Litovel – rekonstrukce Muzeum harmonik

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Adresa: Nám. Př. Otakara 762, 784 01 Litovel
Katastrální území: Litovel
Dotčené parcely: Parcelní čísla pozemků: st. 208
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Město Litovel
IČ: 00299138
Adresa sídla: Nám. Př. Otakara 778, 784 01 Litovel
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
4. TERMÍN REALIZACE
říjen 2020 – únor 2021

Architektonicko – stavební řešení

Účel objektu, funkční náplň a kapacitní údaje
Účel objektu a funkční náplň
Dotčená část stavebního objektu, tj. část 2. NP, je v době zpracování této dokumentace povolena pro účely komerční banky. Předmětem této dokumentace jsou stavební úpravy dotčené části 2. NP spojené se změnou účelu užívání této části stavebního objektu. Nově bude tato část stavebního objektu sloužit pro účely muzea s trvalou expozicí harmonik.

Kapacitní údaje
podlahová plocha dotčené části 2. NP včetně balkónu před stavebními úpravami 138,55 m2
podlahová plocha dotčené části 2. NP včetně balkónu po stavebních úpravách 137,55 m2

Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení stavby
Architektonické a výtvarné řešení
Architektonické a výtvarné řešení budovy jako celku se nemění. Zastavěná plocha ani obestavěný prostor budovy nebudou zvětšeny. Do fasády domu nebude zasahováno. Při rekonstrukci balkónu, výměně výplní okenních a dveřních otvorů je postupováno tak, aby bylo zachováno jejich původní pojetí.

Materiálové řešení
Nové nenosné stěny jsou lehké konstrukce se sádrokartonu na kovové konstrukci. Taktéž podhled v hygienickém zařízení je sádrokartonový na kovové konstrukci. Podhled na v expozici harmonik je z hliníkových profilů bílé barvy. Nové výplně okenních a dveřních otvorů v obvodové stěně jsou dřevěné bílé. Iteriérové dveře jsou dřevěné dýhované v dekoru stavájících dveří do kulturních sálů. Podlahy jsou navrženy z polyuretanepoxidové stěrky s matným a lakem a lokálně také se vsypem z barevných chipsů vytvářejících umělé teraco. Omítky a keramické obklady jsou bílé barvy.

Dispoziční řešení
Ve stávajícím stavu dotčené části 2. NP dominuje dvorana o podlahové ploše přes 85 m2, přístupná ze společného schodišťového prostoru. Zbytek dotčené části podlaží tvoří počítárna, předprostor sejfu, sejf a také hygienické zařízení. Část řešeného hygienického zařízení je přímo přístupná z chodby navazující na dvoranu, zbylá část hygienického zařízení je přístupná z chodby vedoucí ke kulturním sálům. Záchody jsou pro muže a ženy jsou odděleny, přístup ke dvěma záchodům je přes záchodové předsíňky. Součástí hygienického zařízení je také umývárna se sprchovým koutem.
V novém stavu dochází k odstranění nenosných příček a propojení stávajících prostor dvorany, počítárny a předprostoru v jeden celek sloužící k trvalé expozici harmonik. V rámci hygienického zařízení jsou vybourány zděné příčky, ty jsou nahrazeny novými lehkými příčkami ze sádrokartonu. Dispozice hygienického zařízení je upraveno tak, aby byly splněny požadavky všech souvisejících předpisů. Jsou tedy vytvořeny oddělené záchody s předsíňkami pro muže a ženy a také záchod pro invalidy. Původní umývárna se sprchovým koutem je zcela zrušena bez náhrady.

Bezbariérové užívání stavby
Dotčená část 2. NP není ve stávajícím bezbariérová. V novém stavu je dotčená část 2. NP navržena bezbariérově v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanoví obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Výše zmíněná vyhláška je použita přiměřeně stavebně technickým možnostem. V rámci návrhu je počítáno s dodatečným pořízením schodolezu či jiné možnosti zpřístupňující druhé nadzemní podlaží, přičemž toto zařízení nebude stavebně spjato s nosnými konstrukcemi objektu.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Celkové provozní řešení
Navrhovaná stavba neslouží k výrobě.

Technologie výroby
Navrhovaná stavba neslouží k výrobě.

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby
Stěny
Stávající zděné příčky hygienického zařízení, dvorany, počítárny a předprostoru sejfu jsou vybourány.
Nové příčky jsou sádrokartonové s jednoduchým oboustranným opláštěním sádrokartonovými deskami DFRIH2 tloušťky 12,5 mm na kovové konstrukci. Příčky jsou vyplněny minerální izolací tloušťky 50 mm s objemovou hmotností 15 kg/m3. Nové příčky jsou provedeny po provedení sádrokartonových podhledů, jsou tedy dotaženy ke spodnímu líci podhledu, ke kterému jsou vhodně uchyceny. Tloušťka všech nových příček je 75 mm. V nové místnosti 2.03, záchod pro invalidy, je navrženo umývátko jehož kanalizační připojovací potrubí je obestavěno pomocí sádrokartonové příčky opláštěné z jedné strany sádrokartonovými deskami DFRIH2 tloušťky 12,5 mm na kovové konstrukci. Tato sádrokartonová příčka je dotažena ke spodnímu vodorovnému líci umývátka. V otvoru ve vnitřní nosné stěně ve stávající místnosti 2.02 je navržena nová sádrokartonová volně stojící předstěna na kovové konstrukci. Opláštění je provedeno ze sádrokartonových desek DFRIH2 tloušťky 12,5 mm. Do této sádrokartonové předstěny je osazen dotykový prezentační panel, spodní hrana ve výšce 1 250 mm a také revizní dvířka se světlým průlezným rozměrem 400/600 mm ve výšce taktéž 1 250 mm nad podlahou. Součástí expozice harmonik je také nová plná mobilní příčka z LTD tloušťky 100 mm bílé barvy, rám z eloxovaného hliníku taktéž bílé barvy. Příčka ze stavebního pohledu nevyžaduje propojení s okolními konstrukcemi. Svislé spoje mezi jednotlivými panely provést mimo plochu určenou pro promítání, která je uvažovaná v polovině rozpětí příčky.
Stávající dveřní otvor mezi stávajícími místnostmi 2.02 a 2.11 je po odstranění ocelové zárubně dozděn pórobetonovými tvárnicemi tloušťky 100 mm na tenkovrstvou maltu. Další dozdívka se týká stavebního otvoru š/v 770/600 mm ve výšce 2 610 mm nad podlahou v nosné stěně ve stávající místnosti 2.04. Dozdívka otvoru je provedena z pórobetonových tvárnic tloušťky 100 na tenkovrstvou maltu u obou líců nosné stěny, mezi dozdívkami tak vznikne vzduchová mezera tloušťky cca 145 mm. Z pórobetonových tvárnic tloušťky 100 mm je vytvořena také nová příčka v nové místnosti 2.02. Tato příčka je vyzděna minimálně do úrovně spodní pásnice překladu P5 tak, aby na tuto příčku mohl být překlad P5 uložen.

Podlahy
Stávající nášlapné vrstvy podlah jsou tvořeny keramickou dlažbou, zátěžovým kobercem a PVC. Stávající podlahová souvrství jsou provedena na násypu na zděné valené klenbě a trámovém železobetonovém stropu. Podlaha na trámovém stropu je odstraněna až po horní líc nosné konstrukce stropu. Podlahové souvrství na násypu klenby je z velké části zachováno, vrstvy na podkladní betonové mazanině jsou odstraněny a mazanina je zbroušena. Na takto připravené povrchy jsou provedeny nová podlahová souvrství.
Nové nášlapné vrstvy jsou navrženy z keramické dlažby, polyuretanepoxidové stěrky s matným polyuretanovým lakem, a také polyuretanepoxidové stěrky s barevnými chipsy a  matným polyuretanovým lakem. Na trámovém stropu je podlaha navržena jako těžká plovoucí s kročejovou izolací z minerálních vláken v tloušťce 30 mm. Nad částí trámového stropu provést pod akustickou izolaci z minerálních vláken vrstvu bílého EPS 150 tloušťky 30 mm. Od okolních svislých konstrukcí je podlaha oddělena pěnovým PE tloušťky 5 –  10 mm. Roznášecí vrstva je z potěru na bázi síranu vápenatého třídy pevnosti F7 tloušťky 40 mm. Přechod mezi podlahami v místnostech 2.01, 2.10 a 2.02, 2.10 v novém stavu je vyřešen přechodovou lepenou lištou z nerezové oceli s lesklým povrchem. V expozici harmonik je podlaha lemována bílou hliníkovou lištou. Podél nové příčky v nové místnosti 2.10 provést kamenný sokl shodný s původním soklem co do materiálu, dekoru a také rozměrů. Konkrétní skladba nové podlahy balkónu s tloušťkami jednotlivých vrstev bude navržena po odhalení stávajícího podlahového souvrství při stavbě. Předpokladem je, že se bude jednat o mrazuvzdornou keramickou dlažbu do lepidla, pod kterou bude provedena hydroizolace ve formě nátěru/stěrky na napenetrovaném spádovém potěru na bázi síranu vápenatého. Spádový potěr bude proveden na napenetrované nosné konstrukci balkónu, předpokládaná nosná konstrukce je tvořena vykonzolovanou železobetonovou stropní deskou. Potěr spádovat ve sklonu 1 % až 2 % směrem ke stávajícímu odtokovému otvoru u zděného zábradlí. Na podlaze balkónu se po stavebních úpravách nesmí vyskytovat oblasti s protispádem, které by způsobovaly vznik kaluží. V sejfu je provedena nová podlaha pouze v rámci nášlapné vrstvy, stávající PVC je nahrazeno novým v dekoru stěrky v expozici harmonik.
Podrobné informace o stávajících a nových skladbách podlah jsou uvedeny ve Skladby podlah.

Podhledy
Veškeré stávající kazetové podhledy jsou odstraněny. V hygienickém zařízení jsou navrženy nové samonosné sádrokartonové podhledy na kovové konstrukci z nosných profilů CW 50 osově maximálně á 500 mm a obvodových profilů UW 50, a z nosných profilů CW 75 osově maximálně á 500 mm a obvodových profilů UW 75. Opláštění je jednoduché ze sádrokartonových desek H2 tloušťky 12,5 mm. Na pohledu je uložena akustická izolace z minerálních vláken tloušťky 100 mm s objemovou hmotností 15 kg/m3. V podhledu jsou navrženy axiální ventilátory s automatickou žaluzií, časovým spínačem a průtokem vzduchu alespoň 98 m3/hod. V nové místnosti 2.02 jsou v podhledu navrženy revizní dvířka se světlými rozměry průleznými rozměry 300 x 300 mm.
V expozici harmonik je navržen podhled ve formě rastru z hliníkových U profilů a uzavřených jeklů. Hliníkové profily otevřené U 100/50/5 mm jsou kryty horním hliníkovým krytem z plechu tloušťky 1 mm. Hrany otevřeného profilu jsou opatřeny gumovým lemovacím profilem. Otevřené profily slouží pro vedení elektroinstalačních kabelů. Uzavřené hliníkové profily 50/40/2,5 mm slouží k uchycení jednofázové lišty. Hliníkové profily jsou zavěšeny pomocí závitových tyčí M8 s maticemi a podložkami v místech křížení rastru na železobetonové stropní konstrukci. Všechny hliníkové prvky jsou bílé lesklé barvy.

Průchozí otvory
Mezi stávajícími místnostmi 2.03 a 2.12 je v nosné stěně z CPP vytvořen průchozí otvor světlých rozměrů š/v 1 165/3 000 mm.

Výplně dveřních a okenních otvorů

– Okna a dveře v obvodových stěnách
Nová okna a dveře jsou dřevěná s bílou základní barvou a finálním lakem. Kování oken a dveří shodné s kováním u oken ve vedlejších kulturních sálech, tedy mosazné. Křídla oken opatřit mosaznými rozvorami, křídla nadsvětlíků pak mosaznými klikami. Kování balkonových dveří mosazné štítové s cylindrickou vložkou. Při výměně oken dbát zvýšené opatrnosti s ohledem na stabilitu meziokenního sloupku. Nová okna a balkónové dveře včetně nadsvětlíků jsou opatřeny všechna vnitřní křídla včetně nadsvětlíku opatřit ze strany kastlu napnutou zatemňující látkou bílé barvy.

– Interiérové dveře
Všechny nové interiérové dveře jsou dýhované v dekoru shodném, nebo pokud možno co nejvíce podobném, s dekorem dveří do kulturních sálů. Všechny dveře jsou plné bez skleněné výplně, členění dřevěné výplně dle dveří do kulturních sálů. Konstrukce dveří na záchod je tvořena dutinkovou dřevotřískou, konstrukce dveří do expozice harmonik je z plné dřevotřísky, třída bezpečnosti těchto dveří alespoň 4. Zárubně jsou obložkové dřevěné dýhované v dekoru shodném jako dveřní křídla. Kování dveří je mosazné štítové shodné, nebo pokud možno co nejvíce podobné kování dveří do kulturních sálů. Dveře na záchod pro invalidy a do záchodových předsíní záchodů pro muže a ženy jsou opatřeny cylindrickou vložkou, dveře k samotným záchodům pro muže a ženy mají WC zámek. Dveře do všech záchodů a předsíní jsou u podlahy opatřeny hliníkovými větracími mřížkami 80 x 500 mm, povrchová úprava elox mosaz.
Obložková zárubeň dveří T5 je osazena do stavebního otvoru se světlou výškou 2 020 mm. Stávající (původní) výška tohoto stavebního otvoru je 2 240 mm. Snížení výšky na 2 020 mm je provedeno například pomocí dřevěných hranolů zakotvených do nadpraží otvoru a OSB desek tloušťky alespoň 15 mm upevněných do zmíněných hranolů. Pozor, hranoly nekotvit do sádrokartonové předsazené stěny na straně stávající místnosti 2.01.

Překlady
Překlady P1 a P3 až P6 jsou ocelové z profilů IPE 140, překlad P2 je z ocelového profilu IPE 80 z oceli S 235. Všechny ocelové překlady opatřit 1 x základním a 1 x krycím nátěrem. Podrobný výpis překladů na výkrese půdorysu dotčené části 2. NP C.1.1.b.5. Pod všechny nové překlady provést podkladní vrstvu tloušťky 50 mm z malty M10. Na zatvrdlou maltu se ocelové profily položí. Postup prací pro překlady P1 až P5 je uveden v části C.1.2 této projektové dokumentace. Překlady P6 a P7 nad výklenky jsou prováděny shodně jako u překladů P1 až P5.

Výklenky
Ve stávající místnosti 2.11 jsou rozvaděče R – 2 a RT – 2 nahrazeny novým oceloplechovým rozvaděčem zapuštěným pod omítkou. Předpokládaná velikost rozvaděče je 545/1 035/142 mm. Velikost výklenku pro rozvaděč je 600/1 100/200 mm se spodní hranou ve výšce 900 mm nad podlahou.
Ve stávající místnosti 2.02 u vstupu do expozice jsou v nosném zdivu provedeny dva nové výklenky umístěné nad sebou. Horní výklenek s rozměry 400/450/200 mm se spodní hranou ve výšce 3 300 mm slouží pro uložení boxu ústředny EZS (předpokládaná velikost boxu EZS 350/400/100 mm), dolní výklenek s rozměry 400/500/200 mm se spodní hranou ve výšce 1 500 mm nad podlahou pak pro uložení rozvaděče osvětlení 
R – SV (předpokládaná velikost rozvaděče R – SV 359/464/97 mm. V případě nutnosti zvětšení výklenků nutno tuto skutečnost konzultovat před realizací s odpovědným projektantem.
Prostor mezi výklenky a boxem ústředny a rozvaděči zafoukat nehořlavou pěnou.

Povrchové úpravy
Stávající keramické obklady a dlažby v hygienickém zařízení jsou odstraněny. Stávající nesoudržné omítky na stěnách a stropech taktéž odstranit, povrch srovnat jemnou jádrovou ruční omítkou. Na takto srovnaný povrch nanést sádrovou ruční omítku. Sádrovou omítku finalizovat gletováním.
Keramické obklady v hygienickém zařízení (záchody s předsíněmi) jsou z rektifikovaných (zabroušených) obkladových prvků formátu 100 x 100 mm v bílé lesklé barvě. Šířka spár 2 mm. Horní hranu keramických obkladů zarovnat s horní hranou obložkových zárubní, nutno provádět v koordinaci s dodavateli obložkových zárubní. Při provádění obkladů nutná koordinace s dodavateli elektroinstalací. Před provedením hydroizolace podklad řádně napenetrovat. Hydroizolační materiál (nátěr/stěrka) důkladně nanést na podlahy a stěny do výšky 200 mm nad podlahu, dále pak také v místě umývadel, umývátek a pisoáru do výšky alespoň 200 mm nad vodovodní baterii a pisoár a po stranách alespoň 200 mm od zařizovacích předmětů. Pro překlenutí koutů a rohů použít bandážní těsnící pásky. Pro spárování používat vodoodpudivou spárovací hmotu v bílé barvě. Pružné spáry v dilatacích a v rozích se vyplní separačním provazcem a trvale pružným sanitárním silikonem pro umožnění dilatačního pohybu ve spáře. Rohy obkládaných stěn zakončit ukončovací nerezovou pravoúhlou (hranatou) lištou s přírodním povrchem, výška lišty dle tloušťky .
Sádrokartonové stěny mimo plochy keramických obkladů a sádrokartonové podhledy opatřit nátěrem s efektem omítky.
U zděné části balkónového zábradlí odstranit stávající nesoudržnou omítku a provést novou fasádní omítku v odstínu a povrchové úpravě shodnými se stávající fasádní omítkou objektu. Ocelovou část zábradlí demontovat, vhodným způsobem zbavit koroze a opatřit novými základními a krycímu nátěry.

Klempířské prvky
Oplechování venkovního parapetu oken a zábradlí balkónu je provedeno z eloxovaného hliníkového plechu RAL 8017 tloušťky 0,8 mm. Okenní parapety jsou ukončeny hliníkovými krytkami po omítkách v barvě shodné s barvou parapetu.

Zařizovací předměty

– Sanitární
Všechny sanitární zařizovací předměty jsou keramické bílé lesklé s nerezovými doplňky. Klozety jsou kombinační (nádržkový splachovač spojeny se záchodovou mísou) se svislým odpadem do podlahy s hlubokým splachováním, opatřeny bílými sedátky s poklopy a brzdou. Klozety jsou hranaté se zaoblenými rohy.
Umyvadla a umývátko s přiznaným nerezovým lesklým sifonem jsou hranatá se zaoblenými rohy. Umývátko má vodorovnou spodní plochu pro snadné používání z pohledu invalidy. Baterie jsou nerezové lesklé vysoké (dřezové) pákové.
Urinál s vnitřním přívodem vody je odsávací se senzorickým čidlem. Součástí návrhu urinálu je také dělící urinálová stěna.

Invalidní madla, invalidní zrcadlo a příslušenství záchodů
Záchod pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace je vybaven nerezovými lesklými madly. Jedno madlo je osazeno na dveřích ze strany záchodu, dále jsou madla po obou stranách klozetu, jedno sklopné, druhé pevné. Poslední madlo (pevné) je navrženo mezi umývátkem a stěnou.
Součástí záchodu pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace je nerezové lesklé výklopné umístěné nad umývátkem.
Veškeré příslušenství záchodů (držáky toaletního papíru apod.) je nerezové lesklé.

Architektonické prvky
Plastický prvek (vázy) jako zakončovací prvky zábradlí na balkóně nutno restaurovat odbornou specializovanou firmou.

Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí
Při provozu je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména -Zákoník práce, (vyhl. č.48/1982192/2005 Sb.) a předpisy související, normy a nařízení, požární předpisy a zákony, provádět pravidelné kontroly a předepsané revize. Dbát ustanovení zákona O technických požadavcích na výrobky a jeho změn následujících. Přitom ustanovení jiných předpisů zůstávají nedotčena, pokud řeší podrobněji požadavky vyhlášky. Bezpečnost provozu během používání stavby bude zajištěna podrobným organizačním plánem provozu a užívání stavby, se kterým budou uživatelé stavby seznámeni a který bude volně přístupný a viditelný na vnitroareálových komunikacích. Veškeré prostory budou stavebně a technicky řešeny tak, aby splňovaly veškeré požadavky na bezpečnost osob a ochranu zdraví. Při provozu je nutno dodržovat obecně platné předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zejména -Zákoník práce, (vyhl. ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů – novelizován 207/91 , 352/2000, 192/2005 Sb.) a předpisy související, normy a nařízení, požární předpisy a zákony, provádět pravidelné kontroly a předepsané revize. -Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 98/1982 Sb. -Nařízení vlády č.148/2006Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací včetně přílohy -Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Dále bude třeba důsledně provádět pravidelné školení zaměstnanců, zajistit kontrolu pracovišť, skladů a ploch odpovědnými pracovníky. Je nutno dbát všech projektovaných bezpečnostních opatření a zajistit všechny kontrolní činnosti nutné k prevenci eventuálně havárií. Proškolení, vybavení, technická opatření a kontroly provádí provozovatel.
Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika - hluk, vibrace
Tepelná technika
Součinitele prostupu tepla:
Nová okna ….. Uw = 1,50 W/(m2K)
Nové balkónové dveře ….. Ud = 1,70 W/(m2K)

Osvětlení
Prostory dotčené části 2. NP jsou osvětleny sdruženým osvětlením dle ČSN 36 0020.

Oslunění
Pobytové místnosti jsou prosluněny dle ČSN 73 0582, splňují podmínky vyhlášky 268/2009 Sb., v platném znění a také nařízení vlády 361/2007 Sb., v platném znění.

Akustika – hluk, vibrace
Stavbu není nutné chránit proti vnějšímu hluku. Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace jsou v budově autoservisu umístěna a instalována tak, aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby. Instalační potrubí jsou vedena a připevněna tak, aby nepřenášela do chráněných vnitřních prostorů stavby hluk způsobený při jejich používání ani zachycený hluk cizí. Podlaha expozice harmonik je navržena jako plovoucí s kročejovou izolací z minerálních vláken tloušťky 30 mm a 2 x 30 mm (viz Skladby podlah) s úrovní stlačitelnosti CP3 nebo nižší, podlaha je od okolních svislých konstrukcí oddělena pěnovým PE tloušťky 5 – 10 mm. Podhled hygienického zařízení je akusticky izolován pásy z minerálních vláken s celkovou tloušťkou 100 mm (2 x 50 mm) a s  objemovou hmotností 15 kg/m3. Všechny nové sádrokartonové příčky hygienického zařízení jsou izolovány minerální izolací s objemovou hmotností 15 kg/m3 v tloušťce 50 mm.

Zásady hospodaření s energiemi
Splnění požadavků na energetickou náročnost budov není nutné prokazovat PENB. Dotčená stavba je dle zákona 406/2000 Sb. § 7 odst. 5 písm. b) považována budovu nacházející se v památkové zóně.

Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
– ochrana před pronikáním radonu z podloží:
Není řešeno.

– ochrana před bludnými proudy:
Není řešeno.

– ochrana před technickou seizmicitou:
Není řešeno.

– ochrana před hlukem:
V okolí předmětné stavby se nenachází žádný zdroj nadměrného hluku, proti kterému by bylo nutné přijmout opatření při návrhu, realizaci a provozu stavby.

– protipovodňová opatření:
Není řešeno.

– ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.):
Není řešeno.

Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Viz požárně bezpečnostní řešení.

Popis netradičních technologických postupů a zvlášních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí
Na stavbě nebudou používány netradiční technologické postupy. Vybouraný materiál se nedoporučuje skladovat na jednom místě, tj. uprostřed místnosti (mohlo by dojít k lokálnímu přetížení stávající stropní konstrukce). Veškeré stavební práce bude provádět odborná stavební firma.
Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a normami
Před zakrytím konstrukcí , nebo před betonáží konkrétních konstrukcí , je stavební dozor povinen ověřit správné provedení výztuže dle realizačního projektu tak, aby nemohlo dojít k nepředvídaným úpravám či chybám polohy apod. Dále musí být provedeny všechny předepsané zkoušky, zejména zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky a podobně. Rámcový rozsah požadovaných kontrol rozestavěné stavby stanovuje § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Dodavatel v součinnosti technickým dozorem stavby provede jednotlivé kontroly a zkoušky požadované příslušnou vyhláškou , příslušnými normami a technologickými předpisy , s vyhotovením protokolu o provedené kontrole případně zkoušce . Samostatné kontrolní prohlídky , stanovené ve stavebním povolení , svolává a provádí stavební úřad za účasti dodavatele stavby , technického dozoru stavby a projektanta. Náklady na zkoušky hradí dodavatel, včetně příslušných technických opatření. Zkouškou prokáže dodavatel dosažení předepsaných parametrů a kvality díla. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně dodavatele hradí náklady na jejich opakování dodavatel. Výsledky zkoušek budou uvádět veškeré příslušné detaily pro korektní a jednoznačnou identifikaci vzorku,místo a datum, kde byl odebrán, datum a výsledek testu, odkaz na použitou zkušební metodu (normu, standard), poznámky, jestliže nějaké jsou a podpis zástupce laboratoře. Pokud dodavatel provede zakrytí díla bez předepsaných zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. Další zkoušky budou provedeny dle požadavku technického dozoru investora, nebo budoucího správce díla.

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení elektro a stavby (.xlsx)
Zdi podpěrné a volné

  P1 Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 180 cm - 1 kus

  P2-P5 Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm - 4 kus

  P1 - P5 Překlad z nosníků I č. 140, dl.1,0 m, zdivo 300 mm - 5 kus

  Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm - 9 kus

  Dozdívky z tvárnic plynosilikátových tl. 100 mm - 0,56 m2

  Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 500 mm - 6 kus

  P6-P8 Dodatečná montáž překladu, otvor šířky do 105 cm - 3 kus

  Překlad z nosníků I č. 80, dl.1,0 m, zdivo 450 mm - 3 kus

  Zabetonování otvorů - rýhy v podlaze po položení kanalizace - 0,65 m3

  Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 5,47 t

  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Stěny a příčky

   Otvor v SDK, pro dveře 1kř do 25 kg, CW 50, 1xopl. - 4 kus

   Příčka LTD mobilní bilé barvy, rám eloxovaný hliník bílá barva, tl. 100 mm - 20,18 m2

   Příčka do stávajícího objektu, omítka vápenná - 2,18 m2

   Příčka z vysokopevnostních desek např. Habito H tl.75 mm, na zdvojené CW profily tl. 50 mm - 34,43 m2

   Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 - 14,69 m2

   Revizní dvířka do SDK podhledu, 400x600 mm - 1 kus

   Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm - 0,77 m2

   Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 3,18 t

   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)

    Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm - 9 kus

    Podhled SDK samonosný,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 1x RBI 12,5mm - 14,69 m2

    Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 0,76 t

    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Omítky ze suchých směsí

     Omítka jádrová Hasit 650 ručně - 31,58 m2

     Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 0,85 t

     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Úprava povrchů vnitřní

      Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých - 231,96 m2

      Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny - 231,96 m2

      Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková - 231,96 m2

      Omítka vápenná vnějšího ostění - hladká - 18,4 m2

      Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková - 10,65 m2

      Hrubá výplň rýh ve stěnách 3,58 m2

      Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových - 181,58 m2

      Příplatek, omítka stropů v omez. prostoru, hladká - 5,8 m2

      Omítka rýh stropů MV do 15 cm omít.hrubou,hladkou - 4 m2

      Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy - 183,58 m2

      Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká - 183,58 m2

      Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 23,64 t

      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Úprava povrchů vnější

       Epoxidová základní penetrace - 125,56 m2

       Penetrace podkladu před aplikací samonivelační podlahové stěrky - 125,56 m2

       Montáž izolace v SDK v plných SDK podhledech - 15,69 m2

       Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 0,09 t

       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Podlahy a podlahové konstrukce

        Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.8 mm - 110,87 m2

        Oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí - 6 m

        Potěr anhydritový, plocha do 500 m2, tl.40 mm - 110,87 m2

        Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.8 mm - 14,69 m2

        Příplatek k potěrům za sklon 15-30° tloušťky 40 mm - 0,4 m2

        Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 30 mm - 0,4 m2

        Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 11,61 t

        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Výplně otvorů

         T11 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 - 3 kus

         T12 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 - 1 kus

         T13 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 - 1 kus

         T14 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 - 1 kus

         T15 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 - 1 kus

         T16 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 - 1 kus

         T1 Dveře jednokřídlové dutinková dřevotříska, povrch dýha 700*1970 mm s hlíníkovou větrací mřížkou a mosaznými panty - 2 kus

         T2 Dveře jednokřídlové dutinková dřevotříska, povrch dýha 700*1970 mm s hlíníkovou větrací mřížkou a mosaznými panty - 2 kus

         T4 Dveře jednokřídlové dutinková dřevotříska, povrch dýha 900*2300 mm s hlíníkovou větrací mřížkou a mosaznými panty - 1 kus

         T3 Dveře jednokřídlové dutinková dřevotříska, povrch dýha 800*1970 mm s hlíníkovou větrací mřížkou a mosaznými panty - 1 kus

         T5 Dveře dvoukřídlové dutinková dřevotříska, povrch dýha 1250*1970 mm s mosaznými panty - 1 kus

         T6 Dveře jednokřídlové dutinková dřevotříska, povrch dýha 800*1970 mm s mosaznými panty - 1 kus

         Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m - 1,69 t

         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         Izolace proti vodě

          Montáž PE separační fólie - 110,87 m2


          Vaše firemní údaje

          Izolace tepelné

           Odstranění tepelné izolace, kročejová izolace z minerálních vláken tl. do 1,5 cm - 110,9 m2

           Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - 110,87 m2

           Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá - 110,87 m2

           Montáž dilatačního pásku podél stěn - 53,21 m

           Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem - 15,69 m2

           Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m - 5,85 t

           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


           Vaše firemní údaje

           Vnitřní kanalizace

            Čisticí kus Wavin SiTech+, odpadní svislé D 125 - 2 kus

            Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm - 19 m

            Potrubí HT připojovací D 125 x 3,1 mm - 2,4 m

            Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm - 8,85 m

            Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm - 2,5 m

            Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm - 2,4 m

            Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm - 22 m

            Demontáž potrubí z PVC do D 160 mm - 12 m

            Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 140 - 2 kus

            Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160 - 1 kus

            Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 - 35,15 m

            Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m - 0,15 t

            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


            Vaše firemní údaje

            Vnitřní vodovod

             Oprava-zpětná montáž potrubí závitového DN 15 - 10 m

             Montáž měděného potrubí včetně pájení DN 18 - 25 m

             Montáž měděného potrubí včetně pájení DN 22 - 10 m

             Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 - 24 m

             Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - studená voda - 3,52 m

             Potrubí z PPR Ekoplastik, D 25 x 4,2 mm, PN 20 - studená voda - 1,7 m

             Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - studená voda - 2,5 m

             Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - studená voda - 1,31 m

             Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - teplá voda - 1,31 m

             Potrubí z PPR Instaplast, D 25x4,2 mm, PN 20 - studená voda - 2,2 m

             Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - teplá voda - 2,5 m

             Potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - studená voda - 2,4 m

             Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - studená voda - 2,35 m

             Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - teplá voda - 2,35 m

             Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - teplá voda - 3,47 m

             Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - teplná voda - 2,35 m

             Potrubí z PPR Instaplast, D 20x3,4 mm, PN 20 - studená voda - 8,69 m

             Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20, vč.zed.výpom. - studená voda - 9,76 m

             Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm - 17,44 m

             Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm - 16,83 m

             Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm - 12,11 m

             Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 32 - 1 soubor

             Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m - 0,09 t

             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


             Vaše firemní údaje

             Zařizovací předměty

              Demontáž klozetů splachovacích - 4 soubor

              Demontáž umyvadel bez výtokových armatur - 2 soubor

              Demontáž sprchových mís bez výtokových armatur - 1 soubor

              WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu - 3 soubor

              Demontáž výlevky - 1 soubor

              Z1 Madlo dvojité sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm - 1 soubor

              Z2 Madlo dvojité pevné nerez Novaservis dl. 852 mm - 1 soubor

              Z3 Madlo pevné podpěrné, nerezová ocel, povrch přírodní lesk - 1 soubor

              Z4 madlo pro invalidy rovké krátké h = 800 mm, nerezová ocel, přírovní lesklá - 1 soubor

              Kompletní montáž nábytku - 38 soubor

              Stojánková baterie např. ravak Classic CL 016.00 - 3 kus

              Umývátko na šrouby Deep by Jika 45 x 37 cm, bílé - 1 soubor

              Montáž umyvadel na konzoly - 3 soubor

              Montáž pisoárových stání ostatních - 1 soubor

              Montáž klozetových mís kombinovaných - 3 soubor

              Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2 - 10 soubor

              Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m - 0,23 t

              Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


              Vaše firemní údaje

              Vzduchotechnika

               Demontáž vyústě linearní podhledové do 0,1 m2 - 6 kus

               Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,22 m2 - 4,2 m

               Demontáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm - 4,2 m

               Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm - 3,1 m

               Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 - 1 kus

               Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. potrub. do d 200mm - 3 kus

               Montáž odbočky včetně dodávky kruhové al do d 100 mm - 3 kus

               Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m - 0,17 t

               Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


               Vaše firemní údaje

               Strojovny

                Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 200 l - 1 soubor

                Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m - 0,01 t

                Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                Vaše firemní údaje

                Rozvod potrubí

                 Tlaková zkouška Cu potrubí do D 35 - 45 m

                 Montáž - napojení měděného potrubí na ocelové stoupačky - 6 kus

                 Zaslepení ocelového potrubí vč. víčka D 15 mm - 2 kus

                 Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                 Vaše firemní údaje

                 Armatury

                  Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 15x1 mm - EK - 2 kus

                  Šroubení svěrné na měď IVAR.TR 4430 18x1 mm - EK - 6 kus

                  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                  Vaše firemní údaje

                  Otopná tělesa

                   Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33 6100 - 1 kus

                   Otopná tělesa panel.Radik Plan VK 33 6200 - 3 kus

                   Montáž otopných těles ocelových článkových - 9 m2

                   Demontáž otopných těles ocelových článkových - 14 m2

                   Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m - 0,43 t

                   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                   Vaše firemní údaje

                   Konstrukce klempířské

                    Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm - 17 m

                    K1 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 615 mm - atipické oplechování - 0,37 m

                    K2 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 575 mm - atipické oplechování - 1,8 m

                    K3 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 645 mm - atipické oplechování - atipické oplechování - 3,48 m

                    K4 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 675 mm - atipické oplechování - 3,48 m

                    K5 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 675 mm - atipické oplechování - 1,98 m

                    K6 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 370 mm - atipické oplechování - 1,24 m

                    K7 Oplechování parapetů z Al tl. 0,63 mm, rš 420 mm - atipické oplechování - 4,65 m

                    Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m - 0,09 t

                    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                    Vaše firemní údaje

                    Konstrukce truhlářské

                     Překrytí spár lištou z tvrdého dřeva, ploché - 75,94 m

                     Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m - 6 kus

                     Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m - 1 kus

                     Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.do 1,45 m - 1 kus

                     Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň - 3 kus

                     Balkón.dveře do rámu 1kř.do 1 m,deštěné,s nads. - 2 kus

                     Okna dvojitá kyvná, do zaz.rámů,4kříd. do 4,1 m2 - 8 kus

                     Balkón.dveře do konstr.1kříd.do 1 m,zaskl.s nads. - 2 kus

                     Příplatek za montáž balkón.dveří dvojitých - 2 kus

                     Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m - 0,05 t

                     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                     Vaše firemní údaje

                     Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

                      Demontáž doplňků podhledů-zářivkových těles - 60 kus

                      Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek - 8 kus

                      Demontáž podhledů - kazet - 123,35 m2

                      Atypické hliníkové konstrukce - kompletní montáž hliníkového podhledu včetně spojovacího materiálu - 432,97 kg

                      Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m - 1,5 t

                      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                      Vaše firemní údaje

                      Podlahy z dlaždic

                       Spára podlaha - stěna, stěna - stěna, silikonem - 73,48 m

                       Z14 Lišta hliníková podlahová soklová dodávka cčetně montáže - 47,9 m

                       Z16 Ukončovací lišta pravoúhlá, nerezová ocel dodávka včetně montáže - 10,2 m

                       Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m - 0,01 t

                       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                       Vaše firemní údaje

                       Podlahy z přírodního a konglomerovaného kamene

                        Obklad soklů stěn rovných kamenem tl. do 3 cm - 2 m


                        Vaše firemní údaje

                        Podlahy povlakové

                         Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou - 92,65 m2

                         Lišta nerezová podlahová krycí, povlak.podlah. - 1,2 m

                         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                         Vaše firemní údaje

                         Podlahy ze syntetických hmot

                          Podlaha stěrková polyuretanepoxidová tl. 2 mm - 125,56 m2

                          Podlaha stěrková polyuretanepoxidová tl. 2 mm - 0,4 m2

                          Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m - 0,25 t

                          Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                          Vaše firemní údaje

                          Obklady (keramické)

                           Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm - 47,25 m2

                           Lišta chromovaná mosaz - ukončení obkladů na nároží - 10,35 m

                           Příplatek za práci v omez.prostoru,obkl.keramické - 24,95 m2

                           Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - podélně - 73,48 m

                           Odsekání obkladů vnitřních - 0,6 m2

                           Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m - 0,31 t

                           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                           Vaše firemní údaje

                           Malby

                            Oprava,malba váp. 2x, 2bar+strop,obrus.míst. do 5m - 409,61 m2

                            Zakrytí podlah - 133,86 m2

                            Příplatek, schodiště - 34 m2

                            Příplatek, místnost výšky nad 3,8 m - 133,86 m2

                            Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x - 437,86 m2

                            Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x - 437,86 m2

                            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                            Vaše firemní údaje

                            Lešení a stavební výtahy

                             Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m - 24 m2

                             Doprava lešení pronaj-dovoz a odvoz sady do 250m2 - 5 km

                             Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m - 24 m2

                             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                             Vaše firemní údaje

                             Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

                              Opláštění z SDK,2.str.,do 800x800 mm,RB tl.12,5 mm - 1,3 m


                              Vaše firemní údaje

                              Bourání konstrukcí

                               Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm - místnost 2.07 - 42,71 m2

                               Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm - zeď výška 1,3 m - 2,78 m2

                               Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm - příčky na WC - 35,25 m2

                               Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm - zdivo na WC - 7,67 m2

                               Bourání zdiva z cihel pálených na MC - zdivo na WC - 0,74 m3

                               Přisekání rovných ostění cihelných na MVC - 9,73 m2

                               Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 - 28,85 m2

                               Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 9,02 m2

                               Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 - 2 kus

                               Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 - 64 kus

                               Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - 17,8 m2

                               Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 2,4 m2

                               Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2 - 2,4 kus

                               Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 - 17,8 kus

                               Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 - 13,21 m3

                               Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm - 13,21 m3

                               Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% - 13,79 m2

                               Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm - 15,19 m2

                               Příplatek za každý další 1 mm broušení bet.povrchu - 28,47 m2

                               Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm - 4,28 m2

                               Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 - 13,79 m2

                               Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm - 12 m

                               Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek - 60,04 t

                               Poplatek za skládku stavební suti - 60,04 t

                               Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 60,04 t

                               Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 60,04 t

                               Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 300,22 t

                               Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 60,04 t

                               Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - 60,04 t

                               Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                               Vaše firemní údaje

                               Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

                                Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC - 1,27 m3

                                Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC - 0,93 m3

                                Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 - 31,58 m2

                                Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % - 181,58 m2

                                Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % - 228,03 m2

                                Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC - 0,08 m3

                                Frézování drážky do 70x70 mm, zdivo,cihla plná - pro rozvody topení - 25,08 m

                                Vysekání rýh pro vedení kanalizace v podlaze. 20x20 cm - 16,15 m

                                Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC - 8 kus

                                Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC - 6 kus

                                Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 45 cm - 20 kus

                                Poplatek za skládku stavební suti - 8,33 t

                                Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot - 8,33 t

                                Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 8,33 t

                                Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 41,67 t

                                Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 8,33 t

                                Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - 8,33 t

                                Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                                Vaše firemní údaje

                                Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky

                                 Zhotovení otvoru do zdiva cihelného 700x1300 mm hl. 200 mm - 1 kus

                                 Zazdění drážky - 25,08 m

                                 Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                                 Vaše firemní údaje

                                 Elektroinstalce

                                  Demontáž hadice kovové do 50 mm - 10 m

                                  Demontáž víčka elektroinstalační krabice - 10 kus

                                  Demontáž elektroinstalační krabice - 22 kus

                                  Demontáž svítidla nástěnného přisazeného - 30 kus

                                  Demontáž svítidla nástěnného bodového přisazeného - 5 kus

                                  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                                  Vaše firemní údaje

                                  Vedení elektroinstalační

                                   Kompletní demontáž silnoproudých rozvodů - 1 Komplet

                                   Kompletní demontáž slaboproudých rozvodů - 1 Komplet

                                   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                                   Vaše firemní údaje

                                   Ostatní materiál

                                    Kování štítové mosazné s cylindrickou vložkou - 3 kus

                                    Kování štítové mosazné s WC zámkem - 3 kus

                                    Kování štítové nerezové s cylindrickou vložkou stupeň bezpečnosti 4 - 2 kus

                                    T7 Dveře dřevěné jednokřídlové kastlíkové vnější část s nadsvětlíkem 1235 x 3650 mm včetně dřevěného krytí okapnice, poutce, kování a profi. okapničky - 1 kus

                                    T7 Dveře dřevěné jednokřídlové kastlíkové vnitřní část s nadsvětlíkem 1235 x 3650 mm včetně dřevěného krytí okapnice, poutce, kování a prof. okapničky - 1 kus

                                    T8 Okno dřevěné otevíravé dvoukřídlé 1235*2860 mm se štulpem + nadsvětlík otevíravý dvoukřídlý s krytím okpnice, poutcem, okapničkou včetně kování - 1 kus

                                    T9 Okno dřevěné otevíravé dvoukřídlé 1260*2890 mm se štulpem + nadsvětlík otevíravý dvoukřídlý s krytím okpnice, poutcem, okapničkou včetně kování - 6 kus

                                    T10 Okno dřevěné otevíravé dvoukřídlé 1200*2890 mm se štulpem + nadsvětlík otevíravý dvoukřídlý s krytím okpnice, poutcem, okapničkou včetně kování - 1 kus

                                    Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm - 3,83 m3

                                    Fólie PE čirá tl. 0,10 mm š. 2000 mm dl. 25 m - 133,04 m2

                                    Desky podlahové ISOVER TDPT 30 - 30x1200x600 mm - 127,5 m2

                                    Z5 Výklopné zrcadlo nerez 600 x 400 mm - 1 kus

                                    Z10 Profil U rovnoramenný hliník 100x50x50x5 mm - 0,36 t

                                    Z11 Ohýbaný hliníkový plech tl. 1 mm, RŠ 216 mm - 72,48 kg

                                    Z12 Profil čtvercový uzavř.svařovaný hliník, bílý náter lesklý 50/40/2,5 mm - 0,06 t

                                    Z13 Tyč závitová M8, DIN 975, poz. - 57,5 m

                                    Deska z minerální plsti např. ISOVER AKU tl. 100 mm - 15,69 m2

                                    Ventilátor do koupelny VENTS 100 MAT TURBO - 3 kus

                                    Hadice ohebná tepel. izolovaná Isovac25,102mmx10m - 1 kus

                                    Mřížka větrací PS kulatá 130/100 mm se síťkou bílá - 1 kus

                                    Izolace potrubí Tubolit DG 15 x 25 mm šedá - 10 m

                                    Izolace potrubí Tubolit DG 18 x 25 mm šedá - 26 m

                                    Izolace potrubí Tubolit DG 22 x 30 mm šedá - 10 m

                                    Adaptér IVAR.AVK 01, 1/2" x EK - 8 kus

                                    H-blok VEKOLUXIVAR rohový, regulační IVAR.DS 346 EK - 4 kus

                                    Hlavice termostatická kapalinová IVAR.T 5000 - 4 kus

                                    Konzola pro otopná tělesa Korado - stěnová jednoduchá - 6 kus

                                    Trubka měděná SANCO 15 x 1 mm x 50 m - 10 m

                                    Trubka měděná SANCO 18 x 1 mm x 25 m - 25 m

                                    Trubka měděná SANCO 22 x 1 mm x 25 m - 10 m

                                    Spona na izolace potrubí Mirelon - 150 kus

                                    Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38mm - 1 kus

                                    Montážní materiál topení - Šrobení, tvarovky, fitinky, objímky, hmoždinky, pájení a pod. - 1 sada

                                    Sifon umyvadlový chrom např. MIO H894249 - 3 kus

                                    Koleno HTB D 125 mm 87° PP - 1 kus

                                    Koleno HTB D 125 mm 45° PP - 4 kus

                                    Koleno HTB D 50 mm 87° PP - 3 kus

                                    Koleno HTB D 125 mm 45° PP - 2 kus

                                    Koleno HTB D 110 mm 45° PP - 1 kus

                                    Koleno HTB D 50 mm 45° PP - 3 kus

                                    Odbočka HTEA D 125/ 125 mm 87,5° PP - 4 kus

                                    Odbočka HTDA dvojitá D 125/125/50 mm 87,5° PP - 1 kus

                                    Odbočka HTEA D 50/ 50 mm 87,5° PP - 1 kus

                                    Odbočka HTEA D 125/ 110 mm 87,5° PP - 1 kus

                                    Odbočka HTEA D 110/ 50 mm 87,5° PP - 1 kus

                                    Izolace potrubí Mirelon PRO 134x20 mm šedočerná - 21,4 m

                                    Izolace potrubí Mirelon PRO 50x13 mm šedočerná - 8,85 m

                                    Izolace potrubí Mirelon PRO 110x13 mm šedočerná - 2,5 m

                                    POLOŽKA Č. 1 - SKŘÍŇKA S DVÍŘKY (668 x 450) x 800 mm viz. výkres C.1.5.10 - 4 kus

                                    POLOŽKA Č. 2 - SKŘÍŇKA S POLICEMI (668 x 450) x 800 mm viz. výkres C.1.5.10 - 3 kus

                                    POLOŽKA Č. 3 - VITRÝNA NA SKŘÍŇKY (668 x 450) x 528 mm viz. výkres C.1.5.11 - 7 kus

                                    POLOŽKA Č. 4 - TABURET (450 x 450) x 450 mm viz. výkres C.1.5.12 - 30 kus

                                    POLOŽKA Č. 5 - ŠATNÍ SKŘÍŇKY (1035 x 390) x 2020 mm viz. výkres C.1.5.13 - 1 kus

                                    POLOŽKA Č. 6 - VITRÍNA CELOSKLENĚNÁ (1300 x 470) x 2576 mm viz. výkres C.1.5.14 - 15 kus

                                    POLOŽKA Č. 7 - VITRÍNA CELOSKLENĚNÁ ROZŠÍŘENÁ (1770 x 470) x 2576 mm viz. výkres C.1.5.15 - 4 kus

                                    POLOŽKA Č. 8 - SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ VITRÍNA (650 x 450) x 1600 mm viz. výkres C.1.5.16 - 2 kus

                                    POLOŽKA Č. 9 - ŠATNÍ SKŘÍŇKY (2280 x 450) x 2170 mm viz. výkres C.1.5.17 - 1 kus

                                    POLOŽKA Č. 10 - EXPOZICE V SEJFU viz. výkres C.1.5.18 - 1 kus

                                    Umyvadlo DEEP 60x45 cm 1 otv. pro baterii - 2 kus

                                    Pisoár keram. např. Golem H843060 s radar splachovačem komplet - 1 kus

                                    Kohout kulový rohový R780 1/2" plnoprůt. GIACOMINI - 10 kus

                                    Klozet kombi. např. DEEP by Jika H826617 včetně instalační sady - 3 kus

                                    Elektrický bojler např. MORA KOMFORTSLIM o objemu 80 l - 1 kus

                                    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                                    Vaše firemní údaje

                                    Navláčil stavební firma, s.r.o.

                                    Bartošova 5532
                                    Zlín, 76001

                                    Ing. Martin Mercek

                                    Tel: 770 185 728
                                    Email: mercek@navlacil.cz