování

Ochrana zeleně: stavba neovlivní stávající zeleň.
Ochrana ovzduší: Objekt nástavby bude vytápěn teplovodně ze stávající plynové kotelny v 1.PP objektu, osazené plynovým kotlem VIADRUS s instalovaným výkonem 45 kW. Na stávající rozvod ÚT se v prostoru kotelny napojí nový směšovací uzel Meibes, jehož výstup bude napojen na nové rozdělovače PVT nástavby 2.NP – MŠ. Všechny zabudované výrobky a použité hmoty budou doloženy atesty o způsobilosti pro stavby. Provozovatelé malých zdrojů znečištění jsou povinni uvádět do provozu a provozovat zdroje znečištění ovzduší v souladu s předpisy pro provoz těchto zařízení, které stanoví výrobci nebo orgány ochrany ovzduší. Při provádění stavby nebude manipulováno s materiály obsahujícími azbest. Ve stávajícím objektu se nevyskytují materiály obsahující azbest.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
navrhovaná stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
navrhovaná stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
na navrhovanou stavbu se nevztahuje zákon č. 100/2001 Sb. ani §45h a 45i zákona č.114/1992 Sb.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,
na navrhovanou stavbu se nevztahuje zákon o integrované prevenci

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
nenavrhují se

B.7 Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva není vzhledem k charakteru stavby vyžadována. V případě globální termonukleární války bude stavba poskytovat pouze minimální ochranu.
B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,
potřeby a spotřeby médií není nutné pro stavbu daného rozsahu stanovovat. Základní média pro výstavbu budou zajištěny stávajícími přípojkami.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště se stavbou nezmění

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Stavba bude napojena na stávající technickou a dopravní infrastrukturu. V rámci projektu nebudou budovány nové sjezdy ani připojovací potrubí.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a okolní stavby. V průběhu výstavby bude prováděcí firmou důsledně dbáno na zabránění zvýšení hlučnosti, prašnosti a znečištění ovzduší použitím vhodných pracovních nástrojů, plachet apod. Stavební práce budou prováděny výhradně mimo dobu nočního klidu. V případě provádění zvláště prašných činností bude okolí stavby skrápěno rozstřikovanou vodou a tato bude následně likvidována vsakem na pozemku investora.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
okolí staveniště nebude vyžadovat zvláštní ochranu. Stavba nevyžaduje žádné demolice, asanace ani kácení dřevin.
Zhodnocení staveniště dle vyhlášky 501/2006 Sb.
§ 24e
(1) Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Navržená nástavba MŠ splňuje. Pro přístup na staveniště bude sloužit stávající sjezd na přilehlou místní komunikaci. Splnění dalších požadavků viz. oddíl B.8 Zásady organizace výstavby, který je součástí této projektové dokumentace.
(2) Na pozemcích staveb, které jsou kulturní památkou, v památkových rezervacích nebo v památkových zónách a v přírodních parcích a zvláště chráněných územích, včetně jejich ochranných pásem, lze zřizovat pouze takové stavby zařízení staveniště, které nejsou spojeny se zemí pevným základem, nebo zařízení pojízdná. – na navrženou stavbu se nevztahuje – stavební pozemek není pozemkem stavby který je kulturní památkou.
(3) Stavby zařízení staveniště, které slouží pro účely provádění staveb nebo udržovacích prací, musí být povolovány jako dočasné. Navržená nástavba nebude obsahovat stavby zařízení staveniště, které by vyžadovaly stavební povolení (souhlas s ohlášenou stavbou, územní rozhodnutí nebo územní souhlas)
(4) Zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy18b). Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení. Odvodnění staveniště bude řešeno vsakem dešťových vod do půdy. Na navrženou stavbu se nevztahuje – nakládání s dešťovými vodami nebude měněno.
(5) Stávající podzemní energetické sítě, sítě elektronických komunikací, vodovody a kanalizace v prostoru staveniště musí být polohově a výškově zaměřeny a vytýčeny před zahájením stavby. Při výstavbě bude postupováno v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců inženýrských sítí v oddílu E, která jsou nedílnou součástí této projektové dokumentace.
(6) Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit před poškozením stavební činností a udržovat. Ustanovení právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích tím nejsou dotčena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace se pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době a po ukončení užívání pro tento účel musí být uvedeny do původního stavu.
(7) Požadavky na sociální zařízení na staveništi. Staveniště bude pro potřeby provádění stavby v souladu s požadavkem ČSN EN 16194/269387 vybaveno mobilním bezodtokovým hygienickým WC se zajištěným pravidelným vyvážením fekálií odbornou firmou na nejbližší ČOV. WC bude trvale vybavené toaletním papírem. Pověřený a proškolený pracovník bude dbát na jeho neustálý přísun.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),
navržená stavba nevyžaduje zábory veřejných ploch.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
na navrženou stavbu se nevztahuje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,
viz. odstavec B.6 a) až e) této zprávy.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,
nebyla pro stavbu daného rozsahu stanovena, stavba nebude vyžadovat přísun zemin.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Podmínky pro ochranu životního prostředí nejsou pro stavbu daného rozsahu stanoveny.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Rozsah stavby vyžaduje stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Investor je pro provádění stavby povinen zajistit koordinátora bezpečnosti práce. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanovuje vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb. a vyhl. ČÚBP a ČBÚ 324/1990 Sb.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavba umožňuje bezbariérové užívání. Přístup do prostor třídy MŠ ve 2.NP bude zajištěn pomocí mobilního zařízení – schodolezu umístěným ve schodišťovém prostoru. Pro zajištění hygienických potřeb bude jedno WC ve 2.NP realizováno jako bezbariérové, se vstupními dveřmi šířky 800 mm, vybavené klozetovou mísou a umyvadlem v úpravě pro invalidy a podpůrnými madly.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření,
nebyly stanoveny

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům
vnějšího prostředí při výstavbě apod. nebyly stanoveny

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
podzim 2020 – závěrečná prohlídka

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Odpadní vody: splaškové vody z nástavby třídy mateřské školky budou odváděny stávající kanalizační přípojkou do veřejné splaškové kanalizace.
Hospodaření s dešťovou vodou: Dešťový svod střechy je směrován do středu půdorysu a následně sveden na stávající střechu přilehlé stavby bytové jednotky. Odtud budou vedeny dešťové vody střešními svody do stávající přípojky dešťové kanalizace a odváděny do veřejné kanalizační sítě.

Provedením stavby nedojde k podmáčení vlastního ani sousedních pozemků.

Projektová dokumentace
Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu.
SO 01 - Bytový dům - Stavební část - Náklady způsobilé

  Zemní práce

  1 - Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - 5,1136 m3

   - (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2 - 5,1136 m3

  Základy a zvláštní zakládání

  2 - Beton základová deska C20/25 XC2 - 3,8352 m3

   - (3,4*4,43+3,4*3,09)*0,15 - 3,8352 m3

  3 - Základové pasy C20/25 XC 2 - 7,82 m3

   - (4,57+2,52+3,09+3,09+3,4)*0,7*0,5+2*0,3*1,36*0,9+4*0,65*0,3*0,9+0,4*0,4*0,9+1,5*0,3*0,9 - 7,82 m3

  4 - Podkladní a vyrovnávací beton C20/25 XC2 - 6,563 m3

   - (4,62+2,52+3,09+3,09)*0,9*0,05+0,1*3,4*0,7+0,9*0,1*3,4*2+3,4*4,43*0,2+3,4*3,09*0,2 - 6,563 m3

  5 - Šterkodrť 8-32 zhutněná - 8,69312 t

   - ((3,4*4,43+3,4*3,09)*0,2)*1,7 - 8,69312 t

  Svislé a kompletní konstrukce

  6 - Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 300 mm - 49,228 m2

   - 1NP: 2*(0,75*1,55)+2*(0,73*1,55) - 4,593 m2
   - 2NP: 2,0*(4*0,3*1,6+1,0*3,0) - 9,84 m2
   - štít: 2*17,4 - 34,8 m2

  7 - Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm - 109,1175 m2

   - 1NP: 2,8*(18,05+6,55+6,45+5,3+4,2+3,6) - 123,62 m2
   - odpočet otvorů: -(2*2,0*2,15+1,35*2,15+2*1,0*2,0+1,4*2,0+0,9*2,0) - -20,1 m2
   - 2NP: 2,8*(1,1+0,9) - 5,6 m2

  8 - Překlad vysoký 70/238/1500 mm - 12 kus

  9 - Překlad vysoký 70/238/2000 mm - 4 kus

  10 - Překlad vysoký 70/238/2500 mm - 9 kus

  11 - Překlad plochý 115/71/1000 mm - 2 kus

  12 - Překlad plochý 115/71/1250 mm - 5 kus

  13 - Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.14 - 0,18018 t

   - 0,001*14,3*(3*2,0+3*2,2) - 0,18 t

  14 - Bednění ztracené - 12,36 m2

   - ZB 300: (3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*0,75 - 12,36 m2

  15 - Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm - 56,78 m2

   - 1NP: 2,8*(8,9+2,1+2*3,6+4,4+1,75) - 68,18 m2
   - odpočet otvorů: -(2,0*(2*0,7+2*0,8+3*0,9)) - -11,4 m2

  16 - Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi - 7,28 m2

   - 1,4*(2,5+2,7) - 7,28 m2

  17 - Přizdívky z plynosilikátu tl. 100 mm - 56,28 m2

   - 1NP: 2,8*(4,9+3,6+1,5+2,95+3,65+3,5) - 56,28 m2

  18 - Přizdívky z plynosilikátu tl. 150 mm - 2,64 m2

   - 1NP: 1,2*2,2 - 2,64 m2

  19 - Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - zřízení - 2,04 m2

   - 0,6*(1,6+1,8) - 2,04 m2

  20 - Podpěrná konstr. nosníků do 5 kPa - odstranění - 2,04 m2

  21 - Odpadní troubky plast - 14,1 m

   - DN 110 do fasády: 7,2+6,9 - 14,1 m

  22 - Vyklínování a dozdění mezi ocelovými nosníky - 0,3696 m3

   - 0,14*0,6*(2,1+2,3) - 0,37 m3

  23 - Ocelové sloupky ocel S235 - 0,22518 t

   - sloupek 90x90x5: 2,7*6*13,9/1000 - 0,22518 t

  Svislé a kompletní konstrukce

  24 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky protipožární tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm - 32,416 m2

   - 2,8*(2*0,6) - 3,36
   - 2,8*1,95-(0,8*2,0) - 3,86
   - 2,8*2,4*(0,9*2,0) - 12,1
   - 2,8*(1,1+4,15)-(0,8*2,0) - 13,1

  25 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.105 mm desky požár. impreg. tl. 15 mm, minerál tl. 5 cm - 38,92 m2

   - 2,8*(2*2,3+2,0)-(0,7*2,0) - 17,08
   - 2,8*(2,0+2,25)-(0,7*2,0) - 10,5
   - 2,8*(1,65+2,9)-(0,7*2,0) - 11,34

  26 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm - 29,08 m2

   - 2,8*(2,4+1,95)-(0,9*2,0) - 10,38
   - 2,8*(5,4+1,85)-(0,8*2,0) - 18,7

  27 - Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.150 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 8 cm - 35,42 m2

   - 2,8*2,0 - 5,6
   - 2,8*(2,15+2,35) - 12,6
   - 2,8*(2*1,75+3,15)-(0,7*2,0) - 17,22

  28 - Příčka SDK tl.305 mm,ocel.kce,2x oplášť.,12,5mm CW 125, min. vlna 2x100 mm - 27,72 m2

   - 2,8*3,3*3 - 27,72

  29 - Předstěna SDK,tl.65mm,oc.kce CW,1x RFI 12,5mm,izol - 29,12 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - 2,8*3,0 - 8,4
   - 2,8*2,9 - 8,12
   - 2*2,8*1,5 - 8,4
   - 2,2*1,2 - 2,64
   - 1,3*1,2 - 1,56

  30 - Předstěna SDK,tl.127,5 mm,ocel.kce CW,2x MA 12,5mm MW 2x 60 mm standardní SDK - 27,72 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - 2,8*(2,05+2,0) - 11,34
   - 2,8*2,85 - 7,98
   - 2,8*3,0 - 8,4

  31 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 2x12,5 mm, bez izolace zdvojení SDK - 247,3 m2

   - 1NP: 6,8 - 6,8
   - 4,6+2,7+5,6+20,8+15,8 - 49,5
   - 7,4+2,2+12,5+22,6 - 44,7
   - 2NP: 8,0+21,0 - 29
   - 4,4+17,0 - 21,4
   - 4,2+17,1+14,7 - 36
   - 7,6+12,0+16,7 - 36,3
   - 19,0+4,6 - 23,6

  32 - Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 2x12,5 mm, bez izolace zdvojení SDK - 31 m2

   - 1NP: 7,6+5,2 - 12,8
   - 2NP: 4,1+4,3+5,3+4,5 - 18,2

  33 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie - 236,55 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
   - 180,55+1,0*56,0 - 236,55

  34 - Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,MA 12,5mm MW 2x50 mm standardní SDK - 38,284 m2

   - 2,8*1,1*(0,9*2,0) - 5,544
   - 2,8*(1,85+3,15+1,25)-(0,8*2,0+0,9*2,0) - 14,1
   - 2,8*(2,1+1,2) - 9,24
   - 2,8*2,15 - 6,02
   - 2,8*(0,6+1,25)-(0,9*2,0) - 3,38

  35 - Stěna SDK opláštění 2x12,5 mm protipožární, parozábrana, dřevěná podkonstrukce 80/160 mm OSB deska 15 mm - 33,28 m2

   - Včetně:
   - - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
   - - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
   - - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
   - u jižního vikýře: 2,8*19,1-(5*2,2*2,6)+2*2,8*1,5 - 33,28

  36 - Předstěna šachtová CD 60/27 + 30 mm min. vlna + SDK 12,5 mm - 67,2 m2

   - 2,8*2,6*4*2+2,8*1,6*2 - 67,2

  Vodorovné konstrukce

  37 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 22 - 0,8086 t

   - N18: 0,001*31,1*(5*5,2) - 0,81

  38 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 40 - 3,56893 t

   - N1: 0,001*66,3*(3*10,55) - 2,1
   - N2: 0,001*66,3*(2*5,35) - 0,71
   - N3: 0,001*66,3*5,6 - 0,37
   - N4: 0,001*66,3*5,88 - 0,39

  39 - Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 - 11,4375 m3

   - 1NP: 0,25*26,35 - 6,59
   - 2NP: 0,25*(0,475+0,125+10,4)+2*0,25*0,7*6,0 - 4,85

  40 - Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení - 51,6 m2

   - 1NP: 0,3*105,0 - 31,5
   - 2NP: 0,3*(3,8+2,0+35,8+2*0,7+4*6,0) - 20,1

  41 - Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění - 51,6 m2

  42 - Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 - 0,722 t

   - 0,722 - 0,722

  43 - Uložení nosníků do kapes Uložení IPE 14 do kapes ve zdivu - 0,504 m3

   - 0,7*0,3*0,3*8 - 0,504

  44 - Podkladní beton - roznášecí vrstva pod zdivo na stávající základové pasy C20/25 XC2 - 4,21995 m3

   - (17,82+3,09+2,92+3,09+2,74+6,09+4,44)*0,7*0,15 - 4,21995

  45 - Ocelové profily IPN 140 11375 - 0,36 t

   - 1,3*8+14,6: 0,360 - 0,36

  46 - Kari 150x150x8 - 0,473 t

   - (4,57+2,52+3,09+3,09+3,4)*1,55: (0,473) - 0,473
   - (17,82+3,09+2,92+3,09+2,74+6,09+4,44)*0,6*2:
   - (3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*2+(3,1+2,8+2,65+3,17+4,76)*2*2*0,8:

  47 - Osazení válcovaných nosníků ve stropech č.24 a výš včetně dodávky profilu IPE č. 400 - 0,89528 t

   - N5: 0,001*72,2*12,4 - 0,89528

  48 - Podkladní beton pod základové pasy C16/20 XC2 - 0,7524 m3

   - (4,62+2,52+3,09+3,09+3,4)*0,9*0,05 - 0,7524

  Úpravy povrchu, podlahy

  49 - Omítka jádrová ručně, vč. nadpraží a ostění tloušťka vrstvy 20 mm - 451,1475 m2

   - 1NP: 2,8*18,1-(1,35*2,15+2*1,0*2,0) - 43,78
   - 2,8*9,4-(1,4*2,0+2*1,0*2,0+0,9*2,0) - 17,72
   - 2,8*6,75-(0,9*2,0) - 17,1
   - 2,8*9,5-(1,4*2,0+2*1,0*2,0) - 19,8
   - 2,8*11,6-(1,0*2,0) - 30,48
   - 2,8*18,9-(1,0*2,0+1,9*2,3) - 46,55
   - 2,8*16,0-(1,0*2,0+2,0*2,15) - 38,5
   - 2,8*12,9-(2*0,8*2,0+2*0,9*2,0+1,0*2,0) - 27,32
   - 2,8*6,0-(0,8*2,0) - 15,2
   - 2,8*9,5-(0,8*2,0) - 25
   - 2,8*14,15-(0,9*2,0+2,0+2,15) - 33,67
   - 2,8*19,6-(0,9*2,0+1,9*2,3) - 48,71
   - 2NP: 2,8*36,0-(4*1,6*1,6+1,8*1,8) - 87,32

  50 - Omítka tenkovrstvá ručně, vč. nadpraží a ostění štuk - 403,65 m2

   - 451,1475 - 451,15
   - odpočet ker.obkladů:
   - -(1,95*(11,8-1,0)) - -21,06
   - -(0,6*(4,1+2*0,6)) - -3,18
   - -(1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6)) - -16
   - -(0,6*(5,0+1,45+0,6)) - -4,23
   - -(1,95*1,55) - -3,02

  51 - Zakrývání výplní vnitřních otvorů - 67,7025 m2

   - 2*1,9*2,3+1,9*1,5+1,1*2,3+2*2,0*2,15+1,35*2,15 - 25,62
   - 4*1,6*1,6+1,8*1,8+5*2,2*2,6 - 42,08

  52 - Začištění omítek kolem oken,dveří apod. - 42,85 m

   - 2*2,0+1,35+6*2,15 - 18,25
   - 12*1,6+3*1,8 - 24,6

  53 - Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn - 451,1475 m2

  54 - Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm - 7,665 m2

   - 1NP: 0,6*1,9+0,3*(2*2,0+1,35) - 2,75
   - 2NP: 0,6*(4*1,6+1,8) - 4,92

  Úpravy povrchů vnější

  55 - Omítka tenkovrstvá silikonová, vč. nadpraží a ostění točená, zrnitost 1,5 mm - 238,94 m2

   - (76,56+186,38)-24,0 - 238,94

  56 - Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení - 65,1725 m2

   - 2*1,9*2,3+1,9*1,5+2*2,0*2,15+1,35*2,15 - 23,09
   - 4*1,6*1,6+1,8*1,8+5*2,2*2,6 - 42,08

  57 - Zatepl. systém, fasáda, EPS F šedý tl.140 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 162,38 m2

   - S8: 94,8 - 94,8
   - S9: 7,6*18,15-(3,05*15,2) - 91,58
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  58 - Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená s použitím suché maltové směsi - 213,9575 m2

   - S8: 94,8-(1,8*1,8) - 91,56
   - S9: 7,6*18,15-(15,2*3,05+4*1,6*1,6) - 81,34
   - S10: 7,2*19,5-(16,8*3,8+2*2,0*2,15+1,35*2,15) - 65,06
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  59 - Zatepl. systém, fasáda,MW F šedý tl.300 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou - 76,56 m2

   - S10,S13: 7,2*19,5-(16,8*3,8) - 76,56

  Podlahy a podlahové konstrukce

  60 - Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 - 6,055 m3

   - Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
   - S1: 0,05*(14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2) - 2,19
   - S2: 0,05*(5,6+20,8+15,8+12,5+22,6) - 3,87

  61 - Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 5 cm - 6,055 m3

  62 - Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 5 cm - 6,055 m3

  63 - Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 200/200 mm KA18 - 0,14532 t

   - mazanina tl. 50 mm: 1,2*(0,001*1,0*121,1) - 0,15

  64 - Násyp pod podlahy vyrovnávací pískový tl. 20 mm - 3,611 m3

   - S3-5, S14: 0,02*180,55 - 3,61

  65 - Potěr ze SMS, strojní zpracování, tl. 30 mm samonivelační, vč. penetrace - 135,9 m2

   - 1NP: 135,9 - 135,9

  66 - Podlaha ze sádrovláknitých desek 12,5 +12,5 mm - 106,1 m2

   - Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení dvou vrstev z podlahových dílců, lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár.
   - S4, S5, S14: 21,0+17,0+17,1+14,7+16,7+7,6+12,0 - 106,1

  67 - Montáž suchých podlah z dílců na pero a drážku - 180,55 m2

   - Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy podlahového dílcena pero a drážku, vyplnění spár montážní pěnou.
   - S3-5, S14: 180,55 - 180,55

  68 - Dřevěná sloupková konstrukce - 208,4 m

   - sloupky +trámky 80x160 mm: (4*2,6+1,9*2)*4+(3*2,6+1,6*2)*2 - 78,8
   - fošny 40x160 mm: 2,6*2*6*2 - 62,4
   - ztužení sárovláknitá deska 2x10 mm: 2,8*2,6*4*2+2,8*1,6*2 - 67,2

  69 - Deska dřevovláknitá 1350x600x 20 mm - 198,605 m2

   - 1,1*180,55 - 198,6

  Výplně otvorů

  70 - Osazení parapetních desek lepených š. do 50 cm - 8,2 m

   - 4*1,6+1,8 - 8,2

  71 - Dveře vnější dvojdílné hliníkové vel. 1350/2150 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  72 - Okno plastové dvojdílné vel. 2000/2150 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 2 kus

  73 - Okno plastové dvojdílné vel. 1880/2300 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 2 kus

  74 - Okno plastové dvojdílné vel. 1150/1500 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  75 - Okno plastové trojdílné vel. 2260/2660 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 5 kus

  76 - Okno plastové jednodílné vel. 1800/1800 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 1 kus

  77 - Okno plastové jednodílné vel. 1600/1600 mm viz tabulka výplní otvorů - okna, dveře, D+M předběžná cena - 4 kus

  78 - Deska parapetní lepená - 9 m

  Žaluzie

  79 - Vnitřních žaluzie, D+M předběžná cena - 1 kpl

  80 - Vnější žaluzie elektricky ovládané, D+M - Z90 lamela, elektricky ovládaná, dálkový ovladač (2 ks/okno – 1 stálý + 1 rezervní) osazení – viz. detaily jižního arkýře D 1.1-4.02 B, izolovaný kastl není vyžadován, kastl základní plechový respektive bez – kompletně kryto cementovláknitou deskou, lanko Barva tmavě šedá – výběr ze standardního vzorníku výrobce, dtto doplňky - 1 kpl

  Ostatní konstrukce, bourání

  81 - Opatření pro rorýsy předběžná cena - 2x budka dvokomorová 800x190x150 Z XPS do zateplení ETICS - 1 kpl

  Lešení a stavební výtahy

  82 - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m - 395 m2

   - S8: 94,8 - 94,8
   - S9: 7,6*18,15 - 137,94
   - S10: 7,2*19,5 - 140,4
   - 1,2*(7,35+7,6) - 17,94
   - dopočet: 3,92 - 3,92

  83 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 (3 měsíce) - 1 185,00000 m2

   - 3*395,0 - 1 185,00000

  84 - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m - 395 m2

  85 - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - 272,3 m2

   - 247,3+31,0-6,0 - 272,3

  86 - Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m - 6 m2

  Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

  87 - Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m, cca - 280 m2

  Bourání konstrukcí

  88 - Bourání beton. schodiště před vstupem - 0,1089 m3

   - hl. vstup: ((0,33*0,165)*2)*1,0 - 0,11

  89 - Očištění stlačeným vzduchem zdiva a rubu kleneb - 136,0602 m2

   - 136,0602 - 136,06

  90 - Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5 - 159,9288 m2

   - 159,9288 - 159,93

  91 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm - 20,392 m2

   - 1NP: 2,8*(2*1,67+2*0,8+3,2)-(2*0,6*2,0) - 20,39

  92 - Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm - 27,04 m2

   - 1NP: 2,8*(2*3,2+1,15+0,9+1,85)-(0,9*2,0) - 27,04

  93 - Bourání zdiva z cihel pálených na MVC - 280,41028 m3

   - 1NP: 2,8*(23,95+0,095+0,3+2,45)+3,3*23,85+0,7*(1,0+2*1,65) - 156,74
   - odpočet otvorů: -(0,55*(1,3*2,0+2*0,9*2,0)+0,35*(0,7*2,0+0,8*2,0)+0,42*2,55*2,6) - -7,24
   - -(0,73*(0,85*2,0+2,3*1,55+1,0*2,0)+0,2*0,95*2,0) - -5,68
   - -(0,2*2,07*(2*1,4+0,9+1,15+1,8+2,25)+0,45*0,95*1,95) - -4,52
   - -(0,7*(0,9*2,3+1,0*1,45+2*0,9*2,0+0,7*0,95+2*0,58*0,58+1,0*2,1)) - -7,39
   - 2NP: 2,65*(51,45-10,8)+4,3*10,8+0,6*1,8*1,8+4*0,07*1,88 - 156,63
   - odpočet otvorů: -(0,35*(0,8*2,0+0,9*2,0+1,0*2,0)+2*0,55*0,9*2,0+0,35*0,92*2,04+0,2*0,9*2,0) - -4,89
   - -(3*0,6*1,2*1,5) - -3,24

  94 - Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm - 3 m2

   - 1,0*3,0 - 3

  95 - Bourání schodišťových stupňů betonových - 19,32 m

   - 7*1,1+4*1,15+6*1,17 - 19,32

  96 - Bourání ŽB schod.ramen monolit. zazděných oboustr. - 7,8 m2

  97 - Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 sbíječka mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem - 22,255 m3

   - 1NP: 0,1*(7,1+7,0+13,7+37,7+2*32,85+37,75+9,5+16,55+2*1,25+8,45+16,6) - 22,25

  98 - Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 dlaždice keramické - 72,35 m2

   - 1NP: 7,1+7,0+13,7+16,55+2*1,25+8,45 - 55,3
   - 2NP: 17,05 - 17,05

  99 - Bourání říms kamenných tl. 30 cm, vyložení 25 cm - 27,9 m

  100 - Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 - 55 kus

   - 2*(3*3+4*3) - 42
   - 2*3+3+3+1 - 13

  101 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 - 19 kus

   - 12 - 12
   - 7 - 7

  102 - Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 - 2 kus

   - 1+1 - 2

  103 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 - 11,9025 m2

   - 2*1,4*2,07 - 5,8
   - 1,15*2,07 - 2,38
   - 1,8*2,07 - 3,73

  104 - Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 - 4,6575 m2

   - 2,25*2,07 - 4,66

  105 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 - 1,3378 m2

   - 0,7*0,95+2*0,58*0,58 - 1,34

  106 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 - 6,8935 m2

   - 1,03*1,45 - 1,49
   - 3*1,2*1,5 - 5,4

  107 - Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 - 23,6538 m2

   - 7*1,88*1,53+2,3*1,53 - 23,65

  108 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 - 27,67 m2

   - 9*0,8*2,0 - 14,4
   - 3*0,9*2,0 - 5,4
   - 2*0,85*2,0 - 3,4
   - 2*0,6*2,0 - 2,4
   - 1,0*2,07 - 2,07

  109 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 7,055 m2

   - 1,3*2,0 - 2,6
   - 0,9*2,65 - 2,38
   - 0,9*2,3 - 2,07

  110 - Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm - 8,8 m

   - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
   - 2*2,1+2*2,3 - 8,8

  111 - Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % - 362 m2

   - 1NP: 7,1+7,0+13,7+37,7+2*32,85+37,75+9,5+16,55+2*1,25+8,45+16,6 - 222,55
   - 2NP: 17,05+13,35+13,7+14,5+46,6+15,9+18,35 - 139,45

  112 - Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % - 136,0602 m2

   - 1NP: 2,8*(3,2+8,4+2,95+3,8+4,55+4,5)-(3*1,88*1,53+1,0*2,0) - 66,09
   - 2NP: 2,65*(3,35+8,35+3,3+14,5+3,6)-(4*1,88*1,53+1,8*1,8+1,0*3,0) - 69,97

  113 - Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % - 135,9288 m2

   - 6,7*18,0-(8*1,88*1,53) - 97,59
   - 6,6*9,9-(1,0*3,0) - 62,34
   - odpočet centrály cenin: -24,0 - -24

  114 - Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé z ploch jednotlivě do 10 - 20 m2 - 24,6 m2

  115 - Demontáž klozetů splachovací s nádrží - 2 soubor

  116 - Demontáž umyvadel - 3 soubor

  117 - Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 - 3 soubor

  118 - Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm - 61,38 m2

  119 - Demontáž žlabů půlkruh. rovných - 67,7 m

   - 49,0+5,7+6,6+6,4 - 67,7

  120 - Demontáž odpadních trub kruhových - 32,4 m

   - 2*7,5+4,4+2*2,9+7,2 - 32,4

  121 - Demontáž azbestocement.čtverců na bednění, do suti - 256,5 m2

  122 - Demontáž betonové krytiny, na sucho, do suti - 61,38 m2

   - 6,2*(4,7+5,2) - 61,38

  123 - Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových - 18 kus

  124 - Demontáž prahů dveří 2křídlových - 1 kus

  125 - Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných - 23,1 m2

   - 11,0*2,1 - 23,1

  126 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch nad 20 m2 - 141,15 m2

   - 1NP: 37,7+2*32,85+37,75 - 141,15

  127 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch 10 - 20 m2 - 15,9 m2

   - 2NP: 15,9 - 15,9

  128 - Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2 - 9,5 m2

   - 1NP: 9,5 - 9,5

  130 - Demontáž parapetních desek - 20,11 kus

   - 1NP: 3*1,88+2,3+1,05 - 8,99
   - 2NP: 4*1,88+3*1,2 - 11,12

  131 - Dmtž prvků na fasádě předběžná cena - 1 kpl

   - - stojan na vlajku,
   - - televizní antény,
   - - přívod vzduchu k plynovým topidlům pod okny,
   - - venkovní osvětlení,
   - - ocelové konzoly,
   - - hromosvod,
   - - atd. (viz fotodokumentace)

  132 - Bourání základů - 7,00712 m3

   - Základ kamenný: 3,2*0,7*1,3 - 2,912
   - Beton podkladní: (4,74*3,4+3,28*3,41)*0,15 - 4,09512

  133 - Demontáž trámového stropu včetně podhledu a podlahy z palubek - 296,75 m2

   - 1NP: 133,25 - 133,25
   - 2NP: 163,5 - 163,5

  134 - Bourání stropů Hurdis, I č. 16 délky do 4,0 m - 63,9 m2

  135 - Demontáž dřevěného krovu bez bednění - 61,38 m2

   - Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
   - 6,2*(4,7+5,2) - 61,38

  136 - Demontáž dřevěného krovu s bedněním - 256,5 m2

   - Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
   - 19,0*(6,9+6,6) - 256,5

  Staveništní přesun hmot

  137 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - 168,68137 t

  Izolace proti vodě

  138 - Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,fólie,do 600 (700) mm cihelné zdivo tloušťky 600 mm - 21,2 m

   - 10,0+6,0+1,3+3,9 - 21,2

  139 - Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP - 156,285 m2

   - 1,15*135,9 - 156,28

  140 - Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - asfaltový lak ALP ve specifikaci - 12,2475 m2

   - 1,15*(0,3*(12,3+3,9+19,3)) - 12,25

  141 - Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 135,9 m2

  142 - Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 10,65 m2

   - 0,3*(12,3+3,9+19,3) - 10,65

  143 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m - 1 176,81250 %

  144 - Napojení HI z podřezaného zdiva na novou vodorovnou HI - 56 m

  145 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka z PE rohože - 183,1875 m2

   - 1,25*(135,9+10,65) - 183,19

  146 - Asfaltový pás - parozábrana na OSB - 131,448 m2

   - asf. pás s Al vložkou: 1,25*(0,78*18,2+1,48*16,2+1,32*16,2+0,43*16,2+0,31*16,2+2*2*3,34*1,29+4*2,6*(1,2+0,1+0,1)+2*2,6*(0,25+0,1)) - 131,448

  147 - Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu nosná vložka ze skelné tkaniny - 183,1875 m2

  Povlakové krytiny

  148 - Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci - 31,075 m2

   - S7: 1,25*16,8+0,65*15,5 - 31,07

  149 - Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 31,075 m2

  150 - Montáž podstřešní difúzní fólie - 225,6 m2

   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  151 - Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m - 0,14227 t

  152 - Fólie tl. 2,0 mm, š.1200 mm střešní šedá - 35,73625 m2

   - S7: 1,15*31,075 - 35,74

  153 - Fólie difúzní š. 1,5 m - 259,44 m2

   - 1,15*225,6 - 259,44

  154 - Geotextilie netkaná geo300 g/m2 2x50 m - 35,73625 m2

  Izolace tepelné

  155 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 180,55 m2

   - S3, S4, S5, S14: 180,55 - 180,55

  156 - Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci - 170,63 m2

   - S6: 9,75*17,5 - 170,63

  157 - Izolace tepelné podhledů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci - 190,098 m2

   - S6, S7: 180,55 - 180,55
   - arkýř sever ze spodu: 0,53*15,1 - 8
   - arkýř jih ze spodu: 15,86*1 - 9,548

  158 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky fólie - 233,55 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.
   - 180,55+1,0*53,0 - 233,55

  159 - Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci - 121,1 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - S2: 5,6+20,8+15,8+12,5+22,6 - 77,3

  160 - Izolace podlah zvuková voštinová tl.60mm vč. zásypu - 180,55 m2

   - Nařezání izolace na potřebný rozměr. Položení voštinové izolace na podklad, zasypání voštin a srovnání voštinového zásypu včetně dodávky izolace a zásypu.

  161 - Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce - 128,044 m2

   - Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
   - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
   - arkýř sever: 8*0,4*2,64 - 8,448
   - S12: (3,8*(16,8+2*1,25)-(5*2,2*2,6) - 44,74
   - arkýř jih: 2*0,2*2,6 - 1,04
   - arkýř sever-střecha: 2*(0,5*(1,56+2,32+2,32)) - 6,2
   - arkýř sever-podlaha: (0,53*15,1+2*0,37*(2,98+5,34) - 14,16
   - arkýř sever-čelo: (0,28*15,1+0,3*(1,56+2,32+2,32)+2*0,28*2,2) - 7,32
   - arkýř sever-mezi I nosníky: 6*0,55*2,45 - 8,085
   - S11: (2,98*2,64+5,34*2,64-1,07*1,41) - 20,456
   - arkýř jih-čelo: (0,53*16,2+2*0,4*2,6) - 10,666
   - arkýř jih-boky: (2*1,01*3,43) - 6,929

  162 - Montáž difúzní fólie na stěny, s přelepením spojů - 80,5 m2

   - S12: 3,8*(16,8+2*1,25)+(0,7*16,8)-(5*2,2*2,6) - 56,5
   - S11: (2,09+2,0+3,6+0,7+0,7)*2,64 - 24

  163 - Izolace tepelná PIR na pruhy lepidla, 1vrstvá - 62,2 m2

   - S7: (16,5*(1,15+0,95)) - 37,5
   - S12: 4*(1,2*2,6) - 8,45
   - arkýř jih-nadpraží: 15,86*0,3 - 5,234
   - arkýř jih-podhled: 15,86*1,0 - 17,446

  164 - Položení separační fólie včetně dodávky fólie - 133,21 m2

   - 1,1*121,1 - 133,21

  165 - Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m - 22,33176 t

  166 - Montáž parozábrany, zavěšené podhl. a předstěny, přelep. spojů vč. dodávky fólie - 23,6 m2

   - včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků-arkýř sever

  167 - Deska spádová EPS 100S - 0,626 m3

   - S7 20-40 mm: 1,1*(1,15*16,5) - 0,626

  168 - Deska izolační PIR Alu pro střechy a stěny 1250x2500x100mm - 68,63 m2

   - S7: 1,1*(16,5*(1,15+0,95)) - 37,5
   - S12: 1,1*4*(1,2*2,6) - 8,45
   - arkýř jih-nadpraží: 1,1*(15,86*0,3) - 5,234
   - arkýř jih-podhled: 1,1*(15,86*1,0) - 17,446

  169 - Deska izolační PIR-speciální rouno 1250x625x 60 mm rovná hrana - 149,71 m2

   - PIR 60 mm: 1,1*121,1 - 133,21
   - PIR 60 mm: 1,1*(18*(0,25+0,15)+19,5*(0,25+0,15)) - 16,5

  170 - Deska z minerální plsti tl. 40 mm - 257,1028 m2

   - podhled: 1,1*180,55 - 198,6
   - arkýř sever: 1,1*8*0,4*2,64 - 9,2928
   - S12: 1,1*(3,8*(16,8+2*1,25)-(5*2,2*2,6)) - 49,21

  171 - Deska z minerální plst tl. 60 mm - 169,34 m2

   - arkýř jih: 2*0,2*2,6 - 1,04
   - S5: 1,1*153,0 - 168,3

  172 - Deska z minerální plsti tl. 100 mm - 114,5712 m2

   - arkýř sever-střecha: 1,1*2*(0,5*(1,56+2,32+2,32)) - 6,82
   - arkýř sever-podlaha: 1,1*(0,53*15,1+2*0,37*(2,98+5,34)) - 15,576
   - arkýř sever-čelo: 1,1*(0,28*15,1+0,3*(1,56+2,32+2,32)+2*0,28*2,2) - 8,052
   - arkýř sever-mezi I nosníky: 1,1*6*0,55*2,45 - 8,894

  173 - Deska z minerální plsti tl. 160 mm - 22,502 m2

   - S11: 1,1*(2,98*2,64+5,34*2,64-1,07*1,41) - 22,502

  174 - Deska z minerální plsti tl. 180 mm - 394,734 m2

   - 1,1*(2*170,625) - 375,38
   - arkýř jih-čelo: 1,1*(0,53*16,2+2*0,4*2,6) - 11,733
   - arkýř jih-boky: 1,1*(2*1,01*3,43) - 7,621

  175 - Fólie difúzní - 92,29 m2

   - S12: 1,15*56,5 - 64,97
   - S11: 1,15*(2,09+2,0+3,6+0,7+0,7)*2,64 - 27,32

  Konstrukce tesařské

  176 - Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 284 mm - 1,51 m2

   - arkýř severní:15,1*0,1 - 1,51

  177 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 - 60,8 m

   - N3: 12*3,1 - 37,2
   - N19: 2*5,8+2*6,0 - 23,6

  178 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 - 37,7 m

   - N4: 29*1,3 - 37,7

  179 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 - 34,8 m

   - N5: 6*2,8 - 16,8
   - N17: 18,0 - 18

  180 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 - 16,3 m

   - N18: 16,3 - 16,3

  181 - Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 - 16,3 m

   - N2: 16,3 - 16,3

  182 - Montáž bednění střešních žlabů, prkna hrubá 32 mm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm - 20,142 m2

   - (0,20+0,16+0,18)*(19,5+18,15) - 20,142

  183 - Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 25 cm - 225,6 m2

   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  184 - Montáž kontralatí přibitím - 225,6 m2

  185 - Montáž roštu pro tepelnou izolaci - 147,3 m

   - S5 laťování: 1,25*16,8 - 21
   - S11 laťování: 3,05*15,25+0,65*(2*3,05+15,25) - 60,39
   - S12 laťování: 3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6) - 65,74

  186 - Montáž stropnic hraněných pl. do 288 cm2 - 255,4 m

   - N6: 9*2,35 - 21,15
   - N7: 8*2,5 - 20
   - N8: 17*3,6 - 61,2
   - N9: 4*1,5 - 6
   - N10: 8*3,525 - 28,2
   - N11: 10*2,025 - 20,25
   - N12: 8*3,075 - 24,6
   - N13: 9*3,4 - 30,6
   - N14: 7*0,95 - 6,65
   - N15: 9*2,75 - 24,75
   - N16: 12*1,0 - 12

  187 - Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 - 16,3 m

   - N17: 16,3 - 16,3

  188 - M.bednění střech z desek do tl.18 mm,sraz,sponky - 26,07 m2

  189 - M.obložení stěn a podhledů z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. bez dodávky desek - 171,55 m2

   - S5: 1,25*16,8 - 21
   - S11: 3,05*15,25+0,65*(2*3,05+15,25) - 60,39
   - S12: 3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6) - 65,74
   - jižní arkýř -podhled: 16,5 - 16,5
   - jižní arkýř -nadpraží čelo: 16,5*0,48 - 7,92

  190 - M.záklopu (podbití) stropů z desek nad tl.18 mm,sraz,šroub. bez dodávky desek - 389,11 m2

   - S3-5, S14: 180,55 - 180,55
   - S6: 156,9 - 156,9
   - severní arkýř střecha: 15,2*0,74 - 11,248
   - jižní arkýř: 16,5*3,3-5*2,2*2,6+2*1,52*3,3 - 35,882
   - severní arkýř: 15,1*0,3 - 4,53

  191 - Montáž podlah z panelů tl. do 24 cm, pl. do 10 m2 pokládané do kříže, prolepené mezi sebou - 39,4 m2

   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+4,6 - 39,4

  192 - Montáž podlah z panelů tl. do 24 cm, pl. do 20 m2 pokládané do kříže, prolepené mezi sebou - 13,8 m2

   - S3: 13,8 - 13,8

  193 - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m - 24,42447 t

  194 - Střešní konstrukce ze sbíjených vazníků vč. impregnace, D+M předběžná cena - 1 kpl

  195 - Konstrukce arkýře OSB I-nosníky 550 mm, D+M - nosníky + doplňkové řezivo + náročnost práce (izolanty, tyčové řezivo a plošný záklop obsažen v jiných položkách) - 46,5125 m2

   - 3,05*15,25 - 46,51

  196 - Konstrukce arkýře OSB I-nosníky 240 mm, D+M - nosníky + doplňkové řezivo + náročnost práce (izolanty, tyčové řezivo a plošný záklop obsažen v jiných položkách) - 32,26 m2

   - 3,8*(16,8+2*1,25)-(2,6*15,8) - 32,26

  197 - Deska fasádní cementovláknitá s finální povrchovou úpravu, NCS barva, tl. 10 mm, dodávka ve finálních rozměrech, max. rozměr desky 3350 x 1250 mm - 166,123 m2

   - S5: 1,1*(1,25*16,8) - 23,1
   - S11: 1,1*(3,05*15,25+0,65*(2*3,05)) - 55,525
   - S12: 1,1*(3,8*16,8+1,25*(2*3,8+16,8)-(5*2,2*2,6)) - 72,31
   - jižní arkýř ostění a nadpraží: 1,1*(0,11*2,2*5+0,14*8*2,6+0,26*2*2,6) - 6,021
   - severní arkýř ostění a nadpraží: 1,1*(0,06*2,2*4+0,18*2,2*2+0,14*14,4) - 3,667
   - severní arkýř - skryté okno: 1,1*2*(1,07+1,43) - 5,5

  198 - Deska cementovláknitá tl. 12 mm - 76,688 m2

   - 1,1*(39,4+13,8)*2 - 58,52
   - 0,6*15,14*2 - 18,168

  199 - Lať profil dřevěný 60/60 mm l = 3 m a výše - 1 396,17500 m

   - severní arkýř: 1,1*65,78 - 72,358
   - jižní arkýř: 1,1*85,07 - 93,577
   - 1,1*(2*(24*18,8)) - 992,64
   - 1,1*(2*(18*6,0)) - 237,6

  200 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 60x240 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,5972 m3

   - jižní arkýř: 1,1*(0,06*0,24*1,3*29) - 0,5972

  201 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 30x100 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,08 m3

   - N19: 1,1*(0,03*0,1*(2*5,8+2*6,0)) - 0,08

  202 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 50x160 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,9728 m3

   - jižní arkýř: 1,1*0,05*0,16*(12*0,5) - 0,0528
   - severní arkýř: 1,1*0,05*0,16*(25*0,5*4+8*3+14,9+4*2*2) - 0,92

  203 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x160 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 2,17245 m3

   - N4: 1,1*(0,08*0,16*(29*1,3)) - 0,6
   - nosné stěny arkýře: 1,1*0,08*0,16*(4*2,125+4*5*2,64+22*1,33+*2*4*2,64) - 1,57245
   - stěna nad arkýřem: 1,1*0,08*0,16*32*0,55 - 0,2478

  204 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x280 mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 6,29306 m3

   - strop.nosníky: 1,1*(0,08*0,28*255,4) - 6,29

  205 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x160mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,97997 m3

   - N5: 1,1*(0,16*0,16*(6*2,8)) - 0,47
   - N17: 1,1*(0,16*0,16*18,0) - 0,51

  206 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x240mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,68851 m3

   - N18: 1,1*(0,16*0,24*16,3) - 0,69

  207 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 160x280mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 0,80326 m3

   - strop.nosníky: 1,1*(0,16*0,28*16,3) - 0,8

  208 - Hranol konstrukční masivní KVH NSi 200x300mm l=5 m NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15% - 1,0758 m3

   - N2: 1,1*(0,2*0,3*16,3) - 1,08

  209 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 20 mm - 74,943 m2

   - S13 záklop 2x: 1,1*(2*(0,7*19,8)) - 30,49
   - jižní arkýř: 1,1*(16,5*3,3-5*2,2*2,6+2*1,52*3,3) - 39,47
   - severní arkýř: 1,1*(15,1*0,3) - 4,983

  210 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 25 mm - 210,978 m2

   - S3-5, S14 záklop: 1,1*180,55 - 198,605
   - severní arkýř střecha: 1,1*(15,2*0,74) - 12,373

  211 - Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 15 mm - 55,539 m2

   - jižní arkýř -podhled: 1,1*(16,5*1,0) - 18,15
   - jižní arkýř -střecha: 1,1*(16,5*1,58) - 28,677
   - jižní arkýř -nadpraží čelo: 1,1*(16,5*0,48) - 8,712

  Konstrukce klempířské

  212 - Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z PVC, viz tab. klempířských výrobků pro DN 125 mm - 4 kus

   - Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. -
   - K14: 4 - 4

  213 - Komínek odvětrání digestoří s manžetou z PVC, viz tab. klempířských výrobků DN 160 mm - 6 kus

   - Osazení a ukotvení komínku, přitavení těsnicí manžety. -
   - K15: 6 - 6

  214 - Prostup střechou + systémová hlavice komínu plynového kotle, viz tab. klempířských výrobků - 1 sada

   - K16: 1 - 1

  215 - Okapnička z Pz, tvrdá krytina, rš 230 mm, viz tab. klempířských výrobků - 37,65 m

   - K11: 18,2+19,45 - 37,65

  216 - Okapnička z Pz, tvrdá krytina, rš 230 mm, viz tab. klempířských výrobků - 37,65 m

   - K12: 18,15+19,5 - 37,65

  217 - Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm, viz tab. klempířských výrobků - 6,75 m

   - K21: 6,75 - 6,75

  218 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 240 mm, viz tab. klempířských výrobků - 20,19 m

   - K9: 2*0,6+2*1,17+16,65 - 20,19

  219 - Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm,viz tab. klempířských výrobků - 24,9 m

   - K10: 2*6,2+2*6,25 - 24,9

  220 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 335, 340, 355, 365 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelem - 27,76 m

   - K2: 2*1,88 - 3,76
   - K5: 5*2,2 - 11
   - K6: 4*1,2 - 4,8
   - K7, K8: 1,8+4*1,6 - 8,2

  221 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 380, 415 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelemem - 11,6 m

   - K1: 2*1,9 - 3,8
   - K4: 2,15+2,05+3,6 - 7,8

  222 - Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 710 mm, viz tab. klempířských výrobků lepení trvale pružným tmelemem - 1,78 m

   - K3: 1,78 - 1,78

  223 - Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm, viz tab. klempířských výrobků - 29,1 m

   - K13: 2*7,5+7,2+6,9 - 29,1

  224 - Klempířské prvky - 145,34 m

   - K17: poplastovaný L profil r.š. 40 mm: 5*16,64+2*1,17+3*19,4+2*0,2+3*2*0,2 - 145,34

  225 - Klempířské prvky - 54,42 m

   - K18: poplastovaný profil r.š. 30 mm: 16,64+19,4+18,2 - 54,42

  226 - Klempířské prvky - 16,64 m

   - K19: krycí lišta pozink lakovaný r.š. 60 mm: 16,64 - 16,64

  227 - Klempířské prvky - 15,43 m

   - K30: oplechování arkýře pozink lakovaný r.š. 720 mm: 15,43 - 15,43

  228 - Trapézový plech lakovaný zavěšený na oc. konstrukci - 9,084 m2

   - 0,6*15,14 - 9,084

  229 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m - 0,648 t

  Krytiny tvrdé

  230 - Krytina vláknocementová, jednoduchá, na latě dvojité krytí - 225,6 m2

   - Dodávka a montáž krytiny a spojovacích prostředků.
   - Včetně:
   - - přiřezání šablon, čtverců, vlnovek,
   - - odvětrování a zavětrování podkladní lepenky,
   - - úpravy u hřebene, nároží a okapu,
   - - obkrytí plošných prostupů (např. komínů, světlíků, střešních oken, ventilačních průduchů),
   - - obkrytí bodových prostupů (např. nosičů, bleskosvodů, stožárů, komínových lávek, sněžníků, opěrek).
   - 2*(6,0*18,8) - 225,6

  231 - Příplat.za sklon přes 30 do 45°,kryt.jedn. - 225,6 m2

  232 - Hřeben vlákocem., barevný pro šablony, složitý větrací střešní profil s kartáčem - 18,8 m

   - Dodávka a montáž hřebenáče a spojovacích prostředků.

  233 - Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m - 4,98651 t

  Konstrukce truhlářské

  234 - Podkladový rošt pod obložení stěn - 308,65 m

   - S11: 16*3,05+5*15,25 - 125,05
   - S12: 32*3,8+4*15,5 - 183,6

  235 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocel. zárubně (vstup do bytu) s PO EI 15 C DP3, viz tab. truhl, výr. předběžná cena - 6 ks

  236 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 3 ks

  237 - Vnitřní dveře 800/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 8 ks

  238 - Vnitřní dveře 700/1970 mm vč. ocelové zárubně, viz tab. truhlářských výrobků, D+M předběžná cena - 6 ks

  239 - Vnitřní dveře 900/1970 mm vč. ocel. zárubně (technic.místnost) s PO EI 15 C DP3, viz tab. truhl.výr. předběžná cena - 1 kus

  240 - Výlez na půdu vel. 600/600 mm, stahovací schody, EI30 DP3, D+M předběžná cena - 2 kus

  241 - Kuchyňská linka (byt 1), D+M předběžná cena - 1 kpl

  242 - Kuchyňská linka (byt 2), D+M předběžná cena - 1 kpl

  243 - Kuchyňská linka (byt 3), D+M předběžná cena - 1 kpl

  244 - Kuchyňská linka (byt 4), D+M předběžná cena - 1 kpl

  245 - Kuchyňská linka (byt 5), D+M předběžná cena - 1 kpl

  246 - Kuchyňská linka (byt 6), D+M předběžná cena - 1 kpl

  247 - LTD 18 mm obklad oken severní arkýř - 16,368 m2

   - severní arkýř: 1,1*2*((2,2+1,8+2,2)*1,2)) - 16,368

  Konstrukce zámečnické

  248 - Hlavní domovní schodiště, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kpl

  249 - Vnitřní ocelové zábradlí, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kus

  250 - Vnějšího ocelové madlo, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 6 m

  252 - Zvonkové tablo, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 kus

  253 - Poštovní schránka, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 6 ks

  254 - Elektroměrová skříň, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

  255 - Vnější přípojková skříň, viz tab. zámečnických výrobků, D+M předběžná cena - 1 ks

  Podlahy z dlaždic a obklady

  256 - Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dlažby pružná hydroizolace - 31 m2

   - S1: 7,6+5,2 - 12,8
   - S3: 4,1+4,3+5,3+4,5 - 18,2

  257 - Penetrace podkladu z OSB a cementovláknitých desek - 59,7 m2

   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+12,7+4,6 - 52,1
   - S14: 7,6 - 7,6

  258 - Penetrace podkladu pod dlažby - 54,105 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - soklíky: 0,1*103,05 - 10,3

  259 - Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm - 103,05 m

  260 - Řezání dlaždic keramických pro soklíky - 103,05 m

   - 18,3-(1,35+2*1,0) - 14,95
   - 9,4-(1,4+2*1,0+0,9) - 5,1
   - 6,75-0,9 - 5,85
   - 12,9-(1,0+2*0,8+2*0,9) - 8,5
   - 6,0-0,8 - 5,2
   - 20,5-(1,0+0,8+1,55) - 17,15
   - 9,7-(1,0+0,9+0,8) - 7
   - 8,2-(1,0+0,9+0,8) - 5,5
   - 15,2-(0,8+2*0,9+1,0) - 11,6
   - 8,6-1,0 - 7,6
   - 19,6-(5*1,0) - 14,6

  261 - Montáž podlah keram.,hladké, 30x30 cm do flexi tmele - 103,5 m2

   - S1: 14,1+4,6+2,7+7,6+7,4+2,2+5,2 - 43,8
   - S3: 8,0+4,1+4,4+4,3+4,2+5,3+4,5+12,7+4,6 - 52,1
   - S14: 7,6 - 7,6

  262 - Spára podlaha - stěna, silikonem - 191,15 m

   - 18,3+9,4+6,75+12,9+6,0+20,5+9,7+8,2+15,2+8,6+19,6 - 135,15
   - 11,6+9,5+8,2+8,3+9,5+8,9 - 56

  263 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 82,805 m2

   - 113,805-31,0 - 82,81

  264 - Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně - 31 m2

  265 - Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m - 4,27847 t

  266 - Keramická dlažba odolná proti mechanickému poškození předběžná cena - 136,566 m2

   - 1,2*113,805 - 136,57

  267 - Doplňky ke keramické dlažbě předběžná cena - 113,805 m2

  Podlahy povlakové

  268 - Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou - 77,3 m2

  269 - Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy - 190,74 m2

   - 175,8+0,1*149,4 - 190,74

  270 - Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci - 149,4 m

   - 1NP: 9,5-(1,4+2*1,0) - 6,1
   - 18,9-(1,0+1,9) - 16
   - 16,4-(1,0+2,0) - 13,4
   - 14,55-(0,9+2,0) - 11,65
   - 19,6-(0,9+1,9) - 16,8
   - 2NP: 19,95-(2,2+1,55) - 16,2
   - 17,1-(2,2+0,9) - 14
   - 18,9-(2,2+2*0,9) - 14,9
   - 16,15-(2,2+0,9) - 13,05
   - 17,2-(2,2+0,9) - 14,1
   - 14,1-0,9 - 13,2

  271 - Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo pouze položení - PVC ve specifikaci - 175,8 m2

   - S2: 5,6+20,8+15,8+12,5+22,6 - 77,3
   - S4, S5: 21,0+17,0+17,1+14,7+16,7 - 86,5
   - S14: 12,0 - 12

  272 - Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m - 0,50135 t

  273 - Podlahovina PVC heterogenní nášlapná vrstva 0,25 mm, oblast použití 23,31 - 92,0645 m2

   - 1,1*(77,3+0,1*63,95) - 92,06

  274 - Podlahovina PVC heterogenní nášlapná vrstva 0,35 mm, oblast použití 23,32 - 117,7495 m2

   - 1,1*(98,5+0,1*85,45) - 117,75

  Obklady keramické

  275 - Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou - dlažby pružná hydroizolace - 36,175 m2

   - 1,5*0,9+2,0*(1,0+1,2) - 5,75
   - 2*(1,5*(0,9+2*0,9+1,75)) - 13,35
   - 2*(1,5*0,9+2,0*(2*1,0)) - 10,7
   - 1,5*(0,9+2*0,9+1,55) - 6,38

  276 - Penetrace podkladu pod obklady - 113,04 m2

   - 1,95*(11,8-1,0) - 21,06
   - 0,6*(4,1+2*0,6) - 3,18
   - 1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6) - 16
   - 0,6*(5,0+1,45+0,6) - 4,23
   - 1,95*(8,2-0,8) - 14,43
   - 0,6*(2,05+2*0,6) - 1,95
   - 1,95*(8,3-0,8) - 14,63
   - 0,6*(1,15+2*0,6) - 1,41
   - 1,95*(9,5-0,8)-(2*0,8*0,6) - 16
   - 0,6*(2,1+1,35+2*0,6) - 2,79
   - 1,95*(8,9-0,8)-(2*0,8*0,6) - 14,84
   - 0,6*(3,0+2*0,6) - 2,52

  277 - Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně - 36,175 m2

  278 - Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm - 113,04 m2

  279 - Příplatek za spárovací hmotu - plošně - 76,865 m2

   - 113,04-36,175 - 76,86

  280 - Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m - 4,2372 t

  281 - Keramický obklad vnitřních stěn předběžná cena - 135,648 m2

   - 1,2*113,04 - 135,65

  282 - Doplňky ke keramickým obkladům předběžná cena - 113,04 m2

  Malby

  283 - Penetrace podkladu 1x - 1 063,88500 m2

   - SDK podhledy: 247,3+31,0 - 278,3
   - stěny: 785,585 - 785,59

  284 - Malba směsí tekutou 2x, míst. do 3,8 m stěny a předstěny - 785,585 m2

   - omítky: 403,65 - 403,65
   - SDK příčky: 2*(32,416+38,92+38,284+43,96+29,08+35,42) - 436,16
   - SDK předstěny: 16,52+27,72+24,88 - 69,12
   - odpočet ker.obkladů: -113,04 - -113,04
   - odpočet ker.soklíků: -(0,1*103,05) - -10,3

  285 - Malba směsí tekutou 2x, míst. do 3,8 m stropy, podhledy - 278,3 m2

   - SDK podhledy: 247,3+31,0 - 278,3

  Přesuny suti a vybouraných hmot

  285 - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - 621,95017 t

  286 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 621,95017 t

   - Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

  287 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 8 707,30236 t

  288 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 621,95017 t

  289 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 2 487,80067 t

  290 - Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky - 3,591 t

   - střešní šablony: 3,591 - 3,59

  291 - Poplatek za skládku 10 % příměsí - 618,35483 t

   - 621,94583-3,591 - 618,35

  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Navláčil stavební firma, s.r.o.

  Bartošova 5532
  Zlín, 76001

  Ing. Martin Mercek

  Tel: 770 185 728
  Email: mercek@navlacil.cz