Stavební úpravy stodoly na penzion

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Stavební úpravy stodoly na penzion
Místo: obec Luka nad Jihlavou, k.ú. Otín nad Jihlavou, p. č. st. 12/1 a st. 12/2
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Hana Švíková
IČ: 04006356
Adresa: Otín 33, 588 22 Luka nad Jihlavou
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
červenec 2021 – únor 2023

Stavební úpravy stodoly na penzion

A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území, zastavěné/nezastavěné území:
Pozemky st.p. č. 12/2, st.p.č. 12/1, které jsou dotčené plánovanou výstavbou se nachází v zastavěném území obce Otín(místní části městyse Luka nad Jihlavou).

b) dosavadní využití a zastavěnost území:
Jedná se o zemědělskou usedlost ve stávajícím zastavěném území obce. Na st.p.č. 12/2 a 12/1 se nachází stavby hospodářského zázemí statku čp. 12.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):
Lokalita se nenachází v chráněném ani záplavovém území.

d) údaje o odtokových poměrech, sítě technické infrastruktury:
Kanalizace dešťová/splašková/jednotná
U řešeného objektu bude ponecháno stávající areálové vedení dešťové a splaškové kanalizace na předmětných pozemcích. Likvidace dešťových vod je odvedena stávajícím vedením s vyústěním do vodoteče. Splašková kanalizace je vedena v troubách z PVC do jímky na vyvážení.
Voda
Zásobování vodou je řešeno stávající přípojkou čp. 12. Přípojka není stavbou dotčena.
Elektrická energie
Rozvod elektrické energie je zajištěn napojením na stávající přípojku NN čp. 12. Z elektroměru je provedeno stávající napojení do hlavní rozvodné skříně. Přípojka není stavbou dotčena.
Plyn
V lokalitě se nenachází plynovodní vedení.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací:
Jedná se o stabilizovanou plochu v místní části Otín – stavba se nachází ve stávajícím zastavěném území. Územní plán definuje zájmové území jako plochu SV – plochu smíšenou obytnou venkovskou.
Podmínky pro využití plochy dle ÚPD : funkční plocha bydlení + drobná výroba a služby.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu, které nepřesahují stávající objem stavby.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:
Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny, vyjádření DOSS jsou zapracovány a jsou součástí této dokumentace – přílohy E – dokladová část.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:
Stavby objektu se netýkají žádná úlevová řešení ani výjimky.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:
Není obsahem řešení.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):
– Pozemky dotčené stavbou v řešeném k.ú. dle KN:
st.p.č. 12/2, st.p.č. 12/1
Marie Kopečná
Otín 12, 588 22 Luka nad Jihlavou

– Sousední parcely:
st.p.č. 57, p. č. 24/1, 24/2, st.p. č. 28, p. č. 25/5, 26/1, 20, 24/5
Marie Kopečná
Otín 12, 588 22 Luka nad Jihlavou
p.č. 301/8
Městys Luka nad Jihlavou
1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
st.p.č. 13/1, p. č. 24/3
Hana Vondráková
Otín 13, 588 22 Luka nad Jihlavou
st.p.č. 11/1, p. č. 23/1,
SJM Josef Pavlíček a ‚Iva Pavlíčková
Otín 11, 588 22 Luka nad Jihlavou

A.4 Údaje ostavbě
Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený. Zastřešení objektu je řešeno sedlovou střechou.
Stavba je vystavěna klasickou zděnou technologií. Stávající obvodové konstrukce jsou ze zdiva smíšeného a cihelného s dřevěnými výplněmi. Vodorovné nosné konstrukce jsou převážně dřevěné, část je zastropena plochými klenbami do ocelových profilů. Vestavba/doplnění pokojů v úrovni podkroví (2.NP) je řešena nenosnými SDK příčkami, se zateplení střešní konstrukce.
Vzhled objektu vychází ze stávajícího architektonického výrazu, štuková omítka s nátěrem v kombinaci s dřevěným obkladem, který navazuje na výplně otvorů. Barevnost se upřesní při realizaci dle vzorníku konkrétního dodavatele, řešení je patrno z výkresové části.
Dispoziční řešení odpovídá potřebám provozu penzionu.

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:
Změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby:
Objekt pro ubytování (penzion)

c) trvalá nebo dočasná stavba:
Stavba trvalá

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod.):
Není obsahem řešení.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Objekt je v části 1.NP řešen v souladu s technickými požadavky na stavby a v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kapacita penzionu (2.NP) je do 20 lůžek – nevyžaduje tedy bezbariérové řešení.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:
Všechny požadavky DOSS jsou splněny, požadovaná vyjádření jsou obsažena v příloze tohoto projektu E-Dokladová část.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:
Stavby objektu se netýkají žádná úlevová řešení ani výjimky.

h) navrhované kapacity stavby (užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy):
Plocha řešeného území celkem je 441m².
Zastavěná plocha stávajícím objektem je 441m².
Obestavěný prostor je 3340 mᶟ.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):
Základní výčet materiálů je uveden ve výkresové části, přesná specifikace stavebních hmot, počet a kubatury budou upřesněny v dalším stupni PD – DPS.
S odpady bude nakládáno dle příslušných vyhlášek a zákonů. Určení třídy energetické náročnosti budovy viz PENB.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy), orientační náklady stavby:
Období výstavby – předpoklad: 1/2018 – 12/2019
Výstavba bude probíhat v jedné etapě.

k) orientační investiční náklady stavby
Odhadovaná výše investice celkem 10 000 000Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavební úpravy nejsou členěny na jednotlivé stavební objekty, jedná se o jeden stavební a technologicky vybavený objekt.
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku:
Řešené parcely se nachází ve stávající části zastavěného území obce Otín (místní části městyse Luka nad Jihlavou).

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):
Provedené průzkumy – vizuální prohlídka objektu a jeho navazujícího okolí, zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území, radonový průzkum, dostupnost napojení na sítě TI.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
Do plochy řešené stavby nezasahují žádná ochranná pásma ani inženýrské sítě TI.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:
Předmětné parcely se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:
Úpravy objektu nebudou mít negativní vliv na okolní zástavbu, odtokové poměry nebudou měněny.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:
Asanace a demolice nejsou předmětem tohoto projektu, jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Pozemky nejsou dotčeny kácením dřevin.

g) požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)
Stavebním záměrem nedochází k dočasným ani trvalým záborům.

h) územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):
Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu, přístup k hranici pozemku je umožněn po zpevněných komunikacích.
V místě stavby se vyskytuje/nevyskytuje základní technická vybavenost v rozsahu:
Kanalizace dešťová/splašková/jednotná
U řešeného objektu bude upraveno stávající areálové vedení dešťové a splaškové kanalizace na předmětných pozemcích. Likvidace dešťových vod je řešena vsakem na pozemku st.p.č. 12/1.
Splašková kanalizace je vedena v troubách z PVC do jímky na vyvážení.
Voda
Zásobování vodou je řešeno stávající přípojkou čp. 12. Přípojka není stavbou dotčena.
Elektrická energie
Rozvod elektrické energie je zajištěn napojením na stávající přípojku NN čp. 12. Z elektroměru je provedeno stávající napojení do hlavní rozvodné skříně. Přípojka není stavbou dotčena.
Plyn
V lokalitě se nenachází plynovodní vedení.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:
Období výstavby – předpoklad: 1/2018 – 12/2019
Stavebním záměrem není vázán souvisejícími investicemi.

B.2 Celkový popis stavby
B. 2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek:
Objekt pro ubytování – kapacita 12 EO, 2 zaměstnanci.
Plocha řešeného území celkem je 441m².
Zastavěná plocha stávajícím objektem je 441m².
Obestavěný prostor je 3340 mᶟ.

B. 2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu se stávajícím urbanistickým pojetím území. Prostorové řešení je navrženo v návaznosti na stávající terénní konfiguraci.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:
Půdorysný rámec, celkový objem, tvarové a materiálové řešení je patrno z výkresové části této dokumentace.
Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený. Zastřešení objektu je sedlovou střechou.
Vzhled objektu vychází ze stávajícího architektonického výrazu, štuková omítka s nátěrem v kombinaci s dřevěným obkladem, který navazuje na výplně otvorů. Barevnost se upřesní při realizaci dle vzorníku konkrétního dodavatele, řešení je patrno z výkresové části.
Dispoziční řešení odpovídá potřebám provozu penzionu – v přízemí je blok společenský prostor/jídelna/herna se zázemím a blok společenský prostor/salón se zázemím, kde je situován sklad potřeb pro sportovní a rekreační účely, který plní funkci půjčovny sportovních potřeb (zejména kol).
V podkroví jsou umístěny apartmány.

B. 2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná se o stávající objekt, jehož hmotová skladba je maximálně využita, dochází k dílčím úpravám a úpravám ve vnitřní dispozici, která vychází ze změny účelu užívání objektu.
Hlavní konstrukční prvky jsou stávající – vystavěny klasickou zděnou technologií s tesařskými konstrukcemi stropu a krovu.

B. 2.4 Bezbariérové užívání stavby
Objekt je v části 1.NP řešen v souladu s technickými požadavky na stavby a v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kapacita penzionu (2.NP) je do 20 lůžek – nevyžaduje tedy bezbariérové řešení.

B. 2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Projektová dokumentace je navržena na základě technických požadavků na výstavbu, příslušných norem ČSN a splňuje požadavky pro bezpečné užívání. Při výstavbě budou použity pouze materiály a výrobky s platným certifikátem pro využití v ČR.
Pro provoz objektu bude stanoven provozního řád. Hlavní povinností při užívání stavby je soulad ve využití všech prostor stavby s podmínkami kolaudace stavby.
Budou prováděny pravidelné revize a údržba elektroinstalací a elektrických zařízení, hromosvodu, všech armatur a osazených měřících zařízení.
Povrchy nášlapných vrstev podlah v místnostech s výskytem provozní vody budou splňovat protiskluznou úpravu.

B. 2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení:
Jedná se o stávající objekt, dispoziční uspořádání odpovídá charakteru využití objektu.

b) konstrukční a materiálové řešení:
Nosné obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je vyzděno ze smíšeného a cihelného zdiva.
Vnitřní dělící konstrukce v úrovni 1.NP budou vyzděny z příčkových tvarovek, v úrovni podkroví (2.NP) budou provedeny jako SDK kce s akustickou izolací.
Vodorovné nosné konstrukce jsou převážně dřevěné, část je zastropena plochými klenbami do ocelových profilů.
Zastřešení objektu je sedlovou střechou z falcovaného plechu s tesařskou konstrukcí krovu.
Okna budou dřevěná jednokřídlá, řešena jako otvíravá/ výklopná, v kombinaci s fixním zasklením, zasklená tepelně izolačním dvojsklem. Vstupní dveře budou dřevěné, prosklené.
Výplně otvorů budou splňovat požadavek normy ČSN 73 0540-2 na doporučený součinitel prostupu tepla.
Hydroizolace je navržena 2x asfaltový modifikovaný pás se svařovanými spoji a plynotěsně ošetřenými prostupy, slouží současně jako protiradonová membrána.

c) mechanická odolnost a stabilita:
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce.), poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. Všechny nosné prvky v konstrukci jsou navrženy na základě empirických výpočtů v projekční kanceláři. Typové nosné prvky navrženy na základě statických tabulek. Přesný návrh a vyztužení ŽB konstrukcí bude upřesněno v dalším stupni PD.
Stavba je navržena výhradně z materiálů s platným certifikátem pro použití na území ČR s přihlédnutím k platným ČSN.

B. 2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení:
Objekt je osazen standardní technologií vytápění, elektrorozvodů, a zdravotně technickou instalací obvyklou pro daný účel stavby a jednotlivých místností.
Výrobní technologická zařízení se v řešeném objektu nevyskytují.
Technologická zařízení při výstavbě – jedná se o jednoduchý způsob manipulace s materiálem při výstavbě i jeho skladování, bude využit samotný pozemek i samotné prostory stavby, manipulace s materiálem převážně lehkou technikou, v případě potřeby bude zajištěna manipulace jeřábovým vozidlem, nákladním vozidlem s transport-betonem, atp. Zásobování materiálem bude rovněž řešeno nákladními vozidly.

b) výčet technických a technologických zařízení
Tepelné čerpadlo vzduch-voda, elektrorozvaděč/pojistková skříň, včetně vnitřních rozvodů, jištění a koncových prvků, teplovodní systém vytápění.
Žádná další technologická zařízení se v řešeném objektu nevyskytují.

B. 2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Viz. Samostatná část dokumentace – Požárně bezpečnostní řešení objektu (TZPO).
K hranici řešené parcely je zajištěn příjezd pro mobilní techniku požární ochrany po veřejné místní komunikaci, přímo na předmětný pozemek. Veškerá elektroinstalace budou provedeny v příslušném stupni krytí a na všechna elektro-zařízení bude provedena revize.
Větrání je řešeno jako přirozené (okenními otvory). Nucené odvětrání bude provedeno v prostoru jídelny a sociálního zázemí.
Objekt tvoří jednotlivé požární úseky viz. samostatná část dokumentace.
Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., a podle vyhlášky č. 268/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací při výstavbě objektu bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům po zpevněné uliční komunikaci.
Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů, pokud se v místě stavby a blízkém okolí nacházejí. Bude zachována průjezdnost komunikací k řešenému pozemku.
Do blízkého okolí stavby zasahuje sousední objekt na st.p.č. 46/2. Nejkratší vzdálenost mezi stávajícími objekty je 1.6m.

B. 2.9 Zásady hospodaření s energiemi
Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných technických norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných soustav. Návrh tepelné obálky budovy včetně osazení izolačních okenních výplní splňuje požadavky normy.

a) kritéria tepelně technického hodnocení:
Pro vyhodnocení energetické náročnosti budovy bude vypracován průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) a bude součástí této dokumentace.
Úspory energie a ochrana tepla při vytápění je zajištěna dodržením platných technických norem a předpisů pro navrhování obvodových konstrukcí a otopných soustav. Zejména se jedná o ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, část 2: Požadavky. Budova splňuje požadavky vyhlášky
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách. Dále jsou dodrženy požadavky zákona č.318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. – o hospodaření energií a související předpisy.

b) energetická náročnost stavby:
viz. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií:
Alternativní zdroje nejsou pro provoz objektu navrženy ani uvažovány.

B. 2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
– dispoziční řešení, stavebně technické řešení
Dispoziční uspořádání objektu, světlé výšky místností a použité stavební materiály odpovídají schváleným hygienickým a technickým předpisům. Nášlapné vrstvy podlah a povrchy stěn jsou navrženy vždy dle účelu místností – snadno čistitelné, popř. omyvatelné s použitím desinfekčních prostředků.
V celém objektu je navržen dostatečný počet WC a hygienického zázemí.
V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry pro okolí. Stavba bude svým návrhem obvodového pláště zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na uživatele byla na úrovni, která neohrožuje zdraví a je vyhovující pro dané prostředí.

– osvětlení a větrání
Přirozené osvětlení a větrání je zajištěno okny.

– vytápění
Vytápění je navrženo jako teplovodní s radiátory, zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo vzduchvoda.

– ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 148/2006 Sb. (hladina hluku ze stavební činnosti nesmí přesáhnout ve venkovním prostoru hodnotu 65 dB v době od 7 do 21 hodin a v době od 21 do 7 hodin hodnotu 45 dB).

– ochrana před prachem
Zvýšení prašnosti v dotčené lokalitě provozem stavby bude eliminováno důsledným dočištěním dopravních prostředků, použité strojové techniky a průběžným čištěním užívaných veřejných komunikací.

B. 2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Na základě radonového průzkumu je objekt ochráněn proti účinkům působení radonu navrženou protiradonovou membránou.

b) ochrana před bludnými proudy:
Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou:
Namáhání technickou seizmicitou (např. trhacími pracemi, dopravou, průmyslovou činností, pulzujícím vodním proudem apod.) se v okolí stavby nepředpokládá, konkrétní ochrana není řešena.

d) ochrana před hlukem:
Stavební konstrukce obvodového pláště budovy včetně navržených okenních výplní zajistí dostatečnou ochranu uživatelů před hlukem z vnějšího prostředí. Vzhledem k charakteru objektu a konstrukci stěn je zaručena jejich dostatečná vzduchová neprůzvučnost. Všechny řešené konstrukce vyhoví požadavkům na zvukovou izolaci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti i z hlediska hladiny akustického tlaku. S ohledem na umístění objektu, jeho velikosti a na navrhovaný charakter provozu nelze předpokládat nepříznivé ovlivnění okolí stavby jejím provozem. Stavební konstrukce obvodového pláště budovy zajistí dostatečnou ochranu uživatelů před hlukem z okolí.

e) protipovodňová opatření:
Netýká se, objekt se nenachází v povodňovém pásmu.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury:
Kanalizace dešťová/splašková/jednotná
U řešeného objektu bude ponecháno stávající areálové vedení dešťové a splaškové kanalizace na předmětných pozemcích. Likvidace dešťových vod je odvedena stávajícím vedením s vyústěním do vodoteče. Splašková kanalizace je vedena v troubách z PVC do jímky na vyvážení.
Voda
Zásobování vodou je řešeno stávající přípojkou čp. 12. Přípojka není stavbou dotčena.
Elektrická energie
Rozvod elektrické energie je zajištěn napojením na stávající přípojku NN čp. 12. Z elektroměru je provedeno stávající napojení do hlavní rozvodné skříně. Přípojka není stavbou dotčena.
Plyn
V lokalitě se nenachází plynovodní vedení.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:
Připojovací rozměry nejsou stavbou dotčeny a řešeny, přesné délky napojení vnitřní areálové kanalizace budou popsány v prováděcí dokumentaci stavby. V dokumentaci pro povolení stavby jsou vyznačeny na výkrese koordinační situace ve schématické podobě.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení:
Dopravní řešení a napojení na komunikace je stávající, příjezd je po komunikaci na p.č. 308/1 a 301/8, pozemek s komunikací sousedí svojí východní hranicí. Stavebními úpravami není dotčeno stávající dopravní řešení v lokalitě.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Napojení je stávající – pozemek je napojen na komunikaci místního významu.

c) doprava v klidu:
Parkování je řešeno ve vnitřním dvoře na st.p.č. 12/1. Celkový počet stání je 5.
Stání kolmá pro skupinu O1 min rozměr 2,5x 5m.
Počet parkovacích stání dle ČSN 736056.
Zařízení pro ubytování 12 -> 4 stání (1stání – 3lůžka).
Zaměstnanci 1 stání.
Celkem 5 stání z toho 1 pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.

d) pěší a cyklistické stezky:
Nejsou stavbou nijak dotčeny.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy:
Terénní úpravy během výstavby a po ukončení výstavby budou provedeny z vytěžené zeminy, deponované na pozemku investora, zpětné násypy budou hutněny na únosnost 2,5Mpa.

b) použité vegetační prvky:
Vegetace po ukončení výstavby bude řešena jako standardní ozelenění zahrady u objektu daného účelu – traviny, případně drobné křoviny.

c) biotechnická opatření:
Nejsou vyžadována biotechnická opatření.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:
Stavba nebude svým provozem zatěžovat životní prostředí. Splaškové vody budou vedeny v troubách z PVC do jímky na vyvážení. Dešťová vody budou vedeny do podzemního retenčně vsakovacího objektu. S odpady bude nakládáno podle místní vyhlášky a příslušných norem a předpisů pro nakládání s odpady (vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
Při výstavbě budou použity běžné stavební materiály, jejich odpad je možné recyklovat či ukládat na skládku k tomu příslušnou. Odpad ze stavebních materiálů nebude použit jako zásypový materiál spodní stavby.
Při samotném provozu stavby bude produkován i směsný komunální odpad, jehož likvidace je řešena centrálním svozem odpadků pověřenou smluvní organizací města, způsobilou k nakládání s odpady.
Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu stavby musí odpovídat platným zákonům a předpisům, zejména zákonu č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (č. 154/2010 Sb.) a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. Odpady musí být likvidovány pouze osobami oprávněnými k provozu zařízení, k využívání, odstranění nebo ke sběru a výkupu odpadů.
Provoz dokončené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru zdrojem nadměrných škodlivin (hluk ani prach) ani jiné škodlivé zátěže na okolí, nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí. Na sousedních pozemcích nejsou objekty, které by vyžadovaly zvláštní ochranu.
Řešený typ objektu nevyžaduje zjišťovací řízení EIA.
V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Jejich vliv na okolní pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při provádění stavby.
S odpady bude nakládáno dle příslušných předpisů, vyhlášek a zákonů a běžných zvyklostí v lokalitě výstavby.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000:
V dosahu stavby se nenachází evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod ochranou Natura 2000.
Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Zjišťovací řízení a stanovisko EIA se na tento typ výstavby nepožaduje.

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Ochranná a bezpečnostní pásma se v místě stavby nevyskytují.
Při provádění prací budou dodržována ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, jakož i normy související (ČSN 83 9011
Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou, ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba, apod.).

B.7 Ochrana obyvatelstva, splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Požadavky na ochranu veřejného zdraví dle zákona č. 254/2001 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zak.č. 258/2000 Sb. Žádné speciální požadavky na ochranu obyvatelstva nebyly řešeny.
Objekt není zařazen do systému ochrany civilního obyvatelstva ani neobsahuje prostory určené pro ochranu civilního obyvatelstva.

– způsob zabezpečení ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků
Zajištění bezpečnosti práce na staveništi je povinností zhotovitele díla. Při realizaci stavby je nutné dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy.
Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby (popř. koordinátor stavby) povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.
Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů a technologií.

– bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 225/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.
Stavba bude provedena v souladu s ustanovením platných ČSN.
Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v úplném znění.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:
Všechny materiály potřebné pro výstavbu objektu budou skladovány na pozemcích stavby a budou zajištěny proti mechanickému a povětrnostnímu poškození.
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody ze stávajících připojení na TI, způsob staveništního odběru dohodne investor s dodavatelem stavby, případně s příslušným správcem sítě.
Spotřeby médií budou součástí spotřeby při provozu objektu za dané období.

b) odvodnění staveniště:
Odvodnění staveniště bude řešeno zasakováním dešťových vod na pozemku investora, odvodnění budovaných zpevněných ploch bude svedeno provizorním drenážním potrubím do větve areálové vnitřní kanalizace v místě stavby, provizorní odvodnění střech bude řešeno stejným způsobem napojením provizorního svislého potrubí z flexibilních trub PVC.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:
Pro odběr elektřiny během stavby bude využita stávající přípojka elektřiny, pro odběr vody stávající vodovodní přípojka. Zásobování stavby materiálem bude zajištěno po místní komunikaci k hranici pozemku investora a dále vjezdem na pozemek. Před zahájením stavebních prací musí zajistit investor přesné vytýčení sítí TI na pozemku jednotlivými správci popř. zajistit jejich ochranu proti poškození.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:
Provádění stavby nebude mít negativní dopad a vliv na okolní pozemky ani výstavbu. Budou minimalizovány hluk, vibrace a prašnost během výstavby na míru obvyklou možnou. Výstavba bude probíhat dle denního časového harmonogramu, dodaného dodavatelem stavby před započetím výstavby. použitá mechanizace pro provádění stavby
− bagr se lžící
− vibrační hutnící pěch
− dodávka betonu – transportbeton, přečerpávací mechanizace – schwing
− ponorné vibrátory
− dodávka ohýbané oceli
− doprava materiálu na paletách návěsy s hydraulickou rukou pro skládání z vozidla, jeřábové vozidlo
− autojeřáb dle další potřeby stavby

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:
Pokud není staveniště zajištěno jiným způsobem, musí být oploceno v zastavěném území souvislým oplocením výšky minimálně 1,8 m tak, aby byla zajištěna ochrana staveniště a byl oddělen prostor staveniště od okolí. Pro ochranu okolí stavby z hlediska hlukových poměrů je potřeba důsledně postupovat podle nařízení vlády ze dne 21.1 2004, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nebezpečnými účinky hluku a vibrací, uveřejněné ve sbírce zákonů ČR č. 88/2004 Sb. a zejména § 11 – Hluk v chráněném venkovním prostoru, v chráněných vnitřních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech staveb a § 12 – Nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru. Vzhledem k tomu, že se jedná o realizaci relativně jednoduchých stavebních úprav a při stavbě budou použity běžné drobné stavební elektrické stroje a ruční nářadí, které splňují výše uvedené akustické požadavky (např. míchačka, vrtačka, el. Kompresor) a pracovní doba, při provádění stavby, bude v časovém rozmezí dle výše uvedeného předpisu, budou požadavky na nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu akustického tlaku dle příslušného předpisu splněny.
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Dopravní prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou při pojezdu na veřejné komunikaci očištěny.
Odpady, které vzniknou při výstavbě, budou likvidovány v souladu se zákonem č.154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy s ním souvisejícími (vyhláška MŽP č. 381/2001, 383/2001). Při veškerých pracích je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména vyhl. č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět.
Stavebními úpravami nevyvolávají požadavky na související asanace, demolice ani na kácení dřevin.

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):
Trvalý zábor staveniště je vymezen vnějšími hranicemi stavebního pozemku. Bude-li to nutné, vzniknou dočasné zábory na přilehlých okolních pozemcích – části komunikace, zejména během dopravy materiálu a potřeby jeřábových prací. Dočasné zábory budou co nejmenšího rozsahu po dobu nezbytně nutnou a budou předem schváleny s vlastníkem příslušného pozemku – komunikace, ev. správcem dotčené sítě.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 154/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. Odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle předpisů, zajistit přednostní využití odpadů, vyhl. č. 93/2016 Sb., vyhl. č. 83/2016 Sb., kterou se mění vyhl. č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Odpady, které sám původce nemůže využít nebo odstranit v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, musí převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze ukládat pouze na skládky, které svým technickým provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a obsah škodlivých látek ve vodním výluhu dle příslušného zákona.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:
Zemní práce budou probíhat standardním způsobem a v potřebném rozsahu pro zhotovení základových konstrukcí a napojení vnitřních sítí na stávající vedení na pozemku. Předběžně se nepředpokládá nutnost přísunu další zeminy. Výkopek ze základů bude znovu použit na násypy kolem stavby, zemina se uloží na deponii na pozemku staveniště, případné nevyužité přebytečné množství zeminy z výkopů se odveze na určenou skládku stavební suti a zeminy. Vše bude provedeno dle platných norem pro bezpečnost těchto prací.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě:
Při provádění stavby nesmí být způsobena škoda na okolních stavbách a pozemcích. Ke stavbě smějí být použity pouze stroje a mechanismy, které nezpůsobují nadměrný hluk a prašnost a pracovní prostupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby. Staveniště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k narušení odtokových poměrů a vytékání povrchových vod na komunikaci a okolní pozemky. Užíváním komunikace pro potřeby výstavby nesmí být způsobena škoda na komunikačním tělese a nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace.
Zařízení staveniště bude zhotovitelem stavby navrženo tak, že vnější životní prostředí nebude zatěžováno splaškovými/dešťovými vodami vznikajícími v průběhu realizace stavby. Zhotovitel stavby zajistí smluvně s objednatelem odvoz a likvidaci komunálního odpadu vznikajícího v průběhu realizace stavby.
Zhotovitel stavby musí provádět práce pouze stavebními mechanismy v dobrém technickém stavu, aby nedošlo ke kontaminaci životního prostředí ropnými látkami.
V případě úniku ropných látek z mechanizace musí být zabráněno průniku do kanalizace uzavřením dešťových vpustí ucpávkami nebo ohrázkováním. Při úniku do půdy její okamžitou sanací, tj. odtěžením a následnou kontrolou přítomností škodlivin v půdě. Postup bude mít zhotovitel stavby zapracován do svého havarijního řádu a pracovníci budou proškoleni. Veškeré havárie musí být ohlášeny dle ohlašovacích postupů havarijního řádu a evidovány. Zabezpečení proti-havarijních opatření bude uvedeno ve smlouvě mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku.
Stavební odpady, vzniklé při realizaci a označené objednatelem jako nepotřebné, budou odvezeny a recyklovány, příp. uloženy na řízenou skládku a bude s nimi nakládáno dle příslušných předpisů, norem, vyhlášek, zákonů, podmínek objednatele a dotčených institucí. Přebytečná zemina ze zemních prací bude odvezena a uložena na určenou skládku.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 7koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:
Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby (dozor – koordinátor stavby) povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.
Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je dán jednak Zákoníkem práce a jeho prováděcím předpisem, jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení).
Dodavatel stavebních prací je povinen všechny tyto pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a ověřovat jejich znalosti min. 1 x za 3 roky.
Dodavatel stavby je dále povinen zajišťovat školení a ověřit znalosti pracovníků u vybraných činností a profesí a to nejméně jednou ročně (práce ve výškách, práce na pracovních plošinách a žebřících, práce prováděné pomocí prostředků k zachycení pádu apod.) Dále je nutné, aby tito pracovníci měli zdravotní způsobilost pro práce ve výškách (lékařské vyšetření).
U obsluh vybraných stavebních strojů a mechanismů musí být pracovníci k dané práci zaučeni a zacvičeni popř. vlastnit patřičný strojnický průkaz, popř. řidičský, topičský, jeřábnický průkaz, vazači musí být školeni v rozsahu ČSN 27 0143 a ČSN 27 0144, průkaz se vyžaduje též pro svářeče (dle ČSN 05 0705, ČSN 05 0710) pro vstřelování (výnos ČÚBP č. 17/1975), obsluha motorové pily (vyhl. ČÚBP č. 42/1985 Sb.) apod.
Stroje a strojní zařízení se smí používat jen k činnostem, ke kterým byly konstrukčně uzpůsobeny, a pokud jsou svým provedením a technickým stavem způsobilé k bezpečnému provozu.
Při přítomnosti více dodavatelů na stavbě je nutné zajistit jejich koordinaci, aby jeden dodavatel neohrožoval svojí činností ostatní dodavatele. Předání a převzetí staveniště jednotlivými dodavateli je nutno provést vždy písemnou formou do stavebního deníku.
Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů.
Na staveništi budou viditelně k dispozici telefonní čísla na policii, hasiče, zdravotní službu, cedule stavebního povolení a koordinátora BOZP včetně dostupného stavebního deníku.
Výkop realizovaný v zastavěné části a na veřejných prostranstvích, musí být zajištěn proti pádu do výkopu zábradlím. Svislé stěny výkopů prováděné ručně musí být zajištěny pažením, pokud je hloubka výkopu hlubší než 1,5 m. Při práci na svahu ve sklonu min 1:1 a výšce svahu 3 m, musí být provedena příslušná opatření k zamezení sklouznutí materiálů a pracovníků po svahu výkopu. Pracující musí být vybaveni ochrannými pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.)
Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:
Stavbou nevznikají požadavky na úpravu staveniště a okolí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Výstavbou nebudou dotčeny stavby určené pro bezbariérové užívání.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření:
Pozemek stavby je přístupný z přilehlé stávající zpevněné komunikace. Zařízení staveniště bude vybudováno na volné nezastavěné části pozemku, určeném pro zřízení staveniště, mimo samotnou plochu výstavby objektu. Při zásobování staveniště bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. V případě nutnosti dočasného záboru zajistí dodavatel stavby potřebná povolení k uskutečnění záboru na dobu časově omezenou. Stavbou nebudou vznikat zvláštní dopravně inženýrská opatření.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v území jiného přírodního zdroje, jež by svými účinky negativně výstavbu ovlivnil. Konstrukce, vyžadující zakrytí před účinky vnějšího klimatu budou zajištěny odpovídajícím způsobem dodavatelem stavby.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:
Přehled kcí a prací:
– vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby
– provedení vnitřních rozvodů inženýrských sítí
– výkopové práce pro provedení dílčích základů
– provedení základových konstrukcí včetně nezbytných rozvodů elektro a ležatého vnitřního rozvodu kanalizace
– provedení podkladních betonů
– převzetí vodorovné hydroizolace v podlaze, před zakrytím
– provedení stropních konstrukcí nad dílčí částí
– provedení střechy
– provedení vnitřních nenosných příček
– osazení výplní otvorů
– provedení hrubých rozvodů vnitřních instalací
– převzetí hrubé stavby
– převzetí osazení tepelných izolací před jejich zakrytím
– převzetí jednotlivých rozvodů vnitřních instalací a rozvodu topení před zakrytím
– provedení vnitřních omítek, obkladů, nátěrů a konstrukčních vrstev podlah
– provedení nášlapných vrstev podlah
– kompletace vnitřních instalací
– převzetí konečné úpravy fasád
– převzetí dokončovacích prací (úpravy povrchů, kompletace vnitřních instalací)
– převzetí provedených zpevněných ploch, sadových úprav, vybavení venkovních ploch

Poznámka: Ke kolaudaci stavby předloží dodavatel předepsané doklady zřejmé z rozsahu a charakteru
prováděných prací a podmínek stavebního povolení.

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu
D. 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení
a) Technická zpráva
1. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení objektu:
Půdorysný rámec, celkový objem, tvarové a materiálové řešení je patrno z výkresové části této dokumentace.
Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený. Zastřešení objektu je sedlovou střechou.
Vzhled objektu vychází ze stávajícího architektonického výrazu, štuková omítka s nátěrem v kombinaci s dřevěným obkladem, který navazuje na výplně otvorů. Barevnost se upřesní při realizaci dle vzorníku konkrétního dodavatele, řešení je patrno z výkresové části.
Dispoziční řešení odpovídá potřebám provozu penzionu.
2. Bezbariérové užívání stavby:
Objekt je v části 1.NP řešen v souladu s technickými požadavky na stavby a v souladu s vyhláškou o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Kapacita penzionu (2.NP) je do 20 lůžek – nevyžaduje tedy bezbariérové řešení.
3. Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby:
Jedná se o stávající objekt, jehož hmotová skladba je maximálně využita, dochází k dílčím úpravám a úpravám ve vnitřní dispozici, která vychází ze změny účelu užívání objektu.
Hlavní konstrukční prvky jsou stávající – vystavěny klasickou zděnou technologií s tesařskými konstrukcemi stropu a krovu. Střešní krytina je z falcovaného plechu.
4. Stavební fyzika – tepelná technika:
Stavební konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 05 40 – 2, Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí. Navržené konstrukce splňují požadované hodnoty na součinitel prostupu tepla konstrukcí. Kondenzace vodních par bude eliminována zajištěním těsnosti konstrukcí při výstavbě, vycházející z přesných požadavků prováděcího projektu.
5. Osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace:
Jedná se o stávající objekt. Osvětlení je zajištěno velikostí okenních otvorů, sdružené a umělé osvětlení je navrženo dle příslušných norem.
V dosahu objektu není umístěn nepřiměřený zdroj hluku/vibrací.
Objekt nevyžaduje speciální požadavky na protihlukové zasklení okenních výplní. Obvodové konstrukce jsou řešeny v dostatečném stupni krytí před nepříznivým hlukem z exteriéru do interiéru, i naopak.
6. Výpis použitých norem:
Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a navazující novelizace, se všemi závaznými normami ČSN, vyhláškou MMR č. 501/2006 Sb.
Vyhláška 410/2005 Sb. Hygienické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí
ČSN 734108 šatny, umývárny a záchody
ČSN 730580-1 (Denní osvětlení budov)
ČSN 730580-3 (Denní osvětlení škol)
ČSN 360020-1 (Sdružené osvětlení)
Akustika dle ČSN 730527
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
Provádění betonových konstrukcí bude v souladu se zněním ČSN EN 206-1 změna Z3 (dříve ČSN 73 2403) a všech norem na ni navazujících.
Dále bude postupováno podle normy ČSN P ENV 13670-1
EUROKÓD 1: Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
EUROKÓD 1: Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem
EUROKÓD 1: Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem
EUROKÓD 2: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
EUROKÓD 3: Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
EUROKÓD 6: Část 1-1: Obecná pravidla pro pozemní stavby
ČSN 730035 Zatížení stavebních konstrukcí
Předpis č. 268/2011 Sb., kterým se mění vyhl. č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb.

b) výkresová část
D.1.101 PŮDORYSY-1.NP, ZÁKLADY. STROP
D.1.102 PŮDORYSY 2.NP, STŘECHA
D.1.103 ŘEZY
D.1.104 TECHNICKÉ POHLEDY
D.1.401 SCHÉMATA TZB – VODA, KANALIZACE
D.1.402 SCHÉMATA TZB – EI, VYTÁPĚNÍ

D. 1.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
a) Technická zpráva
– popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny:
Objekt je jednopodlažní, částečně podsklepený. Zastřešení objektu je sedlovou střechou
Hlavní konstrukční prvky jsou stávající – vystavěny klasickou zděnou technologií. Nosné obvodové zdivo a vnitřní nosné zdivo je vyzděno ze smíšeného a cihelného zdiva. Vodorovné nosné konstrukce jsou převážně dřevěné, část je zastropena plochými klenbami do ocelových profilů.
Materiály a výrobky jsou navrženy jako systémové, s předepsaným použitím, pevnostmi a vlastnostmi dle jednotlivých výrobců, jež budou beze zbytku dodrženy. Třídy betonů jsou navrženy v dostatečném stupni únosnosti dle konkrétního použití v konstrukci a dle zatížení na předmětnou stavbu. Veškeré nosné konstrukce objektu svým návrhem splňují na základě empirických výpočtů projektantem dostatečnou únosnost, stupeň přetvoření a stabilitu.
Pracovní postupy, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce či sousedních staveb nejsou uvažovány.
Před zakrývání dílčích nosných konstrukcí budou vždy provedeny kontroly v místě stavby.
Nutno dodržet technologické přestávky zhotovovaných monolitických konstrukcí dle charakteru konstrukce a jednotlivých požadavků.
Žádné další specifické požadavky nejsou předmětem této dokumentace. Další stupně projektové dokumentace (prováděcí projekt DPS) budou řešeny v návaznosti na tuto dokumentaci pro povolení stavby (DSP). V případě jakékoliv odchylky od tohoto projektu musí investor/stavebník kontaktovat projektanta!

b) výkresová část – viz. výkresová část projektu.

c) statika
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Zásahy do nosných prvků jsou minimalizovány – jedná se o úpravu okenních výplní. V rámci úprav dochází k doplnění základových pasů v místech a rozměrech dle výkresové dokumentace. Šířka a hloubka základových konstrukcí jsou dimenzovány na únosnost základové Rdt=150kPa do nezámrzné hloubky. Základové konstrukce jsou odvodněny po návodní straně po obvodu perforovanou drenáží a je tak zajištěna stabilita zeminy v základové spáře.
Vodorovné nosné konstrukce jsou dřevěné a zděné (klenby).
Seznam použité literatury:
• ČSN EN 1991-1 Zatížení stavebních konstrukcí
• ČSN EN 1993-1-1 Navrhování ocelových konstrukcí
• Novák, Hořejší Statické tabulky

d) plán kontroly spolehlivosti konstrukcí (při realizaci na základě prováděcího projektu DPS):
1. kontrola základové spáry před započetím betonáže základů
2. kontrola základů
3. kontrola konstrukce stropu/střechy/krovu

D. 1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
Technická zpráva
– popis a umístění stavby a jejich objektů:
Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Objekt se nachází v zastavěné lokalitě, přístupný z místní komunikace.
Přesné řešení požární bezpečnosti – viz. samostatná TZPO od specialisty, je součástí této dokumentace.

D. 1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY
Technická zpráva
– vytápění: Vytápění je navrženo jako teplovodní s radiátory, zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo vzduchvoda. Přesný návrh celé otopné soustavy v přístavbě bude detailně specifikován v dalším stupni PD dle samostatné dokumentace dané profese.
– kotelny a předávací stanice: nevyskytují se
– zařízení pro ochlazování staveb: nevyskytují se
– vzduchotechnické zařízení: nevyskytují se
– zařízení měření a regulace: nevyskytují se
– zdravotně technické instalace: viz.: část dokumentace B. – souhrnná technická zpráva a schéma ZTI ve výkresové části. Přesná specifikace bude řešena prováděcím projektem.
– plynová odběrná zařízení nevyskytují se
– zařízení silnoproudé elektrotechniky: viz prováděcí dokumentace elektro, samostatný projekt
– zařízení slaboproudé elektroniky: viz prováděcí dokumentace elektro, samostatný projekt
– zařízení vertikální dopravy osob: nevyskytují se

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení
Objekt je osazen standardní technologií vytápění, elektrorozvodů, a zdravotně technickou instalací obvyklou pro daný účel stavby a jednotlivých místností.
Výrobní technologická zařízení se v řešeném objektu nevyskytují.

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení zde (.xlsx)
Architektonicko-stavební práce

  Architektonicko stavební práce

  1 - Fasáda - celk.plocha - 218,277 m2

  - "nižší část+JV štít"3,6*3,65+36,3+0,15*(3,8*2+3,92) - 51,168
  - "SV-dvůr"14,16*4,03+5,1*2,6-0,9*1,97+0,15*(2,1*2+1)+0,2*(0,8*2+0,7) - 69,792
  - "JZ-zahrada"0,65*4,92+21,62*(0,41+0,4)+1,94*4,57+9*0,4+3,22*1,57+0,15*(4,57*2+2*3+2,25+2,21+1,53*2+3,94+1,88+1,24+2,12+2,83+2,93+3,47) - 44,392
  - "SZ-štít"60,13-1,45*6,5+0,15*(6,5*2+0,9*2) - 52,925

  2 - Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně - 218,277 m2

  3 - Očištění vnějších ploch tlakovou vodou - 218,277 m2

  4 - Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek - 218,277 m2

  5 - Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 - 218,277 m2

  6 - Nátěr dřevěných konstrukcí interiérový - 877,357 m2

  - "palubky-podhled"6,5*2*35,06 - 455,78
  - "krokve"6,5*(0,12+0,18*2)*37*2 - 230,88
  - "nová vazba"2,1*2*2*0,2*4+11,1*2*(0,2*2+0,24*2) - 26,256
  - 150,091+34,26-19,91"podlaha palubky - 164,441

  7 - Krycí jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - 877,357 m2

  8 - Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - 938,59 m2

  9 - Omítka štuk - malba - 650,271 m2

  - "omítky"61,8+588,471

  10 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 1 548,959 m2

  11 - Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m - 650,271 m2

  12 - Plocha střechy - hlavní objekt - 548,414 m2

  - (7,31+7,5)*37,03

  13 - Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 60° - 594,854 m2

  14 - Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 140 mm - 594,854 m2

  15 - Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz - 594,854 m2

  16 - Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek - 594,854 m2

  17 - Demontáž bednění střech z prken - 594,854 m2

  18 - Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve - 594,854 m2

  19 - Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění - 594,854 m2

  20 - Plocha střechy nižší část - 46,44 m2

  - (3,6+3,6)*6,45

  21 - Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu do 4 ks/m2 sklonu do 60° - 594,854 m2

  22 - Montáž izolace tepelné střech šikmých přišroubované nad krokve z desek sklonu do 45° tl do 140 mm - 594,854 m2

  23 - Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz - 594,854 m2

  24 - Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek - 594,854 m2

  25 - Demontáž bednění střech z prken - 594,854 m2

  26 - Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve - 594,854 m2

  27 - Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění - 594,854 m2

  28 - Římsy - plocha palubky - 61,233 m2

  - "římsy"(0,14+0,5)*37,03 - 23,699
  - (0,14+0,65)*37,03 - 29,254
  - "římsa-štít"0,3*(6,9*2*2) - 8,28

  29 - Montáž bednění štítových okapových říms z palubek - 61,233 m2

  30 - Základní jednonásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - 938,59 m2

  31 - Lazurovací dvojnásobný olejový nátěr tesařských konstrukcí - 61,233 m2

  32 - SDK - malba - 898,688 m2

  - "sdk"(39,788+31,07+47,271+117,213+4,08+56,842)*2+1,92+12,572+sdk_podhled_DF+sdk_podhled_F

  33 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 1 548,959 m2

  34 - Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m - 898,688 m2

  35 - SDK podhled protipož. - 262,258 m2

  - "1.10"157,55-5,42*4,72 - 131,968
  - "1.12"7,64 - 7,64
  - "1.16"6,28 - 6,28
  - "2.01"4 - 4
  - "2.03"13,28 - 13,28
  - "2.04"6,39 - 6,39
  - "2.05"10 - 10
  - "2.06"10 - 10
  - "2.09"11,54 - 11,54
  - "2.10"3,37 - 3,37
  - "2.11"2,04 - 2,04
  - "2.14"3,33 - 3,33
  - "2.15"4 - 4
  - "2.16"13,53 - 13,53
  - "2.18"4 - 4
  - "2.19"12,74 - 12,74
  - "2.21"4 - 4
  - "2.22"14,15 - 14,15

  36 - SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90 - 262,258 m2

  37 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 1 548,959 m2

  38 - SDK podhled impreg.protipož. - 29,41 m2

  - "1.13"3,89 - 3,89
  - "1.14"1,45 - 1,45
  - "1.15"1,52 - 1,52
  - "1.17"1,64 - 1,64
  - "2.07"1,22 - 1,22
  - "2.08"8,06 - 8,06
  - "2.12"1 - 1
  - "2.13"1 - 1
  - "2.17"3,51 - 3,51
  - "2.20"3,06 - 3,06
  - "2.23"3,06 - 3,06

  39 - SDK podhled deska 1xDFH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 120 - 29,41 m2

  40 - Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m - 1 548,959 m2

  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Zdravotechnika

   Trubní vedení

   1 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110 - 6 m

   2 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125 - 52 m

   3 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160 - 4 m

   4 - Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 860 do 1230 mm - 1 kus

   5 - Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ pravý/přímý/levý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/200, odolnost vnějšímu tlaku 12,5 t, hloubka od 910 do 1280 mm - 1 kus

   6 - Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg - 2 kus

   7 - Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm - 52 m

   Přesun hmot

   8 - Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m - 0,198 t

   Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

   9 - Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110 - 12 m

   10 - Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 - 57 m

   11 - Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 - 32 m

   12 - Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75 - 9 m

   13 - Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110 - 58 m

   14 - Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 - 18 m

   15 - Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 - 22 m

   16 - Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 - 20 m

   17 - Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 - 13 kus

   18 - Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 - 17 kus

   19 - Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 - 15 kus

   20 - Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 - 3 kus

   21 - Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 40/50 s přípojem vody a elektřiny - 3 kus

   22 - Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 - 3 kus

   23 - Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 - 7 kus

   24 - Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - 69 m

   25 - Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 - 32 m

   26 - Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 - 127 m

   27 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,332 t

   Zdravotechnika - vnitřní vodovod

   29 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 - 60 m

   30 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 - 61 m

   31 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 - 45 m

   32 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5 - 50 m

   33 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 - 115 m

   34 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 - 60 m

   35 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 - 45 m

   36 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm - 60 m

   37 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm - 208 m

   38 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm - 115 m

   39 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm - 105 m

   40 - Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20 - 60 m

   41 - Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25 - 70 m

   42 - Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32 - 90 m

   43 - Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40 - 50 m

   44 - Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25 - 73 kus

   45 - Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2 - 73 kus

   46 - Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1/2 - 10 kus

   47 - Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 3/4 - 14 kus

   48 - Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1 - 3 kus

   49 - Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 5/4 - 1 kus

   51 - Vodoměrové sestavy závitové G 1 - 1 soubor

   52 - Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - 60+61+45+50+115+60+45 - 436 m

   53 - Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 436 m

   54 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,926 t

   Zdravotechnika - strojní vybavení

   55 - Příslušenství domovních vodáren nádoby tlakové s pryžovým vakem vertikální objemu 60 l - 1 soubor

   56 - Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,016 t

   Zdravotechnika - zařizovací předměty

   57 - Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - 3+4+2 - 9 soubor

   58 - Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný-invalidní WC - 2 kus

   59 - Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím zdrojem - 2 soubor

   60 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm - 5 soubor

   61 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm - 4 soubor

   62 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby malá (umývátka) stěnová 400 mm - 1 soubor

   63 - Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm - 4 soubor

   64 - Zástěna sprchová zásuvná čtyřdílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm rohová - 4 kus

   65 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 800 mm - 4 soubor

   66 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová, délky 550 mm - 4 soubor

   67 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová sklopná, délky 834 mm - 4 soubor

   68 - Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů - 1 soubor

   69 - Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - 2 soubor

   70 - Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 100 l (2,0 kW) - 1 soubor

   71 - Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů stacionárních přes 300 do 500 l - 1 soubor

   72 - Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 - 28 soubor

   73 - Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4 - 3 kus

   74 - Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - 2 soubor

   75 - Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka s vytahovací sprškou - 1 soubor

   76 - Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti - 2 soubor

   77 - Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí - 2 soubor

   78 - Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pohyblivým držákem - 4 soubor

   79 - Dvířka 15/20 - 10 kus

   80 - Montáž doplňků soc. zařízení (háčky, držáky na WC papír, držáky na mýdlo atd.) - 44 ks

   81 - drátěná police rohová OP 101N-26, chrom - 7 ks

   82 - zavěšená štětka ke klozetu rovná, chrom - 9 ks

   83 - držák na WC papír s krytem BR 11055B-26, chrom - 9 ks

   84 - držák na mýdlo drátěný OP 111N-26, chrom - 5 ks

   85 - držák na 2 sklenice nUN 13058 DC-26 - 4 ks

   86 - háčky na žebřík - 10 ks

   87 - Montáž příslušenství soc.zařízení (poličky, držáky, zrcadla) - 38 ks

   88 - Zrcadlo s fazetou 70x70cm - 7 ks

   89 - Zrcadlo sklopné - pro těl. postižené - 2 ks

   90 - Sklopné sedátko do sprchy 36x36cm - 2 ks

   91 - Košík na šampony a mýdlo, rohový, drátěný, chrom - 7 ks

   92 - Dvojháček na ručníky, chrom - 11 ks

   93 - Drátěný koš 10l, chrom - 11 ks

   94 - Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,914 t

   Zdravotechnika - předstěnové instalace

   95 - Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm - 9 soubor

   96 - Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce-pro invalidní WC - 2 kus

   97 - Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m - 0,12 t

   Ostatní

   98 - Zednická výpomoc pro ZTI - 1 ks

   99 - Odvoz vybouraných hmot na skldáku+skládkovné - 3 t

   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Elektroinstalace

    Elektromontáže - zkoušky a revize

    1 - Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč - 1 kus

    Elektroinstalace - silnoproud

    2 - Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 16 do 23 mm - 230 m

    3 - Trubka oheb.1423/1 pr.23 320N MONOFLEX - 230 M

    4 - Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pod omítku, vnější Ø přes 23 do 35 mm - 60 m

    5 - 1232HFPP K50D SUPER MONOFLEX 750 N PP - 60 M

    6 - Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm - 50 m

    7 - Trubka KOPOFLEX 50 rudá - 50 M

    8 - Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových - 168 kus

    9 - Krabice KU 68-1901 - 168 KS

    10 - Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových - 10 kus

    11 - KRABICE KR 97/5 - 10 KS

    12 - Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných - 2 kus

    13 - Krabice KO 125 - 2 KS

    14 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2 - 560 kus

    15 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2 - 20 kus

    16 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 - 20 kus

    17 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 - 8 kus

    18 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových - 9 kus

    19 - spínač automatický (pohybové čidlo) 120° 3299A-A22100 B - 9 KS

    20 - Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem - 65 kus

    21 - Svítidlo skleněné interiérové do bytu LED10W;žárovka 60W - včetně zdrojů ; orientační cena - 65 ks

    22 - Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem - 9 kus

    23 - Koupelnové nástěnné svítidlo 1x14W- včetně zdrojů ; orientační cena - 9 ks

    Elektromontáže - rozvodný systém

    24 - Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg - 1 kus

    25 - Rozvaděč RH kompletní včetně zapojení - 1 KS

    26 - Rozvaděč RP kompletní včetně zapojení - 1 ks

    27 - Montáž hlásiče automatického bodového - 2 kus

    28 - Autonomní hlásič kouře SD-728-I - 2 kus

    Elektromontáže - hrubá montáž

    29 - Sádra balená á 30 kg - 150 KG

    30 - Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 - 45 kus

    31 - Krabice KU 68-1902 - 45 KS

    32 - Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 - 1 kus

    33 - Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s kr - 1 KS

    34 - Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO97 - 15 kus

    35 - Krabice KU 68-1903 - 15 KS

    36 - Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2 - 5 kus

    37 - Krabice 6455-12P acidur - 5 KS

    38 - Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby - 60 kus

    39 - Měření zemních odporů zemniče - 1 kus

    Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

    40 - Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně - 70 m

    41 - kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 7x1 mm - 70 m

    42 - Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný volně - 40 m

    43 - kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm - 40 m

    Elektromontáže - kompletace rozvodů

    44 - Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů - 1 kus

    45 - Kombinace 3425A-0344 S2 sporáková - 1 KS

    46 - Montáž domácí telefon se zapojením vodičů - 1 kus

    47 - zvonek bytový SB 4FN 605 19 - 1 kus

    Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

    48 - Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem - 4 kus

    49 - Svítidlo s čidlem pohybu venkovní IP44, Otočné ovladače TIME a LUX pro blokování okolním světlem, žárovka E27, max 60W - 4 KS

    50 - Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem - 11 kus

    51 - Svítidlo s čidlem pohybu stropní vnitřní E27, včetně zdrojů, cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta - 11 KS

    52 - Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem - 1 kus

    53 - svítidlo zářivkové nástěnné s vypínačem 1x11W, IP20, svítidlo pod linku včetně zdrojů - 1 kus

    54 - Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem - 9 kus

    55 - Svítidlo sklepní přisazené svítidlo s vysokým krytím IP65, E27, 60W, pro osvětlení venkovních i vnitřních prostor. cenu upřesnit podle výběru investora nebo architekta - 9 KS

    56 - Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem - 2 kus

    57 - Svítidlo zářivkové technická místnost, LED nebo trubicové 2x36W,IP44 včetně zdrojů - 2 KS

    Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

    58 - Montáž tabulka výstražná a označovací pro rozvodny - 1 kus

    Elektromontáže

    59 - svorkovnice krabicová bezšroubová TYP017, 400 V, 2 vstupy, 2,5 mm2, 24 A - 215 kus

    60 - svorkovnice krabicová bezšroubová TYP016, 400 V, 3 vstupy, 2,5 mm2, 24 A - 310 kus

    61 - svorkovnice krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A - 230 kus

    62 - svorkovnice krabicová bezšroubová TYP015, 400 V, 5 vstupů, 2,5 mm2, 24 A - 150 kus

    63 - Montáž oddáleného hromosvodu na trubku - 2 ks

    64 - ITV 68 Izolační tyč pro vodič 680mm - 2 kus

    65 - DOHT 6 Držák oddáleného hromosvodu na trubku - 2 kus

    66 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 240 mm2 - 1 ks

    67 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 4 mm2 - 1 ks

    68 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 10 mm2 - 2 ks

    69 - Připojení ventilátoru - 12 ks

    70 - 100 MTK Ventilátory domovní axiální - 12 KS

    71 - Připojení sálavých panelů - 12 ks

    72 - Sálavý panel 3000W s antikorozní úpravou - 6 KS

    73 - Sálavý panel 850 W přednostně pro nástěnnou instalaci - 3 KS

    74 - Sálavý panel 600 W pro stropní i nástěnnou instalaci - 3 KS

    75 - Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké - 2 kus

    76 - Spínač IP44 č.1 - 2 KS

    77 - Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení - 20 kus

    78 - spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost - 20 kus

    79 - Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový bezšroubové připojení - 1 kus

    80 - spínač řazení 7 10A bílý, slonová kost - 1 kus

    81 - Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení - 6 kus

    82 - spínač řazení 5 10A bílý - 6 kus

    83 - Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení - 18 kus

    84 - spínač řazení 6 10A bílý, slonová kost - 18 kus

    85 - Montáž ovladač nn 1/0 -tlačítkový zapínací bezšroubové připojení - 9 kus

    86 - 412104 Tlačítko řazení 1/0, čistě bílá - 9 KS

    87 - Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů - 45 kus

    88 - zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost - 45 kus

    89 - Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná - 28 kus

    90 - zásuvka 2násobná 16A bílá, slonová kost - 28 kus

    91 - Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A - 6 kus

    92 - Zásuvka 230V IP44 bílá - 6 KS

    93 - Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A - 1 kus

    94 - zásuvka nepropustná nástěnná 400V/16A 5pól - 1 kus

    95 - Montáž termostatu - 3 KS

    96 - Programovatelný univerzální termostat - snímá teplotu prostoru i podlahy 16A/max2kW - 3 KS

    97 - Montáž měřících přístrojů, bez zapojení vodičů spínače časového - 12 kus

    98 - DOBEHOVE RELE DT3 - 12 ks

    99 - Montáž svítidel nástěnných nouzové - 9 kus

    100 - Sví.nouz. 8W-11W1h - 9 KS

    101 - Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2 - 105 m

    102 - pás zemnící 30 x 4 mm FeZn - 95,55 kg

    103 - Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm - 36 m

    104 - drát průměr 10 mm FeZn - 23,04 kg

    105 - Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm - 215 m

    106 - drát průměr 8 mm AlMgSi - 29,398 kg

    107 - PV 1a-15 - podpěra vedení do zdiva - 24 ks

    108 - Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby - 66 kus

    109 - svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm - 66 kus

    110 - Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby - 50 kus

    111 - SUb svorka univerzální bez strředové destičky - 50 ks

    112 - Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby - 4 kus

    113 - svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm - 4 kus

    114 - Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby - 8 kus

    115 - svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn - 8 kus

    116 - Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby - 2 kus

    117 - svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí - 2 kus

    118 - Montáž hromosvodného vedení svorek na okapové žlaby - 8 kus

    119 - svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů - 8 kus

    120 - Montáž hromosvodného vedení svorek na potrubí se zhotovením pásku - 6 kus

    121 - SVORKA ST NA POTRUBI - 6 ks

    122 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva - 8 kus

    123 - úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m - 8 kus

    124 - držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn - 8 kus

    125 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků štítků k označení svodů - 8 kus

    126 - štítek plastový č. 31 - čísla svodů - 8 kus

    127 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku - 60 m

    128 - VODIC CYY 10 ZELENOZLUTY - 60 m

    129 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku - 80 m

    130 - VODIC CYY 4 ZELENOZLUTY - 80 m

    131 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku - 15 m

    132 - CYA 25 ZŽ Vodič H07V-K 25 ohebný zelenožlutý - 15 m

    133 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků ochranného pospojování volně nebo pod omítku - 170 m

    134 - VODIC CYY 2,5 ZELENOZLUTA - 170 m

    135 - Výměna vypínačů se zapojením a přezkoušením tahových spínačů vestavných pro infrazářiče nebo svítidla - 1 kus

    136 - FAP 3002 Tlačítko signální tahové ABB - 1 KS

    137 - FEH 2001 Modul kontrolní s alarmem bílá - 1 ks

    138 - Zdroj napájecí 2 500 mA, SELV, řadový - 1 ks

    139 - Montáž měděných vodičů 5 x 6 mm2 [/one_half]

    140 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 5J6 (5Cx6) - 100 M

    141 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 uložených volně - 185 m

    142 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 - 185 m

    143 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 2x1,5 mm2 uložených pevně - 110 m

    144 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 - 110 m

    145 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 uložených pevně - 630 m

    146 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 - 630 m

    147 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 uložených pevně - 570 m

    148 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 - 570 m

    149 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x1,5 mm2 uložených pevně - 160 m

    150 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2 - 160 m

    151 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně - 55 m

    152 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 - 55 m

    153 - Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 uložených pevně - 160 m

    154 - kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 - 160 m

    155 - Přesun dodávek - %

    156 - Přidružený materiál - %

    157 - Podíl přidružených výkonů - %

    158 - lak asfaltový A 1999 černý (á 9 kg) - 1 kg

    Montáže slaboproud

    159 - Montáž kabelu návěstního volně uloženého včetně přípravy kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, rozvinutí, vytažení, odřezání, uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu do kabelové trasy TCEKE, TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE-Y, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE-Y s jádrem 1,00 mm Cu 4 P - 55 m

    160 - TCEPKPFLE 3x4x0,6 - 55 M

    161 - Montáž UTP, FTP kabelu Cat.5e - 180 m

    162 - UTP 4x2x0,5 cat.6 bal.305m - 180 M

    163 - Montáž kabelu uloženého v trubkách nebo v lištách včetně odvinutí kabelu z bubnu, natáhnutí, odříznutí, zaizolování a zatažení do trubek nebo lišt, pročištění trubky, prozvonění a označení kabelu SYKFY 5 x 2 x 0,5 mm - 80 m

    164 - SYKFY 2x2x0,5 - 80 M

    165 - Montáž koaxiálního kabelu 75ohm - 280 m

    166 - Kabel HD-1000 FHD koaxiál bal.150m - 280 M

    167 - Montáž koaxiálního kabelu 75ohm - 30 m

    168 - Kabel SAT 703-2G koax. kabel venkovní - 30 M

    169 - Montáž zásuvky telefonní včetně přípravných a pomocných prací a zapojení vodičů čtyřpólové pod omítku - 4 kus

    170 - Zásuvka datová 2xRJ45 kat.5e - 4 KS

    171 - Montáž televizní zásuvky pod omítku - 9 ks

    172 - zásuvka tv+r bílý, slonová kost - 9 kus

    173 - Rozvaděč pro anténní zesilovač, datové rozbočovače - 1 KS

    174 - stožár STA (dimenzovaný pro antény 90 cm a antény UHF a VKV - 3m teleskopický včetně výložníků a kotvících systémů - 1 sada

    175 - anténa UHF V + H provedení - 1 ks

    176 - anténa VKV - všesměrová - 1 ks

    177 - Přepěťová ochrana- koaxiální kabel - 2 ks

    178 - odbočovač TV 1/20 dB - 1 ks

    179 - slučovač 0-950 MHz dvojitý - 1 ks

    180 - Zesilovač TV - 1 ks

    181 - spojka F-F - 4 ks

    182 - konektory F - kompresní - 16 ks

    183 - instalační materiál, izolace proti vlhkosti - 1 sada

    184 - Multiswitch Spaun SMK99162 F - 1 ks

    185 - propojovací kabeláž - 1 sada

    186 - Montáž datové skříně rack - 1 kus

    187 - Nástěnný rack VDC 12U 2díln - 1 KS

    188 - Montáž antény ve výšce přes 5 m - 1 kus

    Zemní práce při extr.mont.pracích

    189 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky do 5 cm - 260 m

    190 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 5 do 7 cm - 90 m

    191 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 3 do 5 cm a šířky přes 7 do 10 cm - 70 m

    192 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky přes 5 do 7 cm a šířky přes 7 do 10 cm - 90 m

    193 - Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm - 360 kus

    194 - hmoždinka HL 8 - 0,36 tis kus

    195 - Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru přes 8 do 12 mm - 50 kus

    196 - hmoždinka HL 10 - 0,05 tis kus

    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Vytápění

     Ústřední vytápění - strojovny

     1 - Montáž štítků orientačních - 8 kus

     2 - Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 25 - 2 kus

     3 - Změkčovací armatura pro prbvní plnění a doplňování otopné soustavy - 1 kus

     4 - Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých PN 2,5/0,6 o obsahu 1 000 l - 1 kus

     5 - Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 80 l - 1 kus

     6 - Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 1 - 1 kus

     7 - Tepelná čerpadla země/voda bez vestavného zásobníku topný výkon/příkon 20,8/5,1 kW - 1 kus

     8 - Tepelná čerpadla nerezové zásobníky teplé vody o objemu a výkonu tepelného čerpadla 462 l / 17 kW - 1 kus

     9 - Elektroinstalace-MaR strojovna ÚT, TČ, servisní spuštění a uvedení do provozu TČ - 1 kus

     10 - Sada pro měření tvrdosti vody - 1 kus

     11 - Oběhové čerpadlo en.třída "A" 25/1-8 4-75W, 230V - 1 kus

     12 - Protimrazová ochrana tepelného čerpadla - 1 kus

     13 - En.úsporné čerpadlo na 12V, součást jednotky protimrazové ochrany - 1 kus

     14 - Odporový snímač teploty pro ovládání protimrazové ochrany - 1 kus

     15 - Zálohový akumulátor 12V, pro řídící jednotku čerpadla protimrazové ochrany - 1 kus

     16 - Ekvitermní regulátor tepelného čerpadla - 1 kus

     17 - Základní rozšiřovací modul pro napojení směšované větve - 1 kus

     18 - Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,521 t

     Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

     19 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 - 96 m

     20 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 18/1 - 48 m

     21 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 - 50 m

     22 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 - 80 m

     23 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 35/1,5 - 14 m

     24 - Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 - 319 m

     25 - Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm - 8 m

     26 - Napouštění potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel nemrznoucí směsí do -15°C D 40x3,7 mm - 14 m

     27 - Manžety prostupové pro potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel průměru D 32 - 40 - 2 kus

     28 - Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových Ø přes 32/3,0 do 50/4,6 - 28 m

     29 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm - 194 m

     30 - Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm - 94 m

     31 - Zámečnické výrobky, objímky, závěsy atd. - 1 kus

     32 - Připojení TČ pomocí flex.předizol.potrubí 2xD40x3,7vnější plášť 126-128mm, izolace PU pěnou - 14 m

     33 - Koleno dom.přípojky předizol. potrubí 2xD40x3,7, izolace PU pěnou - 2 kus

     34 - Přímý spoj předizol.potrubí s vnějším pláštěm 126mm včetně příslušenství - 2 kus

     35 - Násuvná koncovka 40 + 40/126 - 2 kus

     36 - Smršťovací koncovka 40 + 40/126 - 2 kus

     37 - Průchodka podlahou pro potrubí D126, těsnící vložka, pažnice - 2 kus

     38 - Montáže předizolovaného potrubí vč.dodávky lisovacích tvarovek - 14 m

     39 - Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,301 t

     Ústřední vytápění - armatury

     40 - Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) - 40 kus

     41 - hlavice termostatická kapalinová - 36 kus

     42 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) - 44 kus

     43 - termostatický ventil, přímý s víčkem 1/2" - 36 kus

     44 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) - 5 kus

     45 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) - 3 kus

     46 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) - 2 kus

     47 - Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25) - 3 kus

     48 - ventil třícestný směšovací MIX 3 KV 12 1" - 1 kus

     49 - servopohon ke směšovacím ventilům MIX a kotlovým sestavám 230V - 1 kus

     50 - teploměr axiální 120 A D 100/L 75 mm - 2 kus

     51 - jímka pro teploměr 1/2" x L 100 mm - 2 kus

     52 - manometr radiální IVAR.MR 63, 0 - 6 bar - 2 kus

     53 - uzávěr bezpečnostní k měření tlaku 3/4" - 1 kus

     54 - závitový zpětný ventil R60 3/4" - 2 kus

     55 - závitový zpětný ventil R60 1" - 1 kus

     56 - závitový zpětný ventil R60 1"1/4 - 1 kus

     57 - kohout kulový s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 1/2" - 3 kus

     58 - kohout kulový s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 3/4" - 2 kus

     59 - kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1" - 2 kus

     60 - kohout kulový s vypouštěním PN 35, T 185 C, chromovaný R250DS 1"1/4 - 2 kus

     61 - kohout vypouštěcí kulový, s hadicovou vývodkou a zátkou, PN 10, T 110°C R608 1/2" - 4 kus

     62 - oddělovač potrubní, BA295, mosaz, připojení 1/2", světlost DN 15 - 1 kus

     63 - Ventily odvzdušňovací závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 3/8 - 36 kus

     64 - Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2 - 36 kus

     65 - Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 - 3 kus

     66 - Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,041 t

     Ústřední vytápění - otopná tělesa

     67 - Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním - 36 kus

     68 - Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W - 9 kus

     69 - Otopná tělesa trubková montáž těles na stěnu výšky tělesa přes 1340 mm - 8 kus

     70 - těleso trubkové přímotopné LINEAR, 1810 x 750 mm, 800 W - 8 kus

     71 - Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa - 36 kus

     72 - Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles - 90 m2

     73 - Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm do rámu Ø 76x3/156 mm dvoupramenné, stavební délky 2000 mm - 13 ks

     74 - Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm do rámu Ø 76x3/156 mm třípramenné, stavební délky 2000 mm - 6 ks

     75 - Registry z ocelových trubek žebrových bezešvých se šroubovitě navinutými žebry z pásové oceli tl. 0,8-1,0 mm zkoušky těsnosti vodou pramenů Ø 76x3/156 mm - 88 m

     76 - Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 1,757 t

     Montáže potrubí

     77 - Příprava pro zkoušku těsnosti potrubí DN do 40 - 1 sada

     78 - Zkouška těsnosti potrubí DN do 40 - 14 m

     Ostatní

     79 - Zednické výpomoci pro ÚT - 30 hod

     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Navláčil stavební firma, s.r.o.

     Bartošova 5532
     Zlín, 76001

     Ing. Martin Mercek

     Tel: 770 185 728
     Email: mercek@navlacil.cz