Kolibiska – oplocení a zabezpečení areálu NMVP

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Kolibiska – oplocení a zabezpečení areálu NMVP
Parcely: Rožnov pod Radhoštěm – parc. č. 1618/1, 1638/1, 1640/2, 1641, 1647/1, 1647/2, 1647/4, 1647/5, 1648/1, 1648/2, 1659, 1663, 1666, 1672, 1678, 4905/3, st. 4317
Parcely: Tylovice – parc. č. 1245, 1246, 1247/1, 1247/2, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1261/1, 1262, 1263, 1264, 1265/1, 1277, 1316, 1321, 1322
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
IČ: 00098604
Adresa: Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
2021/2022 – do 12 měsíců od předání staveniště

Kolibiska – oplocení a zabezpečení areálu NMVP

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Stavební pozemek o celkové ploše cca 125tis. m2 se nachází na jižním až jihovýchodním svahu Karlova kopce, střídají se na něm pasáže rovinaté a svažité, místy až dramaticky členité. Pozemek je částečně porostlý smíšeným lesem, částečně se na něm rozkládají louky dělené remízky. Je ohraničený ze západní strany stávajícím plotem VMP, z jižní strany polní komunikací, z východu roklí mezi Karlovým kopcem a Klůzovem, ze severní strany hranicí pozemků VMP na hřebeni Karlova kopce.
Pozemek se nenachází v zastavěném ani zastavitelném území, jedná se o rozvojovou plochu VMP, celý záměr se nachází na pozemcích Národního muzea v přírodě p.o. na území Národní kulturní památky Valašské muzeum v přírodě.
Nadmořská výška pozemku se pohybuje mezi 402,0 m.n.m., a 475,0 m.n.m. (B.p.v.).

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci
Stavba se nachází v území vymezeném územním plánem jako plocha občanské vybavenosti specifických forem (OX), stavba oplocení a inženýrských sítí je v souladu s územním plánem.

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území
Pro řešenou stavbu je nutná výjimka z §26 odst. 2 zákona 114/1992Sb. O ochraně přírody a krajiny, umístění stavby v 1. zóně CHKO Beskydy.

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
– Jednoduchý stavební průzkum obhlídkou staveniště. Se závěrem, že pozemek je pro uvažovaný záměr vhodný.
– Geodetické zaměření. Výsledkem je výškopis a polohopis pozemku.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů
Při stavbě budou respektována ochranná pásma stávajících inženýrských sítí a vedení.
· vodovody a kanalizace do DN 500 – 1,5 m (zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích)
· elektrický kabel do 110 kV – 1,0 m (zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, §46)
· plynovod NTL a STL – 1,0 m (zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon , §68)
· el. komunikace – 1,0 m (zákon č.127/2005 Sb., o elektronických kommunikacích, §102)
Součástí projektové dokumentace jsou stanoviska jednotlivých správců sítí, ve kterých jsou dotčená ochranná pásma specifikována a je určen způsob jejich ochrany.
Stavba se nachází na území Národní kulturní památky Valašské muzeum v přírodě a velkoplošném chráněném území CHKO Beskydy v 1. zóně ochrany.

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.
Nevyvolává potřeby k realizaci prostředků ochrany okolí. Stavba neohrozí stávající odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Trasa plotu je navržena tak, aby nedošlo ke kácení vzrostlých stromů a byly minimalizovány zásahy do stávající zeleně. Před stavbou bude vykáceno několik menších stromů, stojících přímo nad inženýrskýma sítěma či v trase plotu. Kácení podléhá povolení orgánu státní správy a bude provedeno v souladu se zákonem 114/1992, §8.
Jiné požadavky na asanace a demolice nejsou.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Stavbou nedojde k záboru ZPF ani PUPFL

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,)
V řešeném území či jeho bezprostřední blízkosti jsou vybudovány sítě technické infrastruktury (vodovod, elektřina, kanalizace, sdělovací vedení). Taktéž je vybudovaná dopravní infrastruktura (asfaltová komunikace).

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Postup výstavby (předpoklad):
Zahájení prací: březen / 2020
Ukončení prací: září / 2024
Uvedení do provozu: říjen / 2024
Podmiňující a vyvolané investice nejsou předpokládány, výstavba plotu souvisí s plánovaným rozšířením areálu VMP.

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
Ochranná ani bezpečnostní pásma nevzniknou

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Jedná se o novostavbu.

b) účel užívání stavby
Stavba bude sloužit k zabezpečení proti vniku nepovolaných osob po obvodu nového areálu VMP.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Pro řešenou stavbu je nutná výjimka z §26 odst. 2 zákona 114/1992Sb. O ochraně přírody a krajiny, umístění stavby v 1. zóně CHKO Beskydy.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů byly zapracovány do projektové dokumentace

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Záměr se nachází na památkově chráněném území, jedná se o Národní kulturní památku Valašské muzeum v přírodě.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Zastavěnosti plochy:
– plocha dotčených pozemků celkem 246989,0 m2
– délka nového oplocení 1188,0 m

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Stavba nevyžaduje dodávky vody ani odkanalizování či odvod dešťových vod. Množství produkovaných odpadů během stavby viz B. Souhrnná technická zpráva.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Projektová příprava (předpoklad):
Dokumentace pro UŘ: leden / 2020
Povolení stavby v právní moci: březen / 2020

Postup výstavby (předpoklad):
Zahájení prací: březen / 2020
Ukončení prací: září / 2024
Uvedení do provozu: říjen / 2024

j) orientační náklady stavby
10 mil. Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Urbanistické řešení a návrh vlastní stavby oplocení jsou determinovány poměry v lokalitě, tvarem a velikostí pozemků a záměrem na budoucí rozvoj území. Oplocení uzavírá v logické návaznosti na okolní krajinu (remízky, cesty, pohledové osy a průhledy) uvažované rozvojové území.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Oplocení bude řešeno drátěným pletivem výšky 160cm s kovovými sloupky, forma oplocení je volena s ohledem na minimalizaci rušivého vlivu při pohledech na okolní krajinu a zabezpečení areálu proti vniknutí nepovolaných osob. Použití pletiva a využití stávajících zelených clon skryje většinu oplocení při dálkových pohledech napříč areálem Kolibisek. Je záměrem, aby oplocení nebylo patrné a vynikla tím otevřenost krajiny a rozvolněnost pasekářského osídlení. Oplocení bude doplněno třemi automatickými elektrickými bránami ovládanými dálkově, jednou manuální bránou, podél celého plotu bude ve výkopu natažený kabel napájení nn elektrické energie a sdělovací slaboproudé kabely zabezpečovacího a dohledového systému. Ten bude obsahovat kamerový systém CCTV na samostatných ocelových stožárech.
Barevné provedení pletiva a sloupků bude shodně ve standardní zelené barvě, sloupy kamerového systému budou v černé matné barvě.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Dispoziční řešení:
Jedná se v zásadě o liniovou stavbu, částečně vede po hranici pozemků investora, částečně uvnitř, trasování částečně využívá stávající zelené clony a remízky, je vedeno s ohledem na konfiguraci terénu. Nové brány jsou umístěny na páteřních polních a lesních komunikacích, které územím procházejí. Více viz dokumentace stavby.
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Projekt oplocení neřeší užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, toto není stavbou dotčeno.
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem, což je zajištěno dodržením příslušných ČSN a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům.
Všeobecně je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti.
Projektová dokumentace respektuje příslušné ČSN, jejich nařízení a požadavky jsou zapracovány do projektové dokumentace.
Stavba je navržena v souladu s požárně bezpečnostním řešením stavby.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Oplocení areálu VMP je navrženo z drátěného pletiva výšky 160cm s kovovými sloupky.
Hlavní brány budou posuvné automatické s možností dálkového ovládání. Kamerový dohledový systém CCTV bude umístěný na kovových sloupech, hlídaný bude celý perimetr areálu. Výkopy pro sdělovací a napájecí vedení budou vedeny podél plotu.

b) konstrukční a materiálové řešení
Oplocení areálu VMP je navrženo z drátěného pletiva výšky 160cm s kovovými sloupky.
Pletivo bude z pozinkovaného a poplastovaného ocelového drátu tl. 2mm (3mm včetně plastu) s velikostí oka 50-55mm. Budou použity tři napínací dráty. Kovové sloupky celkové délky 2500mm s výškou nad terénem 1700mm budou ocelové pozinkované a poplastované o průměru 48mm s tl. stěny 1,5mm. Betonové vrtané patky sloupků průměru 300mm budou vybetonovány do hloubky 900mm z betonu třídy C 16/20. Vrchní část patek bude zakryta skládanými kameny z místního pískovce.
Sloupky u automatických bran budou ocelové pozinkované s krycím nátěrem o průměru 100mm s tl. stěny 2mm., celková délka 2500mm, výška nad terénem 1700mm. Betonové vrtané patky sloupků průměru 400mm budou vybetonovány do hloubky 900mm z betonu třídy C 16/20. Vrchní část patek bude zakryta skládanými kameny z místního pískovce. Kryt motoru bude typový ocelový s krycím černým matným nátěrem.
Sloupky u manuální brány budou ocelové pozinkované s krycím nátěrem o průměru 80mm s tl. stěny 2mm, celková délka 2500mm, výška nad terénem 1700mm. Betonové vrtané patky sloupků průměru 400mm budou vybetonovány do hloubky 900mm z betonu třídy C 16/20. Vrchní část patek bude zakryta skládanými kameny z místního pískovce. Brána bude vybavena kováním s klikou a zámkem FAB.
Barevné provedení pletiva a sloupků bude shodně ve standardní zelené barvě.
V pohledově exponovaných místech v blízkosti expozičních staveb bude pletivový plot doplněný tradičním dřevěným hrazením z ručně odkorněné dřevěné smrkové kulatiny průměru 80-120mm, sloupky průměru 100-120mm, rozteč sloupků 2,5-5m, celková délka sloupků 1100mm, výška hrazení 1200mm, 4 horizontální břevna. Dřevěné sloupky budou nasazeny na ocelové kotevní přípravky (trubka průměr 45mm, délka 900mm) zabetonované do betonové vrtané patky průměru 300mm a hloubky 800mm. Hrazení bude v přírodní hnědé barvě, bez povrchové úpravy.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem zatížením a vlivům, které se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby a škodlivému působení prostředí zejména atmosférickým a chemickým vlivům, korozi, záření a otřesům.
Stavba je navržena tak, aby zatížení a jiné vlivy, kterým je vystavena během výstavby a užívání nemohly způsobit větší stupeň nepřípustného přetvoření, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a uživatelnost stavby nebo její části a poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení,
Rozvod nn elektrické energie
Nové rozvody NN elektrické energie řeší napájení kamerového systému a automatických bran. Za účelem rozšíření sítě bude upravena trafostanice, mezi trafostanicí a ERS 25 bude využito stávající vedení, dále bude provedeno nové kabelové vedení ve stávající trase. V rámci stavby budou vybudovány ERS s výhledem na budoucí možnost napojení nových odběrných míst v rámci plánovaného rozšíření areálu VMP. ERS budou sloučeny s rozvaděči SLP do jednoho objektu v místech, kde dojte k souběhu sítí.
Zemní kabely jsou vedeny ve výkopu podél oplocení a uvnitř areálu VMP. Kabely jsou uloženy v loži z prosáté zeminy tl. 200mm, 300mm nad ložem je umístěna výstražná folie, na dně výkopu je umístěný zemnící pásek, výkop je zasypán hutněným výkopovým materiálem, vrch výkopu je zahrnut ornicí a oset travním semenem.
Na pozemku p.č. 1264 k.ú. Tylovice v blízkosti mokřadního biotopu bude výkop pečlivě hutněn a utěsněn stávající jílovitou výkopovou zeminou, lože z proseté zeminy není možné nahradit jiným porézním materiálem.
Více viz samostatný projekt NN elektroinstalace.

Dohledový a zabezpečovací systém
Základem dohledového a zabezpečovacího systému jsou ocelové stožáry s kamerami a samostatné kamery CCTV umístěné na automatických branách. Kamery jsou napojeny zemními metalickými kabely na rozvaděče SLP, které jsou buď součástí ERS elektrického napájení anebo jsou umístěny samostatně v blízkosti oplocení. Jednotlivé rozvaděče jsou propojeny optickou sítí SLP, napojenou na centrální dohledové místo VMP. Kamery na branách budou vybaveny systémem rozpoznávání státních poznávacích značek automobilů, známá vozidla dotčených organizací (např. technika IZS, Lesů Rožnov, Vak Vsetín, Města Rožnov aj.) budou vpuštěna do areálu automaticky, neznámá dálkově po ověření na pokyn vrátného.
Zemní kabely jsou vedeny podél oplocení v jednom výkopu s kabely NN elektrické energie, rozmístění kamerových stožárů je voleno s ohledem na podmínky v lokalitě a zabezpečení celého perimetru plánovaného areálu.
Stožáry kamerového systému budou ocelové s průměrem 168mm s výškou 4,2m nad terénem. Patky stožárů budou betonové rozměru 800x800mm do hloubky 1200mm. Horní strana patky bude kryta vyskládanými kameny z místního pískovce. Sloup bude opatřen černým matným nátěrem.
Více viz samostatný projekt SLP.

b) výčet technických a technologických zařízení
Sítě NN eletroinstalace a slaboproudé elektroinstalace SLP.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Projekt je řešen po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 Sb., Vyhlášky č. 268/2009 Sb., Vyhlášky č. 23/2008 Sb., ČSN 73 0802, ČSN 73 0833, ČSN 73 0821, ČSN 73 0810, ČSN 73 0873.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Ostatní:
Stavba nebude mít nadměrný vliv na své okolí, nedojde ke zvýšení hluku či prašnosti.
Při výstavbě budou použity ekologicky nezávadné recyklovatelné stavební materiály.
Stavba je navržena v souladu s platnými normami a vyhláškami.
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Pro danou stavbu se neřeší.

b) ochrana před bludnými proudy
Projekt nepředpokládá výskyt bludných proudů.

c) ochrana před technickou seismicitou
V okolí objektu se nenacházejí budovy a zařízení, jež by mohly být zdrojem technické seismicity. Projekt nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem
Pro danou stavbu se neřeší.

e) protipovodňová opatření
Objekt se nenachází v záplavovém území, není třeba řešit.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)
Projekt nepředpokládá výskyt dalších negativních účinků z vnějšího prostředí.

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovací místa technické infrastruktury
Nové přípojky nebudou zřizovány, stavba bude napojena na nn elektrickou energii z nově zbudovaných rozpojovacích skříní, zřízených na areálových páteřních rozvodech.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Nové přípojky zřizovány nebudou, objekt bude napojený na stávající areálové rozvody nn elektrické energie.

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Dopravní obslužnost území je zajištěna místní asfaltovou komunikací a stávajícími zpevněnými lesními a polními cestami. Stavba oplocení a zabezpečení areálu nemá vliv na bezbariérové užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu místní asfaltovou komunikací a stávajícími zpevněnými lesními a polními cestami.

c) doprava v klidu
Pro danou stavbu není s dopravou v klidu uvažováno.

d) pěší a cyklistické stezky
Pro danou stavbu není s přístupem pro pěší a cyklisty uvažováno.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
a) terénní úpravy
Stavba nepředpokládá větší rozsah terénních úprav, lokálně dojde ke srovnání nerovností v trase oplocení, většina trasy je volena s ohledem na minimalizaci terénních úprav.
Nadbytečná zemina z výkopů bude použita pro zarovnání prohlubní a jiné drobné terénní úpravy, případně odvezena a uložena na řízené skládce. Ornice bude sejmuta v rozsahu nutném pro vyhloubení patek oplocení a rýhy pro vedení inženýrských sítí, po ukončení stavby bude rozprostřena zpět.

b) použité vegetační prvky
Po ukončení stavby bude provedeno srovnání terénu, rozprostření ornice a v místě travnatých ploch bude provedeno zatravnění s využitím místního travního semene.

c) biotechnická opatření
Nejsou navržena, nejsou uvažována.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA
a) vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Hluk:
Při užívání stavby se nepředpokládá vznik nadměrného hluku.
Voda:
Vodní zdroje nebudou navrhovanou stavbou ohroženy. Příroda a krajina dané lokality
nebude stavbou narušena.
Odpady:
Při užívání stavby se nepředpokládá vznik odpadu.
Půda:
Vzhledem k charakteru stavby nebude ohroženo.

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)
Stavbou nebudou tyto zájmy a vazby narušeny – ohroženy.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavbou objektu není dotčeno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem
Není podkladem, neuvažuje se

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Nespadá, neuvažuje se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Stavbou objektu není dotčeno.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb. v platném znění, vyhláškou 323/2017 Sb. v platném znění; tak, aby splňovala všeobecné požadavky na výstavbu.
Na stavbě budou použity materiály splňující zákonné a normové požadavky – bude prokázáno protokolem o shodě, případně obdobným právním dokladem. Stavba není zdrojem nadlimitní zátěže na okolí stanovených vyhláškou 272/2011 Sb.
– Látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (jedy, těžké kovy apod.) – veškeré použité materiály s hygienickým atestem.
– Není zdrojem emisí nebezpečných látek do ovzduší nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat (karcinogenů, oxidů sýry těžkých kovů apod.) – veškeré použité materiály s hygienickým atestem.
– Není zdrojem emisí nebezpečných záření
– Není zdrojem elektromagnetického záření – ve stavbě není umístěna žádná technologie produkující elektromagnetické záření.
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Staveništní přípojka nn elektrické energie je uvažována z nových rozvodných skříní areálového rozvodu, staveništní přípojka na vodovod není vzhledem k rozsahu stavby uvažována, voda bude zajištěna mobilní nádobou či jiným vhodným způsobem. Stavební materiál bude na stavbu dopravován průběžně dle potřeby nákladními auty a dočasně skladován na pozemku stavby.

b) odvodnění staveniště
Odvodnění staveniště není pro danou stavbu potřeba, dešťová voda v místě stavby bude přirozeně zasakovat do podloží.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,
Staveniště bude na dopravní infrastrukturu napojeno místní asfaltovou komunikací a stávajícími zpevněnými lesními a polními cestami.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Realizace stavby nemá zásadní vliv na okolní zástavbu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Během provádění stavebních prací bude zamezen přístup na staveniště nepovolaným osobám, vstupy na staveniště budou vybaveny cedulemi zakazujícími vstup nepovolaných osob do prostoru stavby.
Stavba bude realizována odbornou firmou zvolenou investorem na základě výběrového řízení.
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveniště podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti podle příslušných předpisů a zajistí, aby veškeré stavební práce byly prováděny v době od 6:00 hodin ráno do maximálně 22:00 hodiny večerní, kromě svátků a dnů pracovního volna, aby okolí stavby nebylo zatěžováno hlukem v nočních hodinách. Toto ustanovení platí, nestanovuje-li místní vyhláška jinak. Realizační firma se na všech podmínkách provozu na staveništi a pohybu osob a pracovníků stavby dohodne před zahájením stavby.
Asanace a demolice související se stavbou nejsou předpokládány.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Zábory pro potřebu staveniště nejsou pro danou stavbu předpokládány. Stavba bude umístěna pouze na pozemcích stavebníka.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Není potřeba

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. o katalogu odpadů.

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká.
Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností.
Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).
Stavební odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích prostředcích v místě vzniku (tj. v místě stavby) a předávány oprávněným osobám k využití či odstranění, viz § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen dodržovat, mimo jiných, povinnosti uvedené v § 16 zákona o odpadech. Původce odpadů je povinen vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady a v případě, že produkuje nebo nakládá s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok zasílá každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. S veškerými odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími právními předpisy (zejména s vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., 383/2001 Sb. a 294/2005 Sb.).
Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou.
Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).
– Při stavbě nebudou vznikat nebezpečné odpady.
– Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).
– Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště.
– Manipulaci a likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Zemina se skrývky ornice a z výkopových prací pro prováděné konstrukce bude uložena na mezideponii na pozemku stavebníka a později použita k terénním úpravám. Nadbytečná zemina z výkopů bude odvezena na řízenou skládku.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
K přechodnému zhoršení životního prostředí dojde během realizace, avšak pouze způsobem běžným při provádění staveb. Při realizaci nebudou produkovány zdroje znečištění vody, ovzduší a okolí. Stávající jímací zdroje v okolí nebudou ovlivněny. Více viz výše odstavec B.6.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Zdroje ohrožení zdraví při výstavbě a jejich omezení
– Okolní stavby silniční doprava – dopravní značení, udržování čistoty komunikací, označení a ohrazení staveniště pád z výšky – ohrazení, označení a zabezpečení stěn u jam, rýh a výkopů, jejich osvětlení příp. překrytí, přemostění, ohrazení;
– ohrožení stavebními stroji a mechanismy – poučení a odborná obsluha, pořádek na staveništi, údržba strojů a zařízení;
– práce v rýhách a jamách – zabezpečení stěn výkopů;
– ohrožení elektrickým proudem – zabezpečení obsluhy a údržby strojů zařízeními a kvalifikovanými osobami.

Všeobecné požadavky
– Zákaz používání alkoholu;
– používání osobních ochranných pomůcek;
– pořádek na staveništi;
– osvětlení, ohrazení, označení a zabezpečení staveniště, strojů a zařízení;
– zákaz vstupu nepovolaných osob na staveniště, zejména dětí;
– dodržování projektu a stanovených technologických postupů;
– pravidelná školení BOZP;
– respektování Zákoníku práce.

Způsob omezení rizikových vlivů
– Zabezpečení všech činností poučenými, vyškolenými zodpovědnými osobami;
– používání ochranných pomůcek a pracovních oděvů;
– respektování podmínek BOZP;
– dodržování Zákoníku práce;
– pravidelná školení všech pracovníků z hlediska BOZP.

Přehled platné legislativy související se zajištěním BOZP na staveništi:
Zákony
Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Zákoník práce)
část čtvrtá – pracovní doba a doba odpočinku
část pátá – bezpečnost a ochrana zdraví při práci
část desátá – hlava IV – zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců
část jedenáctá – náhrada škody
– 309/2006 Sb., Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
– Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
– Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v znění pozdějších předpisů se změnami:254/2001 Sb., 151/2011 Sb.
– hlava II díl 8 – nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky.
– Zákon č. 124/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (ve znění zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb.)
– Zákon č. 174/1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
– Zákon č. 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
– Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů
– Zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
– Zákon č. 350/2011 Sb., Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
– 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Nařízení vlády
– Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
– Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
– Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a desinfekčních prostředků.
– Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
– Vyhláška č. 48/1982 Sb. – základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v znění pozdějších předpisů.
– Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
– Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.
– Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
– nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Vyhlášky
– Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění.
– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odb. způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění.
– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.
– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.
– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.
– Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění.
– Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Normy
ČSN 05 0610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem
ČSN 05 0631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí
ČSN 73 30 50 Zemní práce
ČSN 73 00 37 Zemní a hornický tlak na stavební konstrukce
ČSN 73 00 90 Zakládání staveb
ČSN 73 30 53 Násypy z kamenité sypaniny
ČSN 73 81 06 Ochranné a záchytné konstrukce
ČSN 73 81 08 Pomocné trubkové konstrukce
ČSN 73 31 50 Tesařské práce stavební
ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
ČSN při provádění prací (výtahy, míchačky, atd.)

Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí
Se zajištěním hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí stavby souvisí následující ustanovení:
– Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., zde především § 10,11,12,13,14, v těchto paragrafech jsou řešeny všeobecné požadavky na hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, světlé výšky místností, osvětlení, větrání, vytápění, ochrana proti hluku;
– všechny požadavky byly v návrhu respektovány;
– nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb, v platném znění;
– navržená stavba nebude mít svým umístěním, charakterem a provozem, při dodržení podmínek stanovených tímto projektem a obecně platnými předpisy, negativní vliv na kvalitu životního prostředí. Nebude produkovat nadměrné exhalace, hluk, teplo, vibrace, otřesy, prach ani zápach;
Dle posouzení není pro stavbu potřeba koordinátora BOZP, toto bude zajišťovat samotný
dodavatel stavby.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou po dobu výstavby předpokládány, respektive nejsou charakterem a umístěním stavby vyžadovány.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Musí být zajištěn bezpečný výjezd staveništních vozidel na komunikaci. Přechodná dopravní
omezení a dopravní značení po dobu realizace stavby budou zajištěna dodavatelem stavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Není uvažováno.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Projektová příprava (předpoklad):
Dokumentace pro UŘ: leden / 2020
Povolení stavby v právní moci: březen / 2020

Postup výstavby (předpoklad):
Zahájení prací: březen / 2020
Ukončení prací: září / 2024
Uvedení do provozu: říjen / 2024

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ
Objekt nebude napojený na kanalizaci ani vodovod, likvidace dešťových vod bude probíhat zasakováním přímo na pozemku.

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení zde (.xlsx)
Oplocení

  Zemní práce

  1 - Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním_x000D_ o průměru přes 500 do 700 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, - 10 kus

  2 - Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. Automatická brána : (2,0*0,55*0,9)*3 - 2,97 m3

  3 - Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 2,97/2 - 1,485 m3

  4 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. - 25,82968 m3

  - Ocelový plot :
  - svislé sloupky : (3,14*0,15*0,15*0,9)*501 - 31,85609
  - vzpěry : (3,14*0,15*0,15*0,9)*112 - 7,12152
  - Dřevěný plot : (3,14*0,15*0,15*0,8)*110 - 6,2172
  - Manuální brána : (3,14*0,2*0,2*0,9)*2 - 0,22608
  - vzpěry : (3,14*0,15*0,15*0,9)*2 - 0,12717
  - Automatická brána : (3,14*0,2*0,2*0,9)*3 - 0,33912
  - vzpěry : (3,14*0,15*0,15*0,9)*3 - 0,19076
  - zákl.pas : (2,0*0,55*0,9)*3 - 2,97
  - Mezisoučet - 49,04793
  - Odečet ornice : -232,1825*0,1 - -23,21825

  5 - Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou, - 10 kus

  6 - Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m_x000D_ pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením, složením a dopravou, - 10 kus

  7 - Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4 - 25,82968 m3

  8 - Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice - 25,82968 m3

  9 - Zásyp jam po pařezech průměru přes 500 do 700 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky, - 10 kus

  10 - Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, (vyhloubená zemina) - 232,1825 m2

  - Okolo patek :
  - Ocelový plot :
  - svislé sloupky : 0,7*0,7*501 - 245,49
  - vzpěry : 0,7*0,7*112 - 54,88
  - Dřevěný plot : 0,7*0,7*110 - 53,9
  - Manuální brána : 0,8*0,8*2 - 1,28
  - vzpěry : 0,7*0,7*2 - 0,98
  - Automatická brána : 0,8*0,8*3 - 1,92
  - vzpěry : 0,7*0,7*3 - 1,47
  - zákl.pas : 0,95*2,2*3 - 6,27
  - Mezisoučet - 366,19
  - Odečet krytu patek kamenem : -134,0075 - -134,0075

  11 - Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, - 232,1825 m2

  12 - Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů - 25,82968 m3

  13 - Hloubení šachet strojní zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.80cm. Dřevěný plot - 110 kus

  14 - Hloubení šachet strojní zem.vrtákem hor.3-4;D 30cm,hl.90cm - 618 kus

  - Ocelový plot :
  - svislé sloupky : 501 - 501
  - vzpěry : 112 - 112
  - Manuální brána :
  - vzpěry : 2 - 2
  - Automatická brána :
  - vzpěry : 1*3 - 3

  15 - Hloubení šachet strojní zem.vrtákem hor.3-4;D 40cm,hl.90cm - 5 kus

  - Manuální brána : 2 - 2
  - Automatická brána : 1*3 - 3

  16 - Založení trávníku s dodáním osiva parkového, v rovině - 232,1825 m2

  17 - D+M Kryt patek - volně skládané kameny z místního pískovce ve vrstvě tl.cca 100mm - 142,7195 m2

  - Ocelový plot :
  - svislé sloupky : 0,4*0,4*501 - 80,16
  - vzpěry : 0,4*0,4*112 - 17,92
  - Dřevěný plot : 0,4*0,4*110 - 17,6
  - Manuální brána : 0,5*0,5*2 - 0,5
  - vzpěry : 0,4*0,4*2 - 0,32
  - Automatická brána : 0,5*0,5*3 - 0,75
  - vzpěry : 0,4*0,4*3 - 0,48
  - zákl.pas : 0,65*2,1*3 - 4,095
  - kamerové sloupy : 0,6*0,6*22 - 7,92
  - Mezisoučet - 129,745
  - rezerva 10% : 129,745/100*10 - 12,9745

  Základy a zvláštní zakládání

  18 - Beton základových pasů prostý třídy C 16/20. Automatická brána : (2,0*0,9*0,55)*1,035 - 1,02465 m3

  19 - Beton základových patek prostý třídy C 16/20 - 42,30232 m3

  - Ocelový plot :
  - svislé sloupky : (3,14*0,15*0,15*0,8)*501 - 28,31652
  - vzpěry : (3,14*0,15*0,15*0,8)*112 - 6,33024
  - Dřevěný plot : (3,14*0,15*0,15*0,7)*110 - 5,44005
  - Manuální brána : (3,14*0,2*0,2*0,8)*2 - 0,20096
  - vzpěry : (3,14*0,15*0,15*0,8)*2 - 0,11304
  - Automatická brána : (3,14*0,2*0,2*0,8)*3 - 0,30144
  - vzpěry : (3,14*0,15*0,15*0,8)*3 - 0,16956
  - Mezisoučet - 40,87181
  - stratné (beton do výkopu) : 40,87181/100*3,5 - 1,43051

  Staveništní přesun hmot

  20 - Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) - 109,4016 t

  Konstrukce tesařské

  21 - D+M Osazení kotvení pro pohledový dřevěný plot do betonu, vč.TR D45 v délce 900mm. Dřevěný plot - 110 kus

  22 - D+M Dřevěný pohledový plot - sloupky a břevna z ručně odkorněné kulatiny, 4 horizontální prvky, v 1 poli, průměr břevna 80-120mm,průměr sloupků 100-120mm, výška hrazení 1200mm nad terén povrch bez úpravy - přírodní. Rozteč sloupků 2500-5000mm, výška 1100mm, vč.spojovacích prostředků. - 260 m

  23 - Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m. 50m vodorovně - %

  Konstrukce zámečnické

  24 - Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce do 1,6 m. Ocelový plot : 1178,0*1,1 - 1 295,80000 m

  25 - Osazení sloupků plotových ocelových do výšky 2,6 m - 739 kus

  - Ocelový plot :
  - svislé sloupky : 501 - 501
  - vzpěry : 112 - 112
  - Dřevěný plot : 110 - 110
  - Manuální brána : 2 - 2
  - vzpěry : 2 - 2
  - Automatická brána :
  - svislý : 2*3 - 6
  - vzpěry : 2*3 - 6

  26 - D+M Manuální brána ( trubka D40/1,5mm, výška 1600mm, šířka 3600mm, sloupek D80x2mm, výplň pletivo Zn+PVC 2,0/3,0/55(50) ocelové prvky žárově zinkované, barva zelená, vč.příslušenství - 1 kus

  27 - D+M Automatická posuvná brána ( JACKL 80/60, výška 1600mm, šířka 4500mm + 1600mm vyložení, výplň pletivo Zn+PVC 2,0/3,0/55(50), 2xsloupek JACKL 100x100mm, výška 2500mm) ocelové prvky žárově zinkované, barva zelená, vč.příslušenství ( pohon, maják, infra, 2x vysílač, řízení). - 3 kus

  28 - pletivo drátěné 4-hranné bez napínacího drátu; h = 1,60 m; velikost ok 55 mm; d drátu 3,00 mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená. Ocelový plot - 1 295,80000 m

  29 - drát napínací pr. 3,15 mm; povrch. úprava pozinkovaný drát; balení 80 m. Ocelový plot : (1178,0*1,1)*3*1,15 - 4 470,51000 m

  30 - stojek napínací žárový zinek, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných. Ocelový plot (1178,0*1,1)*0,06 : 78 - 78 kus

  31 - sloupek plotový ocel; válec; l = 2 500 mm; d 48 mm; povrch pozink, PVC - 501 kus

  32 - vzpěra plotová, včetně hlavy; ocel; d 48 mm; l = 2 500 mm; povrch pozink, PVC; příslušenství hlava - 112 kus

  33 - objímka průběžná, rohová; materiál ocel; d 48 mm; povrch prášková vypalovací barva, pozink - 112 kus

  34 - Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m. 50 m vodorovně - %

  Vedlejší náklady

  35 - Vytyčení stavby - 1 Soubor

  36 - Zařízení staveniště - 1 Soubor

  37 - Koordinační činnost - 1 Soubor

  38 - Zaměření skutečného stavu - 1 soubor


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Páteřní sítě NN elektrické energie včetně napájení plotu

   Rozpojovací a jistící pilíř 4x400A (pilíře RK01, RK02, RK05, RK08)

   1 - Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 4x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 470x2130x250, hmotnost 48kg, stupeň hořlavosti HB40, VO - 4 ks

   Rozpojovací a jistící pilíř 5x400A (pilíř RK06)

   2 - Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 5x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 620x2130x250, hmotnost 61kg, stupeň hořlavosti HB40, VO - 1 ks

   Rozpojovací a jistící pilíř 6x400A (pilíř R33C /2x/, R34)

   3 - Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 6x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 780x2130x250, hmotnost 73kg, stupeň hořlavosti HB40, VO - 3 ks

   Rozpojovací a jistící pilíř 8x400A (pilíře R25A, R33, R33A, R33B)

   4 - Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 8x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 930x2130x250, hmotnost 85kg, stupeň hořlavosti HB40, VO - 4 ks

   Rozpojovací a jistící pilíř 9x400A (pilíř R31)

   5 - Kompaktní rozpojovací a jistící pilíř z termosetu 9x pojistková lišta vel. 2 (400A), 40kA, Ue do, 690V AC, TN-C, krytí IP44/IP00, stupeň mechanické ochrany IK10, způsob připojení vodičů (přívod/vývod) - praporec tvaru W, způsob připojení vodičů PEN - třmenová svorka PE/M8, max. průřez vodičů (přívodních/vývodních) - 240mm2, rozměr (ŠxVxHL) - 1080x2130x250, hmotnost 92kg, stupeň hořlavosti HB40, VO - 1 ks

   Úprava a doplnění rozvaděče RH1 (trafostanice VS9153)

   6 - Lištový pojistkový odpínač vel.2 (400A), 3P, rozteč přípojnic 185mm - 5 Ks

   7 - Připojovací sada Cu/Al 16-240mm2, sada 3.ks - 5 Ks

   8 - Přípojnice Cu 60x10 - 3 ks

   9 - Držáky přípojnic L1, L2, L3 - 24 ks

   10 - Ocelové nosné konstrukce do 50kg - 1 ks

   11 - Podružný materiál - 1 ks

   Úprava a doplnění rozvaděče R25 (U kovárny)

   12 - Řadový pojistkový odpínač vel.2 (400A), 3P - 1 Ks

   13 - Připojovací sada Cu/Al 16-240mm2, sada 3.ks - 4 Ks

   14 - Ocelové nosné konstrukce do 10kg - 1 ks

   15 - Podružný materiál - 1 ks

   Pojistkové vložky

   16 - Pojistková vložka vel.2 - 35A gG - 23 Ks

   17 - Pojistková vložka vel.2 - 40A gG - 30 Ks

   18 - Pojistková vložka vel.2 - 50A gG - 30 Ks

   19 - Pojistková vložka vel.2 - 80A gG - 9 Ks

   20 - Pojistková vložka vel.2 - 100A gG - 6 Ks

   21 - Pojistková vložka vel.2 - 160A gG - 21 Ks

   22 - Pojistková vložka vel.2 - 200A gG - 60 Ks

   23 - Pojistková vložka vel.2 - 250A gG - 6 Ks

   24 - Pojistková vložka vel.2 - 315A gG - 3 Ks

   Elektromontáže

   25 - Montáž plastových skříní do 100 kg - 13 ks

   26 - Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 4-16mm2, počet žilových vstupů (prstů) 3, celková délka 50mm, délka žílových vstupů 15mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm - 8 ks

   27 - Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 6-50mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 80mm, délka žílových vstupů 20mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 2,5/1,8mm - 20 ks

   28 - Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 70-240mm2, počet žilových vstupů (prstů) 4, celková délka 170mm, délka žílových vstupů 42mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 3,9/3,0mm - 42 ks

   29 - Teplem smrštitelná rozdělovací hlava pro uzavření kabelů a ochranu proti vlhkosti pro vnitřní i, venkovní prostředí, rozsah použití 4-35mm2, počet žilových vstupů (prstů) 5, celková délka 78mm, délka žílových vstupů 23mm, síla stěny vstupu/výstupu po úplném smrštění 4,0/2,0mm - 6 ks

   30 - Sada teplem smrštitelných trubek pro ukončení čtyř jednožílových kabelů ve venkovním i vnitřním, prostředí pro vodiče 70-95mm2, délka trubek 80mm, síla stěny po úplném smrštění 2,0mm, set (2x černá, 1x hnědá, 1x zelenožlutá) - 1 ks

   31 - Teplem smrštitelná kabelová spojka pro Al kabely 4x35mm2, pro vnitřní i venkovní prostředí, délka, plášťové trubky 600mm, délka žílových trubek 180mm, 4.ks lisovacích spojek - 6 ks

   32 - Teplem smrštitelná kabelová spojka pro Al kabely 3x240+120mm2, pro vnitřní i venkovní prostředí,, délka plášťové trubky 850mm, délka žílových trubek 240mm, 3+1.ks lisovacích spojek - 4 ks

   33 - Kabel silový, izolace PVC, 1kV, AYKY-J 4x35 , volně - 2 480,00000 m

   34 - Kabel silový, izolace PVC, 1kV, AYKY-J 4x70 , volně - 400 m

   35 - Kabel silový, izolace PVC, 1kV, AYKY-J 3x240+120 , volně - 2 360,00000 m

   36 - Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x 4 , volně - 20 m

   37 - Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 3x 6 , volně - 50 m

   38 - Kabel silový, izolace PVC, CYKY-J 5x6 , volně - 10 m

   39 - Ukončení kabelu do 4x10 mm2 - 10 ks

   40 - Ukončení kabelu do 4x25 mm2 - 1 ks

   41 - Ukončení kabelu do 4x50 mm2 - 23 ks

   42 - Ukončení kabelu do 4x95 mm2 - 8 ks

   43 - Ukončení kabelu do4x150 mm2 - 7 ks

   44 - Ukončení kabelu do 4x240 mm2 - 27 ks

   45 - Ukončení kabelu do 5x10 mm2 - 6 ks

   46 - Ukončení vodičů v rozvaděčích do 70 mm2 - 4 ks

   47 - Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 40mm, 450N/20cm - 80 m

   48 - Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 63mm, 450N/20cm - 2 480,00000 m

   49 - Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 90mm, 450N/20cm - 400 m

   50 - Elektroinstalační ochranná trubka dvouplášťová, korugovaná, b. červená, vč. spojek D 110mm,, 450N/20cm - 2 360,00000 m

   51 - Ocelový drát pozinkovaný FeZn-D10 (0,62kg/m), volně - 120 m

   52 - Ocelový pásek ppozinkovaný FeZn30x4 (1.0 kg/m), volně - 890 m

   53 - Svorka hromosvodní, uzemňovací - Připojovací - 34 ks

   54 - Svorka hromosvodní, uzemňovací - Spoj pásek-drát - 68 ks

   55 - Svorka hromosvodní, uzemňovací - pro pásek 30x4mm - 20 ks

   56 - Protikorozní ochrana - 68 ks

   57 - Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu do 100 m - 6 ks

   58 - Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu přes 200 do 500 m - 2 ks

   59 - Demontaz stavajiciho zarizeni a likvidace odpadu - 24 hod

   60 - Uprava stavajiciho rozvadece - 24 hod

   61 - Napojeni na stavajici zarizeni - 12 hod

   62 - Priprava ke komplexni zkousce - 6 hod

   63 - Zkusebni provoz - 6 hod

   64 - Zabezpeceni pracoviste - 32 hod

   65 - Koordinace postupu prací s ostatními profesemi - 6 hod

   66 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Revizni technik - 64 hod

   67 - Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500 - Spoluprace s reviz.technikem - 40 hod

   68 - Geodetické zaměření kabelových rozvodů, rozpojovacích a jistících pilířů - 32 hod

   69 - Podružný materiál - 1 ks

   Zemní práce

   70 - Vytýčení trati kabelového vedení ve volném terénu - 3 km

   71 - Výkop jámy pro stožár betonový, základ pilíře a jiné zařízení - Zemina třídy 3-4,strojně - 7 m3

   72 - Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm - 1 350,00000 m

   73 - Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm - 260 m

   74 - Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 800mm - 1 100,00000 m

   75 - Hloubení kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1100mm - 15 m

   76 - Rýha pro spojku kabelu do 1kV v zemine třídy 3 - 10 ks

   77 - Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm - 2 450,00000 m

   78 - Zřízení kabelového lože z prosáté zeminy, se zakrytím kabelu bet.desk.50x15x4cm-ve směr.kab - 275 m

   79 - Fólie výstražná PVC do šířky 20cm - 2 970,00000 m

   80 - Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm - 1 350,00000 m

   81 - Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 1100mm - 260 m

   82 - Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 800mm - 1 100,00000 m

   83 - Zához kabelové rýhy - Zemina třídy 3, šíře 600mm,hloubka 1100mm - 15 m

   84 - Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 - 1 650,00000 m2

   85 - Osetí povrchu travou - 1 650,00000 m2

   Vedlejší náklady

   86 - Doprava, přesun - 1 ks

   87 - PPV - 1 kus

   88 - GZS - 1 ks


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Slaboproudé systémy - Bezpečnostní systémy - technologie

    RK - CENTRÁLNÍ ROZVADĚČ

    1 - Stojanový rozvaděč,37U,š.800mm,hl.800mm, RAL 7035 + RAL 5005 - 1 ks

    2 - Montáž datového rozvaděče - 1 ks

    3 - Horní/spodní kabelová průchodka s protiprach.kartáčem, 2U - 1 ks

    4 - Horní/spodní kabelová průchodka s protiprach.kartáčem, 2U - 1 ks

    5 - Horní/spodní ventil.jednotka,3x ventilátor,termostat,4U - 1 ks

    6 - Horní/spodní ventil.jednotka,3x ventilátor,termostat,4U - 1 ks

    7 - 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m - 1 ks

    8 - 19" nap.panel 8x230V ČSN,vypínač,přep.och.,tep.pojistka, 3m - 1 ks

    9 - 19" vyvazovací panel 2U jednostranný, kovový, průchozí - 3 ks

    10 - vyvazovací panel - montáž - 3 ks

    11 - Optická vana 24xSC - 1 ks

    12 - montáž optické vany - 1 ks

    13 - SC Optická spojka SM - 4 ks

    14 - montáž spojky - 4 ks

    15 - Optický pigtail 09/125 1m - 4 ks

    16 - optický pigtail - svár - 4 ks

    17 - Optický patchcord 9/125 1m SC-SC - 2 ks

    18 - montáž patchcordu - 2 ks

    19 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 1 ks

    20 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 1 ks

    21 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 1 ks

    22 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 1 ks

    23 - montáž SFP - 2 ks

    24 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    25 - montáž zdroje - 1 ks

    26 - PCVS RACK TSS 4HDD Videoserver - 1 ks

    27 - HDD6000S 24/7 sata disk - 3 ks

    28 - Avigilon ACC7-ENT licence - 31 ks

    29 - Avigilon ACC7-LPR LPR licence - 6 ks

    30 - Instalace, oživení, nastavení videoserveru - 1 kpl

    31 - UPS 3000VA - 1 ks

    32 - montáž UPS - 1 ks

    DC - Dohledové centrum

    33 - PC Klient Tower TSS 2M - 1 ks

    34 - Dahua DHL32-F600 CCTV monitor, FullHD LCD - 2 ks

    35 - Držák monitoru - 2 ks

    36 - Instalace, oživení, nastaveníí dohledového pracoviště - 1 kpl

    RK01 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    37 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    38 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    39 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    40 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    41 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    42 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    43 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    44 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    45 - Jistič B6/1 - 3 ks

    46 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    47 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    48 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    49 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    50 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    51 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    52 - Svorka RSA - 3 ks

    53 - kabelové průchodky - 6 ks

    54 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    55 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    56 - montáž optické vany - 1 ks

    57 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    58 - montáž spojky - 2 ks

    59 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    60 - optický pigtail - svár - 2 ks

    61 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 2 ks

    62 - montáž patchcordu - 2 ks

    63 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP - 1 ks

    64 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 1 ks

    65 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 1 ks

    66 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 1 ks

    67 - montáž SFP - 2 ks

    68 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    69 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    70 - montáž zdroje - 1 ks

    71 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    72 - linkový modul - montáž - 1 ks

    73 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    74 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    75 - montáž zdroje - 1 ks

    76 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    77 - montáž tamperu - 1 ks

    78 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    79 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 2 ks

    80 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 2 ks

    81 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 2 ks

    82 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 2 ks

    83 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 2 ks

    84 - Holder-Hipoe-IP55 - 2 ks

    85 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 2 ks

    RK02 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    86 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    87 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    88 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    89 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    90 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    91 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    92 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    93 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    94 - Jistič B6/1 - 3 ks

    95 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    96 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    97 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    98 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    99 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    100 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    101 - Svorka RSA - 3 ks

    102 - kabelové průchodky - 6 ks

    103 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    104 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    105 - montáž optické vany - 1 ks

    106 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    107 - montáž spojky - 2 ks

    108 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    109 - optický pigtail - svár - 2 ks

    110 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 2 ks

    111 - montáž patchcordu - 2 ks

    112 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 1 ks

    113 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 1 ks

    114 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 1 ks

    115 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 1 ks

    116 - montáž SFP - 2 ks

    117 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    118 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    119 - montáž zdroje - 1 ks

    120 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    121 - linkový modul - montáž - 1 ks

    122 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    123 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    124 - montáž zdroje - 1 ks

    125 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    126 - montáž tamperu - 1 ks

    127 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    128 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 3 ks

    129 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 3 ks

    130 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 3 ks

    131 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 3 ks

    132 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 3 ks

    133 - Holder-Hipoe-IP55 - 3 ks

    134 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 3 ks

    RK03 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    135 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    136 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    137 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    138 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    139 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    140 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    141 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    142 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    143 - Jistič B6/1 - 3 ks

    144 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    145 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    146 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    147 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    148 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    149 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    150 - Svorka RSA - 3 ks

    151 - kabelové průchodky - 6 ks

    152 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    153 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    154 - montáž optické vany - 1 ks

    155 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    156 - montáž spojky - 2 ks

    157 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    158 - optický pigtail - svár - 2 ks

    159 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 3 ks

    160 - montáž patchcordu - 3 ks

    161 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 2 ks

    162 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 2 ks

    163 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 2 ks

    164 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 2 ks

    165 - montáž SFP - 4 ks

    166 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    167 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    168 - montáž zdroje - 1 ks

    169 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    170 - linkový modul - montáž - 1 ks

    171 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    172 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    173 - montáž zdroje - 1 ks

    174 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    175 - montáž tamperu - 1 ks

    176 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    177 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 4 ks

    178 - Avigilon 3.0C-H4A-BO1-IR-B kompaktní IP kamera - 2 ks

    179 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 6 ks

    180 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 6 ks

    181 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 6 ks

    182 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 6 ks

    183 - Holder-Hipoe-IP55 - 6 ks

    184 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 6 ks

    RK05 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    185 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    186 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    187 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    188 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    189 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    190 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    191 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    192 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    193 - Jistič B6/1 - 3 ks

    194 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    195 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    196 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    197 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    198 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    199 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    200 - Svorka RSA - 3 ks

    201 - kabelové průchodky - 6 ks

    202 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    203 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    204 - montáž optické vany - 1 ks

    205 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    206 - montáž spojky - 2 ks

    207 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    208 - optický pigtail - svár - 2 ks

    209 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 2 ks

    210 - montáž patchcordu - 2 ks

    211 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 1 ks

    212 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 1 ks

    213 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 1 ks

    214 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 1 ks

    215 - montáž SFP - 2 ks

    216 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    217 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    218 - montáž zdroje - 1 ks

    219 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    220 - linkový modul - montáž - 1 ks

    221 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    222 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    223 - montáž zdroje - 1 ks

    224 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    225 - montáž tamperu - 1 ks

    226 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    227 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 4 ks

    228 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 4 ks

    229 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 4 ks

    230 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 4 ks

    231 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 4 ks

    232 - Holder-Hipoe-IP55 - 4 ks

    233 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 4 ks

    RK06 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    234 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    235 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    236 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    237 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    238 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    239 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    240 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    241 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    242 - Jistič B6/1 - 3 ks

    243 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    244 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    245 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    246 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    247 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    248 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    249 - Svorka RSA - 3 ks

    250 - kabelové průchodky - 6 ks

    251 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    252 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    253 - montáž optické vany - 1 ks

    254 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    255 - montáž spojky - 2 ks

    256 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    257 - optický pigtail - svár - 2 ks

    258 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 2 ks

    259 - montáž patchcordu - 2 ks

    260 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 1 ks

    261 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 1 ks

    262 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 1 ks

    263 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 1 ks

    264 - montáž SFP - 2 ks

    265 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    266 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    267 - montáž zdroje - 1 ks

    268 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    269 - linkový modul - montáž - 1 ks

    270 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    271 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    272 - montáž zdroje - 1 ks

    273 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    274 - montáž tamperu - 1 ks

    275 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    276 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 4 ks

    277 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 4 ks

    278 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 4 ks

    279 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 4 ks

    280 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 4 ks

    281 - Holder-Hipoe-IP55 - 4 ks

    282 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 4 ks

    RK07 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    283 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    284 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    285 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    286 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    287 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    288 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    289 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    290 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    291 - Jistič B6/1 - 3 ks

    292 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    293 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    294 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    295 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    296 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    297 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    298 - Svorka RSA - 3 ks

    299 - kabelové průchodky - 6 ks

    300 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    301 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    302 - montáž optické vany - 1 ks

    303 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    304 - montáž spojky - 2 ks

    305 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    306 - optický pigtail - svár - 2 ks

    307 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 3 ks

    308 - montáž patchcordu - 3 ks

    309 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 2 ks

    310 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 2 ks

    311 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 2 ks

    312 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 2 ks

    313 - montáž SFP - 4 ks

    314 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    315 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    316 - montáž zdroje - 1 ks

    317 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    318 - linkový modul - montáž - 1 ks

    319 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    320 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    321 - montáž zdroje - 1 ks

    322 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    323 - montáž tamperu - 1 ks

    324 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    325 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 4 ks

    326 - Avigilon 3.0C-H4A-BO1-IR-B kompaktní IP kamera - 2 ks

    327 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 6 ks

    328 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 6 ks

    329 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 6 ks

    330 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 6 ks

    331 - Holder-Hipoe-IP55 - 6 ks

    332 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 6 ks

    RK08 - KAMEROVÝ ROZVADĚČ

    333 - Plášť SS3/NV-1/250, Š620 x V640 x H250mm - 1 ks

    334 - Pilířový podstavec, šířka 620mm, hloubka 250mm - 1 ks

    335 - Topné těleso FLH100,100W,110-250VAC - 1 ks

    336 - Ventilátor PF11000, krytí IP54,230VAC - 1 ks

    337 - Výstupní filtr PFA2000, krytí IP54 - 1 ks

    338 - Lišta DIN 7,5mm,děrovaná (1m) - 3 ks

    339 - Termostat dvojitý 1Z/1R,0-60*C - 1 ks

    340 - ŽLAB PERFOROVANÝ 25X40 OTVOR 4/6MM - 4 m

    341 - Jistič B6/1 - 3 ks

    342 - FLP-12,5 V/2 Svodič bleskových proudů - 1 ks

    343 - Proudový chránič 25-2-003/A - 1 ks

    344 - Hlavní vypínač 40A, 1-pólový - 1 ks

    345 - Zásuvka ČSN, DIN - 1 ks

    346 - Můstek nulovací - modrý - 1 ks

    347 - Můstek zemnící - zelený - 1 ks

    348 - Svorka RSA - 3 ks

    349 - kabelové průchodky - 6 ks

    350 - Montáž rozvaděče na sloup, vystrojení, vydrátování přístrojů viz výše - 1 ks

    351 - Optický box 12C na DIN lištu 6xSCDuplex - 1 ks

    352 - montáž optické vany - 1 ks

    353 - SC Optická spojka SM - 2 ks

    354 - montáž spojky - 2 ks

    355 - Optický pigtail 09/125 1m - 2 ks

    356 - optický pigtail - svár - 2 ks

    357 - SC-SC Optický patch cord 09/125 0,5m simplex - 3 ks

    358 - montáž patchcordu - 3 ks

    359 - 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP - 2 ks

    360 - 2G-2S.0.2.F-BOX-PoE-HP LAN-RING PoE++ - 2 ks

    361 - SFP MODUL BX-1000-20-W4-L - 2 ks

    362 - SFP MODUL BX-1000-20-W5-L - 2 ks

    363 - montáž SFP - 4 ks

    364 - Spínaný zdroj MEAN WELL SDR-120-48 - 1 ks

    365 - AKU 12V/40Ah - 1 ks

    366 - montáž zdroje - 1 ks

    367 - ASSET 8 - LINKOVÝ MODUL - 1 ks

    368 - linkový modul - montáž - 1 ks

    369 - PWR4A - zdroj PZTS - 1 ks

    370 - AKU 12V/24Ah - 1 ks

    371 - montáž zdroje - 1 ks

    372 - MAS303 - tamper RBS - 1 ks

    373 - montáž tamperu - 1 ks

    374 - Kusová zkouška rozvaděče - 1 ks

    375 - Avigilon 5.0C-H5A-BO2-IR 5 Mpx kompaktní IP kamera - 4 ks

    376 - Avigilon 3.0C-H4A-BO1-IR-B kompaktní IP kamera - 2 ks

    377 - Avigilon H4-BO-JBOX1 Instalační skříňka - 6 ks

    378 - Avigilon H4-MT-POLE1 Adaptér pro montáž kamer na sloup - 6 ks

    379 - Montáž PTZ kamery včetně držáku - 6 ks

    380 - OVP-100M-HIPOE-IP55 - 6 ks

    381 - Holder-Hipoe-IP55 - 6 ks

    382 - Montáž přepěťové ochrany včetně držáku - 6 ks


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Slaboproudé systémy - Kabelové trasy - kamerové sloupy

     Elektroinstalace - silnoproud

     1 - Zemnící pásek FeZn 30x4mm - 190 m

     2 - Zemnící pásek - montáž - 190 m

     3 - Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm - 88 m

     4 - zemnící drát montáž - 88 m

     5 - SP1 FeZn svorka připojovací - 22 ks

     6 - Svorka pásek/drát - 22 ks

     7 - montáž svorky - 44 ks

     Stožáry

     8 - Kamerový sloup v=5,4m / d=168mm - 22 ks

     9 - kamerový sloup - montáž - 22 ks

     10 - Ochranný kryt kabelů u paty sloupu - 22 ks

     11 - montáž krytu - 22 ks

     12 - Patka sloupu beton C25/30 - 800x800x1200 - 22 ks

     13 - Patka sloupu - montáž - 22 ks

     Kabeláž SLP

     14 - Mikrokabel k zafouknutí, 12vl., 9/125, G657A1 Corning Ultra, CLT, PE, d=3mm - 1 550,00000 m

     15 - Zafouknutí kabelu do mikrotrubičky - 1 550,00000 m

     16 - DuraMulti 2x12/8mm - 1 550,00000 m

     17 - Montáž mikrotubičky do výkopu - 1 550,00000 m

     18 - Spojka MT 12/8 - 46 ks

     19 - Montáž spojky MT - 46 ks

     20 - kalibrace mikrotrubičky - 3 100,00000 m

     21 - trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm - 805 m

     22 - kladení hráničky - 805 m

     23 - Kabel datový Cat 6 FTP PE - 1 920,00000 m

     24 - zatažení kabelu do chráničky - 1 920,00000 m


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Slaboproudé systémy - Zemní práce

      Zemní práce

      1 - Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) vzastavěném prostoru - 0,52 km

      2 - Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do, vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 40 cm, hloubky 80 cm, vhornině třídy 3 - 520 m

      3 - Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu zpísku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm, nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm - 520 m

      4 - Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky, 40 cm hloubky 80 cm, vhornině třídy 3 - 416 m

      5 - Osetí povrchu travou - 208 m2

      6 - Úprava terénu v zemina třídy 3 - 208 m2


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Slaboproudé systémy - Ostatní

       Ostatní

       1 - Revizní zpráva elektrických zařízení - 1 kpl

       2 - Likvidace odpadu - 1 kpl

       3 - Doprava - 1 kpl

       4 - DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY - 1 ks

       5 - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby - 1 kpl

       6 - Koordinace s profesemi - 1 kpl

       7 - Kompletační a inženýrská činnost - 1 kpl


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Navláčil stavební firma, s.r.o.

       Bartošova 5532
       Zlín, 76001

       Ing. Martin Mercek

       Tel: 770 185 728
       Email: mercek@navlacil.cz