Rekonstrukce
MŠ Štepánov

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název: MŠ Štěpánov
IČO: 70640106
Adresa: Sídliště 555, 783 23 Štěpánov
Parcela: k.ú.parc.č. 930 a 931/2, Štěpánov u Olomouce
2. ÚDAJE O ZADAVTELI
Název: Město Štěpánov
IČ: 00299511
Adresa: Horní 444/7, 783 13 Štěpánov
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Název: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
do 30. listopadu 2024

Rekonstrukce MŠ Štepánov

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení
Jedná se os távající budovy mateřské školky v obci Štěpánov. Tato škola již dříve prošla několika rekonstrukcemi například pro opatření zateplení na objektu a výměnu okenních výplní. Během těchto stavebních úprav dojde k přečlenění 1. NP za účelem vzniku nového oddělení pro 16 dětí a renovaci prostor v 2.NP a 3.NP. Rovněž dojde k odstranění stávajících výtahu na jídlo a zhotovení nové výtahově šachty s výtahovou plošinou. Tuto plošinu bude možní využít pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu po celém objektu, nebo přepravovat termonádoby s jídlem pro jednotlivé oddělení po všech podlažích.

V rámci přečlenění podlaží 1. NP dojde ke vzniku oddělení pro 16 dětí. Při vstupu bočními stávajícími dveřmi bude po levé straně umístěna nová přípravna jídla, kde bude možné i vydávat jídlo jak pro oddělení, tak i pro seniory, kteří si zde chodí pro obědy. Tento prostor zádveří je oddělen dveřmi od chodby, ze které se dá dostat do denní místnosti s hygienickým zázemím nového oddělení tak i na protější straně do herny/lehárny, která dále pokračuje místností na sklad lehátek a šatnou pro děti ústící chodby se schodištěm stejně jako předchozí chodba. Z prostor se schodištěm je možné se dostat opět ven z objektu, do místnosti WC pro imobilní, výtahové šachty s plošinou, po schodech do vyšších podlaží, nebo posledními dveřmi do další chodby propojující zbytek podlaží 1. NP. V druhé polovině parta se nachází sklad s archivem, záchod pro veřejnost šatna zaměstnanců s hygienickým zázemím, výtvarná dílna se samostatnou místnost s keramickou pecí, prádelna, sklad prádla, kancelář logopeda, kotelna a servrovna. Výtvarná dílna nesloučí k aktivní činnosti s dětmi přímo v ní. Výtvarnou činnost budou učitelky provádět přímo v jednotlivých odděleních. Výtvarná dílna v 1. NP bude využívána převážně na sklad hotových výrobků, vypalování v peci a odložení výrobků pro zavadnutí. Výskyt dětí zde bude minimální a to pouze za účelem přepravy materiálu či výrobků z nebo do oddělení jako asistenti učitelek. Maximální ojedinělý výskyt dětí v této části podlaží bude přibližně 5 dětí. Poslední část podlaží je přístupná pouze z venku a jedná se sklad zahradního nábytku a hygienické zázemí pro děti, když jsou během dne venku na zahradě.

Ve vyšších patrech dojde k drobným úpravám v podobě přebudování kanceláří či skladovacích prostor na šatnu se záchodem pro učitelky jednotlivých oddělení, renovaci přípravny svačinek a hygienického zázemí jednotlivých oddělení. Ve vyšších patrech se nachází čtyři oddělení vždy dvě na patře s kapacitou 28 dětí v jednom oddělení. Veškeré prostory projdou renovací v podobně nové výmalby a výměny podlahových skladeb. V neposlední řadě dojde k výměně stávajícího zábradlí schodiště ze stávajícího ocelového s výplní vertikálních ocelových příčlí za nové zábradlí z nerezové oceli s dřevěným zaobleným madlem a výplní z horizontálně napnutých ocelových prutů a skleněné tabule v místě sníženého zábradlí pro děti. Dojde i k výměně nášlapných vrstev schodišťových stupňů.

Bezbariérové užívání stavby
Přístupové komunikace ke stávajícímu objektu jsou uzpůsobeny pro možnost využití mateřské školky osobami s omezenou schopností pohybu. Školka jako taková na tento přístup připravena nebyla. Tyto stavební úpravy mají za následek zhotovení výtahové šachty a WC pro imobilní v 1. NP podlaží objektu. Nová plošina zabezpečí možnost pohybu osob na vozíčku po všech patrech budovy mateřské školky. V tuto chvíli školku nenavštěvují žádné děti s omezenou schopností pohybu, ale do budoucna se to může již v případě potřeby změnit.
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Demolice, demontáž
Během stavebních úprav dojde k bouracím pracem ve všech podlažích objektu, ale ne do vnější obálky kromě nejnutnějších v místě napojení nové výtahové šachty pro výtahovou plošinu. V oblasti 2.NP a 3.NP se jedná pouze o nejnutnější bourání za účelem zhotovení sociálního zázemí pro učitelky jednotlivých oddělení a renovace výdejny svačinek u oddělení. Rovněž dojde ke zrušení jídelních výtahů skrze všechny podlaží. V oblasti 1. NP dojde
k rozsáhlejším bouracím pracem za účelem kompletního přečlenění pro vznik nového oddělení pro děti a dalších místností pro zájmovou činnost dětí apod. Do nosných prvků se zasahovat nebude. Dojde pouze k bourání nenosných příček. V neposlední řadě dojde k demontáži stávajícího vnitřního zábradlí.

Betonáže a dobetonávky
Během výstavby nové výtahové šachty pro výtahovou plošinu dojde k vybetonování nových základů pro ni, a následně základových pasů a železobetonové desky. Zhotovena bude i nová podlaha v podlaží 1. NP po obnovení hydroizolace pomocí betonové mazaniny a následné podlahové skladby. Nakonec dojde i ke zhotovení nového stropu v místě původních výtahových šachet a to pomocí trapézového plechu a I profilů zalitých betonovou mazaninou vyztuženou kari sítí.

Svislé nosné konstrukce
Do nosných konstrukcí se zasahovat nebude. Dojde pouze k přečlenění prostoru novými příčkami z keramických tvárnic většinou tl. 125mm a tl. 150mm, místy i tl. 250mm. Otvory budou překlenuty keramickými překlady. Stávající konstrukce objektu je sloupová a kromě ztužujících železobetonových panelů ve stěnách jsou zbylé příčky rovněž z keramického materiálu.

Vodorovné nosné konstrukce
Stávající vodorovné konstrukce stropu jsou zhotoveny z železobetonových panelů. Do těchto konstrukci se nebude nijak zasahovat. Dojde pouze ke zhotovení nového stropu v místě zrušených jídelních výtahů. Tento nový strop bude zhotoven ocelových nosníků na nichž bude upevněn trapézový plech TR 50/260 a ten bude zalit betonovu mazaninou vyztuženou kari sítí R6/100×100 v tl. 100mm. Na tuto skladbu stropu bude zhotovena jednotná skladba podlahy příslušné místnosti. V celém objekt dojde k renovaci a obnově podlahových konstrukcí.

Tepelné izolace, akustické izolace
Stávající objekt již v předchozí etapě prošel tepelně izolačními opatřeními. Během těchto stavebních úprav dojde jen ke zlepšení akustických vlastností pomocí podhledů umístěných v denních místnostech, hernách sborovně, ředitelně a kanceláři logopeda. Panely jsou zhotoveny z akustických desek, není zde ale plánovaná žádná další akustická izolace.

Výplně otvorů
Otvory vnější obálky byly již vyměněny během předchozích etap. V obálce dojde pouze k umístění nových dveří v místě šachty a to pro vstup z venku do šachty a následně výstup v jednotlivých patrech. Tyto dveře v interiéru je nutné zhotovit jako protipožární. Dveřní výplně interiérové budou vyměněny všechny v celém objektu. Bližší specifika o rozměrech a typech jsou uvedeny v přiloženém výpisu výplní otvorů. Nově bude osazen nový výlez do půdních prostor objektu. Jedná se o poklop se sklápěcím žebříkem. Rovněž dojde k umístění fixního zasklení v oblasti nového oddělení. Tyto okna budou umístěny tak aby bylo možné prohlédnout přes chodbu z herny do denní místnosti a opačně pro lepší přehled o pohybu dětí. Rovněž bude umístěno okno mezi umývárnou a místností se záchody opět pro přehled pohybu dětí.

Klempířské výrobky
Střecha spolu s veškerými klempířskými prvky byla vyměněna v předchozí etapě zateplení. Ale v souvislosti s těmito stavebními úpravami dojde ke zhotovení výtahové šachty pro výtahovou plošinu. Tato šachta bude zastřešena stejnou krytinou jako objekt mateřské školky. Oplechování volného přesahu, bočních přesahů a lemování stěna střecha nové střechy bude z ocelového pozinkovaného plechu tl. 0,7mm. S povrchovou úpravou přírodního FeZn. Dešťové svody byli rovněž již vyměněny v předchozí etapě, ale v souvislosti s šachtou je nutné do nich zasáhnout. Přibude podokapní žlab u střechy šachty a dešťový svod vedle šachty odvádějící dešťovou vodu z hlavní střechy mateřské školky.

Zámečnické prvky
Nově budou do objektu osazeny madla v místnosti WC pro osoby s omezenou schopností pohybu v blízkosti záchodové mísy. Dojde také k obnově zárubní v celém objektu. Stávající zárubně byli ocelové a nové budou rovněž, došlo ale k úpravě rozměrů dveří a proto musí být upraveny i zárubně. V neposlední řadě dojde ke kompletní renovaci zábradlí v objektu. Jediné ponechané zábradlí bude ve výklenku u průběžného okna vedle výtahové šachty. Toto zábradlí prošlo výměnou v předchozí etapě spolu se zateplením a výměnou okeních výplní. Nové zábradlí bude zhotoveno ze sloupů z nerezové oceli s dřevěným madlem ve dvou výškách (snížené pro děti). Výplň zábradlí zhotovena z ocelových prutů R12 a v místě sníženého zábradlí skelnou tabulí. Sklo je estetickým a bezpečnostním prvkem zamezujícím protažení ruky v místě zábradlí skrz zábradlí. Výplň je vždy kotvena z vnější strany sloupků tedy dál od schodišťového ramene.

Plastové výrobky
Během rekonstrukce bude doplněno několik stříšek nad vstupy do objektu v 1. NP. Jedná se o dva rozměry stříšek s nosnou konstrukcí konzolového typu z tvrzeného plastu a výplní z dutých polykarbonátových desek. Rozměry jednoho kusu stříšky je 1500mm přesah a 1245mm šířka. Tato stříška je umístěna nad bočním stupem do objektu v provedení třech kusů vedle sebe. Rozměr druhé stříšky je 1000mm přesah a 1245mm šířka. Tato stříška je umístěna u dvou zadních stupů do objektu pokaždé ze dvou kusů těsně u sebe. Tyto stříšky mají vždy na přesahovém konci odtokový žlab pro odvod dešťové vody na kraj a pak volně dolů. Nově budou osazeny sestavy textilních vertikálních žaluzií na všech oknech v denních místnostech, hernách, ředitelně, sborovně a kanceláři logopeda. Tyto žaluzie budou shrnovací na jeden bok a v celkové délce 2m a šířce vždy přes celé okno.

Obklady
Obklady budou provedeny v hygienických zázemích všech oddělení, šatny, přípravny jídel, výdejen svačinek, oblasti za každým volně umístěným umyvadlem a to do výšky 2m. Obklady budou lepeny lepidlem na předem penetrovaný povrch pro zlepšení přilnavosti. Pod povrchy trvale vystavené účinkům vody bude proveden jednosložkový hydroizolační nátěr.

Omítky a malby
Vnitřní omítky budou provedeny jako jádrové omítky na cementový postřik a následně provedeny malby. V denních místnostech a hernách bude místy použita magnetická barva jako náhrada za nástěnky. Zbytek těchto místností bude opatřen vodě odolnou malbou. Rozsah jednotlivých maleb a přesné určení stanoví investor při realizaci.

Stavební fyzika
Tepelná technika
Jedná se o stávající objekt, který prošel zateplením během několika posledních let. Kotelna objektu je dostačující a nové rozvody UT a VZT jsou specifikovány v samostatně přiložených složkách.

Osvětlení
Nové osvětlení je specifikováno v samostatně přiložené složce elektroinstalací.

Oslunění
Oslunění objektu je v současném stavu dostačující. Jedná se o stávající objekt a stavební úpravy nemají za následek změnu účelu užívání. Stávající množství oken splňuje veškeré požadavky na oslunění u mateřských školek. Do těchto oken není během rekonstrukce nijak zasahováno.

Akustika/hluk, vibrace
Pro zlepšení akustiky bude do všech denních místností a heren stejně jako ředitelny, sborovny a kanceláře logopeda instalován akustický podhled z panelů. Panely mají vnitřní jádro vyrobené ze skelného vlákna vysoké hustoty. Viditelný povrch je opatřen vrstvou jemně porézního materiálu (panel je k dispozici v provedení akusticky pohltivém povrchu alfa a zvukově odrazivém gamma) zadní strana panelu je pokryta sklo-vláknitou tkaninou. Nosný rošt je vyroben z pozinkované oceli.

Výtahová plošina
Výtahová plošina je navržena s umístěním ve výtahové šachtě přizděné k objektu. Vnitřní rozměr výtahové šachty činní 1250x1450mm. Nová šachta bude zhotovena z keramických tvárnic umístěných na základových pasech s dřevěným krovem ukončujícím šachtu nahoře. Vzhledem k tomu, že se jedná o plošinu, ne o výtahovou kabinu není nutné zhotovovat prohlubeň ani horní přejezd. Prostor pod úrovní 1.NP nevýtahové šachtě je pouze nejnutnější proto, aby se tam vešla konstrukce plošiny, tedy 150mm pod úroveň 1.NP. Plošina se v šachtě zastaví vždy maximálně ve výšce 3300mm od 0,000 objektu, tedy na úrovni 3.NP. Hrana desky ukončující šachtu v horní části se nachází 2980mm nav úrovní 3.NP. Plošina je navržena jako průchozí skrz šachtu. Z bezpečnostních důvodů je zde počítáno se zábradlím s plnou výplní po stranách plošiny. Nad vstupními dveřmi do šachty z venkovní strany je počítáno s průběžným fixním zasklením po celé délce šachty.

Technické parametry plošiny:
Maximální nosnost: 250kg
Rychlost zdvihu: 0,06-01m/s
Pracovní napětí: 3x400V/50Hz nebo 1x230V/50HZ
Příkon: 800W
Maximální výška zdvihu: 10m
Maximální rozměr přepravní desky: 1400×1000
Typ pohonu: elektromechanický

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení zde (.xlsx)
SO 01 - Budova - ZTI

  Zdravotechnika

  1 - Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek vč.dodávky materiálu - 220 hod

  Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

  2 - Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 - 59,25 m

   - 1. PP - splašková - (11,0+5,6+10,1+13,6+1,0*2)+1,0*11 = 53,3 m
   - 1. PP - splašková - (0,5+1,65+1,0) = 3,15 m
   - 1. PP - tuková - (0,2+0,6+1,0)+1,0 = 2,8 m

  3 - Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 - 13,9 m

   - 1. PP - splašková - (6,4+0,4+1,0+5,1)+1,0 = 13,9 m

  4 - Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 - 3 m

  5 - Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 - 56,6 m

   - 11,6*2 = 23,2 m
   - 12,2*2 = 24,4 m
   - 3,0*3 = 9 m

  6 - Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125 - 24,5 m

  7 - Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 - umývadlo děti - 8,4 m

   - 1.PP - 0,3*4 = 1,2 m
   - 1.NP - 0,3*12 = 3,6 m
   - 2.NP - 0,3*12 = 3,6 m

  8 - Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 - 46 m

   - 1.PP - 0,7+0,5+0,8*2+1,7+0,5+0,7+4,9+0,2+1,2+1,0+3,1+0,3+0,2*2 = 16,8 m
   - umývadlo - 0,3*19 = 5,7 m
   - umývadlo invalidní = 0,3 m
   - dřez = 0,4 m
   - dvoudřez - 0,4*2*3 = 2,4 m
   - 1.NP - (2,1+1,0+0,8+0,4)*2 = 8,6 m
   - umývadlo - 0,3*6 = 1,8 m
   - dřez - 0,3*2 = 0,6 m
   - mačka = 0,1 m
   - 2.NP - (2,1+1,0+0,8+0,4)*2 = 8,6 m
   - dřez - 0,3*2 = 0,6 m
   - mačka = 0,1 m

  9 - Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 - 51,55 m

   - 1.PP - 2,2+1,1+1,0+1,6+0,8*2+1,0+3,6 = 12,1 m
   - sprcha = 0,25 m
   - 1.NP - (6,0+0,6+2,25+0,7)*2 = 19,1 m
   - sprcha - 0,25*2 = 0,5 m
   - 2. NP - (6,0+0,6+2,25+0,7)*2 = 19,1 m
   - sprcha - 0,25*2 = 0,5 m

  10 - Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 - 48,1 m

   - 1.PP - 0,5*11+1,0*9+1,5*2+1,4 = 18,9 m
   - WC - 0,4*4 = 1,6 m
   - WC invalidní = 0,4 m
   - výlevka - 0,4*2 = 0,8 m
   - 1. NP - (4,8+1,0)*2 = 11,6 m
   - WC - 0,4*2 = 0,8 m
   - výlevka - 0,4*2 = 0,8 m
   - 2. NP - (4,8+1,0)*2 = 11,6 m
   - WC - 0,4*2 = 0,8 m
   - výlevka - 0,4*2 = 0,8 m

  11 - Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75 - 9 m

  12 - Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 - 2 m

   - "zredukovaná DN125" 1,0*2 = 2 m

  13 - Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 - 28 kus

   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28 m

  14 - Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 - 40 kus

   - "umývadlo" 7+6+6 = 19 m
   - "umývadlo invalidní" - 1
   - "dřez" 1+2+2 = 5
   - "dvoudřez" - 3
   - "sprcha" 1+2+2 = 5
   - "myčka" 1+2+2 = 5
   - "pračka" - 2

  15 - Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 - 43 kus

   - "WC" 4+2+2 = 8
   - "WC invalidní" - 1
   - "WC děti" 4+12+12 = 28
   - "výlevka" 2+2+2 = 6

  16 - Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 - sprchové boxy - sprchové boxy - 5 kus

  17 - Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115 - 1.PP - 1 kus

  18 - Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50 - 7 kus

   - "myčka" 1+2+2 = 5
   - "pračka" - 2

  19 - Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 - 6 kus

   - 4
   - "zredukovaná DN125" - 2

  20 - Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 - 1.PP - 3 kus

  21 - Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 - 311,3 m

   - 59,25+13,9 = 73,15 m
   - 3,0+56,6+24,5 = 84,1 m
   - 8,4+46+51,55+48,1 = 154,05 m

  22 - Kotvící materiál do cihelného zdiva, předstěny (příchytky, objímky atd.) - 1 soub.

  23 - Zazátkování stávajících stupaček DN125 - 2 kus

  24 - D+MTŽ PO manžet D125 - 4 kus

  25 - D+MTŽ PO manžet D100 - 8 kus

  26 - D+MTŽ PO manžet D75 - 1 kus

  27 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,309 t

  Zdravotechnika - vnitřní vodovod

  28 - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 25 - 5,7 m

   - 1,8+0,4+3,1+0,4 = 5,7 m

  29 - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32 - 9,35 m

   - 4,0+0,25+0,5+3,0+1,6 = 9,35 m

  30 - Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 50 - 13,3 m

   - 2,8+4,6+5,9 = 13,3 m

  31 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm - 161,2 m

   - 1. PP - 4,0+1,7*14+2,3+4,5+3,7+1,9*5+0,5+1,0+(1,7+0,2)*2+2,4+3,7+0,2*2+4,7*2+0,2*8+4,2*2+2,5*2+1,2*2+4,6+2,7+2,3 = 96 m
   - 1. NP - 0,4*2*(6+6+2+2) = 12,8 m
   - 1. NP - 0,5*2 = 1 m
   - 1. NP - 3,0*2*2 = 12 m
   - 1. NP - 0,4*(6+6) = 4,8 m
   - 1. NP - 1,0*2 = 2 m
   - 2.NP = 1.NP = 32,6 m

  32 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm - 459,3 m

   - 1. PP - 3,2*2+0,5*2+18,0+2,5+0,5+5,5+6,5+2,5+1,5+3,0*2+1,6+0,2+1,5*2+3,2*2+4,4+2,0+2,0+0,5+1,2+2,0+3,2 = 76,9 m
   - 1. PP - (6,0+4,0+2,0+6,5+2,0+0,3)*2 = 41,6 m
   - 1. PP - (5,5+2,0+0,6)*2 = 16,2 m
   - 1. PP - (4,4+2,0+1,0+0,6)*2 = 16 m
   - 1. PP - (1,2+2,0+3,2+0,6)*2 = 14 m
   - 1. PP - (4,0+5,5+4,5)*2 = 28 m
   - 1. PP - 4,0+5,5+4,5+1,8+0,5+1,5*2+0,5+1,5+8,0+0,5+1,7+5,7 = 37,2 m
   - 1. PP - (1,8+0,5)*2 = 4,6 m
   - 1. PP - (1,5+8,0+1,0)*2 = 21 m
   - 1. NP - (1,0+4,5+1,5*2)*2 = 17 m
   - 1. NP - (1,0+3,0+3,0*3)*2 = 26 m
   - 1. NP - (3,0*3+3,5*3+1,6*2)*2 = 45,4 m
   - 2. NP = 1. NP = 88,4 m
   - 1,5*6*2 = 18 m
   - 1,5*6 = 9 m

  33 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm - 24,5 m

   - "1.PP" 4,5+1,0+3,0+4,0+12,0 = 24,5 m

  34 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm - 27,5 m

   - "1.PP" 4,0+2,5+0,5+4,5+2,5+0,5+4,0+2,0*4+0,5*2 = 27,5 m

  35 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm - 55,4 m

   - "1.PP" 2,6+3,9+16,1+6,3+1,7+3,8+5,0+10,0 = 49,4 m
   - "1.NP" 1,5*4 = 6 m

  36 - Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm - 49,1 m

   - "1.PP" 1,0+2,8+4,5+4,5+4,5+1,8+4,0+6,0+5,0+5,0+10,0 = 49,1 m

  37 - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm - 620,5 m

  38 - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm - 95,4 m

  39 - Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm - 39,1 m

  40 - Vyvedení a upevnění vodovodních výpustku - 178 kus

   - "umývadlo děti" (4+12+12)*2 = 56
   - "umývadlo" (7+6+6)*2 = 38
   - "umývadlo invalidní" (1+0+0)*2 = 2
   - "dřez" (1+2+2)*2 = 10
   - "dvoudřez" (3+0+0)*2 = 6
   - "sprcha" (1+2+2)*2 = 10
   - "myčka" (1+2+2)*1 = 5
   - "pračka" (2+0+0)*1 = 2
   - "WC" (4+2+2)*1 = 8
   - "WC invalidní" (1+0+0)*1 = 1
   - "WC děti" (4+12+12)*1 = 28
   - "výlevka" (2+2+2)*2 = 12

  41 - Ventil zpětný mosazný G 2 PN 10 do 110°C se dvěma závity - 3 kus

  42 - Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 - 1 kus

  43 - Kohout kulový výtokový G 3/8 PN 42 do 185°C vnitřní závit - 6 kus

  44 - Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - 2 kus

  45 - Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit - 2 kus

  46 - Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - 2 kus

  47 - Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit - 1 kus

  48 - Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit - 6 kus

  49 - Filtr mosazný G 1/2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem - 8 kus

  50 - Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem - 2 kus

  51 - Filtr mosazný se zpětným proplachem G 1 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem - 1 kus

  52 - Filtr mosazný G 2 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem - 1 kus

  53 - Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový - 3 soubor

  54 - Demontáž vodoměrů závitových G 2 - 1 kus

  55 - Drobný instalační materiál (příchytky, objímky, konzoly atd.) - 1 soub.

  56 - Revize hydrantu - 1 kus

  57 - Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 - 805,35 m

   - 5,7+9,35+13,3 = 28,35 m
   - 161,2+459,3+24,5+27,5+55,4+49,1 = 777 m

  58 - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 805,35 m

  59 - Oběhové čerpadlo TUV UPS 25-40 B - 1 kus

  60 - Odběr vzorku pitné vody pro kolaudaci - 1 soub.

  61 - D+MTŽ cirkulační regulační ventil automatický CRV 3/4" - 7 kus

  62 - D+MTŽ cirkulační regulační ventil manuální CRVm 3/4" - 1 kus

  63 - D+MTŽ termostatický směšovací ventil Premix Comfort 55 - Delabie - 5 kus

  64 - D+MTŽ termostatický směšovač Premix Compact - Delabie 1/2" - 4 kus

  65 - D+MTŽ PO manžet tmelu - 36 soub.

  66 - D+MTŽ teploměr - 1 kus

  67 - Zpětná MTŽ původního demontovaného vodoměru 2" - 1 kus

  68 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 1,32 t

  Zdravotechnika - zařizovací předměty

  69 - Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený - 6 soubor

   - "výlevka" 2+2+2 = 6

  70 - Klozet keramický závěsný dětský s hlubokým splachováním odpad vodorovný komplet s ovládácí klapkou vč.sedátka - 28 soubor

   - "WC děti" 4+12+12 = 28

  71 - Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný komplet s ovládácí klapkou vč.sedátka - 8 soubor

   - "WC" 4+2+2 = 8

  72 - Klozet keramický závěsný invalidní na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný komplet s ovládácí klapkou vč.sedátka - 1 soubor

  73 - Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva - 48 soubor

   - "umývadlo" 7+6+6 = 19
   - "umývadlo invalidní" - 1
   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28

  98 - umyvadlo keramické závěsné s otvorem bílé š 600mm - 19 kus

   - "umývadlo" 7+6+6 = 19

  75 - umývadlo bílé - dětské - 28 ks

   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28

  76 - umývadlo 60cm bílé - ivnalidní - 1 ks

  77 - Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou 560x480 mm a miskou - 4 soubor

   - "dřez" 0+2+2 = 4

  78 - Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm - 6 soubor

   - "výlevka" 2+2+2 = 6

  79 - Ventil rohový nástěnný s filtrem G 1/2"+3/4" k WC vč.dopojovací pancéřové hadičky 20cm - 37 soubor

   - "WC" - 8
   - "WC děti" 4+12+12 = 28
   - "WC invalidní" - 1

  80 - Ventil rohový G 1/2"+3/4" - 156 soubor

   - "umývadlo" (7+6+6)*2 = 38
   - "umývadlo invalidní" 1*2 = 2
   - "umývadlo děti" (4+12+12)*2 = 56
   - "dřez" (1+2+2)*2 = 10
   - "dvoudřez" (3+0+0)*2 = 6
   - "myčka" (1+2+2)*1 = 5
   - "pračka" (2+0+0)*1 = 2
   - "WC" (4+2+2)*1 = 8
   - "WC invalidní" (1+0+0)*1 = 1
   - "WC děti" (4+12+12)*1 = 28

  81 - Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm - 6 soubor

   - "výlevka" 2+2+2 = 6

  82 - Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 - 48 kus

   - "umývadlo" 7+6+6 = 19
   - "umývadlo invalidní" - 1
   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28

  83 - baterie umyvadlová stojánková klasická bez výpusti pevné ústí - 47 kus

   - "BUS" 7+6+6 = 19
   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28

  84 - baterie umyvadlová nástěnná páková - invalidní - 1 kus

  85 - Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2 - 5 kus

   - "dřez" (1+2+2) = 5

  86 - baterie dřezová stojánková do 1 otvoru horní výtok s otáčivým kulatým ústím dl ramínka 200mm - 5 kus

  87 - Montáž baterie sprchová nástěnnás nastavitelnou výškou sprchy - 5 kus

   - "sprcha" (1+2+2) = 5

  88 - baterie vanová/sprchová nástěnná kohoutková s horním sprchovým vývodem a otočným ramenem - 5 kus

  89 - Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - 28 kus

   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28

  90 - Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 - 25 kus

   - "umývadlo" 7+6+6 = 19
   - "umývadlo invalidní" - 1
   - "dřez" 1+2+2 = 5

  91 - Dvířka 15/30 vč.dodávky revizních dvířek pro obložení keramickým obkladem - 9 kus

  92 - Dvířka 30/30 vč.dodávky revizních dvířek pro obložení keramickým obkladem - 7 kus

   - "vodoinstalace" - 4
   - "kanalizace" - 3

  93 - Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,788 t

  Zdravotechnika - předstěnové instalace

  94 - Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce - 37 soubor

   - "WC" - 8
   - "WC děti" 4+12+12 = 28
   - "WC invalidní" - 1

  95 - Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí - 28 soubor

   - "umývadlo děti" 4+12+12 = 28

  96 - Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet - 37 soubor

  97 - Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m - 0,682 t


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  SO 01 - Budova - Ústřední topení

   Ústřední vytápění

   1 - Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek - 150 hod

   2 - Zednické přípomoce - pomocné lešení - 1 soub.

   Ústřední vytápění - strojovny

   3 - Přemístění stávajícího zásobníku TUV, objem 485l do nové pozice v místnosti skotly, nové napojení na rozvody ÚT - 1 soub

   4 - Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,297 t

   Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

   5 - Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1 - 550 m

   6 - Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 - 86 m

   7 - Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1 - 47 m

   8 - Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 28x1 - 50 m

   9 - Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 - 22 m

   10 - Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 42x1,5 - 14 m

   11 - Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 - 907 m

   12 - D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 15, tl.15mm - 5 m

   13 - D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 22, tl.20mm - 37 m

   14 - D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 28, tl.25mm - 50 m

   15 - D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 35, tl.25mm - 22 m

   16 - D+MTŽ izolace tepelná návleková pro potrubí D 42, tl.20mm - 14 m

   17 - DMTŽ stávajících rozvodů ÚT vč.armatur(cca 1000m), těles radiátorů (cca 80ks) - 1 soub.

   18 - Manipulace se sutí, odvoz a likvidace demontovaného materiálu ÚT ekologickým způsobem - 1 soub.

   19 - Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,41 t

   Ústřední vytápění - armatury

   20 - D+MTŽ dvojité připojovací přímé šroubení 1/2x3/4", dvoutrubková soustava - 84 ks

   21 - D+MTŽ termostatická kapalinová hlavice, přípoj M30x1,5 - 84 ks

   22 - D+MTŽ svorkové šroubení pro Cu 12x3/4" - 168 ks

   23 - Vypuštění systému - 1 kpl.

   24 - Napuštění topného systému upravenou vodou - 1 kpl.

   25 - Topná a tlaková zkouška - 48 hod

   26 - Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,095 t

   Ústřední vytápění - otopná tělesa

   27 - Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/400 mm výkon 206 W - 6 kus

   28 - Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 308 W - 1 kus

   29 - Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 360 W - 4 kus

   30 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/400mm výkon 401 W - 1 kus

   31 - Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/500 mm výkon 302 W - 1 kus

   32 - Otopné těleso panel VK jednodeskové bez přídavné přestupní plochy výška/délka 600/600 mm výkon 362 W - 2 kus

   33 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/500mm výkon 429 W - 2 kus

   34 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/600mm výkon 515 W - 5 kus

   35 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/700mm výkon 601 W - 1 kus

   36 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/800mm výkon 686 W - 14 kus

   37 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 772 W - 24 kus

   38 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/500mm výkon 501 W - 2 kus

   39 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600mm výkon 601 W - 1 kus

   40 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/700mm výkon 701 W - 3 kus

   41 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 802 W - 2 kus

   42 - Otopné těleso panelové VK jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/900mm výkon 902 W - 3 kus

   43 - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/900mm výkon 1005 W - 2 kus

   44 - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 500/1000mm výkon 1117W - 2 kus

   45 - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800mm výkon 1030 W - 3 kus

   46 - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/90 mm výkon 1159 W - 1 kus

   47 - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 702 W - 1 kus

   48 - Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 877 W - 1 kus

   49 - Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 1,304 t


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   SO 01 - Budova - Elektroinstalace

    Elektromontáže

    1 - rozvodnice RH1 + výbava - 1 kus

    2 - rozvodnice R + výbava - 1 kus

    3 - rozvodnice RE vč.výzbroje - 1 kus

    4 - rozvodnice 1.NP+výbava - 1 kus

    5 - rozvodnice 2.NP+výbava - 1 kus

    6 - koax TV - 185 m

    7 - kabek CYKY 4x25 - 20 m

    8 - kabek CYKY 5J6 - 85 m

    9 - kabek CYKY 3J2,5 - 1 135,000 m

    10 - kabek CYKY 3J1,5 - 1 895,000 m

    11 - vodič CYA 16 - 50 m

    12 - vodič CYA 6 - 55 m

    13 - kabel UTP 5e - 1 475,000 m

    14 - dvouzásuvka - 47 kus

    15 - zásuvka anténa - 11 kus

    16 - zásuvka UTP - 11 kus

    17 - zásuvka IP44 - 10 kus

    18 - vypínač č.6 - 4 kus

    19 - vypínač č.5 - 6 kus

    20 - vypínač č.1, tlačítko - 95 kus

    21 - krabice IP44 - 30 kus

    22 - světla vchod s PIR - 17 kus

    23 - krabice standard - 200 kus

    24 - spojovací materiál elektroinstalační - 600 kus

    25 - spojovací materiál mechanický - 400 kus

    26 - nouzová světla - 24 kus

    27 - zářivka LED 40W - 90 kus

    28 - zářivka LED 20W - 43 kus

    29 - světla LED přisazená - 35 kus

    30 - el.vrátný vč.příslušenství - 1 kus

    31 - rack, switch - 1 kus

    32 - anténní rozbočovač - 1 kus

    33 - EZS vstupní klávesnice - 2 kus

    34 - EZS čidlo - 15 kus

    35 - EPS čidlo - 19 kus

    36 - EZS ústředna - 1 kus

    37 - expander 16 in - 2 kus

    38 - elektromontážní práce - 1 400,000 hod

    39 - elektrorevize DR - 18 hod

    40 - elektrorevize RE - 10 hod

    41 - Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů a jejich zapravení vč.materiálu - 280 hod

    42 - DMTŽ stávajících rozvodů elektorinstalace a přístrojů vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku - 60 hod

    43 - DMTŽ stávajících svodů hromosvodu vč.manipulace se sutí, odvozu na skládku a poplatku za skládku - 30 hod


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    SO 01 - Budova - Vzduchotechnika

     Vzduchotechnika

     1 - Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů , zapravení prostupů a drážek - 95 hod

     2 - D+MTŽ rekuperační VZT jednotky, vnitřní provedení, provedení hrdel vlevo, max.průtok 850m3/h, účinnost rekuperace mex.93%, suchá účinnost 82%, el.příkon 38W/230V +600W el.dohřívač, čidlo CO2+IR vč.rozšiřovací modifikace - přesná specifikace viz projet VZT - 1 soub.

     3 - D+MTŽ rekuperační VZT jednotky, vnitřní provedení, provedení hrdel vpravo, max.průtok 850m3/h, účinnost rekuperace mex.93%, suchá účinnost 82%, el.příkon 38W/230V +600W el.dohřívačč, čidlo CO2+IR vč.rozšiřovací modifika - přesná specifikace viz projet VZT - 1 soub.

     4 - D+MTŽ fasádní kombinovaná výústka vertikální - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     5 - D+MTŽ diagonální potrubní ventilátor tříotáčkový, výkon 660-890m3/h, 103W/230V, časový spínač - přesná specifikace viz projet VZT - 4 kus

     6 - D+MTŽ diagonální ventilátor tříotáčkový, výkon 390-560m3/h, 53W/230V, časový spínač - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     7 - D+MTŽ diagonální ventilátor tříotáčkový, výkon 150-180m3/h, 29W/230V, časový spínač - přesná specifikace viz projet VZT - 10 kus

     8 - D+MTŽ radiální ventilátor, výkon 100m3/h, vestavěná zpětná klapka a doběh 5-25min, 28W/230V, napojovací hrdlo d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 10 kus

     9 - D+MTŽ raxiální ventilátor, výkon 95m3/h, vestavěná zpětná klapka a doběh 4-8min, 26W/230V, napojovací hrdlo d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     10 - D+MTŽ žaluziová klapka plastová, přípoj d200 - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     11 - D+MTŽ žaluziová klapka plastová, přípoj d160 - přesná specifikace viz projet VZT - 4 kus

     12 - D+MTŽ žaluziová klapka plastová, přípoj d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     13 - D+MTŽ stěnová mřížka, elox.hliník, 400x150 mm - přesná specifikace viz projet VZT - 5 kus

     14 - D+MTŽ stěnová mřížka, elox.hliník, 300x100 mm - přesná specifikace viz projet VZT - 5 kus

     15 - D+MTŽ stěnová mřížka, elox.hliník, 200x100 mm - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     16 - D+MTŽ talířový odvodní ventil d100 vč. montážní zděře d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 44 kus

     17 - D+MTŽ talířový odvodní ventil d125 vč. montážní zděře d125 - přesná specifikace viz projet VZT - 6 kus

     18 - D+MTŽ talířový odvodní ventil d160 vč. montážní zděře d160 - přesná specifikace viz projet VZT - 5 kus

     19 - D+MTŽ talířový odvodní ventil d200 vč. montážní zděře d200 - přesná specifikace viz projet VZT - 4 kus

     20 - D+MTŽ potrubí Spiro - oblouk Spiro D200/90 - přesná specifikace viz projet VZT - 4 kus

     21 - D+MTŽ potrubí Spiro - odbočka jednoduchá Spiro OBJ d100-100-100 - přesná specifikace viz projet VZT - 16 kus

     22 - D+MTŽ potrubí Spiro - odbočka jednoduchá Spiro OBJ d200-200-100 - přesná specifikace viz projet VZT - 24 kus

     23 - D+MTŽ potrubí Spiro - odbočka jednoduchá Spiro OBJ d200-200-160 - přesná specifikace viz projet VZT - 4 kus

     24 - D+MTŽ potrubí Spiro - odbočka jednoduchá Spiro OBJ d160-160-160 - přesná specifikace viz projet VZT - 1 kus

     25 - D+MTŽ potrubí Spiro - odbočka jednoduchá Spiro OBJ d160-160-100 - přesná specifikace viz projet VZT - 5 kus

     26 - D+MTŽ potrubí Spiro - odbočka dvojitá Spiro OBD d160-160-125-125 - přesná specifikace viz projet VZT - 3 kus

     27 - D+MTŽ potrubí Spiro - trouba Spiro OBD d200 - přesná specifikace viz projet VZT - 17,28 m

     28 - D+MTŽ potrubí Spiro - trouba Spiro OBD d160 - přesná specifikace viz projet VZT - 5,48 m

     29 - D+MTŽ potrubí Spiro - trouba Spiro OBD d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 22,3 m

     30 - D+MTŽ flexibilní potrubí Al d100, laminátová Al hadice d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 2 m

     31 - D+MTŽ flexibilní potrubí Al d125, laminátová Al hadice d125 - přesná specifikace viz projet VZT - 1 m

     32 - D+MTŽ flexibilní potrubí s tepelnou izolací, tepelná izolace 25mm, parozábrana, pro d280-305, zpevněný Al laminát - přesná specifikace viz projet VZT - 10 m

     33 - D+MTŽ potrubí Spiro - spojka Spiro d100 - přesná specifikace viz projet VZT - 27 kus

     34 - D+MTŽ potrubí Spiro - spojka Spiro d160 - přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     35 - D+MTŽ potrubí Spiro - spojka Spiro d200- přesná specifikace viz projet VZT - 56 kus

     36 - D+MTŽ potrubí Spiro - spojka Spiro d280- přesná specifikace viz projet VZT - 4 kus

     37 - D+MTŽ potrubí Spiro - zaslepení Spiro d160- přesná specifikace viz projet VZT - 2 kus

     38 - D+MTŽ potrubí Spiro - zaslepení Spiro d100- přesná specifikace viz projet VZT - 5 kus

     39 - Vrty jádrové - prostupy VZT - 20 ks

     40 - Doprava materiálu - 1 soub.

     41 - Zprovoznění zařízení - 1 soub.


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     SO 01 - Budova - Plošina

      Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

      1 - D+MTŽ vertikální zvedací plošiny typu VPN 250 do zděné šachty z 1.PP do 2.NP (3 stanice), výstupy na jednu stranu, rozmer přepravní desky 1400x1000mm, dodávky vč.dveří do šachty - přesná specifikace viz technická zpráva - 1 soub.

      2 - Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů a jejich zapravení vč.materiálu - 40 hod


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      SO 02 - Venkovní úpravy

       Zemní práce

       1 - Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně - viz situace zpevněných ploch - 163,87 m2

       2 - Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých - viz situace zpevněných ploch - boční vstup - 69,35 m

        - 1,9+2,8+2,55+0,85+10,3+12,85+2,95+12,85+8,3+2,0+3,3+4,35 - 65
        - 1,0+3,35 - 4,35

       3 - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - 217,552 m3

        - 163,87*(0,5-0,06) - 72,103
        - 250,13*0,5 - 125,065
        - pod nový obrubník - (297,5+28,65)*0,25*0,25 - 20,384

       4 - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 - 217,552 m3

       5 - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - dopojení liniových žlabů - (7,3+2,8+2,7)*0,5*0,8 - 5,12 m3

       6 - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - 5,12 m3

       7 - Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - sediment v žumpě - 8 m3

       8 - Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 - 8 m3

       9 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m - 8 m3

       10 - Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 100 m - výkopek k zásypu žumpy - 8,5*8,0*0,35 - 23,8 m3

       11 - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 107,314 m3

        - výkopek - 217,552 + 5,12 - 23,8 - 29,12 - 11,9 - 12,0320 - 12,506 - 34 - 99,314
        - sediment z žumpy - 8

       12 - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - 107,314*7 - 751,198 m3

       13 - Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4 - 23,8 m3

       14 - Uložení sypaniny na skládky - 107,314 m3

       15 - Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce - 107,314*1,75 - 187,8 t

       16 - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 29,12 m3

        - zásyp žumpy výkopkem - 8,5*8,0*0,4 - 27,2
        - dopojení liniových žlabů - (7,3+2,8+2,7)*0,5*(0,8-0,1-0,4) - 1,92

       17 - Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m - k obrubníku - 297,5*0,2*0,2 - 11,9 m3

       18 - Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - dopojení liniových žlabů - (7,3+2,8+2,7)*0,5*0,4 - 2,56 m3

       19 - štěrkopísek frakce 0/4 - 2,56*2,0 - 5,12 t

       20 - Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 - 125,06 + 68 - 193,06 m2

       21 - osivo směs travní parková okrasná - 193,06*0,025 - 4,827 kg

       22 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - ornice z odkopu pro nové komunikace - 250,12*0,5 - 125,06 m2

       23 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 400 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - ornice na místo žumpy - 8,0*8,5 - 68 m2

       24 - Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění - 163,87 + 250,13 + 81,538 - 495,538 m2

       25 - Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - 193,06 m2

       26 - Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 193,06 m2

       27 - Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 - 193,06 m2

       Svislé a kompletní konstrukce

       28 - Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-10 až MC-15, objemu přes 0,06 do 0,10 m3 - 225 kus

        - plotová hlava - podezdívka - (45,0-16*0,4)/0,2 - 193
        - plotová hlava - sloupek - 0,4*16/0,2 - 32

       29 - betonový blok 300x195x70mm, povrch rumplovaný, barva přírodní - 225*1,01 - 227,25 kus

       30 - Osazování betonových bloků prostého, lehkého nebo železového na maltu MC-10 až MC-15, objemu přes 0,10 do 0,20 m3 - 433,5 kus

        - "podezdívka" 45,0*0,6/(0,4*0,2) - 337,5
        - "sloupky" 0,4*1,2*16/(0,4*0,2) - 96

       31 - betonový blok 390x190x190mm, povrch rumplovaný, barva přírodní, otvory na probetonování - 433,5*1,01 - 437,835 kus

       32 - Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí průběžný, pro sloupek délky 400 mm - průběžný sloupek - 14*2 - 28 kus

       33 - Ploty z tvárnic betonových kovové doplňky k plotovému zdivu vkládané do ložných spár současně při zdění držák plotových polí koncový, pro sloupek jakékoliv délky - koncový sloupek - 2*2 - 4 kus

       Vodorovné konstrukce

       34 - Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - dopojení liniových žlabů - (7,3+2,8+2,7)*0,5*0,1 - 0,64 m3

       Komunikace

       35 - Podklad zhutněný mechanicky na 30MPa - 495,538 m2

        - 163,87 + 250,13 - 414
        - pod nový obrubník - (297,5+28,65)*0,25 - 81,538

       36 - Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 130 mm - 495,538 m2

        - sanace podloží - 163,87 + 250,13 - 414
        - pod nový obrubník - (297,5+28,65)*0,25 - 81,538

       37 - Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm - 909,538 m2

        - viz situace zpevněných ploch - 163,87 + 250,13 - 414
        - sanace podloží - 163,87 + 250,13 - 414
        - pod nový obrubník - (297,5+28,65)*0,25 - 81,538

       38 - Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 - 163,87 + 250,13 - 414 m2

       39 - dlažba zámková profilová základní 200x200x80mm přírodní - 269,182 m2

        - 250,13*1,01 - 252,631
        - 163,87*0,1*1,01 - 16,551

       40 - Řezání zámkové dlažby tl.60mm - 414,0*1,25 - 517,5 m

       41 - Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby křemičitým pískem frakce 0-2 mm - 414 m2

       Trubní vedení

       42 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 - 14,3 m

        - dopojení liniových žlabů - (7,3+2,8+2,7) - 12,8
        - dopojení liniových žlabů - 0,5*3 - 1,5

       43 - Napojení na stávající dešťovou kanalizaci - dopojení liniových žlabů - 3 kus

       Ostatní konstrukce a práce, bourání

       44 - Odčerpání žumpy vč.odvozu na ČOV a poplatku za uložení - 50 m3

       45 - Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - 28,65 m

        - vjezd - 12,85*2 - 25,7
        - vjezd - snížený - 2,95 - 2,95

       46 - obrubník betonový silniční 1000x150x250mm - 25,957 m

        - vjezd - 12,85*2*1,01 - 25,957

       47 - obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm - 2,98 m

        - vjezd - snížený - 2,95*1,01 - 2,98

       48 - Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - 297,5 m

        - 8,3+3,3+2,0+4,35+2,05+4,6+1,2+6,25+10,3+11,55+5,1+3,2+1,6+12,7+6,2+4,35+2,4+2,0+2,5+11,5+17,35+14,45 - 137,25
        - 2,3+10,1+2,65+1,55+9,1+8,1+3,0+3,1+1,65+12,65 - 54,2
        - 2,0+6,2+2,5 - 10,7
        - 2,75+4,9+3,0+17,8+8,4+6,6+1,45+5,4 - 50,3
        - 8,2+1,55 - 9,75
        - 7,4+7,15+9,9+10,85 - 35,3

       49 - obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm - 297,5*1,01 - 300,475 m

       50 - Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého - 13,046 m3

        - 28,65*0,4*0,1 - 1,146
        - 297,5*0,4*0,1 - 11,9

       51 - Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm - 2,95 m

       52 - Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 - 495,538 m2

        - sanace podloží - 163,87 + 250,13 - 414
        - pod nový obrubník - (297,5+28,65)*0,25 - 81,538

       53 - Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm - (7,3+2,8+2,7) - 12,8 m

       54 - žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm - (7,0+3,0+3,0) - 13 m

       55 - rošt můstkový C250 litina dl 0,5m oka 50/12,7 průřez vtoku 493cm2/m - 13,0*2 - 26 m

       56 - vpust žlabová krátký tvar, H355, těsný odtok DN100 50 x 13 x 35,5 cm - 3 kus

       57 - čelo plné na začátek a konec žlabu ACO DRAIN V100, pro všechny stavební výšky - 6 kus

       58 - Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 - 14,52 m3

        - žumpa - suť ponechána v žumpě na -0,4m - (8,0*2+7,5*2)*0,3*0,4 - 3,72
        - podezdívka oplocení - 45,0*0,4*0,6 - 10,8

       59 - Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm - žumpa - suť ponechána v žumpě - (8,0*7,5-0,6*0,6)*0,3 - 17,892 m3

       60 - Vybourání otvorů v ŽB deskách pl do 0,25 m2 tl do 300 mm - proražení dna žumpy - suť ponechána v žumpě - 4 - 4 kus

       61 - Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí. 90% stávající dlažby bude použito zpět - viz situace zpevněných ploch - 163,87*0,9 - 147,483 m2

       62 - Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou - podezdívka oplocení - plocha hlavy po odbourání - 45,0*0,4 - 18 m2

       63 - Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm - podezdívka oplocení - plocha hlavy po odbourání - 45,0*0,4 - 18 m2

       64 - Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm - podezdívka oplocení - plocha hlavy po odbourání - 45,0*0,4 - 18 m2

       65 - Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm - podezdívka oplocení - plocha hlavy po odbourání - 45,0*0,4 - 18 m2

       Přesun sutě

       66 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace - 56,823 t

       67 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením - 56,823 t

       68 - Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 56,823*16 - 909,168 t

       69 - Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 - 56,823 t

       Přesun hmot

       70 - Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným - 663,056 t

       Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

       71 - Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm - v místě dotyku komunikace a objektu MŠ - (13,0+2,2+13,2)*0,5 - 14,2 m2

       72 - Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše hydroizolační stěrkou - podezdívka oplocení - plocha hlavy po odbourání pod zdivo z crash blosků - 45,0*0,4 - 18 m2

       73 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,074 t

       Konstrukce zámečnické

       74 - Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných - oplocení nad podezdívkou - 45,0*1,2 - 54 m2

       75 - Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg - plotová výplň nad podezdívku - 519,67 kg

        - "PLO 40/4-60mm - 4ks a pole" 0,04*0,06*0,004*7865*15*4 - 4,53
        - "uzavřený tenkostěnný profil 40x20x2" (2,4*2+1,2*2)*15*1,76 - 190,08
        - "tahokov" 2,32*1,12*15*8,34 - 325,06

       76 - ocel pásová válcovaná za studena 40x4mm - plotová výplň nad podezdívku - "PLO 40/4-60mm - 4ks a pole" 0,04*0,06*0,004*7,865*15*4*1,1 - 0,005 t

       77 - profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x2mm - plotová výplň nad podezdívku - uzavřený tenkostěnný profil 40x20x2 - (2,4*2+1,2*2)*15*0,00176*1,1 - 0,209 t

       78 - plech děrovaný tahokov oko 42/12,5/2,5 tl 1,5mm tabule - plotová výplň nad podezdívku - tahokov 2,32*1,12*15*0,00834*1,1 - 0,358 t

       79 - matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M10 - plotová výplň nad podezdívku - 4*15*0,01 - 0,6 100 kus

       80 - podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 7980 BZ D 10mm - plotová výplň nad podezdívku - 4*15*0,01 - 0,6 100 kus

       81 - šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M10x16mm - plotová výplň nad podezdívku - 4*15*0,01 - 0,6 100 kus

       82 - Povrchová úprava žárovým pozinkováním - plotová výplň nad podezdívku - 519,67 kg

        - "PLO 40/4-60mm - 4ks a pole" 0,04*0,06*0,004*7865*15*4 - 4,53
        - "uzavřený tenkostěnný profil 40x20x2" (2,4*2+1,2*2)*15*1,76 - 190,08
        - "tahokov" 2,32*1,12*15*8,34 - 325,06

       83 - Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,605 t


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       SO 03 - Odlučovač tuků

        Zemní práce

        1 - Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm - 0,6 m

        2 - Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - 0,78 m3

         - "dešť.kan" 1,0*0,6*1,3 - 0,78

        3 - Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - 15,055 m3

         - "napojovací jáma" 1,0*1,0*1,6 - 1,6
         - "pro OT" 2,0*2,0*2,07 - 8,28
         - 2,5*0,5*2,07*0,5*4 - 5,175

        4 - Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 - 15,055 m3

        5 - Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - 3,96 m3

         - (5,3-2,0)*0,6*1,3 - 2,574
         - (2,4-0,75)*0,6*1,4 - 1,386

        6 - Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 - 3,96 m3

        7 - Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - 7,011 m3

         - 1,882 - 1,882
         - 3,14*1,6*1,6*0,25*1,19 - 2,391
         - 3,14*1,18*1,18*0,25*0,25 - 0,273
         - 3,14*(1,18*1,18+0,625*0,625)*0,5*0,25*0,6 - 0,42
         - 0,4 - 0,4
         - 0,8 - 0,8

        8 - Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - 7,011*7 - 49,077 m3

        9 - Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - 7,011 m3

        10 - Uložení sypaniny na skládky - 7,011 m3

        11 - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 15,612 m3

         - (5,3-2,0)*0,6*(1,3-0,1*0,4) - 2,495
         - (2,4-0,75)*0,6*(1,4-0,1*0,4) - 1,346
         - 1,0*1,0*(1,6-0,2-0,4) - 1
         - 15,055 - 15,055
         - -3,14*1,6*1,6*0,25*1,19 - -2,391
         - -3,14*1,18*1,18*0,25*0,25 - -0,273
         - -3,14*(1,18*1,18+0,625*0,625)*0,5*0,25*0,6 - -0,42
         - -0,4
         - -0,8

        12 - Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m - 1,882 m3

         - (5,3-1,525)*0,6*0,4 - 0,906
         - 2,4*0,6*0,4 - 0,576
         - 1,0*1,0*0,4 - 0,4

        13 - štěrkopísek frakce 0/4 - 1,882*2,0 - 3,764 t

        14 - Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 - 33,75 m2

         - (6,5+2,5)*2,5 - 22,5
         - 3,0*3,0 - 9
         - 1,5*1,5 - 2,25

        15 - osivo směs travní parková okrasná - 33,75*0,025 - 0,844 kg

        16 - Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 - ornice z hloubení rýh a jam - 15,75 m2

         - (6,5+2,5)*0,5 - 4,5
         - 3,0*3,0 - 9
         - 1,5*1,5 - 2,25

        17 - Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 - (6,5+5,5)*2,0 - 24 m2

        18 - Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 33,75 m2

        19 - Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 - 33,75 m2

        Zakládání

        20 - Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku - 2,0*2,0*0,1 - 0,4 m3

        21 - Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 - 2,0*2,0*0,2 - 0,8 m3

        22 - Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari - 2xo6-100/100 - 2,0*2,0*0,0065*2 - 0,052 t

        23 - Základová zeď z betonu prostého tř. C 30/40 - 0,76 m3

        24 - Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 2,5 m - 3,14*1,6*1,19 - 5,979 m2

        25 - Odstranění kruhového oboustranného bednění základových zdí r do 2,5 m - 5,979 m2

        Svislé a kompletní konstrukce

        26 - Montáž odlučovače tuků a olejů polyetylenového vč.dodávky OT AS FAKU 2EO/PB vč.dopravy a uvedení do provozu - 1 kus

        Vodorovné konstrukce

        27 - Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/40 - 3,14*(1,525*1,525-1,0*1,0)*0,25*0,2 - 0,208 m3

        28 - Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce - 1,931 m2

         - 3,14*(1,2*1,2-1,0*1,0)*0,25 - 0,345
         - 3,14*1,525*0,2 - 0,958
         - 3,14*1,0*0,2 - 0,628

        29 - Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari - 2xo8-100/100 - 3,14*(1,525*1,525-1,0*1,0)*0,25*0,0125*2 - 0,026 t

        30 - Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - 0,821 m3

         - (5,3-1,525)*0,6*0,1 - 0,227
         - 2,4*0,6*0,1 - 0,144
         - 1,5*1,5*0,2 - 0,45

        Trubní vedení

        31 - Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 - 5,3+2,4 - 7,7 m

        32 - Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 - 7,7 m

        33 - Osazení dna prefabrikovaného šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 300 dno - "Š1" 1 - 1 kus

        34 - dno betonové šachty kanalizační přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 100/100x60 cm - 1 kus

        35 - těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 - 1 kus

        36 - Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - "OT" 1 - 1 kus

        37 - dílec betonový pro vstupní šachty 100x25x9 cm - 1 kus

        38 - Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových - "OT" 1 - 1 kus

        39 - skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9 cm, stupadla poplastovaná - 1 kus

        40 - Napojení přepadu tukové kanalizace z OT na přípojku splašovoé kanalizace pomocí těsnění "in situ" DN100 vč.odvrtání otvoru - 1 kus

        41 - Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 - 2 kus

         - "OT" 1 - 1
         - "Š1" 1 - 1

        42 - poklop šachtový třída D 400, kruhový rám, vstup 600 mm, bez ventilace - 2 kus

        Přesun hmot

        43 - Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop - 16,942 t

        Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

        44 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním - 3,14*(1,525*1,525-1,0*1,0)*0,25 - 1,041 m2

        45 - lak penetrační asfaltový - 1,041*0,001 - 0,001 t

        46 - Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním - 3,14*1,525*0,2 - 0,958 m2

        47 - lak penetrační asfaltový - 0,001 t

        48 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,002 t


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Vnější rozpočtové náklady

         Průzkumné, geodetické a projektové práce

         1 - Geodetické vytýčení stavby výtahové šachty - 1 soub.

         2 - Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření ke kolaudaci a vložení do kastru - 1 soub.

         3 - Kartografické práce - 1 soub.

         4 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 1 soub.

         5 - Dílenská dokumentace (zámečník, výplně otvorů..) - 1 soub.

         Zařízení staveniště

         6 - Zařízení staveniště - zřízení zařízení staveniště - 1 soub.

         7 - Vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí - 1 soub.

         8 - BOZP na staveništi - 1 soub.

         9 - Oplocení zařízení staveniště po dobu výstavby - 1 soub.

         10 - Dopravní značení na staveništi - 1 soub.

         11 - Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi - 1 soub.

         12 - Informační tabule na staveništi - 1 soub.

         13 - Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz - 1 soub.

         14 - Úklid po zrušení zařízení staveniště - 1 soub.

         Inženýrská činnost

         15 - Revize, zkoušky - 1 soub.

         16 - Ostatní zkoušky - revize 1 - 1 soub.

         17 - Kompletační a koordinační činnost - 1 soub.


         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         Navláčil stavební firma, s.r.o.

         Bartošova 5532
         Zlín, 76001

         Ing. Martin Mercek

         Tel: 770 185 728
         Email: mercek@navlacil.cz