Optimalizace energetické náročnosti budovy dílen

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Optimalizace energetické náročnosti budov dílen
Parcelní čísla: 597/1, 597/2 a 597/3 v k.ú. Křižanov
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Zemědělské družstvo „Křižanovsko“
IČ: 00144151
Adresa: Dlouhá 448, 594 51 Křižanov
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
březen – září 2021

Optimalizace energetické náročnosti budov dílen

Plnění díla se uskuteční na parcelních číslech: 597/1, 597/2 a 597/3 v k.ú. Křižanov.

Stavba je členěna na

 • SO 01 – Stavební část
 • SO 01 – Vytápění
 • SO 01 – Osvětlení a rozvody elektro

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
Stavební řešení ; Vytápění ; Osvětlení a rozvody elektro
SO 01 - Stavební řešení

  Svislé a kompletní konstrukce

  1 - Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých, tloušťka 37,5 cm, tvárnice 400 x 250 x 375 mm, P 6 - 650 - 23,55375 m3

  - parapety:4,8*1,5*0,3*7 - 15,12
  - zdivo v kotelně:8,65*3,9*0,25 - 8,43375

  Upravy povrchů vnitřní

  2 - Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi - 388,8525 m2

  - parapety:4,8*1,5*7*2 - 100,8
  - zdivo:8,65*3,9*4+1,5*2,4*2+0,5*3,9 - 144,09
  - ostění okna sever:0,3*((4,8+1,2*2)*6+1,2*3*3+1,2*2+2,4+(2,4*2+4,8)*11) - 49,32
  - ostění okna jih:0,2*(2,4*3+(4,8+3*2)*5+(4,8+2,4*2)*11+4,2*3*3+5,1*3) - 43,98
  - oprava atiky kolem kotvení:0,75*67,55 - 50,6625

  Dokončovací kce na pozem.stav.

  12 - Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří - 360 m2

  Bourání konstrukcí

  13 - Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic - 22,1589 m3

  - zdivo:0,25*8,65*3,9*2+1*2,1 - 18,9675
  - parapet:0,3*(4,8*1,25+1,2*3,65+0,258*0,25*4) - 3,1914

  14 - Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 - 1,5*2,4*2 - 7,2 m2

  Prorážení otvorů

  15 - Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 250 mm - větrání kotelny a skladu paliva:0,25*4 - 1 m

  16 - Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm - prostup střechou:0,3*2 - 0,6 m

  17 - Odstranění štukové vrstvy omítky z atiky - 0,9*67,5 - 60,75 m2

  18 - Vybourání výplní z lehk. bet. nad 15cm, pl.0,50 m2 - 40 kus

  Staveništní přesun hmot

  19 - Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m - 21,9+13,6+21+46+13,5+20,4 - 136,4 t

  Živičné krytiny

  20 - Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, vzájemné přitavení pásů kompletizovaných dílců - 1 934,25525 m2

  21 - Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - vč. dodávky asfalt.modifikovaný pás 4mm - 2 246,11778 m2

  - střecha:1934,25525*1,1 - 2 127,68078
  - atiky:((0,3+0,3)*(9,2+9,2+67,55)+28,05*2)*1,1 - 118,437

  Izolace tepelné

  22 - Dílec izolační kašírovaný EPS 100 V60S35 tl 180 mm, střešní - 28,05*67,55*1,1-25*6 - 1 934,25525 m2

  23 - Izolace tepelná střech plně lep.asfaltem, 1vrstvá - 1 934,25525 m2

  Konstrukce tesařské

  24 - Montáž hranolů hraněných plochy do 120 cm2 , včetně dodávky řeziva - hranoly 10/12 - ukončení zateplení střechy u okapu:67,05*2 - 134,1 m

  Konstrukce klempířské

  25 - Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm - 169,5 m

  - přístavek SZ - 1NP:4,8*7+1,5+2,4 - 37,5
  - hala SZ - 2NP:4,8*11 - 52,8
  - hala JV - 2NP:4,8*11 - 52,8
  - hala JV - 1NP:4,8*5+1,2*2 - 26,4

  26 - Oplechování zdí (atik) z lak.Pz plechu, rš 400 mm - 142,05 m

  - 1np:(9,2*2+67,55) - 85,95
  - 2np:28,05*2 - 56,1

  27 - Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm - 142,05 m

  28 - Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 400 mm - 169,5 m

  29 - Demontáž odpadních trub - 4*10,45+4*6,3 - 67 m

  30 - Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z plechu pozinkovaného - 67,05*2 - 134,1 m

  31 - Demontáž oplechování zdí, z plechu pozinkovaného, - 67,05 m

  32 - Oplechování zdí z poplastovaného plechu, rš 600 mm - 67,05 m

  33 - Žlab z Pz plechu podokapní půlkruhový, rš 330 mm - 134,1 m

  34 - Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm, včetně kolen a napojení na lapač stř.splavenin - 67 m

  35 - Lapač střešních splavenin litinový DN 150, dodávka, montáž-výměna za stávající - 4 kus

  36 - Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° - 134,1 m

  37 - Oplechování okapů,živičná krytina,lak.Pz,rš 330 mm - 67,05*2 - 134,1 m

  38 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m - 4 t

  Konstrukce truhlářské

  39 - Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení, kovová okna v hale a přístavku - 405,36 m2

  - přístavek SZ - 1NP:4,8*2,4*7+1,5*2,4+2,4*2,4 - 90
  - hala SZ - 2NP:4,8*2,4*11 - 126,72
  - hala JV - 2NP:4,8*2,4*11 - 126,72
  - hala JV - 1NP:4,8*2,4*5+1,2*1,8*2 - 61,92

  40 - Okna plastové Uw=0,85W/m2K, pouze montáž, okna ve specifikaci - 360 m2

  41 - Plastové okno a dveře, bílé, Uw=0,85W/m2K,, izol.dvojsklo, izolační pásky spáry. Součinitel prostupu tepla okna Uw menší nebo = 1,2 W/m2.K, hloubka rámu okna min 85mm. Zasklení izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla Ug menší nebo = 1,1 W/m2.K s "teplým“ distančním rámečkem s lineárním činitelem prostupu tepla psí menší nebo = 0,04 W/m.K , distanční rámeček s jedním spojem (v rozích ohýbaný). U oken s vysokým parapetem pákový ovladač. Ostatní křídla sklopná s klikou. - 360 m2

  - přístavek SZ - 1NP:4,8*1,2*7+1,2*1,2+2,4*1,2 - 44,64
  - hala SZ - 2NP:4,8*2,4*11 - 126,72
  - hala JV - 2NP:4,8*2,4*11 - 126,72
  - hala JV - 1NP:4,8*2,4*5+1,2*1,8*2 - 61,92

  42 - Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m - 37,4 t

  43 - Dveře protipožární EW30 DP3-C, 90x197cm, plnné křídlo - 2 kus

  Konstrukce zámečnické

  44 - Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg - 350*5 - 1 750,00000 kg

  45 - Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení - (1,4+1,4)*15,8*6 - 265,44 m2

  46 - Dod.+Mon.světlíků ,železob.nosníky 1,8 m se zaskl., polykarbonát komůrkové desky, dut. tl. 16 mm 7/16 čirá, teploreflexní - 15,8*6 - 94,8 m

  47 - Podsadasvětlíků sedlových,rozp.180 cm, zateplení XPS 80mm, dodávka a montáž - 94,8*2+1,8*12 - 211,2 m

  48 - Montáž čel ke světlíkům se zasklením, 180 cm - 12 kus

  49 - Montáž vrat rolovacích,ocel.konstr.,4kř.,nad 32 m2 - 5 kus

  50 - Ocelová vrata roletová - 4200x4200 , 5100x5100 vyhovující na vyšší zatížení větrem - 5 kus

  51 - Příplatek pro prosvětlení dveřního křídla - 5 kus

  52 - Ocelová vrata izolovaná - 3600x3650 s těsněním, Uw=1,4 W/(m2K) - 1 kus

  53 - Montáž vrat otočných do zdiva,pl.nad 13 m2 - 1 kus

  54 - Zednické výpomoci k montáži vrat - 110810*0,020 - 2 216,20000 %

  55 - Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m - 10,49 t

  56 - Zárubeň ocelová ZH 95/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy - 2 kus

  Podlahy ze syntetických hmot

  57 - Oprava betonové podlahy, v místě vybourané stěny - 8,65*0,25*2 - 4,325 m2

  Nátěry

  58 - Nátěr syntetický kov.konstrukcí protikorozní 2x, přímo na rez hladký, žebřík na střechu - (6,8+7,8)*(1+1+1) - 43,8 m2

  Malby

  59 - Malba, bílá, bez penetrace, 2 x - 1 269,01500 m2

  - 10,45*67,05*2+67,55*4,8 - 1 725,58500
  - odečet oken a vrat:-(360+4,2*4,2*4+5,1*5,1) - -456,57

  Elektromontáže

  60 - Hromosvod - nové rozvody náhradou za stávající,, s kr.úhelníky,včetně zprávy o zapojení el.zařízen - 4*10,45*2+67,55*4+28,05*4+9,2*4 - 502,8 m

  Přesuny sutí a vybouraných hmot

  61 - Nakládání nebo překládání vybourané suti - 15,7+1,9+26,4 - 44 t

  62 - Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm - 44 t

  63 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 44 t

  64 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 44*40 - 1 760,00000 t

  65 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 44 t

  Vedlejší náklady

  66 - revize elektro - hromosvod - 1 Soubor

  67 - Zařízení staveniště - 1 Soubor


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  SO 01 - Vytápění

   Svislé a kompletní konstrukce

   1 - Komín - kouřovod kotle kruhový DN 250, ušlechtilá ocel 1 mm - 2 soubor

   2 - Komín - fasádní systém , vnitřní keramická vložka DN 250, vnější nerez - 2 soubor

   3 - Komín - montáž kouřovodů a komínů ( 2 + 2 kusy ), včetně dopravy a pronájmu hydraulické plošiny - 1 soubor

   4 - Komín - revize spalinových cest - 1 soubor

   Lešení a stavební výtahy

   5 - Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 4,3 m - 20 den

   6 - Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m, pracovní výška 10,3 m - 16 den

   7 - Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m - 16 h

   Izolace tepelné

   8 - Pouzdro potrubní izolační 800 22/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 92 m

   9 - Pouzdro potrubní izolační 800 28/20 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 66 m

   10 - Pouzdro potrubní izolační 800 35/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 104 m

   11 - Pouzdro potrubní izolační 800 42/30 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 82 m

   12 - Pouzdro potrubní izolační 800 48/40 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 54 m

   13 - Pouzdro potrubní izolační 800 64/50 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 136 m

   14 - Pouzdro potrubní izolační 800 89/60 mm, kamenná vlna s polepem Al fólií vyztuženou skleněnou mřížkou - 14 m

   15 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25, samolepící spoj, rychlouzávěr - 158 m

   16 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40, samolepící spoj, rychlouzávěr - 376 m

   17 - Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80, samolepící spoj, rychlouzávěr - 14 m

   Kotelny

   18 - Montáž kotle ocel.teplov. do 100 kW - automatický - 2 soubor

   19 - Montáž hořáků do 116 kW - 2 soubor

   20 - Kotel automatický - zásobník 500 l,, regul. , aut. zapalování a čištění vým. - 2 kus

   21 - čidlo venkovní teploty - 1 kus

   22 - čidlo příložné - 2 kus

   23 - čidlo jímkové - 2 kus

   24 - prostorový přístroj program. - 2 kus

   25 - Hadice napouštěcí pryžové D 20/28 - 10 m

   26 - Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m - 3,15 t

   Strojovny

   27 - Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m - 2 kus

   28 - Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 - 2 kus

   29 - Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50 - 4 kus

   30 - Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 80 - 2 kus

   31 - Montáž těles rozdělovačů a sběračů DN 125 dl 1m - 2 kus

   32 - Mont přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 125 - 2 kus

   33 - Tepelná izolace rozdělovačů trubkových, minerální vata s AL povrchem - 2 kus

   34 - Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku - 10 soubor

   35 - Nádoby expanzní tlak.s memb.expanzomat,200 l - 2 soubor

   36 - Armatura servisní DN 25 pro expanzomat - 2 kus

   37 - Hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT do 12 m3/h, včetně montáže - 1 kus

   38 - Tepelná izolace pro HVDT do 12 m3/h, včetně montáže - 1 kus

   39 - Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 - 4 soubor

   40 - Čerpadlo oběhové DN 32 - kotlový okruh, elektronická regulace otáček - 2 kus

   41 - Čerpadlo oběhové DN 40 - topný okruh, elektronická regulace otáček - 2 kus

   42 - Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m - 0,6 t

   Rozvod potrubí

   43 - Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15 - 92 m

   44 - Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 20 - 66 m

   45 - Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 25 - 104 m

   46 - Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 32 - 82 m

   47 - Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 40 - 42 m

   48 - Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 50 - 120 m

   49 - Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 40 - 12 m

   50 - Potrubí závit. běžné svařované v kotelnách DN 50 - 16 m

   51 - Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89 x 3,6 mm - 14 m

   52 - Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 - 42 kus

   53 - Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 - 4 kus

   54 - Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 - 8 kus

   55 - Manžety prostupové pro trubky do DN 32 - 12 kus

   56 - Manžety prostupové pro trubky do DN 50 - 6 kus

   57 - Požární průchody potrubí do DN 80 stěnou 300 mm - 4 kus

   58 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m - 2,6 t

   59 - Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m - 2 t

   Armatury

   60 - Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 - 2 soubor

   61 - Klapka uzav. regul. přírub. DN 80 do přírub - 2 kus

   62 - Ventil odvzdušňovací automat. DN 15 - 12 kus

   63 - Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 - 6 kus

   64 - Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 - 6 kus

   65 - Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50 - 8 kus

   66 - Kohout kulový,šroubení, DN20 x DN25 - 2 kus

   67 - Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 - 4 kus

   68 - Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 - 22 kus

   69 - Ventil term.rohový,vnitř.z. -exakt DN 15, s termostatickou hlavicí - 21 kus

   70 - Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 15 - 21 kus

   71 - Šroubení topenářské, přímé,DN 32 - 8 kus

   72 - Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm - 8 kus

   73 - Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100 - 2 kus

   74 - Návarky M 20x1,5 délka do 220 mm - 2 kus

   75 - Návarky s trubkovým závitem G 1/2 - 30 kus

   76 - Pojistný ventil do 200 kW otevírací tlak 2,0 bar - 2 kus

   77 - Regulační a vyvažovací ventil DN 32 , s izolačním pouzderem - 2 kus

   78 - Směšovací ventil se servopohonem , pro kotlový okruh - 2 kus

   79 - Směšovací ventil se servopohonem , pro topný okruh - 2 kus

   80 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m - 0,1 t

   81 - Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m - 0,05 t

   Otopná tělesa

   82 - Montáž panelových těles do délky 1600 mm - 11 kus

   83 - Montáž panelových těles nad délku 1600 mm - 10 kus

   84 - Otopná tělesa panelová 21 600/ 500 - 1 kus

   85 - Otopná tělesa panelová typ 21 600/ 600 - 1 kus

   86 - Otopná tělesa panelová typ 21 600/1000 - 2 kus

   87 - Otopná tělesa panelová typ 22 600/ 600 - 1 kus

   88 - Otopná tělesa panelová typ 22 600/1400 - 4 kus

   89 - Otopná tělesa panelová typ 22 600/1800 - 4 kus

   90 - Otopná tělesa panelová typ 22 900/1400 - 1 kus

   91 - Otopná tělesa panelová typ 33 600/ 800 - 1 kus

   92 - Otopná tělesa panelová typ 33 600/1600 - 2 kus

   93 - Otopná tělesa panelová typ 33 600/1800 - 3 kus

   94 - Otopná tělesa panelová typ 33 900/1800 - 1 kus

   95 - Teplovodní teplovzd. jednotka 22 kW, ochrana proti stříkajicí vodě - 1 kus

   96 - Teplovodní teplovzd. jednotka - podpěra pevná - 1 kus

   97 - Teplovodní teplovzd. jednotka - žaluzie nerez - 1 kus

   98 - Teplovodní teplovzd. jednotka - regulace, (termostat, dálkové ovládání) - 1 kus

   99 - Teplovodní teplovzd. jednotka - montáž, seřízení, uvedení do provozu - 8 hod

   100 - Sálavý teplovodní panel průběžný, šířka 1,05 m, délka 6 m typ MSP - 24 kus

   101 - Sálavý teplovodní panel koncový, šířka 1,05 m, délka 6 m typ MSP - 8 kus

   102 - Sálavý teplovodní panel - závěs do betonu - 256 kus

   103 - Sálavý teplovodní panel - uzlový řetízek 1 m - 350 m

   104 - Sálavý teplovodní panel - stavitelný šroub - 256 kus

   105 - Sálavý teplovodní panel - lisovací nátrubek - 196 kus

   106 - Sálavý teplovodní panel - montáž, (montáž uchycení, montáž a spojování panelů) - 200 hod

   Konstrukce zámečnické

   107 - Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg - 150 kg

   Nátěry

   108 - Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x - 534 m

   109 - Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x - 14 m

   Montáž sdělovací a zabezp.tech

   110 - Poruchová signalizace - sada (čidla teplot prostor+ systém, tlaku, zaplavení) - 1 sada

   111 - Poruchová signalizace - čidlo CO dvoustupňové, (oxidu udelnatého v prostoru) - 1 kus

   112 - Poruchová signalizace - signalizace poruchy kombi, (světelná a zvuková houkačka) - 1 kus

   113 - Poruchová signalizace - pomocný materiál - 1 sada

   114 - HZS, elektromontér v tarifní třídě 7 - 20 h

   115 - Regulace a zkoušení zabezpeč. zařízení HZS - 2 h

   Ostatní náklady

   116 - HZS - ostatní práce - rezerva , Práce v tarifní třídě 7 - 48 h

   117 - HZS - pomocné práce - rezerva, Práce v tarifní třídě 6 - 32 h

   118 - Hzs-zkousky v ramci montaz.praci - 16 h

   119 - Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Komplexni vyzkouseni - 32 h

   120 - Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška - 72 h

   121 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize - tlakové nádoby /expanzomaty/ - 6 h

   122 - Proškolení obsluhy kotelny - 2 kpl

   Vedlejší náklady

   123 - Dokumentace pro provedení stavby /realizační/ - 1 soubor

   124 - Dokumentace skutečného provedení - 1 soubor

   125 - Předávací dokumentace - 1 soubor


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   SO 01 - Osvětlení a rozvody elektro

    Elektromontáže

    1 - Dodávka a montáž ovládací skříně centrálního vypínače - 1 kus

    Elektroinstalace

    2 - LED 24W/840 2200lm IP44 pr.388mm, dodávka - 11 kus

    3 - LED 40W/840 3700lm IP44 pr.388mm, dodávka - 4 kus

    4 - LED reflektor 10W 775lm IP65 4000K PIR , senzor, dodávka - 1 kus

    5 - VO LED 62W 8600lm SP10kv IP66, dodávka - 6 kus

    6 - LED 44W 5150lm 1200mm 4000K IP20, dodávka - 10 kus

    7 - LED 47W 5900lm 4000K 1432mm IP65, - sekvence, dodávka - 48 kus

    8 - LED HB 146W 26400lm 4000K 100D SP10kV IP65, dodávka - 26 kus

    9 - Nouzové sv.LED 3W EM1h DP IP65 -piktogram, dodávka - 16 kus

    10 - LED 24W/840 2200lm IP44 pr.388mm, montáž - 11 kus

    11 - LED 40W/840 3700lm IP44 pr.388mm, montáž - 4 kus

    12 - LED reflektor 10W 775lm IP65 4000K PIR, senzor, montáž - 1 kus

    13 - VO LED 62W 8600lm SP10kv IP66, montáž - 6 kus

    14 - LED 44W 5150lm 1200mm 4000K IP20, montáž - 10 kus

    15 - LED 47W 5900lm 4000K 1432mm IP65 - sekvence, montáž - 48 kus

    16 - LED HB 146W 26400lm 4000K 100D SP10kV IP65, montáž - 26 kus

    17 - Nouzové sv. LED 3W EM1h DP IP65 -piktogram - 16 kus

    18 - Nosný materiál - dodávka - 1 komple

    19 - Nosný materiál - montáž - 1 komple

    20 - Demontáž svítidla stropního zavěšeného - 51 kus

    21 - Demontáž svítidla stropního přisazeného - 79 kus

    22 - Demontáž svítidla nástěnného přisazeného - 7 kus

    23 - Lešení, plošiny, manipulace - 1 komple

    24 - Pomocný materiál - 1 soubor

    25 - Vedlejší rozpočtové náklady - 1 soubor

    26 - Doprava - 1 Soubor


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Navláčil stavební firma, s.r.o.

    Bartošova 5532
    Zlín, 76001

    Ing. Martin Mercek

    Tel: 770 185 728
    Email: mercek@navlacil.cz