Stavební úpravy objektu bývalé orlovny, Vřesovice

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Obec Vřesovice
IČ: 00288951
Adresa: Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice u Prostějova
2. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
3. ÚDAJE O STAVBĚ
Adresa: Vřesovice 107, 798 09 Vřesovice
Na pozemcích par. č. st. 79/2, parc. č. 53/2, 58/1 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova.

Stavba obsahuje: Jedná se o stavební úpravy bývalé orlovny, která bude nově využívána jako tělocvična pro ZŠ a její zázemí. Nový objekt tělocvičny je složen z původního sálu se sedlovou střechou a z utilitárního kvádru, který tvoří objem pódia a nové dvoupodlažní přístavby s hygienickým zázemím a cvičebním sálem. Toto je doplněno novým objemem jednopodlažního vstupu a nově opláštěným vstupem do sálu. Navržené řešení nechá vyniknout stávající historickou podobu orlovny. Nové navržené objemy s plochými střechami budou vizuálně potlačeny. Výška hlavního objektu bude zachována – 11,3 m, přístavba nebude nad tuto výšku přesahovat. Součástí záměru jsou přípojky splaškové a dešťové kanalizace.

4. TERMÍN REALIZACE
listopad 2020 – listopad 2021

Bytový dům Nezamyslice č.p. 145

B. 1 Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku
Jedná se o stavební úpravy bývalé orlovny, která navazuje na uzavřený areál bývalé fary a přilehlých hospodářských objektů v zastavěném území obce Vřesovice, celý areál nyní slouží jako základní škola (v přízemí jedné části je stacionář) a rekonstruovaný objekt orlovny s přístavbou bude využíván jeko tělocvična pro tuto školu. Tento areál je na p.č.79/2 a 79/1. Objekt bývalé orlovny ja na p.č.79/2 a nová přístavba je na p.č.79/2 a 79/1 vše k.ú. Vřesovice. Areál je umístěn uprostřed obce pod kostelem . Kolem objektu jsou zelené plochy, včetně části u kostela se stromy. Bývalá orlovna – jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Zahrnuje jednu místnost pro cvičení či kulturní aktivity + pódium + vstupní část. Přístup je možný, jak ze školy (od dvora), ze stacionáře, tak hlavním vstupem z ulice (jihozápadní průčelí) a také do nízké vstupní části. Je delší dobu nevyužíván (několik desetiletí) a tomu odpovídá i jeho špatný technický stav.

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíly a úkoly územního plánování
Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem obce Vřesovice. Stávající stavby jsou vedeny v KN, jako objekty občanské vybavenosti slouží pro základní školu a pro stacionář. Rekonstruovaný objekt s přístavbou bude sloužit jako tělocvična základní školy. Výstavba je v souladu s územním plánem: Původní objekt orlovny se nachází v části vymezené územním plánem – plochy a objekty občanského vybavení, přípustné využití stavby pro školství – splněno. Část přístavby bude v části označené územním plánem jako plochy a objekty obytné, přípustné využití stavby pro služby – v objektu přístavby se nachází šatny s hyg. zázemím, toto bude fungovat jako služby – splněno.
Charakter výstavby nenaruší území. Původní objekt zůstává ve stejném objemu se sedlovou střechou, nová přístavba s objemem pódia je navržena v minimálním objemu s rovnou střechou, tento objem nenarušuje výhled na sakrální okrsek a z tohoto okrsku není vidět – na tuto stranu jsou vysoké cihelné stěny.

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z o.p. na využívání území
Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. Projektová dokumentace respektuje vyhlášku č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území a č. 502/2006 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu. V rámci území nejsou stanoveny žádné výjimky nebo úlevová řešení.

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných
stanovisek dotčených orgánů Všechny skutečnosti vyplývající z požadavků DOSS jsou zahrnuty do projektu. Jednotlivá vyjádření DOSS jsou vložena v dokladové části projektu.

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum).
Při zpracování dokumentace pro stavební povolení byly použity tyto průzkumy:
– inženýrsko-geologický průzkum Vřesovice-Fara , ing.Horák , 1992
– stavebně-historický průzkum , akce: Středisko učňovské mládeže Don Bosco Vřesovice , 04/1992
– kopaná sonda, 12/2017

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů
V místě stavby se nachází pouze běžná ochranná pásma přípojek inženýrských sítí pro stávající objekty areálu (ochranná a bezpečnostní pásma veřejných sítí se v místě stavby nenachází).

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Dotčené objekty se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území.

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Rozšíření provozu stávající ZŠ nebude mít negativní vliv na své okolí. Odtokové poměry v místě stavby – beze změn.
U přístavby je použita zelená střecha pro zvýšení retence dešťových vod.

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na stavebním pozemku se nachází vzrostlá lípa /Tilia cordata, průměr kmene 49 cm/. Lípa se nachází v místě navržené přístavby, proto je určena k asanaci, včetně odstranění kořenů a likvidace dřevní hmoty.
Bude asanována nízká jednopodlažní část orlovny a vstupu a budou se bourat část konstrukcí uvnitř objektu a střecha s krovem orlovny.

j) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé).
Bude vyjmuto 64 m2 ze ZPF.

k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě
Dopravní napojení – stávající beze změn. Nově je možnost bezbariérového vstupu rampičkou u vstupu do sálu.

l) Věcné a časové vazby, podmiňující a vyvolané investice
Projektantovi nejsou známy žádné věcné či časové vazby ani podmiňující investice

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí

p.č.79/2, k.ú. Vřesovice u Prostějova 786756
-typ parcely: PKN
-číslo LV :1
-druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
-Stavba na parcele:bez čp/če občanská vybavenost
-výměra: 1626m2
-způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
-majitel pozemku: Obec Vřesovice,Vřesovice 41,798 09

p.č.58/1, k.ú. Vřesovice u Prostějova 786756
-typ parcely: PKN
-číslo LV :1
-druh pozemku: trvalý travní porost
-výměra: 1850m2
-způsob ochrany nemovitosti: ZPF
-majitel pozemku: Obec Vřesovice,Vřesovice 41,798 09

p.č.53/2, k.ú. Vřesovice u Prostějova 786756
-typ parcely: PKN
-číslo LV :1
-druh pozemku: ostatní plocha
-výměra: 144m2
-způsob ochrany nemovitosti: nejsou evidovány žádné způsoby ochrany
-majitel pozemku: Obec Vřesovice,Vřesovice 41,798 09

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo
žádné ochranné pásmo

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Změna dokončené stavby a přístavba. Stavba je ve špatném technickém stavu, krov je nevyhovující, Obvodové stěny z CP jsou staticky nenarušené.

b) účel užívání stavby
Tělocvična ZŠ a zázemí.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Trvalá stavba

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Nejsou, ke stavbě se přistupuje jako k rekonstrukci.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Všechny skutečnosti vyplývající z požadavků DOSS jsou zahrnuty do projektu. Jednotlivá vyjádření DOSS jsou vložena v dokladové části projektu.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Objekt bývalé fary p.č. 79/1 je zapsán jako nemovitá kulturní památka-rejstříkové číslo ÚSKP: 18404/7-5860. Ostatní objekty p.č. 79/2 nejsou památkově chráněny.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Zastavěná plocha objektů :
Bývalá orlovna……………………………..234,70m2
Plocha přístavby ……………………………..99,7m2
Celková zastavěná plocha nová …….334,4m2
Venkovní schodiště……………………….12m2

CELKOVÁ KAPACITA ŠKOLY (žáci+zaměstnanci)
Stávající kapacita školy……………………………………… 61 žáků
Navýšení kapacity ……………………………………… 29žáků
———————————————————————————-
Celková kapacita školy ……………………………………….90 žáků

ZAMĚSTNANCI
Učitelé (z toho 1 ředitel)………….5 zaměstnanců
Družina…………………………………2 zaměstnanci
Výdej stravy +úklid………………… 2 zaměstnanci
Údržbář – školník……………………1 zaměstnanec
————————————————————————–
Celkem …………………………………10 zaměstnanců

Šatny a sprchy jsou dimenzovány pro třídu 24 žáků.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.
Bilance potřeby pitné vody
Výpočet vychází z Přílohy č.12 vyhlášky č.120/20011 Sb

Kapitola V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
-pol. 32) – potřeba na jednoho návštěvníka 20m3 – na jednoho návštěvníka v denním průměru za – 24 žáků denně ,
200dnů =cca 300m3 /rok

Bilance splaškových a dešťových vod
a)Splaškové vody
Množství splaškových vod : viz. Bilance pitné vody tj. 300m3 /rok
b)Dešťové vody
Výpočet množství dešťových vod ze střechy a zpevněných ploch
Srážková intenzita: i15 = 162 l/s/ha
Roční srážka: hr = 680mm = 0,68m
Plocha : střecha – 335m2 = 0,0335 ha
Zpevněné plochy(dlažba) – 12m2 = 0,0012 ha
Součinitel odtoku: k = 0,9-střecha , k = 0,8-dlažba
Q15 = (0,0335*0,9) +(0,0012*0,8) * 162 = 5,04 l/s
Qroč = 347 x 0,68 = 236 m3/rok

Potřeba energie
Roční potřeba energie na vytápění:
teplovodní vytápění – 23 409 kWh/rok
podlahové elektrické vytápění – 6558 kWh/rok

Odpad:
V rámci provozu bude vnikat běžný komunální odpad a dále odpad vzniklý provozem daného zařízení . Likvidace
odpadu bude probíhat stejným způsobem jako je řešena doposud –běžný odvoz domovního tříděného odpadu
zajišťuje obec.

Splaškové vody
Veškeré splaškové vody budou svedeny stávající přípojkou do veřejné splaškové kanalizace napojené na čistírnu
odpadních vod ve správě Svazku obcí ČOV Výšovice. Objem odváděných splaškových vod je roven navrhované
spotřebě vody tj. cca 300m3 /rok

Dešťové vody
Veškeré dešťové vody budou svedeny do místní dešťové kanalizace. Nedojde ke zvýšení množství odváděných vod, oproti stávajícímu stavu

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Projektová příprava: 02. 2019
Zahájení stavby: 07. 2019 popř.dle zajištění finančních prostředků
Dokončení stavby: 09. 2021 popř.dle zajištění finančních prostředků

Členění na etapy:
Stavba není členěna na etapy a bude realizována jako jeden celek

j) orientační náklady stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Objekt orlovny byl postaven na začátku dvacátého století. Svým umístěním byl začleněn do areálu farního statku, který je v současné době využíván jako základní škola a stacionář. Navržená rekonstrukce a dostavba upravuje orlovnu tak, aby byla využitelná jako školní tělocvična.
Nový objekt tělocvičny je tedy složen z původního sálu se sedlovou střechou a z utilitárního kvádru, který tvoří objem pódia a nové dvoupodlažní přístavby s hygienickým zázemím a cvičebním sálem. Toto je doplněno novým objemem jednopodlažního vstupu a nově opláštěným vstupem do sálu. Navržené řešení nechá vyniknout stávající historické podobě orlovny. Nově navržené objemy s plochými střechami budou vizuálně potlačeny.
Tělocvična doplňuje barokní komplex, který má svou nezpochybnitelnou historickou hodnotu. Zamýšlená rekonstrukce a dostvaba orlovny tuto hodnotu nijak nepotlačuje, naopak ji zvýrazňuje a nově navrženými dostavbami objekt pouze upravuje pro dnešní potřeby školy. Daným architektonickým přístupem navazujeme na již realizované dostavby areálu ZŠ.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Stávající objekty – budou ponechány v historických objemech a materiálovém řešení s důrazem na kvalitní řemeslné zpracování detailů.
Nové objekty – jsou navrženy v jednoduchých minimálních objemech a jednotících materiálech, tak aby se jasně odlišovaly od stávajících, historických objektů. Takto budou v prostoru mezi historickými stavbami nové objemy rozpoznatelné jako doplňky k historickému areálu.
Nové objekty budou materiálově jednoduché. Budou buď prosklené, anebo opláštěné falcovaným měděným plechem. Oba tyto materiály reflektují stávající duch místa. Měděné oplechování a obklady dodají stavbě kvalitní řemeslný detail, propojí stavbu s historickými objekty a budou příjemně stárnout.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Objekt orlovny navazuje na komplex objektů základní školy ve Vřesovicích, které jsou postupně rekonstruovány, a na obecní stacionář, jehož výdejna jídel s jídelnou se užívá jako školní jídelna-výdejna.
Posledním dosud nerekonstruovaným objektem v komplexu je orlovna, která bude po rekonstrukci využita jako tělocvična (13,8 x 10 m) pro tělesnou výchovu základní školy, pro kulturní činnosti ZŠ, případně ZUŠ, a další tělovýchovné aktivity školy a obce. Orlovna-tělocvična bude provozována ZŠ a MŠ Vřesovice.

Celá budova školy je propojena v jeden celek, k tomuto celku bude nyní připojena tělocvična se zázemím.
Provoz základní školy musí plně respektovat požadavky dotčených platných předpisů, a to zejména z oblasti hygieny:
-vyhláška č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
-zákon č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , v platném znění
-vyhláška MZ č.602/2006 Sb.,o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
-Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Žáci
Škola má nyní 61 žáků. Úpravami po přístavbě se navýší kapacita na 90 žáků.
Po úpravách bude mí ZŠ 5 kmenových učeben a dvě odborné učebny – jazyková a počítačová učebna.
Kapacita pro potřeby tělesné výchovy: 24 žáků.

Nově bude vybudován přístup do tělocvičny pro imobilní žáky v souladu s vyhl.389/2009 Sb.
Již dostačující kapacita hygienického zařízení se ještě zvýší o WC u šaten.
Kapacita sociálního zařízení je předimenzována na žádost investora z provozních důvodů.
U každé záchodové mísy bude na zdi osazen držák toaletního papíru, na WC dívek bude krytý nášlapný odpadkový koš. Umývadla budou s tekoucí pitnou teplou a studenou vodou, budou osazeny zásobníky na tekuté mýdlo a ručníky na jedno použití popř. elektrický vysoušeč rukou.
Stěny a podlahy budou omyvatelné a čistitelné do výšky min.2,0m a snadno dezinfikovatelné.

Provozní řešení, zdůvodnění navrhovaného řešení:
Navrhované dispoziční uspořádání vychází ze stávajícího uspořádání a potřeb školy.
Ze dvora je ze schodišťového prostoru školy stávající hlavní vstup pro žáky, učitele. Venkovní vstup do sálu bude upraven na vstup pro tělesně postižené. Další vstup do objektu je do zázemí objektu a další z horní terasy do 2. NP přístavby.

Místnosti I.NP:
1.01 – tělocvična, 1.02 – pódium (pod pódiem, je nepřístupný prostor)
přístavba:
1.03 – hala, 1.04 – chodba se schodištěm, 1.05 – pohotovostní wc, úklidová místnost, 1.06 –šatna, 1.07 – wc, 1.08 –
sprchy, 1.09 – wc, 1.10 – sprchy, 1.11 – šatna

Místnosti v 2.NP
2.01 – chodba, 2.02 – sál

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Nově bude vybudován přístup do tělocvičny pro imobilní žáky mírným vysvahováním terénu a rampičkou před vstupem.
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb .
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Při provádění prací je nutno respektovat veškeré bezpečnostní předpisy a je nutno postupovat dle všech prováděcích pokynů jednotlivých výrobců stavebních prvků.
Bezpečnost práce se bude řídit požadavky vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb. „O O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích“, ve znění pozdějších předpisů – Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. „O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky“.
B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) Stavební řešení
viz bod B.2.2 .Součástí úprav bude i zcela nové vnitřní instalace ZTI, silnoproudu, slaboproudu a vytápění
b) Konstrukční a materiálové řešení
Jsou navrženy bourací práce – v tělocvičně 0.01 bude vybourána podlaha včetně zbytků starých konstrukcí schodiště, interiérové omítky, strop, krov, komíny, malý vstup, okna, dveře, oplechování, venkovní ŽB schodiště, přístavba s krovem, strop a krov nad pódiem 1.02, komín za pódiem, prostup na pódium, parapet u okna v sále, větrací věžičku.
Základy pro jednotlivé objekty (i části) jsou tvořeny základovými pasy. Je navržena sanace stávajících nosných konstrukcí. Nosné a výplňové zdivo je navrženo z cihelných broušených bloků. Střecha nad tělocvičnou bude provedena jako zcela nová konstrukce sedlové střechy,při maximálním zachování původního tvaru, střešní krytinabobrovka na laťování. U objektu přístavby je navržena zelená rovná střecha s krytinou z PVC folií.
c) Mechanická odolnost a stabilita
Součástí dokumentace je statický výpočet a výkresová dokumentace jednotlivých nosných konstrukcí
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) Technické zařízení
Stavba neobsahuje technická zařízení
b) Výčet technických a technologických zařízení
Stavba neobsahuje technologická zařízení
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
Požárně bezpečnostní řešení stavby je řešeno samostatnou přílohou projektové dokumentace.
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
a) Kriteria tepelně technického hodnocení
Tepelně technické hodnocení je prováděno na dané konstrukce s nejmenším tepelným odporem (tzn. v jejich nejslabším místě). Porovnání je provedeno s požadovanými hodnotami normy. Hodnoty jsou převzaty z technických listů jejich předpokládaného dodavatele. V případě změny tohoto dodavatele je nutno provést nové přehodnocení.
Obvodový plášť nová část: U 0,25 W m-2K-1 (pož. hodnota 0,38 W m-2K-1)
Střešní plášť navržený: sedlová střecha U 0,17W m-2K-1 (pož. hodnota 0,24 W m-2K-1)
rovná střecha U 0,15W m-2K-1 (pož. hodnota 0,24 W m-2K-1)
Podlaha na terénu: U 0,29 W m-2K-1 (pož. hodnota 0,6 W m-2K-1)
Okenní výplně: U min. 1,1 W m-2K-1 (pož. hodnota 1,2 W m-2K-1)
Vše dle PENB

b) Energetická náročnost stavby
Energetická náročnost stavby je řešena samostatnou přílohou dokumentace.

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií
V rámci stavby nejsou navrhovány žádné alternativní zdroje energie. Vytápění je navrženo teplovodní s kondenzačním kotlem na zemní plyn.TUV bude ohřívána v elektrickém zásobníkovém ohřívači.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).
Objekt orlovny navazuje na komplex objektů základní školy ve Vřesovicích, které jsou postupně rekonstruovány, a na obecní stacionář, jehož výdejna jídel s jídelnou se užívá jako školní jídelna-výdejna.
Posledním dosud nerekonstruovaným objektem v komplexu je orlovna, která bude po rekonstrukci využita jako tělocvična (13,8 x 10 m) pro tělesnou výchovu základní školy, pro kulturní činnosti ZŠ, případně ZUŠ, a další tělovýchovné aktivity školy a obce. Orlovna-tělocvična bude provozována ZŠ a MŠ Vřesovice.

Kapacita pro potřeby tělesné výchovy: 24 žáků .
Další případné způsoby využití orlovny: kulturní činnosti ZŠ, případně ZUŠ, a další tělovýchovné aktivity školy a obce
Objekt nebude užíván pro veřejné hudební produkce.
Větrání bude zajištěno okny, která budou ovladatelná z podlahy. Vzduchotechnika není navržena.
Dále v souladu s požadavky vyhl.č.410/2005 Sb. Je splněno:
Podlaha v tělocvičně bude provedena pružná při statickém i dynamickém zatížení – viz skladby.
Stěny a tělesa topení budou zabezpečena z hlediska ochrany zdraví žáků, svítidla a okenní tabule budou zabezpečena proti rozbití – zabezpečeno překližkovým obkladem, svítidla ve škvírách podhledu, okna chráněna sítí.
Splnění normových požadavků pro dozvuk – viz akustická studie
Splnění normových požadavků pro denní i umělé osvětlení – viz výpočet denního a umělého osvětlení.
Bude řešena šatna, navazující umývárna pro žáky a záchody, odděleně pro chlapce a dívky (1 sprcha pro 8 žáků, doporučují se ruční sprchy)

Dimenze šaten:
2 šatny po12 žákůx0,4m lavice=4,8m – splněno
na 8 žáků jedna sprchová růžice – splněno 4 sprchy
Rozdělené šatny pro kluky a děvčata, sprchy přístupné přímo z šaten. Šatny a koupelny osvětlené a větratelné.

Hygienické zařízení
WC s předsíňkami a wc imobilní je stávající – v 1.NP přilehlého objektu, přístupné dveřmi v zadní stěně tělocvičny. Sociální zařízení je doplněno kabinami u sprch a pohotovostním wc. WC je vybaveno zásobníkem na toaletní papír a odpadkovým košem,umývadlem s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou.
U umývadla je zásobník na tekuté mýdlo, na zdi bude osazen držák toaletního papíru, vedle WC bude krytý nášlapný odpadkový koš.U umývadla bude zásobník s jednorázovými papírovými ručníky a odpadkový koš na použité ručníky.
Stěny a podlahy jsou omyvatelné a čistitelné do výšky min.1,5m a snadno dezinfikovatelné.

Úklidová komora
Pro provoz tělocvičny bude využita nová úklidová místnost 1.05.
Úklidové komory jsou odvětrány, s omyvatelnými stěnami,vybavené výlevkou s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody včetně odtoku vody. Jsou vybaveny skříňkou pro uskladnění úklidových prostředků a pomůcek.

Světlé výšky místností
Dle §49b) vyhl.č.268/2009 Sb musí být nejmenší světlé výšky v šatnách 2,5m a u tělocvičen 12x18m 6m –
VYHOVUJE

Osvětlení
Přirozené osvětlení je zajištěno prosklenými okenními otvory v obvodových zdech.
Posouzení denního osvětlení a umělého osvětlení je provedeno v samostatných přílohách této dokumentace.
Osvětlení je tvořeno svítidly, které se rozmístí po stropě . Pro osvětlení jsou použita LED svítidla.
Výpočet světelně-technických hodnot je proveden specializovanou firmou a je přílohou této dokumentace.

Větrání
Všechny vnitřní pobytové prostory jsou přímo větratelné. Tato okna musí být zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu.
Nuceně (podtlakově) jsou větrány prostory hygienického zázemí ve 1.NP.
Požadavky na výměnu vzduchu jsou dány v tabulce č.1 přílohy č.3 k vyhl. č.410/2005 Sb.
Požadované výměny vzduchu :
-WC : 50m3h-1
-umyvadlo : 30m3h-1
-pisoár : 25m3h-1

Vytápění
Vytápění objektu je stávající – řešeno teplovodními radiátory,podlahovými konvektory a otopnými lavicemi s kotlem na zemní plyn umístěným v samostatné kotelně v místnosti 2.31
Navržené řešení vyhovuje požadavkům dle §40 a 41 NV č.361/2007 Sb.

Úklid
Úklid v jednotlivých prostorách bude prováděn v souladu s požadavky §22 vyhlášky 410/2005 Sb.
Všechny podlahy budou mít omyvatelné krytiny (dubová podlaha, prkenná podlaha pódia, epoxidová stěrka)Tyto podlahy budou čištěny setřením na vlhko.
Bude k dispozici úklidová komora vybavená dle požadavků přílohy č.1 k vyhlášce 410/2005 Sb.

Odpady
Komunální odpad bude shromažďován v uzavřených odpadních nádobách (popelnicích) umístěných na pozemku stavby. Domovní odpad bude vyvážen příslušnou organizací na řízenou skládku, vhodný odpad bude tříděn a odvážen k recyklaci. Nakládání s odpadem bude řešeno v souladu se zákonem č.125/97 Sb.

Hluk
Projektant garantuje, že provoz školy bude plně respektovat požadavky §30 a §32 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a budou dodrženy hygienické limity hluku v chráněném vnitřním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru dle NV č.272/2011 Sb. .o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
Nebudou překročeny hlukové limity v chráněném prostoru stavby 50 dB (A) v denní době a 40 dB(A) v noční době.

B.3 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí-ovzduší,hluk,voda,odpady a půda
Musí být dodržovány obecné požadavky na ochranu přírody, krajiny a vodních zdrojů.
Při realizaci a následném provozu stavby nedojde k překročení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru dle §30 a 34 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a nařízení vlády č.272/2011 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin,ochrana památných stromů,ochrana rostlin a živočichů apod),zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Realizací stavby nebude mít vliv na výše uvedené skutečnosti.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
K žádnému vlivu nedojde

d) návrh na zohlednění podmínek závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA
Stavba nepodlého hodnocení EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů
Žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo nevzniká.

B.4 Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva
Umístění stavby a její stavební řešení respektuje požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. po dobu výstavby bude staveniště opatřeno cedulkami „Staveniště, vstup zakázán“.
B.5 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Není nutno řešit. Elektřina i voda budou zajištěny ze stávajících objektů.

b) odvodnění staveniště
Není nutno řešit-nemění se.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Přístup na staveniště pro mechanismy je ze stávající zpevněné plochy dvora , z venkovních nezpevněných ploch (všechny jsou v majetku obce)
Při stavbě bude v době provádění výkopových prací a dopravě materiálů možnost zvýšené prašnosti s možností znečištění komunikací vyvážením materiálu z výkopů. Bude třeba zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací, a vozidla byla čištěna ještě na ploše staveniště. Zvláště je na to třeba dbát v době deštivých dnů. Naopak v suchém období je doporučeno provádět častější kropení pracovních míst se zvýšenou prašností.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Nedojde k omezení provozu na okolních komunikacích .
Základovou spáru nově řešeného objektu je nutno umístit do hloubky základové spáry objektu původního Při betonáži základových pasů ve styku s okolními objekty budou práce prováděny takovým způsobem, aby byla rýha základové spáry odkryta co nejkratší čas a aby bylo pokud možno ihned po výkopu rýhy možno provést její vyztužení a zalití betonem. Stěna sousedního objektu nad úrovní terénu bude staticky zajištěna

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Staveniště bude řádně zajištěno proti vstupu nepovolaných osob-uzavřený dvůr.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné,trvalé)
Pro účely staveniště budou využívány pouze plochy stavebních parcel ve vlastnictví stavebníka Staveniště je z bočních stran vymezeno hranicemi stavebních parcel.
Plochy staveniště mimo objem rekonstruovaných objektů jsou řešena jako dočasná a po skončení prací budou uvedena do původního stavu.

g) požadavky na bezbarierové obchoví trasy
nejsou

h) maximální produkovaná množství odpadů a emisí při výstavbě,jejich likvidace
Veškerý odpad, včetně odpadů výše neuvedených, vznikajících při zemních pracích a vlastní realizaci stavby, bude zatříděn ve smyslu vyhlášky č.381/2001 Sb., uložen a likvidován odpovídajícím způsobem ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. O odpadech ve znění platných předpisů. Likvidace odpadů a dokladování likvidace zajistí stavební firma.Předpokládané celkové množství vzniklého odpadu je 250t
Pro realizaci výstavby je navržen plán likvidace odpadů:
15 01 01 – papírový a lepenkový obal kategorie 0
15 01 02 – plastový obal kategorie 0
15 01 03 – dřevěný obal kategorie 0
17 01 02 – cihly kategorie 0
17 02 01 – dřevo kategorie 0
17 02 03 – plasty kategorie 0
17 05 04 – zemina vytěžená kategorie 0
17 03 – asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu kategorie 0
17 04 – kovy (včetně jejich slitin) kategorie 0
17 08 – stavební materiál na bázi sádry kategorie 0
17 09 04 – směsný stavební odpad kategorie N
20 03 01 – směsný komunální odpad kategorie 0

i) bilance zemních prací,požadavky na přísun nebo deponii zemin
Jedná se o výkopek z rýh pro základové pasy, pro vedení venkovní dešťové kanalizace a úpravu terénu.
Celkový objem odvážené zeminy tak bude cca 100m3 výkopku bude na staveništi pouze nezbytně dlouhou dobu a poté bude neprodleně odvezen na příslušnou skládku a uložena v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.

j)ochrana životního prostředí při výstavbě
Životní prostředí nebude navrhovanou stavbou nijak dotčeno, dojde pouze ke krátkodobému omezení okolí v průběhu výstavby. Při stavbě bude v době provádění výkopových prací a dopravě materiálů možnost zvýšené prašnosti s možností znečištění komunikací vyvážením materiálu z výkopů. Bude třeba zajistit, aby nedocházelo ke znečištění komunikací, a vozidla byla čištěna ještě na ploše staveniště. Zvláště je na to třeba dbát v době deštivých dnů. Naopak v suchém období je doporučeno provádět častější kropení pracovních míst se zvýšenou prašností.
-Používané mechanizační prostředky musí být prokazatelně v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
-V blízkosti kanalizačních vpustí nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál
-Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít k znečištění povrchových nebo podzemních vod ,k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
-Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována na dočasné skládce umístěné tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu.
-Případný odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Při realizaci stavby musí být dodrženy obecně závazné předpisy a normy, zejména vyhláška MMR č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a Nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Budou dodržovány obecně platné normy bezpečnosti práce. Dále bude dodržován zákon č. 309/2006 Sb. (§ 15), kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Výkopové práce v blízkosti inž. sítí budou prováděny dle ČSN a vyjádření jednotlivých správců inž. sítí tak, aby nedošlo k jejich poškození. Sítě budou ve výkopech zajištěny.

Před zahájením stavby budou veškeré podzemní inž. sítě vytyčeny jednotlivými správci sití.
V rámci výběrového řízení na dodavatele stavby bude zhodnocen předpokládaný rozsah prací z hlediska nutnosti stanovit koordinátora BOZP na staveništi.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Jelikož se jedná o provozovnu občanského vybavení, vztahují se na ni požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb.,o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V rámci stavby je řešen bezbariérový přístup do obou podlaží i vnitřní komunikace v objektech

m) zásady pro dopravně inženýrská opatření
Není nutno řešit .

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby(provádění výstavby za provozu,opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Není nutno řešit

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavební povolení – 04. 2019
Realizace stavby – dle výběrového řízení
Kolaudace – 24 měsíců od zahájení stavby
Přehled rozhodujících dílčích termínů a harmonogram prací bude zpracován dodavatelem, který bude znám po provedení výběrového řízení. Harmonogram prací bude odsouhlasen investorem.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Voda bude svedena do stávající dešťové kanalizace a stávajícího vsakovacího objektu. Pro zmírnění odtoku vody ze střech je zvolena nad částí stavby extenzivní vegetační střecha.
Nedojde ke zvýšení množství odváděných vod, oproti stávajícímu stavu .

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení zde (.xlsx)
Stavební úpravy
Sanace vlhkého zdiva

  Úprava povrchů vnitřní

  1 - Podhoz sanační ,ručně,tl.vrstvy 15mm - 3 m2

  2 - Štuk na stěnách,sanační ,ručně,tl.vrstvy 2,5mm - 3 m2

  3 - Postřik stěn,ručně,80% pokrytí plochy - 3 m2

  4 - Nástřik protisolným roztokem - 6 m2

  5 - Omítka sanační tepelně izolační ,ručně,tl.vrstvy 30mm - 3 m2

  6 - POdrovnání zdiva-omítka zatřená hladká pro aplikaci stěrek - 17,55 m2

  7 - Hydroizolační povlak -nátěr nebo stěrka,silikátová,proti vlhkosti ,tl.2mm - 17,55 m2

  Úprava povrchů vnější

  8 - Podhoz sanační ,ručně .tl.15mm - 27,5 m2

  9 - Štuk na stěnách,sanační ,ručně,tl.vrstvy 2,5mm - 27,5 m2

  10 - Nástřik protisolným roztokem - 27,5 m2

  11 - Omítka sanační,ručně,tl.vrstvy 20mm - 27,5 m2

  12 - Podrovnání zdiva omítka zatřená hladká pro aplikaci stěrek,tl.20mm - 9,1 m2

  13 - Hydroizolační povlak -nátěr nebo stěrka,silikátová,proti vlhkosti ,tl.2mm - 9,1 m2

  Ostatní konstrukce a práce, bourání

  14 - Dořešení sanačních detailů skrytých konstrukcí-specializované práce - 35 hod

  15 - HZS-neměřitelné práce -stav.úpravy skrytých konstrukcí,zakrývání povrchů - 39 hod

  Přesun hmot

  16 - Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m - 4 t

  • 1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

  • 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

  • 3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

  Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

  17 - Dvouřadá tlaková injektáž akrylátovými gely,vrty rozteč do 150mm,ve dvou řadách 80-100mm nad sebou - 28,686 m2

  • vyvrtání otvorů,vyčištění vrtů,osazení pakrů,injektáž do 10bar,dodávka a aplikace - (5,8*0,35)+3,3*0,7+11,4*0,7+10,6*0,86+2*1+1,4*0,65+6,2*0,7

  18 - Injektáž-vyčištění otvorů stlačeným vzduchem ,d=16-18mm - 32,836 m2

  19 - Jednořadá tlaková injektáž akryl.gely,vrty,rozteč 100-120mm-svislá - 4,15 m2

  • vyvrtání otvorů,vyčištění vrtů,osazení pakrů,injektáž do 10bar,dodávka a aplikace - (0,7+0,7)*0,75+1,55*2

  20 - Dodatečné vložení izolace podřezáním zdiva strojně ,pila s diamantovým lanem,folie,zdivo smíšené - 23,31 m2

  • (1,2*0,65)+(11*1,17)+(13,8*0,7)

  21 - Výplň vrtů zálivkovou hmotou po provedené tlakové injektáži - 32,836 m2

  22 - Těsnění řezu pro mechanické dodatečné izolace PU pěnou - 23,31 m2

  Ostatní náklady

  23 - Provozní řády - 35 hod

  24 - Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby - 1 kus

  Přesun stavebních kapacit

  25 - Denní doprava pracovníků na pracoviště - 1 kus

  • přesun stavebních kapacit-8,9% z ceny díla


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Ústřední vytápění

   Izolace tepelné

   1 - Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem (izolační materiál ve specifikaci) přelepenými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá D do 50 mm - 6 m

   • 1. Ceny -1121 až -1173 slouží pro skladebné ocenění oprav tepelných izolací potrubí skružemi připevněnými na tmel v části C01 Opravy a údržba tepelných izolací.

   • 2. Cenami -1121 až -1173 lze oceňovat izolace skružemi o obvodu izolace do 1 570 mm včetně (tj. do vnějšího průměru skruže 500 mm). Izolace většího obvodu lze oceňovat cenami souboru cen 713 36-112 Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových v části A 03./ul>

    • 3. Množství měrných jednotek u položek 713 46-3111 až -3411 se určuje podle článku 3521 Všeobecných podmínek části A04 tohoto katalogu.

    2 - pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 250/100 °C 35/30 mm - 6 m

    3 - Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými izolačními hadicemi potrubí a ohybů - 194 m

    • hadice 2m,šedá.lambda 0,038 - 20+35+15+124

    4 - izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 18 x 20 mm - 20 m

    5 - izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 22 x 20 mm - 35 m

    6 - izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 28 x 30 mm - 15 m

    7 - izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylenu 35 x 20 mm - 124 m

    8 - Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,021 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    9 - Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,021 t

    Ústřední vytápění - strojovny

    10 - Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 0,6 o objemu 35 l - 1 soubor

    11 - Nádoby expanzní tlakové příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr k měření tlaku G 3/4 - 1 kus

    12 - Montáž čerpadla oběhového mokroběžného závit. DN 25 - 1 kus

    13 - Elektronicky regulovatelné čerpadlo 25-60 - 1 kus

    14 - Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,006 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    15 - Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,006 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    16 - Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50 - 140 m

    17 - Odvzdušňovací nádobky, odlučovače a odkalovače nádobky z trubek ocelových do DN 50 - 2 kus

    18 - Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním DN 15 - 20 m

    19 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 18/1 - 20 m

    20 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 22/1 - 35 m

    21 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 28/1,5 - 15 m

    22 - Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných tvrdým pájením Ø 35/1,5 - 60 m

    23 - Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 - 130 m

    24 - Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m - 0,745 t

    25 - Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,176 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    26 - Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,176 t

    Ústřední vytápění - armatury

    27 - Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4 - 4 kus

    28 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) - 7 kus

    29 - Hlavice termostatická,vestavěné čidlo,bílý kroužek - 7 kus

    30 - Šroubení na Ventilkompakt tělesa rohové R1/2-xG3/4 - 7 kus

    31 - Svorné šroubení pro CU Truzbky poniklované 18x1/2" - 14 kus

    32 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) - 1 kus

    33 - REgulační ventil DN 25 - 1 kus

    34 - Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 (DN 32) - 5 kus

    35 - závitový zpětný ventil 1"1/4 - 1 kus

    36 - Kulový kohout PN35,T 185 st.C,plnoprůtokový,nikl,páčka R910 1 1/4",červený - 3 kus

    37 - Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 5/4 - 4 kus

    38 - ventil automatický odvzdušňovací ,svislý,mosaz R99 3/8 - 2 kus

    39 - Kohout vypouštěcí kulový ,s hadicovou vývodkou a zátkou,PN10 T 110 st.C, R608 1/2" - 2 kus

    40 - Filt závitový mosaz,závit vnitřní-vnitřní PN16 typ 08412 5/4" - 1 kus

    41 - Opravy armatur závitových zpětná montáž hlavic ručního a termostatického ovládání - 7 kus

    42 - Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 75 mm - 2 kus

    43 - Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m - 0,009 t

    44 - Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,064 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    45 - Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,064 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    Ústřední vytápění - otopná tělesa

    46 - Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termost.ovládáním - 7 kus

    47 - Demontáž otopných těles litinových článkových - 61,6 m2

    48 - Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 2330 W - 6 kus

    • pravé - 3

    • levé - 3

    49 - Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 2662 W - 1 kus

    50 - Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží - 61,6 m2

    • 1. V ceně je započteno vypuštění vody z otopných těles včetně rozvodu potrubí.

    • 2. Cenami se oceňuje:

     • a) vypuštění vody z otopných těles při jejich demontáži a opravách v úseku od rozdělovače po otopné těleso včetně, popřípadě od protipříruby potrubí připojeného ke zdroji,

     • b) vypouštění vody ze stoupacích potrubí v úseku od uzávěru stoupacích potrubí k otopným tělesům včetně.

    • 3. Množství se určí součtem výhřevných ploch všech otopných těles vypouštěného systému nebo stoupacího potrubí.

    51 - Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 1,466 t

    52 - Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m - 1,466 t

    53 - Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,413 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

    • 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

    • 3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    54 - Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,413 t

    Konstrukce zámečnické

    55 - Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg - 5 kg

    • Určení cen se řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce.

    56 - Uložení potrubí-záv.tyče,objímky,úchyty-system.prvky pozink. - 5 kg

    Hodinové zúčtovací sazby

    57 - Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér potrubí - 30 hod

    Vedlejší rozpočtové náklady

    58 - Vybavení staveniště - 1 kus


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

   Zdravoinstalace

    Zemní práce

    1 - Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek - 46,8 m2

    • rýha pro kanalizaci dešťovou - 0,9*33 - 29,7

    • rýha pro kanalizaci splaškovou - 0,9*19 - 17,1

    2 - Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 - 54,08 m3

    • rýha pro kanalizaci dešťovou - 1,3*0,8*33 - 34,32

    • rýha pro kanalizaci splaškovou - 1,3*0,8*19 - 19,76

    3 - Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m - 135,2 m2

    • rýha pro kanalizaci dešťovou - 2*1,3*33 - 85,8

    • rýha pro kanalizaci splaškovou - 2*1,3*19 - 49,4

    4 - Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m - 135,2 m2

    5 - Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - 54,08 m3

    6 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m - 54,08 m3

    7 - Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m - 5 m3

    8 - Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 41,6 m3

    • rýha pro kanalizaci dešťovou - 1,0*0,8*33 - 26,4

    • rýha pro kanalizaci splaškovou - 1,0*0,8*19 - 15,2

    9 - Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny - 41,6 m3

    Trubní vedení

    10 - Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125 - 52 m

    • 1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnicích kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
     2. V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
     3. Ztratné lze dohodnout:
     a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
     b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5.

    • splašková kanalizace - 33

    • dešťová kanalizace - 19

    11 - trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 125x2000 mm - 54,6 m

    • prořez 5% - 52*1,05

    12 - Napojení na stávající šachtu Ša - 1 kus

    13 - Napojení na stáv.dešťové potrubí vč.obetonování - 1 kus

    14 - Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125 - 3 kus

    • V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.

    15 - koleno kanalizace PVC KG 125x87° - 3 kus

    16 - Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm - 52 m

    Přesun hmot

    17 - Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m - 0,158 t

    Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    18 - Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 110 - 14,5 m

    • 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
     2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

    • 2+0,8+3,9+3,4+2+1,2+1,2

    19 - Potrubí z plastových trub polypropylenové svodné (ležaté) DN 125 - 10,7 m

    • 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
     2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

    • 3,8+5,4+1,5

    20 - Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75 - 24 m

    • 1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.
     2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.

    • 6+9*2

    21 - Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 - 12 kus

    22 - Odtokové sprchové žlaby montáž odtokových sprchových žlabů ostatních typů délky do 1050 mm - 4 kus

    23 - žlábek podlahový rohový ke stěně dl 900mm - 4 kus

    24 - Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 110 - 2 kus

    25 - Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 75 - 2 kus

    26 - čistící tvarovka HTRE, DN 75 - 2 kus

    • OSMA, kód výrobku: 18210

    27 - čistící tvarovka HTRE, DN 100 - 2 kus

    • OSMA, kód výrobku: 18310

    28 - PP mřížka na potrubí HT DN 100 - 2 kus

    29 - Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 - 60 m

    30 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,065 t

    31 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,065 t

    Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    32 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 - 17 m

    • 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

    • 3,5*2+4*2+2*1

    33 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 - 27 m

    • 1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.

    • 4,5*2+2*3+6*2

    34 - Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 - 50,5 m

    • 1,5+22,5+20+0,5+3*2

    35 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m - 0,102 t

    • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
     2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
     3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

    36 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,102 t

    Zdravotechnika - zařizovací předměty

    37 - Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný - 3 soubor

    • 1. V cenách -1351, -1361 není započten napájecí zdroj.
     2. V cenách jsou započtená klozetová sedátka.

    38 - sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - 3 kus

    39 - Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 600 mm - 3 soubor

    • 1. V cenách -1601 až -9104 je započteno i dodání kulových uzávěrů (roháčků) a sifonu.
     2. V cenách s viditelným sifonem (tj. bez krytu sifonu, slopu, skříňky, ..) jsou použity kulové uzávěry a sifon s celokovovým designem.
     3. V cenách -1651 a -1661 nejsou započteny náklady na montáž a dodání desky, tyto se oceňují cenami 766693411 až 766693422
     4. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj

    40 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm - 3 soubor

    41 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků - 4 soubor

    42 - Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm - 2 soubor

    43 - Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů - 1 soubor

    • 1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.
     2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.

    44 - Dřez nerezový 1+1/2 s přepadem 980/480/195 - 1 kus

    45 - Výlevky montáž výlevky - 1 soubor

    46 - výlevka nerezová nástěnná s přepadem 440x410x330mm - 1 kus

    47 - Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem nádrže (příkon) 125 l (2,0 kW) - 1 soubor

    • V cenách -1101 až -2220 a -9201 až -9206 je započteno upevnění zásobníků na příčky tl. 15 cm, na zdi a na nosné konstrukce. Osazení nosné konstrukce se oceňuje cenami katalogu 800-767 Konstrukce zámečnické.

    48 - Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G 1/2 - 12,5 soubor

    49 - kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8" - 5 kus

    50 - flexi hadice ohebná k baterii D 8x12mm F 1/2"xM10 500mm - 5 m

    51 - Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 - 1 kus

    • V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.

    52 - baterie dřezová páková nástěnná s plochým ústím 300mm - 1 kus

    53 - Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2 - 5 kus

    • V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.

    54 - baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu - 5 kus

    55 - Baterie sprchové podomítkové (zápustné) s přepínačem a pevnou sprchou - 4 soubor

    • V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.

    56 - Ventily odpadní pro zařizovací předměty dřezové s přepadem G 6/4 pro dvojdřez - 1 kus

    57 - Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4 - 4 kus

    58 - Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32 - 4 kus

    • 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
     2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
     3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
     4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

    59 - Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dvojdřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 - 1 kus

    • 1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.
     2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.
     3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.
     4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..

    60 - Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,226 t

    61 - Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,226 t

    Zdravotechnika - předstěnové instalace

    62 - Předstěnové instalační systémy pro zazdění do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1080 mm - 3 soubor

    • 1. V cenách -1031, -1032 jsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.
     2. V cenách -1202 až -1204 nejsou započteny náklady na dodání ovládacích tlačítek.
     3. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zařizovacích předmětů.

    Vzduchotechnika

    63 - Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého střešního základního, průměru přes 300 do 400 mm - 1 kus

    64 - Set elektrického ventilátoru - 1 kus

    65 - Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm - 5 kus

    66 - Ventilační mřížka - 5 kus

    67 - Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm - 20 m

    68 - Montáž odbočky oboustranné do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 100 do 200 mm - 6 kus

    69 - Odbočka 125/100 - 6 kus

    70 - Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm - 6 kus

    71 - Redukce 125/100 - 6 kus

    72 - Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m - 0,062 t

    73 - Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,062 t

    Konstrukce suché výstavby

    74 - Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž nosičů zařizovacích předmětů nosníku pro pisoáry, umývátka a boilery oboustranného - 6 kus

    • 1. V cenách montáže revizních klapek 763 17-1 a revizních dvířek 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
     2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

     75 - konzola na zeď pro výlevku rozměru 550x450mm - 6 kus

     76 - montážní prvek pro umyvadlo do zděných konstrukcí hl 80mm - 5 kus

     77 - Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,037 t

     • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
      2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
      3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.

    • Vedlejší rozpočtové náklady

     78 - Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště - 1 kus


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

    Elektroinstalace - silnoproud

     Elektroinstalace - silnoproud

     1 - Dokumentace skutečného provedení - 1 kus

     2 - Ekvipotenciální přípojnice - 1 kus

     3 - Ekvipotenciální přípojnice - 1 kus

     4 - Montáž tlačítkového ovladače - 11 kus

     5 - Tlačítkový ovladač - 9 kus

     6 - Tlačítkový ovladač +spínač impulzní zapojení - 2 kus

     7 - Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných lištových plastových odbočných - 6 kus

     8 - krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, D 103 mm x 50 mm - 6 kus

     9 - Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových - 48 kus

     10 - krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm - 48 kus

     11 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2 - 20 m

     12 - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 - 24 m

     • 20*1,2 - Přepočtené koeficientem množství

     13 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 - 407 m

     • CYKY 3Cx1,5-ztratné 10% - 400

     • CYKY 3Dx1,5-ztratné 10% - 7

     14 - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 - 488,4 m

     • 407*1,2 - Přepočtené koeficientem množství - 488,4

     15 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2 - 380 m

     • CYKY 3Cx2,5

     16 - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 - 456 m

     • 380*1,2 - Přepočtené koeficientem množství - 456

     17 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2 - 283 m

     • 5Cx1,5 - 230

     • 5Cx2,5 - 53

     18 - kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 - 339,6 m

     • 283*1,2 - Přepočtené koeficientem množství - 339,6

     19 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x10mm2 - 45 m

     • 5Cx10

     20 - Kabel silový 5Cx10 - 54 m

     • 45*1,2 - Přepočtené koeficientem množství

     21 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 16 mm2 - 8 kus

     22 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žíly do 25 mm2 - 26 kus

     • ukončení kabelu záklopkou do 4x10mm2 - 22

     • ukončení kabelu záklopkou do 5x10mm2 - 4

     23 - Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou nebo s vývodkou ucpávkovou do 4 žil s jednoduchým nástavcem průměru 25 mm - 10 kus

     24 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg - 1 kus

     25 - Rozvaděč 1R1 - 1 kus

     26 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových - 4 kus

     27 - zásuvka data 1xRJ45 bílá - 4 kus

     28 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopólových - 9 kus

     29 - zásuvka nepropustná nástěnná 16A 400 V 4pólová - 9 kus

     30 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtání profilovaného otvoru, provedení 3P + N + PE - 24 kus

     31 - zásuvka nástěnná 16 A, 250 V, 4pólová - 6 kus

     32 - Zásuvka bílá jednonásobná,ochr.napětí - 18 kus

     33 - Montáž zásuvek průmyslových se zapojením vodičů spojovacích, provedení IP 44 3P+N+PE 16 A - 3 kus

     34 - Zásuvka průmyslová 3 fázová-16 A - 3 kus

     35 - Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj bez skla - 89 kus

     • A1-LMD RI.F-F124NDWS-160T830 - 50

     • A2-LMD RI.F-F124NDWS-1600830 - 9

     • C1-LMD FA.Pasti LED 24W 3K IP 65 - 4

     • C2-LMD FA.Pasti LED 18W 3K IP 65 - 16+4 - 20

     • E -LMD RI.VLDF 154+VLDD difuzor- 6

     36 - Svítidlo LMD RI.F 124NDWS-160T830-ozn.A1 - 50 kus

     37 - Svítidlo LMD RI.F124NDWS-1600830-ozn.A2 - 9 kus

     38 - Svítidlo LMD FA.Pasti LED 24W 3K IP 65-ozn.C1 - 3 kus

     39 - Svítidlo LMD FA Pasti LED 24W3K IP65 přisazené +pohyb.čidlí -Ozn.C1 - 1 kus

     40 - Svítidlo LMD FA Pasti LED 18W 3K IP 65 přisazené sv.1x led p 18W+nouzový modul-ozn.C2 - 4 kus

     41 - Svítidlo LMD FA.Pasti LED 18W 3K IP65-ozn.C2 - 16 kus

     42 - Svítidlo LMD RI.VLDF 154+VLDD difuzor -ozn.E - 6 kus

     43 - Inventery do svítidel - 7 kus

     44 - Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních závěsných na háku nebo trubce 1 zdroj - 4 kus

     • ozn.B

     45 - LMD RI.PLS1-NDWS-1000T830-ozn.B - 4 kus

     46 - Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj bez skla - 4 kus

     • nasvětl.reflektor -ozn.D

     47 - Svítidlo LMD FA-22044310 PM LED IP20 nasvětlovací reflektory 3F liště - 4 kus

     48 - Přirážka na podružný materiál - 1 kus

     49 - Doprava materiálu - 1 kus

     50 - Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 2 zdroje nouzové - 2 kus

     51 - Svítidlo nouzové kompletní -90lm - 2 kus

     52 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních reflektorových s pohybovým čidlem - 4 kus

     53 - Stropní pohybové čidlo vč.příslušenství - 4 kus

     54 - Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě - 210 m

     55 - Materiál nosný-6mm2 zelenožlutý - 157,5 m

     • 150*1,05 - Přepočtené koeficientem množství

     56 - Materiál nosný 16mm2 zelenožlutý - 60 m

     57 - Svorka uzemňovacáí včetně pásky - 8 kus

     58 - Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě - 45 m

     59 - Pásek uzemňovací pozink.FeZn 30x4mm(0,95kg/m) - 46 kg

     60 - Drát nerez pr.10mm - 26 m

     61 - DRát nerez pr.10mm(0,6kg/m) - 18 kg

     62 - Svodové vodiče vč.podpěr AIMgSiprůměr 8-10mm - 130 m

     63 - DRát AIMgSi-průměr 8mm(0,135kg/m) - 136 m

     64 - podpěry vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50 mm, nerez - 70 kus

     65 - Montáž svorek hromosvodových -do 2 šroubů - 26 kus

     66 - svorka uzemnění nerez k jímací tyči - 26 kus

     • svorka hromosvodová nerez-SR 03pro spoj kruh.a pásového vodiče - 5

     • svorka hromosvodová nerez-SR 03 pro spoj pásového vodiče s kari sítí - 21

     67 - Montáž svorek hromosvodových nad 2 šrouby - 18 kus

     68 - svorka uzemnění nerez k jímací tyči - 18 kus

     • svorka hromosvodová nerez-SK křížová - 6

     • svorka hromosvodová nerez-SZ zkušební - 5

     • svorka hromosvodová nerez-SO okapová - 6

     • svorka hromosvodová nerez-SJ 02 k uzemňovací tyči - 1

     69 - Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva - 5 kus

     • Poznámka k souboru cen:
      1. Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.

     70 - úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, nerez - 5 kus

     71 - držák ochranného úhelníku do dřeva boční se středovým vrutem - 220 mm, nerez - 10 kus

     72 - Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů - 5 kus

     • Svodovými dráty se rozumí i jímací vedení na střeše.ul>

     • 73 - Výstražná tabulka A5 - 5 kus

      74 - Montáž zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m - 1 kus

      75 - tyč zemnící 2 m FeZn - 1 kus

      76 - Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč - 1 kus

      • Ceny -0001 až -0011 jsou určeny pro objem montážních prací včetně všech nákladů.

      77 - Měření osvětlovacího zařízení intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel - 1 soubor

      78 - Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací - 1 kus

      • V ceně -0041 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

      79 - tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A5 248x210mm samolepící - 1 kus

      80 - Montáž krabic elektroinstalačních s víčkem zapuštěných plastových včetně zasekání odbočných kruhových - 1 kus

      81 - krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH, 132x132 mm, hloubka 72 mm - 1 kus

      • krabice odbočná UP-se zkušební svorkou

      82 - DEmontáže stáv.elektroinstalace - 1 kus

      83 - Koordinace nového a stáv. stavu elektroinstalace - 1 kus

      84 - Zednická výpomoc - 1 kus

      85 - Výkopové práce - 1 kus

      86 - Doplnění jističe do stáv.rozvaděče R 22 vč.materiálu - 1 kus

      87 - Topné rohože vč.příslušenství - 70 m2

      88 - Digitální termostat - 9 kus

      89 - Centrální regulace vytápění - 1 kus

      90 - Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m - 0,242 t

      • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
       2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
       3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

      91 - Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu - 0,242 t

      • 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.
       2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.
       3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

      Vedlejší rozpočtové náklady

      92 - Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště - 1 kus


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

     Bourací práce

      Zemní práce

      1 - Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min - 60 hod

      • Poznámka k souboru cen:
       1. Ceny jsou určeny pro čerpání ve dne, v noci, v pracovní dny i ve dnech pracovního klidu.
       2. Ceny nelze použít pro čerpání vody při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel; toto snižování hladiny vody se oceňuje cenami souborů cen:
       a) 115 20-12 Čerpací jehla,
       b) 115 20-13 Montáž a demontáž zařízení čerpací a odsávací stanice,
       c) 115 20-14 Montáž, opotřebení a demontáž sběrného potrubí,
       d) 115 20-15 Montáž a demontáž odpadního potrubí,
       e) 115 20-16 Odsávání a čerpání vody sběrným potrubím.
       3. V cenách jsou započteny i náklady na odpadní potrubí v délce do 20 m, na lešení pod čerpadla a pod odpadní potrubí. Pro převedení vody na vzdálenost větší než 20 m se použijí položky souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím tohoto katalogu.
       4. V cenách nejsou započteny náklady na zřízení čerpacích jímek nebo projektovaných studní:
       a) kopaných; tyto se oceňují příslušnými cenami části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828,
       b) vrtaných; tyto se oceňují příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
       5. Doba, po kterou nejsou čerpadla v činnosti, se neoceňuje. Výjimkou je přerušení čerpání vody na dobu do 15 minut jednotlivě; toto přerušení se od doby čerpání neodečítá.
       6. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
       7. Množství jednotek se určuje v hodinách doby, po kterou je jednotlivé čerpadlo, popř. celý soubor čerpadel v činnosti.
       8. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)

      2 - Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min - 60 den

      • Poznámka k souboru cen:
       1. V ceně nejsou započteny náklady na sací a výtlačné potrubí, příp. na odpadní žlaby a náklady na lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby, na energii a na záložní zdroje energie.
       2. Oceňují se všechny kalendářní dny od skončení montáže do započetí demontáže čerpací soupravy s odečtením kalendářních dnů, ve kterých je tato souprava v činnosti.
       3. Pohotovost záložní čerpací soupravy se oceňuje jen se souhlasem investora a to tehdy, mohla-li by porucha v čerpání ohrozit bezpečnost pracujících nebo budované dílo, příp. termín výstavby.
       4. Dopravní výškou vody se rozumí svislá vzdálenost mezi hladinou vody v jímce sníženou čerpáním a vodorovnou rovinou, proloženou osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí.
       5. Počet měrných jednotek se určí samostatně za každé čerpací místo (jámu, studnu, šachtu)
       6. Pokud projekt předepíše zřízení samostatného sacího nebo výtlačného potrubí, oceňují se tyto náklady cenami souboru cen 115 00-11 Převedení vody potrubím.

      Lešení

      3 - Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m - 100 m2

      • Poznámka k souboru cen:
       1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
       2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
       3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

      4 - Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m - 100 m2

      • Poznámka k souboru cen:
       1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.
       2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.
       3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.

      Bourání konstrukcí

      5 - Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2 - 7,225 m2

      • místnost 1.02 - 1,25*1,45*2 - 3,625

      • místnost 1.03 - 1,2*1,6+1,05*1,6 - 3,6

      6 - Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 - 3,2 m2

      • dveře do boč.skladu - 0,8*2 - 1,6

      • dveře od stacionáře - 0,8*2 - 1,6

      7 - Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 - 11,98 m2

      • Poznámka k souboru cen:
       1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

      • dveře-boční vstup - 1,4*2,6+1,8*3 - 9,04

      • dveře-vstup k podiu - 1,2*2,45 - 2,94

      Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

      8 - Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm - 2,205 m3

      • otvory na podium - 1,05*2,1*0,5*2

      Přesun sutě

      9 - Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění - 16,637 t

      • Poznámka k souboru cen:
       1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě.
       2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.

      • HSV - 5,443 - 5,443

      • PSV - 11,194 - 11,194

      10 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m - 33,274 t

      • do 30m - 2*16,637

      11 - Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m - 10 m

      • Poznámka k souboru cen:
       1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.
       2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
       3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

      12 - Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3311 - 300 m

      • Poznámka k souboru cen:
       1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.
       2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.
       3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.

      • 30 dnů - 30*10

      13 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km - 16,637 t

      14 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - 183,007 t

      • recyklační centrum Prostějov - 11*16,637

      15 - Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904 - 16,637 t

      • Poznámka k souboru cen:
       1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
       2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
       3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.
       4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

      Konstrukce tesařské

      16 - Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm - 222,1 m2

      • strop nad místností 1,01 - 141 - 141

      • strop nad místností 1,02 - 44,9 - 44,9

      • strop nad místností 1,03 - 36,2 - 36,2

      17 - Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2 - 245 m

      • nad místnost 1.01-předpoklad po 1m - 15*11 - 165

      • nad místnost 1.02-předpoklad po 1m - 6,5*8 - 52

      • nad místnost 1.03-předpoklad po 1m-průměr - 4*7 - 28

      Krytina skládaná

      18 - Nouzové zakrytí střechy plachtou - 222,1 m2

      • Poznámka k souboru cen:
       1. Cenu lze použít pro přechodné zakrytí střechy nebo krovu.
       2. V ceně 765 19-2001 jsou započteny náklady i na:
       a) montáž a demontáž plachty,
       b) opotřebení plachty.

      • strop nad místností 1,01 - 141 - 141

      • strop nad místností 1,02 - 44,9 - 44,9

      • strop nad místností 1,03 - 36,2 - 36,2


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Navláčil stavební firma, s.r.o.

      Bartošova 5532
      Zlín, 76001

      Ing. Martin Mercek

      Tel: 770 185 728
      Email: mercek@navlacil.cz