Stavební úpravy budovy „G“ Ostravské univerzity

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava
Adresa: Mlýnská 5, Ostrava 701 03
2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI
Obchodní firma: Ostravská univerzita
Adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
IČ: 61988987
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
IČ: 25301144
4. TERMÍN REALIZACE
do května 2021

Stavební úpravy přízemí budovy „G“ Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5, Ostrava

Stavba je členěna na

 • SO 01 – Stavební úprava budovy G Ostravské univerzity – provozy 1NP: Foyer, Knihkupectví, Kavárna, Centrum Pyramida, provozy 1 PP: posílení stropů – sklad knih, vytvoření místnosti – sklad odpadů
 • SO 02 – Stavební úprava chodby a sociální zařízení 1NP, přepažení šatny 1PP
 • SO 03 – Stavební úprava vnitřního dvora
B.1 Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
Objekt se nachází v území, které leží v Moravskoslezském kraji, ve městě Ostrava, městská část Moravská Ostrava a Přívoz. Katastrální území Moravská Ostrava p.č. 811/2.
Území je zastavěno souvislou historickou vícepodlažní zástavbou. Objekt se nachází v památkové zóně Moravská Ostrava, okolními objekty i objektem je tedy určen charakter území, které je plně urbanizované. Profil ulic je fasáda domu, chodník, ulice, chodník, fasáda domu.
Území je rovinaté, velice mírně svažité k severní světové straně.
Území je zastavěno kompaktní městskou zástavbou.
Objekt byl v roce 2003 přeměněn z bytového domu na budovy Pedagogické fakulty, v rámci této rekonstrukce byly měněny dispozice. Současnou rekonstrukcí dochází k částečnému očistění vnitřních dispozic do původních struktur. Výkladci v parteru bude nyní vidět do objektu a náplně parteru, tím dojde k naplnění jeho smyslu. V rámci stavebních úprav dojde k dokončení realizace již zkolaudované kavárny.
V úpravách, které oživují parter, je především spatřován soulad a přínos pro charakter této cenné části historického centra Ostravy. Zastavěnost, výškové a hmotové členění ani vnější otvory a jejich charakter nejsou měněny.

b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územním rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,
Stavba je v souladu.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací,
Záměr byl posuzován územně plánovací dokumentací. Plán Ostravy – změna č_2a plné znění s nabytím účinnosti 18.10.2018. Území se podle územního plánu nachází v zastavěném území, plochy smíšené – bydlení a občanské vybavení, plochy kompaktní městské zástavby, na okraji území se nachází významný radioreleový spoj, podél území pod ulicí mlýnská vede místní rozvod tepla – parovod. Zamýšleným záměrem nejsou spatřovány rozpory s územním plánem, změna účelu užívání je v souladu s účelem užívání plochy smíšené, zastavěnost se nemění, nedochází k dotčení parovodu ani radioreléového spoje.
Požadavky územního plánu pro plochy zastavěné, stabilizované: V těchto plochách zachovat urbanistickou strukturu, umožňovat pouze citlivé dostavby stávajících proluk, nepřipouštět necitlivé stavební zásahy, necitlivé zahušťování, které by znehodnocovalo urbanistickou strukturu či kvalitu bydlení. V tomto ohledu je záměr s funkčním využitím plochy v souladu s ní.
Plochy smíšené, bydlení a občanské vybavení: slouží k bydlení a občanskému vybavení integrovanému v domech městského charakteru. Intenzivní vícepodlažní zástavba s více než 3 nadzemními podlažími. Veškeré nové stavby musí svým objemem a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby a vhodně ji doplňovat, nikoliv narušovat. Hlavní využití: bydlení, obchody, služby, administrativa, společenská zařízení, vzdělávání. Záměr je v souladu.
Plochy kompaktní městské zástavby jsou vyjmuty podle ods. 3.8.3. UP č_2a z požadavku na dodržení maximálního indexu zastavění Iz = 0,5.
Vzhledem k tomu, že uzemní plán je vždy zpracován v souladu s cíli a úkoly územního plánování, je tedy záměr s nimi v souladu, pokud je v souladu s územním plánem. Soulad územního plánu s cíli a úkoly územního plánování je spatřován především v bodech 2 – Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot a 3 – urbanistická koncepce Územního plánu Ostravy – po změně č. 2a.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území
Na stavebním pozemku jsou dodrženy požadavky vyplývající z vyhl. č. 501/2006 ve znění pozdějších změn. Přístavba ve vnitřním dvoru objektu je v souladu s Vyhláškou obecných požadavků na využití území 501/2006. Stavební úprava byla posouzena dle §24 (2) stavby pro shromažďování a obchod.
Prostor pro zásobování a stání při nakládání a vykládání zboží a jiné je zajištěn stávajícím způsobem, a to na dopravně vyznačeném stání před budovou v ulici S.K. Neumanna v parkovací zóně – návštěvnická zóna. Zásobování je zajištěno 8,00-18,00 hod. Ve dvoře vznikne nový přístřešek (demontovatelný) k užití návštěvníků budovy v letních měsících, který dle §79 stavebního zákona 183/2006 Sb. nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas, protože jeho plocha v součtu tvořená odnímatelnými plachtami je 33,1m2. Umisťován by měl být rozsah zpevněných ploch na vnitřním dvoře objektu.
Přístřešek se nachází památkové zóně. Z toho důvodu musí být provedeno územní řízení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Bylo vydáno závazné stanovisko na úseku požární ochrany, HSOS-6081-2/2019. HZS MSK dospěl k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení §41 vyhlášky o požární prevenci. Bylo posouzeno, že z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Na základě těchto závěrů bylo vydáno souhlasné stanovisko. Nebyly stanoveny další podmínky mimo rozsah zpracované PD. Na základě úprav v projektu (rozpočtové úspory) odebrání dveří z chráněné únikové cesty ponechání některých dveří stávajících bylo zpracováno Požárně bezpečností řešení pro provedení stavby. To bylo zpracováno Ing. Petr Weissbrod 02/2020, to bylo předloženo HZS a bylo vydáno souhlasné stanovisko HSOS-3294-2/2020, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení §41 vyhlášky o požární prevenci. Bylo posouzeno, že z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Obě stanoviska budou předkládána ke kalaudaci.
Bylo vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, S-KHSMS 32730/2019/OV/HP. Projektová dokumentace byla posouzena s požadavky předpisů ochrany veřejného zdraví a vydala souhlasné závazné stanovisko. Dokumentace odpovídá požadavkům ES 852/2004 o hygieně potravin, zákon 258/2000 Sb., §2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících. V kavárně bude přípravna jídla, která bude sloužit k přípravě studených pokrmů, polívek a toustů, přičemž nesmí být připravovány z masa. To je zohledněno v projektu, podrobně popsáno v části B.2.10. této zprávy. Stěny sanitárních zařízení jsou opatřeny omyvatelnými povrchy do výšky min. 1,8 m – zohledněno v půdorysech PD, místnost n1.29-31, n1.15, n1.20, s1.21 a s1.19. V rámci úprav rozvodů pitné vody bude u všech výtokových ventilů zajištěna pitná a teplá voda, zohledněno v prostorech sanitárních a v místnostech přípravny a bufetu, n1.29-31, n1.15, n1.20, s1.21 a s1.19. Větrání je zajištěno stávající a novou (WC ZTP) vzduchotechnikou a přirozeně okny. Denní osvětlení je stávající, umělé bylo stanoveno výpočtem.
Režim ošetřování umělého osvětlení bude zajištěn plánem údržby. Ten je popsán v části B.2.10 – umělé osvětlení. Dokumentace odpovídá požadavkům ve smyslu §30 zákona č. 258/2000 Sb. a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu neexistence nového zdroje hluku.
Magistrát města Ostravy koordinoval závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Stavba se netýká zájmů chráněných zákony č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů) a č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace byla posouzena odborem ochrany životního prostředí
A) ust. §71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů kladným závazným stanoviskem – nakládání s odpady zapracované do PD, zejména v části B.2.10 odpady, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.
B) ust. §77 odts. 1 písm. a) a j) a ust. §77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (z. 114/1992 Sb.) vydává kladné závazné stanovisko bez požadavků na PD. Bylo zhodnoceno, že území spadá do krajiny natolik antropogenně přeměněné, že zde pozbývá účelu aplikace předmětu zákona.
C) vodoprávní úřad vydal kladné závazné stanovisko za podmínek, že nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod, manipulace s látkami závadnými pro vodu bude provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku. Realizací nesmí dojít ke zhoršeným odtokovým poměrům na předmětné lokalitě.
K provedení vodního díla je potřeba povolení vodoprávního úřadu na základě žádosti a projektové dokumentace zpracované osobou oprávněnou k projektování vodních děl. Dokumentace byla vypracována a je předmětem samostatného řízení na vodoprávním úřadě. Doklad o podání je doložen v části E. pozn.:(bude osazen lapač tuku v přípravně kavárny) dokladová část PD. Znečištění odpadních vod nesmí překročit limity kanalizačního řádu dle vyjádření OVaK.
Dokumentace byla posouzena útvarem hlavního architekta a stavebního řádu – oddělení územního plánu a památkové péče z hlediska územního plánu a územně plánovací dokumentace. Útvar vydal závazné stanovisko se záměrem, který zhodnotil jako přípustný. Nestanovuje žádné podmínky pro realizaci záměru. Z hlediska památkové péče byl záměr posouzen dle §29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a vydal závazné stanovisko, přičemž záměr hodnotí jako přípustný. Nestanovuje žádné podmínky pro realizaci záměru.
Dokumentace byla posouzena Odborem dopravy, který konstatoval, že není dotčeným orgánem v této dokumentaci.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),
Netýká se stavby.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Území se nachází v území Městské památkové zóny Moravská Ostrava, prohlášené vyhláškou MK ČR č. 476/1992 Sb., ze dne 10 září 1992. Vztahují se na něj ustanovení zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění. Předmětem ochrany v tomto území je charakter vnějších fasád stavebních objektů a úprava veřejných prostor. Z tohoto hlediska stavební úpravy ponechávají 100% stávajícího stavu.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,
Stavba je situována v území kategorizovaném jako území s nahodilým výstupem důlních plynů v bývalém dobývacím prostoru Přívoz, který byl zrušen. Stavba je umístěna v chráněném ložiskovém území české části Hornoslezské pánve. Staveniště je řazeno do skupiny podle ČSN 730039 Stavby v poddolovaném území. Stavební úpravy respektují a dodržují normová ustanovení. Součástí stavebních úprav jsou výkopové práce vně budovy do hloubky menší než 800 mm pod původní terén. V podzemním podlaží není nijak zasahováno do základových konstrukcí. V tomto rozsahu není potřeba volit žádná další bezpečnostní opatření – viz vyjádření k existenci sítí, státní podnik DIAMO D500/12108/2019.
Stavba je umístěna mimo záplavové území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavební úpravy nemění odtokové poměry v okolí.
Srážková voda dopadlá na zastínění vnitřního dvoru bude z něj odkapávat, a bude sbírána stávajícím způsobem ze zpevněné plochy odtokovým liniovým žlabem. Při straně odkapávání k fasádě objektu bude do zeminy osazena drenážní trubka napojená do stávající dešťové kanalizace. Hloubka jejího osazení bude koordinována se skutečným průběhem sítě a bude odsouhlasena zástupcem společnosti CETIN.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Netýká se stavby.

k) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),
Netýká se stavby.

l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbarierového přístupu k navrhované stavbě.
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Stavba je přístupná z veřejných komunikací třemi přímými vstupy do objektu, a to z ulice Mlýnská, z ulice S.K. Neumanna a z nároží budovy při styku těchto dvou ulic.
Příjezd k objektu je možný z ul. Mlýnská.
Do dvorní části je přístup možný pouze skrz objekt, a to pouze pro osoby, vjezd není možný.
Bezbariérový přístup do objektu je stávající z ulice Mlýnská. Z úrovně chodníku do budovy je řešen bezbariérově, splňuje normové požadavky. Výškový rozdíl ve vstupní chodbě n1.05 je překonán pomocí stávající plošiny. Přístup do všech podlaží budovy s výjimkou mezipodlaží 5.NP je zajištěn stávajícím výtahem. Přístup k budově je zajištěn bezbariérovými úpravami veřejného prostranství ve zprávě m.č. MOaP.
TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Objekt je napojen stávajícími přípojkami. V rámci stavebních úprav nedochází k požadavkům na připojení, odpojení, přepojení objektu k dalším sítím technické infrastruktury.

Výčet stávajících přípojek:
Vodovodní přípojka: je řešena stávajícím způsobem. Hlavní uzávěr vody s vodoměrem je osazen v 1PP – místnost s0.03. Dimenze stávající přípojky je dostatečná.
Kanalizační přípojka: je řešena stávajícím způsobem. Je dostatečné dimenze.
Plynovodní přípojka: objekt není napojen. Přípojka je ukončena v obvodovém zdivu v ulici Mlýnská.
Stavební úpravy nezasahují, nehrozí nebezpečí poškození.
Parovod: přípojka je situována v místnosti s0.05, napojena do blokové výměníkové stanice BVS (páravoda).
Přípojka je ve správě Dalkia Ostrava. Dimenze vytápění objektu je zachována, do přípojky nebude zasahováno, nevznikají nové požadavky na přípojku a její kapacity. Výměníková stanice bude ochráněna během staveních prací dle požadavků provozovatele.
Optický kabel UPC: do budovy je převedena optická přenosová trasa UPC. Při stavebních úpravách dojde k dotčení této sítě a budou dodrženy požadavky vlastníka sítě.
Optický kabel Cetin: k budově je přivedena optická přenosová síť společnosti CETIN. Při stavebních úpravách dojde k dotčení této sítě a budou dodrženy požadavky vlastníka sítě.
Elektrická energie: objekt je napájen z trafostanice SME: Projekt neřeší hlavní domovní vedení k předmětné stavbě. Hlavní rozvaděč objektu je HR1 a je umístěn v suterénu objektu. Provozní napětí 3+PE+N, 230/400V, 50Hz, TN-C-S.
Optický kabel Ostravské univerzity: nebude do něj nijak zasaženo.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.
Netýká se stavby. V rámci stavebních úprav nejsou vyvolány související investice.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí (podle katastru nemovitostí).
p.č.: 811/2, Ostrava 554801, k.ú.: Moravská Ostrava 713520

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.
V rámci výstavby nevznikne ochranné ani bezpečnostní pásmo.

B.2 Základní charakteristika stavby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změn stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,
Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu, přičemž stavební úpravy se týkají především konstrukcí doplňkových, tedy nenosných. Tyto konstrukce navíc byly provedeny při rekonstrukci objektu, která proběhla cca před 13 lety. K této rekonstrukci byly poskytnuty podklady, které byly zohledněny v celé PD i u jednotlivých profesí. Z tohoto důvodu nebylo potřeba provádět rozsáhlé stavebně technické a stavebně historické průzkumy. Statické posouzení konstrukcí probíhalo pouze u konstrukcí, kterých se stavební úprava týkala. Statické posouzení je samostatnou částí projektové dokumentace.

b) účel užívání stavby,
Administrativní pracoviště, prodejní plocha, stravovací služby

c) trvalá nebo dočasná stavba,
Trvalá stavba.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
V rámci stavebních úprav nedochází k vytvoření situací, které by vyžadovaly výjimku z obecně technických požadavků na stavby.
Bezbarierový přístup do objektu je zajištěn stávajícím způsobem – plošinou umístěnou za vstupem do objektu z ulice Mlýnská. Zbylé části budovy jsou přístupné bezbariérově stávajícím výtahem do 5NP.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,
Bylo vydáno závazné stanovisko na úseku požární ochrany, HSOS-6081-2/2019. HZS MSK dospěl k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení §41 vyhlášky o požární prevenci. Bylo posouzeno, že z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Na základě těchto závěrů bylo vydáno souhlasné stanovisko. Nebyly stanoveny další podmínky mimo rozsah zpracování PD. Na základě úprav v projektu (rozpočtové úspory) odebrání dveří z chráněné únikové cesty ponechání některých dveří stávajících bylo zpracováno Požárně bezpečností řešení pro provedení stavby. To bylo zpracováno Ing. Petr Weissbrod 02/2020, to bylo předloženo HZS a bylo vydáno souhlasné stanovisko HSOS-3294-2/2020, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení §41 vyhlášky o požární prevenci. Bylo posouzeno, že z obsahu požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. Obě stanoviska budou předkládána ke kalaudaci.
Bylo vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, S-KHSMS 32730/2019/OV/HP. Projektová dokumentace byla posouzena s požadavky předpisů ochrany veřejného zdraví a vydala souhlasné závazné stanovisko. Dokumentace odpovídá požadavkům ES 852/2004 o hygieně potravin, zákon 258/2000 Sb., §2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících. Přípravna bude sloužit k přípravě studených pokrmů, polívek a toustů, přičemž nesmí být připravovány z masa. Zohledněno v projektu, podrobně popsáno v části B.2.10. této zprávy. Stěny sanitárních zařízení jsou opatřeny omyvatelnými povrchy do výšky min. 1,8 m – zohledněno v půdorysech PD místnost n1.29-31, n1.15, n1.20, s1.21 a s1.19. V rámci úprav vodovodních rozvodů bude u všech výtokových ventilů zajištěna pitná a teplá voda zohledněno v prostorech sanitárních a v místnostech přípravny a bufetu, n1.29-31, n1.15, n1.20, s1.21 a s1.19. Větrání je zajištěno stávající a novou (WC ZTP) vzduchotechnikou, přirozeně okny. Denní osvětlení je stávající, umělé bylo stanoveno výpočtem. Režim ošetřování umělého osvětlení bude zajištěn plánem údržby. Ten je popsán v části B.2.10 umělé osvětlení. Dokumentace odpovídá požadavkům ve smyslu §30 zákona č. 258/2000 Sb. a §12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neexistence nového zdroje hluku.
Magistrát města Ostravy koordinoval závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy. Stavba se netýká zájmů chráněných zákony č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesního zákona), ve znění pozdějších předpisů a č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
Dokumentace byla posouzena odborem ochrany životního prostředí.
A) ust. §71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů kladným závazným stanoviskem – nakládání s odpady zapracované do PD, zejména v části B.2.10 odpady, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů.
B) ust. §77 odts. 1 písm. a) a j) a ust. §77 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (z. 114/1992 Sb.) vydává kladné závazné stanovisko bez požadavků na PD. Bylo zhodnoceno, že území spádá do krajiny natolik antropogenně přeměněné, že zde pozbývá účelu aplikace předmětu zákona.
C) vodoprávní úřad vydal kladné závazné stanovisko za podmínek, že nedojde k znečištění podzemních a povrchových vod. Manipulace s látkami závadnými pro vodu bude provedena tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku. Realizací nesmí dojít ke zhoršeným odtokovým poměrům na předmětné lokalitě.
K provedení vodního díla je potřeba povolení vodoprávního úřadu na základě žádosti a projektové dokumentace zpracované osobou oprávněnou k projektování vodních děl. Tato podmínka je splněna doložena v části E. dokladová část PD, pozn.:(bude osazen lapač tuku v přípravně kavárny). Znečištění odpadních vod nesmí překročit limity kanalizačního řádu dle vyjádření OVaK.
Dokumetace byla posouzena útvarem hlavního architekta a stavebního řádu – oddělení územního plánu a památkové péče z hlediska územního plánu a územně plánovací dokumentace vydalo závazné stanovisko se záměrem, který zhodnotilo jako přípustný. Nestanovuje žádné podmínky pro realizaci záměru. Z hlediska památkové péče byl záměr posouzen dle §29 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a vydal závazné stanovisko, přičemž záměr hodnotí jako přípustný. Nestanovuje žádné podmínky pro realizaci záměru.
Dokumentace byla posouzena Odborem dopravy, který konstatoval, že není dotčeným orgánem v této dokumentaci.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Stavba se nachází v památkové zóně Moravské Ostravy. Zákon se vztahuje na její uliční fasádu, ta není měněna.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,
Zastavěná plocha zůstává stávající 712,5 m2
obestavěný prostor celého domu zůstává stávající 16387,5 m3
užitná plocha po rekonstrukci 1PP: 517,5 m2
užitná plocha po rekonstrukci 1NP: 558,5 m2
Zbylá patra, jejich parametry, zůstávají stávající.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),
Energetická náročnost budovy: stávající. Mimo osazení 12ks ocelových kotev není zasahováno do obálky budovy. Tepelné mosty jsou přerušeny, kotevní prvky jsou podloženy tepelným izolantem pěnosklo (pevnost v tlaku 1600kPa, λ =0,5W(m.K). Nedojde ke zhoršení tepelně technických parametrů objektu. Prostor mezi izolanty bude utěsněn izolační vatou a zatmelen. Tepelná ztráta stávající.
Emise: v rámci rekonstrukce není provedeno zařízení produkující emise.
Hospodaření s dešťovou vodou je stávající.

Bilance dešťových vod stávající:
Odvodňovaná plocha zpevněných ploch se navyšuje o 5m2. Dále vzhledem k jejímu situování ve velmi úzkém dvoře, který je krytý ze 2,5 stran, pod ostrým úhlem, je toto navýšení odtoku zanedbatelné.
Hospodaření se splaškovou vodou je stávající. V rámci rekonstrukce nejsou navyšovány provozní kapacity oproti současné kolaudaci objektu. Odpadní vody budou společně odvedeny do městské stoky DN 400, která vede v ulici S.K.Neumanna a pak dále na veřejnou čistírnu odpadních vod.
Odvod dešťových vod ze střech objektu je zachován v původním rozsahu, neboť není měněn.
Odvod dešťových vod z dvorní části: bude přidána drenážní trubka napojená na stávající systém odvodnění dvorní části.
Splaškové vody jsou řešeny stávajícím způsobem.

Bilance splaškové vody stávající:
průměrné denní množství Qd = 12,3 m3/den
maximální denní množství Qdmax = 15,4 m3/den
maximální hodinové množství Qh = 6,45 m3/hod
průměrné roční množství Qr = 2 460 m3/rok

Kvalita vypouštěných odpadních vod odpovídá limitům Kanalizačního řádu.
Bilance spotřeby pitné vody je stávající, nedochází k navýšení provozních požadavků ze současně zkolaudovaného stavu.
Roční spotřeba vody stávající
Celkem Qr = 2460 m3/rok
tj. průměrně Qd = 12,3m3/den
maximálně Qdmax (kd 1.25)= 15,4 m3/den

Dodávka tepla je stávající. Celková tepelná ztráta činí 160 800 W. Objekt je vytápěn z blokové výměníkové stanice (BVS) pára-voda situované v suterénu domu (místnost č. 0.05.) BVS vč. parovodní přípojky je ve správě a provozování Veolia Energie, a.s. V blokové výměníkové stanici je řešen také ohřev teplé vody vč. cirkulace. V rámci posílení stropů nad výměníkovou stanicí 100371 bylo zjištěno, že navrhovaná podpěrná ocelová konstrukce bude svým dispozičním umístěním v kolizi se stávajícím potrubním vedením přívodu studené vody a jejich závěsy. Jelikož v místě umístění ocelové konstrukce je značně omezen manipulační prostor i s ostatní technologií předávací stanice, bude provedena přeložka stávajícího kolizního potrubí.
Bilance odpadů v současné době dochází k vývozu 3 odpadních nádob 3x týdně. Předpokládá se, že dojde k navýšení odpadu, a to na 4 odpadní nádoby o objemu 240 l. Bude řešeno provozovatelem na základě smlouvy o vývozu odpadů. Za tímto navýšením je v rámci stavebních úprav rozšířen sklad odpadních nádob.
Další hmoty a média: nejsou známé žádné další hmoty a média dodávaná nebo produkovaná budovou a jejím provozem.

i) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)
Doba trvání stavby bude cca 18 měsíců. Stavba bude etapizována na tři etapy. 1. etapa bude zahrnovat prostory knihkupectví, Foyer, kavárny, Centra pyramida a s tím spojené zásahy do 1PP.
2. etapa bude zahrnovat prostory chodeb a úpravy WC v 1NP a rozdělení místnosti šatny v 1PP a s tím spojené zásahy do prostor 1PP.
3. etapa bude zahrnovat úpravy vnitřního dvora. Přehledně vyznačeno v PD.
Zahájení výstavby bude po vydání stavebního povolení, předání a převzetí staveniště k realizaci. Termín dokončení se předpokládá do konce r. 2021. Tento termín je orientační a bude upřesněn stavebníkem (investorem).

j) orientační náklady stavby.
5.000.000,-kč

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
Stavební rozpočet ; Technika prostředí staveb ; Slaboproud EZS ; Slaboproud – SK+ostatní ; Silnoproud ; Lapák tuků ; Interiéry ; SO01 Nábytek ; SO02 Nábytek
Stavební úpravy SO 01
Stavební úpravy SO 02
Stavební úpravy SO 01, 02, 03 - Vedlejší náklady

  V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

  1 - Geodetické práce před výstavbou - 1 soubor

  2 - Geodetické práce po výstavbě - 1 soubor

  3 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 1 soubor

  V04: Inženýrská činnost

  4 - Koordinátor BOZP na staveništi - 1 soubor

  V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce

  5 - Kompletační a koordinační činnost - vč. dodání všech dokladů a vyjádření - 1 soubor

  6 - Zařízení staveniště - zřízení, nájem, demontáž - 55 585,436 %

  7 - Provozní vlivy - 55 585,436 %

  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  SO01 - Stavební úprava budovy G Ostravské univerzity provozy foyer, knihkupectví, kavárny, cent. pyr

   Svislé a kompletní konstrukce

   1 - Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 - 6 m2

   2 - Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2 - 6 kus

   3 - Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž_x000D_ sádrokartonem, jakékoliv tloušťky - 6 m2

   4 - Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, jednonásobné - 8 m2

   Bourání konstrukcí

   5 - Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_ 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy - 11,5 m

   6 - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém - 5 kus

   7 - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). - 2 kus

   8 - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). - 2 kus

   - Svodní potrubí kanalizace S02 v 1.PP : 1 - 1
   - Přívodní potrubí SV k pítku v 1.PP : 1 - 1

   9 - Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu. - 6 kus

   - Vnitřní vodovod - 4
   - Vnitřní kanalizace - 2

   10 - Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm - 11,5 m

   - Otopné přívodní a vratná potrubí : 5*2 - 10
   - Kanalizace : 0,5+1 - 1,5

   Vnitřní kanalizace

   11 - Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou_x000D_ do DN 125 mm vodou nebo vzduchem. - 12,1 m

   12 - Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, D 50 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 1 kus

   13 - Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 1 kus

   14 - Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. - 2,5 m

   15 - Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího. - 1 m

   16 - Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. - 3 m

   17 - Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. 1.PP : 4,5+2,1 - 6,6 m

   18 - Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek. - 1 kus

   19 - Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek. - 3 kus

   20 - zátka hrdlová DN 50,0 mm; PP - 2 kus

   21 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu - 0,01659 t

   Vnitřní vodovod

   22 - Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu, - 4 kus

   23 - Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm - 2 m

   24 - Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm. Přeložka potrubí ve výměníkové stanici. - 1,2 m

   25 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm - 2 kus

   26 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm - 2 kus

   27 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 50 mm. Přeložka potrubí ve výměníkové stanici. - 2 kus

   28 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu_x000D_ odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm - 4 kus

   29 - Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 15 m

   - SV : 1,5+2+2,5+1+1+1+1 - 10
   - TV : 1,5+1,5+1+1 - 5

   30 - Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 2*(6+3) - 18 m

   31 - Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 50 do 63 mm. Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Přeložka potrubí ve výměníkové stanici - stáv. potrubí. - 1,2 m

   32 - Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 10 m

   33 - Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 25 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 9 m

   34 - Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 - 14 m

   35 - Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 - 6 kus

   36 - Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění. Přeložka potrubí ve výměníkové stanici - 2 kus

   37 - Armatury k potrubím z plastů vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu - 6 kus

   38 - Kohout kulový nerozebíratelný, spoj svařováním, D 25 mm, včetně dodávky materiálu - 6 kus

   - 1.PP - přepojení stoupaček - 2
   - 1.NP - před a za vodoměry - 4

   39 - Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm - 1 kus

   40 - Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 90°C, montáž horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 16, délka 130 mm - 1 kus

   41 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 - 33 m

   42 - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 33 m

   43 - páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m - 1 kus

   44 - pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK - 5 m

   45 - pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK - 9 m

   46 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m. vodorovně do 50 m - 0,16921 t

   Zařizovací předměty

   47 - Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur - 1 soubor

   48 - Umývátko na šrouby, bílé, šířka 450 mm, hloubka 370 mm - 1 soubor

   49 - Demontáž dřezů jednodílných v kuchyňské sestavě bez výtokových armatur - 1 soubor

   50 - Demontáž výtokových ventilů nástěnných - 4 kus

   51 - Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz - 5 kus

   52 - Rohové ventily kombinovaný, mosazný, , DN 15 x (DN 20 + DN 10) , včetně dodávky materiálu - 1 soubor

   53 - Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu - 1 kus

   54 - Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru - 2 soubor

   55 - Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu - 2 kus

   56 - Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu - 1 kus

   57 - Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých - 2 kus

   Vzduchotechnika

   58 - Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,07 m2 - 3,5 m

   59 - Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,07 m2 - 14,5 m

   60 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 300 mm - 11 m

   61 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 300 mm, - škrticí nebo zpětné klapky - 2 kus

   62 - Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, do průřezu 0,04 m2, - 6 kus

   63 - Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,04 m2 - 6 kus

   64 - Napojení na stávající rozvody "IN SITU", přechodový kus, Pz plech - 2 kus

   65 - Regulace a nastavení průtoků v jednotlivých distribučních elementech a vzduchovodech - 2 hod

   66 - Montáž vzduchové clony 2020x340x700 mm, mtž na závěsné konzoly, šrouby M8x40 - 1 kus

   67 - Montáž regulační klapky plechové do potrubí - 6 kus

   68 - páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m - 1 kus

   69 - Klapka regulační 300x150 mm s regulačními listy a jednotným nastaveným úhlem, pozink. ocel - 6 kus

   70 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 315,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 11 m

   71 - Výustka komfortní 300x150 mm do kruhového potrubí, dvouřadá, Qmin = 230 m3/hod, ocel. plech, barva bílá RAL 7035 - 6 kus

   72 - Klapka škrtící d315 do kruhového potrubí - 2 kus

   73 - Vzduchová clona 2020x340x700 mm, příkon 19 kW, napětí 400 V, průtok VO/SO/NO - 4500/4100/2000 m3/hod - 1 kus

   74 - Regulátor topného výkonu, třístupňová regulace výkonu elektrického ohřívače vzduchové clony - 1 kus

   75 - Objímka 315 kovová s gumou k upevnění kruhového Pz plech potrubí - 12 kus

   76 - ZT závitová tyč M8 x 1000 mm - 6 kus

   77 - Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m - 0,15971 t

   Rozvod potrubí

   78 - Demontáž potrubí z měděných trubek do D 28 mm. Odpojení otopných těles : 10+3*2+2*0,6+2*4+2*0,6 - 26,4 m

   79 - Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 18 mm, s 1,0 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 18 m

   80 - Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 - 10 m

   81 - Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 18 mm - 10 kus

   82 - Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek zaslepení měděného potrubí včetně víčka, D 15 mm - 22 kus

   83 - Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32. Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. - 18 m

   84 - pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK. Potrubí v drážkách : 1,0*2*5 - 10 m

   85 - Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m - 0,01616 t

   Armatury

   86 - Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, mosaz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit - 7 kus

   87 - Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz - 7 kus

   88 - Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m - 0,00315 t

   Otopná tělesa

   89 - Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním - 7 kus

   90 - Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 300 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu - 1 kus

   91 - Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 300 mm, délka 2600 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu - 5 kus

   92 - Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 900 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu - 1 kus

   93 - Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles třířadých - 7 kus

   94 - Demontáž otopných těles panelových jednořadých, stavební délky do 1500 mm - 6 kus

   95 - Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění _x000D_ otopných těles - 7 kus

   96 - Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)_x000D_ otopných těles. Výhřevná plocha řešeného prostoru - 175 m2

   97 - Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových_x000D_ jednořadých, do 150 mm - 1 kus

   98 - Demontáž konvektorů přes 2150 mm - 5 kus

   99 - Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) - 175 m2

   100 - Příplatek za odstín RAL 9005 - černá, dle vzorníku barev dodavatele +30 %, typ 33 - 200/900 mm, odlišení od základního odstínu RAL 9016 - bílá - 1 kus

   101 - Příplatek za odstín RAL 9005 - černá, dle vzorníku barev dodavatele +30 %, typ 33 - 200/2600 mm, odlišení od základního odstínu RAL 9016 - bílá - 5 kus

   102 - Příplatek za odstín RAL 9005 - černá, dle vzorníku barev dodavatele +30 %, typ 33 - 900/900 mm, odlišení od základního odstínu RAL 9016 - bílá - 1 kus

   Nátěry

   103 - Nátěry otopných těles syntetické ocelových radiátorrů deskových, dvojnásobné s 2 x emailováním - 1,96 m2

   104 - Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, na DN 300 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí - 11 m

   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   SO02 - Stavební úprava chodby a sociálního zařízení

    Svislé a kompletní konstrukce

    1 - Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky doplňkové práce osazení revizních dvířek do 0,25 m2. Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování. - 1 kus

    2 - Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 - 2 m2

    3 - Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 - 1 kus

    4 - Dodatečné vyřezání otvoru v podhledu ze sádrokartonových desek, nad 0,5 m2 do 1 m2 - 2 kus

    - Vsazení kanalizační odbočky : 1 - 1
    - Vytápění + vodovod : 1 - 1

    5 - Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž_x000D_ sádrokartonem, jakékoliv tloušťky - 2 m2

    6 - Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, jednonásobné - 3 m2

    7 - dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 200,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá - 1 kus

    Přesuny suti a vybouraných hmot

    8 - Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí_x000D_ 70 x 70 mm jakékoliv šířky rýhy - 9 m

    9 - Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených_x000D_ na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm základovém nebo nadzákladovém. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). - 1 kus

    10 - Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm bez odstranění podlahy a násypu - 3 kus

    - Vytápění : 1 - 1
    - Kanalizace : 1 - 1
    - Vodovod : 1 - 1

    11 - Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše_x000D_ do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm - 9 m

    - Vytápění : 1 - 1
    - Vodovod : 4*2 - 8

    Vnitřní kanalizace

    12 - Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou_x000D_ do DN 125 mm vodou nebo vzduchem - 2 m

    13 - Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky, do D 40 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 2 kus

    14 - Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 110 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 1 kus

    15 - Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. - 1 m

    16 - Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo připojovacího - 2 m

    17 - Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. - 0,5 m

    18 - Potrubí svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. - 0,5 m

    19 - Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výpustek - 3 kus

    20 - zátka hrdlová DN 40,0 mm; PP - 3 kus

    21 - zátka hrdlová DN 50,0 mm; PP - 1 kus

    22 - zátka hrdlová DN 100,0 mm; PP - 2 kus

    23 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu - 0,01107 t

    Vnitřní vodovod

    24 - Opravy vodovodního potrubí závitového zazátkování vývodu, - 14 kus

    25 - Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm - 9 m

    26 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm - 1 kus

    27 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm - 4 kus

    28 - Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek ostatní práce mimo spojové svary s přidáním materiálu_x000D_ odříznutí plastové trubky, přes D 20 do D 25 mm - 5 kus

    29 - Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 12,5 m

    30 - Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. Potrubí v drážce z 1.PP - 4 m

    31 - Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 - 4 m

    32 - Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 - 7 kus

    33 - Armatury k potrubím z plastů vnitřní závit, spoj svařováním, D 20 mm x DN 15, včetně dodávky materiálu - 7 kus

    34 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 - 12,5 m

    35 - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 12,5 m

    36 - páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m - 1 kus

    37 - pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK. Potrubí v drážce z 1.PP - 4 m

    38 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m - 0,05431 t

    Zařizovací předměty

    39 - Demontáž klozetů kombinovaných - 2 soubor

    40 - Klozetové mísy kombinované pro ZTP, bilé, hluboké splachování, svislý odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 670 mm, výška 480 mm - 1 soubor

    41 - Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur - 7 soubor

    42 - Umyvadlo invalidní, bílé, šířka 640 mm, hloubka 550 mm - 1 soubor

    43 - Demontáž bidetů z diturvitu - 1 soubor

    44 - Demontáž výtokových ventilů nástěnných - 4 kus

    45 - Rohové ventily rohový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, mosaz - 5 kus

    46 - Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání s otvíráním odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu - 4 kus

    47 - Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, termostatická, standardní, včetně dodávky materiálu. S prodlouženým ramínkem. - 1 kus

    48 - Demontáž baterií nástěnných do G 3/4" - 7 soubor

    49 - Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru - 1 soubor

    50 - Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu - 1 kus

    51 - Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty souprava připojovací pro umyvadla; výškově nastavitelná; D 32 mm x 5/4"; mosaz, povrch chrom - 1 kus

    52 - Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty umyvadlová, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu - 4 kus

    53 - Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých - 10 kus

    54 - Umyvadlo na šrouby 60 (š.) x 35 (hl). x 5 (v.) cm, z litého mramoru, s otvorem pro baterii - 4 soubor

    Vzduchotechnika

    55 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm - 4,5 m

    56 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - oblouku - 3 kus

    57 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrticí nebo zpětné klapky do kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm - 1 kus

    58 - Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 100 mm, - 1 kus

    59 - Ventilátory diagonálního nízkotlakého montáž diagonálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 100 mm - 1 kus

    60 - Napojení na stávající rozvody "IN SITU", DN 100, Pz plech. Napojení kruhového průřezu DN 100 na čtyřhraný 400x400 mm - 1 kus

    61 - páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 100 m - 1 kus

    62 - Ventilátor diagonální do kruhového potrubí 160/100, max. průtok 180 m3/hod., výkon 9 W, připojení průměr 100 mm, hm. 1,4 kg - 1 kus

    63 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 4,5 m

    64 - tvarovka do potrubí kruhová; oblouk segmentový 90°; d = 100 mm; materiál ocel; povrch pozink; se 3-mi segmenty - 3 kus

    65 - Talířový ventil univerzální d = 100 mm, bílá barva RAL 9003, mat. PP - 1 kus

    66 - Objímka 100 kovová s gumou k upevnění kruhového Pz plech potrubí - 10 kus

    67 - ZT závitová tyč M8 x 1000 mm - 4 kus

    68 - Klapka zpětná kruhová 100, na Spiro, motýlová - 1 kus

    69 - Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m - 0,05517 t

    Rozvod potrubí

    70 - Potrubí z trubek měděných spojované lisováním D 12 mm, s 1,0 mm včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Přívodní a vratné potrubí k otopnému tělesu - 9 m

    71 - Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 - 9 m

    72 - Oprava rozvodu potrubí z měděných trubek propojení měděného potrubí, D 12 mm - 2 kus

    73 - Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32. Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. - 9 m

    74 - pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK - 9 m

    75 - Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m - 0,00548 t

    Armatury

    76 - Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, dvouregulační, DN 15, přímý, mosaz, termostatická hlavice, PN 10, vnitřní závit - 1 kus

    77 - Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , D 15 x EK , přímé, PN 10, mosaz - 2 kus

    78 - Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz - 1 kus

    79 - Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m - 0,00045 t

    Otopná tělesa

    80 - Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním - 1 kus

    81 - Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska profilovaná, včetně dodávky materiálu - 1 kus

    82 - Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles jednořadých - 1 kus

    83 - Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění _x000D_ otopných těles - 6 kus

    - Nové otopné těleso : 1 - 1
    - Stávající otopná tělesa : 5 - 5

    84 - Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků)_x000D_ otopných těles - 2,64 m2

    - Stáv. a nové otopné těleso : 2,4+0,6*0,4

    85 - Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ) - 2,4 m2

    - Stávající otopná tělesa : 5*0,6*0,8

    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    SO03 - Stavební úprava vnitřního dvoru

     Zemní práce

     1 - Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy - 8 m3

     2 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek - 10*0,8*1 - 8 m3

     3 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. - 16 m3

     4 - Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu. Včetně rozprostření 0,6 m3 (lože) a zhutnění - 8 m3

     5 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění: 10*0,5*0,5 - 2,5 m3

     Základy a zvláštní zakládání

     6 - Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frskce 16-32 mm. Včetně vyčištění dna rýh: 10*0,2*0,3 - 0,6 m3

     7 - Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5, v rýze nebo v zářezu se stěnami: 10*(0,3+0,2)*2 - 10 m2

     8 - Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm - 10 m

     9 - Vyvrtání otvoru do plastové šachty pro napojení zaústění drenáže DN 100 - 1 kus

     10 - trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm - 10 m

     11 - spojka/nátrubek PP; "in situ"; di = 110,0 mm. Napojení na stáv. šachtu - zaústění drenážního potrubí - 1 kus

     12 - geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně - 10 m2

     Staveništní přesun hmot

     13 - Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty - 0,98774 t

     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     SO01 - Silnoproud

      Materiál/montáž

      1 - RS 1.1, výzbroj dle E-5 - 1 ks

      2 - RS 7, výzborj dle E-6 - 1 ks

      3 - RS 9, výzbroj dle E-7 - 1 ks

      4 - CYKY-J 5x 6 (C) - 40 m

      5 - CYKY-J 5x 4 (C) - 100 m

      6 - CYKY-J 3X2,5 (C) - 1000 m

      7 - CYKY-J 5x 1,5 (C) - 70 m

      8 - CYKY-J 3X1,5 (C) - 1200 m

      9 - CYKY-J 3X1,5 (A) - 180 m

      10 - CYKY-O 2X1,5 (A) - 110 m

      11 - 1- pólový vypínač 10A,230V, IP20 i s plastovým krytem - 16 ks

      12 - střídavý přepínač 10A, 230V, IP20 i splastovým krytem - 8 ks

      13 - žaluziový spínač 10A, 230V, IP20 i s plastovým krytem - 14 ks

      14 - stmívač 230V, bez N vodiče - 14 ks

      15 - časový ovladač - 2 ks

      16 - podlahová krabice v podlaze 2 modulová 4x zásuvky, poklop pro lité podlahy - 2 ks

      17 - domovní zásuvka chráněná 16A,230V, vodorovná (strojek i rámečky - 84 ks

      18 - domovní zásuvka dvojitá lištová 16A, 230V, vodorovná - 20 ks

      19 - výklopná zásuvka 2x230V 2xUSB 5V dc 2.1A napojeno kabelem do zásuvky - 7 ks

      20 - krabice pod zásuvky KO68/2 - 104 ks

      21 - krabicová rozvodka -KR97 s víčkem - 45 ks

      22 - elektroinstalační materiál svorky WAGO, svorkovnice do KR97 s víčky, hmoždinky sádra, šrouby) - 1 ks

      23 - demontáž a montáž osvětlení 1pp s0.06, s0.10,s0.11,s0.12 - 1 ks

      24 - sdružení dvouvypínaču do jednoho 1pp n0.25 - 1 ks

      25 - vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - 150 m

      26 - vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm - 50 m

      27 - vysekání, vyvrtání kapes pro krabice - 150 ks

      Svítidlavčetně zdrojů a startérů

      28 - 7B2 S01 S05 - LED SVÍTIDLO 84W, PŘESAZENÉ, IP 20, 10080lm, černý - 14 ks

      29 - 1.1B1 S02 - LED SVÍTIDLO 84W, PŘISAZENÉ, IP 20, 10080lm, - 6 ks

      30 - S06 - LED SVÍTIDLO 53,5W, PŘISAZENÍ, IP 20, 6790 lm, - 4 ks

      31 - S07 - LED STROPNÍ A NÁSTĚNÉ, 32W, IP 20, 4710lm, černý krycí plech - 3 ks

      32 - S08 - STROPNÍ NÁSTĚNÉ SVÍTIDLO 21W, IP 20, 1530lm, SKLO - 7 ks

      33 - s09 - ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 60(46)W, IP20 černá IP 20, 3000K - 10 ks

      34 - s10 - ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO, 60(46)W, IP20 černá IP 20, 3000K - 2 ks

      35 - N - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W S PIKTOGRAMEM, PŘISAZENÉ, 1HOD ZÁLOHA IP20 - 3 ks

      36 - S04 - LED SVÍTIDLO 15,9W, VESTAVĚNÉ, IP 20 černý - 3 ks

      37 - S011 - LED SVÍTIDLO 15,9W, VESTAVĚNÉ, IP 20 bílý - 12 ks

      38 - S12 - LED pásek, 3,5W/m, lepení na nábytek, IP 67, 320lm/m, 3200K, - 60 m

      39 - s13 - Led pásek zafrézovat do nábytku v liště, IP 62, 320lm/m, 3000K a 4000K - 4 m

      HZS

      40 - zabezpečení pracoviště - 5 hod

      41 - koordinace s ostatními profesemi - 10 hod

      42 - spolupráce s revizním technikem - 10 hod

      43 - inženýrská činnost - 5 hod

      44 - výchozí revize - 20 hod

      45 - dokumentace skut. provedení - 16 hod

      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      SO02 - Silnoproud

       Materiál/montáž

       1 - RS 1, výzbroj dle E-4 - 1 ks

       2 - CYKY-J 3X2,5 (C) - 200 m

       3 - CYKY-J 5x 1,5 (C) - 50 m

       4 - CYKY-J 3X1,5 (C) - 300 m

       5 - CYKY-J 3X1,5 (A) - 50 m

       6 - CYKY-O 2X1,5 (A) - 50 m

       7 - 1- pólový vypínač 10A,230V, IP20 i s plastovým krytem - 5 ks

       8 - střídavý přepínač 10A, 230V, IP20 i splastovým rytem - 10 ks

       9 - sériový spínač 10A, 230V, IP20 - 2 ks

       10 - křížový přepínač 10A, 230V, IP20 - 3 ks

       11 - domovní zásuvka chráněná 16A,230V, vodorovná (strojek i rámečky - 28 ks

       12 - krabice pod zásuvky KO68/2 - 48 ks

       13 - krabicová rozvodka -KR97 s víčkem - 14 ks

       14 - elektroinstalační materiál svorky WAGO, svorkovnice do KR97 s víčky, hmoždinky sádra, šrouby) - 1 ks

       15 - vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm - 150 m

       16 - vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm - 30 m

       17 - vysekání, vyvrtání kapes pro krabice - 62 ks

       Svítidlavčetně zdrojů a startérů

       18 - S03 - LED SVÍTIDLO 21W, PŘESAZENÉ, IP 20, 1530lm, OPÁLOVÝ DIFUSOR, 300X62 mm, bílý - 17 ks

       19 - S04 - LED SVÍTIDLO 21W, PŘESAZENÉ, IP 20, 1530lm, OPÁLOVÝ DIFUSOR, 300X62 mm, černé - 7 ks

       20 - S07 - LED STROPNÍ A NÁSTĚNÉ, 32W, IP 20, 4710lm, AKRYLÁTOVÉ SKLO, ocelový plech černý - 2 ks

       21 - S08 - STROPNÍ NÁSTĚNÉ SVÍTIDLO 21W, IP 20, 1530lm, SKLO - 3 ks

       HZS

       22 - zabezpečení pracoviště - 2 hod

       23 - koordinace s ostatními profesemi - 3 hod

       24 - spolupráce s revizním technikem - 3 hod

       25 - inženýrská činnost - 2 hod

       26 - výchozí revize - 8 hod

       27 - dokumentace skut. provedení - 8 hod

       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       SO03 - Silnoproud

        Materiál/montáž

        1 - RS 9.1, výzbroj dle E-8 - 1 ks

        2 - CYKY-J 3X2,5 (C) - 20 m

        3 - CYKY-J 3X1,5 (C) - 20 m

        4 - CYKY-J 5x 1,5 (C) - 2 m

        5 - CYKY-O 2X1,5 (A) - 5 m

        6 - 1- pólový vypínač 10A,230V, IP43 i s plastovým krytem - 1 ks

        7 - krabicová rozvodka -KR97 s víčkem - 1 ks

        8 - elektroinstalační materiál svorky WAGO, svorkovnice do KR97 s šrouby) - 1 ks

        9 - spojovací materiál uchycení kabeláže na fasádě, černé prvky - 1 ks

        Svítidlavčetně zdrojů a startérů

        10 - S13 - venkovní LED řetěz 15W, žárovka - 40 m

        11 - S14 - LED SVÍTIDLO 60W, PŘESAZENÉ, IP 43, 1530lm, teplovzdorné sklo, 185X105 mm, černé - 1 ks

        HZS

        12 - zabezpečení pracoviště - 1 hod

        13 - koordinace s ostatními profesemi - 1 hod

        14 - spolupráce s revizním technikem - 1 hod

        15 - inženýrská činnost - 1 hod

        16 - výchozí revize - 1 hod

        17 - dokumentace skut. provedení - 1 hod

        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        SO01 - Slaboproud

         Elektroinstalační materiál

         1 - W 2 x 0,22 + 2 x 0,5 - 440 m

         2 - TR.OHEBNA PVC 2323 - 22 m

         3 - SYKFY 2X2X0,5 - 65 m

         4 - Krabice KU68 - 11 ks

         Ústředna EZS a příslušenství

         5 - Sběrnicový PIR detektor pohybu - 11 ks

         6 - Sběrnicovy akusticky detektor rozbiti skla - 11 ks

         7 - Klávesnice - 1 ks

         Měření a instalace

         8 - Zatažení kabelu - 505 m

         9 - Montáž detektoru - 22 ks

         10 - Demontáž expanderu - 2 ks

         11 - Montáž expanderu - 2 ks

         12 - Montáž klávesnice - 1 ks

         Montáže slaboproudé M22

         13 - vysekání - 11 ks

         14 - Krabice KU68 do zdi - 11 ks

         Stavební práce

         15 - Průraz zdivem cihla tl.35cm - 6 ks

         16 - Průraz zdivem cihla tl.15cm - 3 ks

         Ostatní náklady

         17 - Přesun materiálu - 0,01 %

         18 - PPV - 0,049 %

         19 - Podružný materiál - 0,03 %

         20 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 0,02 %

         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         SO02 - Slaboproud

          Elektroinstalační materiál

          1 - W 2 x 0,22 + 2 x 0,5 - 220 m

          2 - SYKFY 2X2X0,5 - 40 m

          3 - TR.OHEBNA PVC 2323 - 11 m

          4 - Krabice KU68 - 11 ks

          Ústředna EZS a příslušenství

          5 - Sběrnicový PIR detektor pohybu - 7 ks

          6 - Sběrnicovy akusticky detektor rozbiti skla - 4 ks

          7 - Klávesnice - 1 ks

          8 - siréna - 1 ks

          Měření a instalace

          9 - Zatažení kabelu - 260 m

          10 - Montáž detektoru - 11 ks

          11 - Montáž klávesnice - 1 ks

          12 - Montáž sirény - 1 ks

          Montáže slaboproudé M22

          13 - vysekání - 11 ks

          14 - Krabice KU68 do zdi - 11 ks

          Stavební práce

          15 - Průraz zdivem cihla tl.15cm - 6 ks

          Ostatní náklady

          16 - Přesun materiálu - 0,01 %

          17 - PPV - 0,049 %

          18 - Podružný materiál - 0,03 %

          19 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 0,02 %

          Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


          Vaše firemní údaje

          SO01 - Slaboproudé rozvody

           Elektroinstalační materiál

           1 - TR.OHEBNA 2336/LPE-2 - 20 m

           2 - TR.OHEBNA 2323/LPE-1 - 90 m

           3 - TR.KOPOFLEX 75 - 8 m

           4 - ZLAB 100/50 - 30 m

           5 - Spojka žlabu - 30 ks

           6 - NOSNIK žlabu vč.tyče - 30 ks

           7 - KR.KU 68-1902 - 140 ks

           Strukturovaná kabeláž

           8 - zásuvka cat.6, pod omítku jednoduchá, 88x88, bílá - 3 ks

           9 - Zásuvka cat.6, pod omítku dvojtá, 88x88, bílá - 36 ks

           10 - WIFI- viz specifikace č.1 příloha - 6 ks

           11 - bezhalogenový UTP cat. 6, LSOH - 3500 m

           12 - Patch cord FTP CAT6 1m - 30 ks

           13 - Patch cord FTP CAT6 2m - 30 ks

           14 - Patch cord FTP CAT6 3m - 10 ks

           15 - Patch cord FTP CAT6 30 cm - 15 ks

           16 - IP kamera, TD/N, HD1080p, 4MP, MZVF, f=2.8-12mm, WDR, VA, IP66, IR 30m, H.264 a H.265 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 kompatibilni s Go1984 - 1 ks

           17 - LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]] - 120 m

           18 - řídící jednotka zámku 914DZRfEM č.4 příloha - 3 ks

           Měření a instalace

           19 - Montáž ip kamery - 3 ks

           20 - Uložení kabelu do žlabu - 2967 m

           21 - Zatažení kabelu UTP - 4pár - 2630 m

           22 - Zapojení vývodu UTP, strana HDR - 72 ks

           23 - Zapojení vývodů UTP - 82 ks

           24 - Montáž počítačové zásuvky - 31 ks

           25 - Montáž antény wifi - 7 ks

           26 - Měření vývodu UTP - 61 ks

           Montáže slaboproudé M22

           27 - Montáž žlabu MERKUR - 30 m

           28 - vysekání - 122 m

           29 - průraz zdivem cihla tl 35cm - 4 ks

           30 - vysekání - 8 m

           31 - Montáž trubky KOPOFLEX do zdi - 122 m

           32 - vysekání Kr. KU - 34 ks

           33 - montáž Kr do podhledu - 10 ks

           34 - vysekání trubky - 70 m

           35 - Přesun materiálu - 0,01 %

           36 - PPV - 0,049 %

           37 - Podružný materiál - 0,03 %

           38 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 0,02 %

           Ostatní materiál

           39 - OZ8 počítadlo zákazníků-přijímač viz. Přípoha č.3 - 2 v.c.

           40 - OZ8 počítadlo zákazníků-vysílač viz. Příloha č.3 - 2 v.c.

           41 - OZ8 počítadlo zákazníků-krabička - 4 v.c.

           42 - Zdroj 12V, 0,5A - Spider 8,16, Counter - 1 v.c.

           43 - instalační materiál - 1 v.c.

           44 - Software k počítadlu PC20 - licence instalační - 1 v.c.

           45 - Převodník KC CAN/ETHERNET bez displeje-(OZ-08,STEAD,SN+) - 1 v.c.

           46 - zabezpečovací brána AM systém mono detektor - 2 ks

           47 - zabezpečovací brána AM systém rx detektor - 2 ks

           48 - magnetický uvolňovač ruční silný - 1 ks

           49 - AM deaktivátor - 1 ks

           Ostatní montáž

           50 - montáž počítadla průchodu - 2 ks

           51 - instalace anténních detektorů - 1 ks

           52 - instalace kabeláž - 1 ks

           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


           Vaše firemní údaje

           SO02 - Slaboproudé rozvody

            Elektroinstalační materiál

            1 - TR.OHEBNA 2323/LPE-1 - 30 m

            2 - KR.KU 68-1902 - 8 ks

            Strukturovaná kabeláž

            3 - Zásuvka cat.6, pod omítku,dvojtá, 88x88, bílá - 8 ks

            4 - WIFI - viz specifikace příloha č.1 - 1 ks

            5 - LAM FLEXO TWIN [2x1,0+2x[2x2x0,22]] - 230 m

            6 - bezhalogenový UTP cat. 6, LSOH - 400 m

            Měření a instalace

            7 - Demontáž ip kamery - 6 ks

            8 - Montáž ip kamery - 4 ks

            9 - Uložení kabelu do žlabu - 350 m

            10 - Zatažení kabelu UTP - 4pár - 350 m

            11 - Zapojení vývodu UTP, strana HDR - 16 ks

            12 - Zapojení vývodu UTP - 16 ks

            13 - Montáž počítačové zásuvky - 8 ks

            14 - Montáž antény wifi - 1 ks

            15 - Měření vývodu UTP - 32 ks

            Montáže slaboproudé M22

            16 - průraz zdivem cihla tl 35cm - 4 ks

            17 - vysekání - 8 m

            18 - Montáž trubky KOPOFLEX do zdi - 15 m

            19 - vysekání Kr. KU - 11 ks

            20 - montáž Kr do podhledu - 4 ks

            21 - vysekání trubky - 30 m

            22 - Přesun materiálu - 0,01 %

            23 - PPV - 0,049 %

            24 - Podružný materiál - 0,03 %

            25 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 0,02 %

            Ostatní materiál

            26 - Sada pro nouzové přivolání pomoci na WC - 1 ks

            27 - čtečka karet FL-20 - 3 ks

            28 - eletrický samozavírací zámek - 5 ks

            Ostatní montáž

            29 - montáž nouzového přivolání pomoci - 1 ks

            30 - montáž čtečky karet - 3 ks

            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


            Vaše firemní údaje

            SO03 - Slaboproudé rozvody

             Elektroinstalační materiál

             1 - TR.OHEBNA 2323/LPE-1 - 10 m

             Strukturovaná kabeláž

             2 - wifi - viz. Specifikace č.2, příloha - 1 ks

             3 - bezhalogenový UTP cat. 6, LSOH - 60 m

             Měření a instalace

             4 - Uložení kabelu do žlabu - 80 m

             5 - Zatažení kabelu UTP - 4pár - 80 m

             6 - Zapojení vývodu UTP, strana HDR - 2 ks

             7 - Zapojení vývodu UTP - 2 ks

             8 - Montáž antény wifi - 1 ks

             9 - Měření vývodu UTP - 8 ks

             Montáže slaboproudé M22

             10 - průraz zdivem cihla tl 70cm - 1 ks

             11 - Přesun materiálu - 0,01 %

             12 - PPV - 0,049 %

             13 - Podružný materiál - 0,03 %

             14 - Dokumentace skutečného provedení stavby - 0,02 %

             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


             Vaše firemní údaje

             Lapák tuků

              Vnitřní kanalizace

              1 - Montáž odlučovačů odlučovačů tuků , velikosti T 2 - 1 kus

              2 - Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou_x000D_ do DN 125 mm vodou nebo vzduchem - 4 m

              3 - Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 63 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Napojení přepadu z lapáku tuků na stáv. kanalizaci - úprava napojení na stáv. svislé stěně - 1 kus

              4 - Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí. - 4 m

              5 - zátka hrdlová DN 40,0 mm; PP. Zaslepení stáv. připojovacího potrubí pod obkladem z umyvadla - 1 kus

              6 - Odlučovač tuků nerezový, rozměry 730 x 413 x 409 mm, kalová jímka 16 l, odluč. komora 44 l, těsnění proti pachu s uzávěrem, vč. výpustního kohoutu - 1 kus

              7 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu - 0,13534 t

              Zařizovací předměty

              8 - Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru. Stávající dřezová páková stojánková baterie s prodlouženým ramínkem - 1 soubor

              9 - Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové. Stávající dřezová páková stojánková baterie s prodlouženým ramínkem - 1 kus

              10 - Odtoková souprava polypropylénová pro dovjdřezy; PP; D 40 mm; připojovací závity 6/4", , včetně dodávky materiálu vč. připojení odtokové hadice myčky. - 1 kus

              11 - Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých - 2 kus

              - Demontáž stáv. dopojení dřezu na vnitřní kanalizaci : 1 - 1

              - Demontáž/odpojení stáv. umyvadlového sifonu - vytočení o 90° : 1 - 1

              Konstrukce zámečnické

              12 - Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg vč. povrchové úpravy, viz výpis zámečnických prvků. Svařenec z ocelových jaklů 40/40/3 mm. - 20 kg

              Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


              Vaše firemní údaje

              Interiér

               1 - Kuchyňská linka:- dřez, baterie,d-620-780, v-862+38,600, hl.600/400, DTDL U899 ST9,kosmicky šedá - 1 kus

               2 - Skříň spodní 8xdveře-zámeček,nádstavec horní 2x dveře d-835, v-1000/1800/100, hl-580+dv.,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá - 1 kus

               3 - Skříň spodní 2x šatní tyč,2x police dvojitá síla,nádstavec horní 4xdveře TI-ON,2xpolice, d-900+900, v-1000/1800/100, hl 580+dv, DTDL U899,kosmicky šedá - 1 kus

               4 - Kancelářská skříň pro uschování dokumentů-6xdveře+zámeček-úchytka zápustná,6xpolice, d-1300, v-1670+100, hl.-400+dv, DTDL U899,kosmicky šedá - 1 kus

               5 - Kancelářská skříň pro uschování dokumentů-8xdveře+zámeček-úchytka zápustná,8xpolice, d-1800, v-1670+100, hl.-400+dv, DTDL U899,kosmicky šedá - 2 kus

               6 - Skříň pro uchování věcí,8xdveře TIP-ON, 14xpolice, d-900+900, v-1450-2ks/100, hl.-400+dv.,DTDL U899,kosmicky šedá - 1 kus

               7 - Šatní skříň pro uschování svršků-4xdveře TIP-ON,2xpolice 18mm,2xpolice 36mm,8x věšák bílý, d-900+900, v-1450-2ks/100, hl.-400+dv.,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá - 1 kus

               8 - Knihovna,příprava al.lišty+transparentní krytky LED pásku, v-3800, DTDL W980 ST2,platinově bílá, součástí je i výrobek X08, X09 - 1 kus

               9 - Prodejní pult bez grafického potisku,elektra+jeho instalaci, d-2590, v-1100, hl.-600, DTDL W980 ST2,platinově bílá - 1 kus

               10 - Pojízdný kontejner na knihy, d-1600, v-1100, hl.-500,DTDL W980 ST2,platinově bílá - 3 kus

               11 - Pojízdný kontejner na knihy, d-1200, v-1100, hl.-500,DTDL W980 ST2,platinově bílá - 4 kus

               12 - Samonosný obklad výdechu VZT pro sezení,d-500, v-775, hl.-445, DTDL W980 ST2,platinově bílá - 1 kus

               13 - Stolová deska,2xkabelová průchodka d-1555, v-36, hl.-600,kontejner plechový 4x zásuvka,centrální zámek,d-480, v-700, hl.-610, HPL Polyrey G059 FA(k RAL7024) - 1 kus

               14 - Skříň na klíče-3x dveře+zámeček+úchytka zápustná d-1550, v-1020, hl.-180, HPL Polyrey G059 FA(k RAL 7024) - 1 kus

               15 - Šatní věšák 7x věšák bílý, d-900, v-2000, hl.-18, HPL Polyrey G059 FA(k RAL 7024) - 1 kus

               16 - Obklad stolu(kovové kce)-4x dveře,3x bok,2x police dvojitá síla+příprava pro LED pásek, d-1740, 800/900/50, hl.700x3775,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá - 1 kus

               17 - Café bar+knihovna-skříňky posuvné dveře,DTDL U 899 ST9,,kosmicky šedá - 1 kus

               18 - Posuvné dveře + kování,d-5000/2875, v-120/3160, hl.-100/54, masiv rám(výplň voština) 38mm+DTDL bílá SM 8mm oboustranně - 1 kus

               19 - Skříň pro skladování knih, d-750+750, v-1900+100, hl.-400,DTDL U899 ST9,kosmicky šedá - 1 kus

               20 - Řetízková manuálně ovládaná roleta bílá RAL 9010, bez kastlíku 2500x1250, kotvení-strop - 5 kus

               21 - Elektricky ovládaná roleta černá RAL 7026, instalační kastlík 3200x2900, kotvení-dle předpisu výrobce, vč, ovladače - 1 kus

               22 - Řetízková manuálně ovládaná roleta černá RAL 7026, bez kastlíku 2500x1250, kotvení-strop - 6 kus

               23 - Výstavní lankový systém dl.cca 3500mm - 3 kus

               24 - Zpracování projektu - 1 kus

               25 - Doprava-nákladní vozidlo(65m3) - 3 kus

               26 - Vynesení - 1 kus

               Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


               Vaše firemní údaje

               Nábytek

                1 - Židlové křeslo s čalouněným podsedákem,barva white,čalounění šedé, plastový kluzák - 8 kus

                2 - Stůl 900x900,barva bílá - 2 kus

                3 - Židlové křeslo s čalouněným podsedákem,celodrátěné konstrukce,černá barva - 18 kus

                4 - Stůl barva bílá,krohový průměr pro 4 os - 4 kus

                5 - Barová židle vysoká,bílá, kluzák - 2 kus

                6 - Křeslo d-860, š-910, v-840mm,barva RGB 38,185, 215 - 2 kus

                7 - Podsedák na sezení a opírání RGB 35/185/215 - 8 kus

                8 - Dvoumístná pohovka 1800x880x660mm,barva šedá - 5 kus

                9 - Křeslo 870x840x900,barva šedá - 15 kus

                10 - Stůl průměr 900mm,v 480mm,barva, šedý - 7 kus

                11 - Skládací židle bílá lesklá,podsedák plastový,pochromovaná konstrukce - 40 kus

                12 - Ergonomická kancelářská židle,nastavitelné zádové,hlavové a loketní opory - 6 kus

                13 - Stůl polohovatelný,bílý,na elektropohon,rozměry desky 1200x800mm - 4 kus

                14 - Stůl kancelářský pracovní 1500x700mm,pracovní deska bílá,podnož bílá - 2 kus

                15 - Kancelářská židle polohovatelná s područkami,barva černá - 1 kus

                16 - Konferenční stolek,deska průměr 600mm,zrcadlové sklo v černé barvě s bezpečnostní fólií,kovová podnož,černá barva,v-550mm - 1 kus

                17 - Kovová židle,celodrátěná konstrukce,barva černá - 4 kus

                18 - Videoprojektor(centrum pyramida knihkupectví)pro které bude připravena datová zasuvka v podhledu.Videoprojektory budou trvale umístěny pd stropem na závěsné konzole - ta je součástí položky.Videoprojektory budou vybaveny funkcí komunikace po datové síti,která umožní projekci z jakéhokoli zařízení napájeného do ethernetu. Příloha SLP č.5 - 2 kus

                19 - Videoprojektor(kavárna),bude připravena datová zásuvka ve stěně.Videoprojektor bude trvale umístěn ve skříni.Videoprojektor bude vybaven funkcí komunikacepo datové síti,která umožní videoprojekci z jakékoliv zařízení napájeného do ethernetu.Konkrétní zařízení bude vybráno v součinnosti s univerzitou.Zohlednit promítací vzdálenosta velikost plátna. Příloha SLP č.6 - 1 kus

                20 - Promítací plátno na elektropohon,rozměry 1800x1800mm,kotvena do zdi na hmoždinky,váha 6,6kg - 2 kus

                21 - Promítací plátno na elektropohon,rozměry 3000x3000mm,kotveno vrutem do ocelového L profilu v nábytkové sestavě,váha 24kg - 1 kus

                22 - Jednostranné pracovní schůdky,hmotnost 15,2kg, výška 2330mm,5 nášlapnýchstupňů,výška plošiny 1410mm,nosnost 150kg,bočnice s pevnými jistícími držadly pro snadný výstup a stání při práci,nášlapné stupně opatřeny protiskluzovými drážkami - 1 kus

                23 - Sedací vak 380Lobal z nylonového omyvatelného materiálu,rozměry 1400x1800,výška 300mm - 1 kus

                24 - Závěsy tmavě šedé v barvě sedacího nábytku,rozměry 1100x2600mm,kotveno na závěsnou tyč rovnou průměr 25mm,délka dle otvoru,barva bílá - 2 kus

                25 - Designové věšáky jako puntíky na zdi,info k produktu: 1x O17cm,1x O13cm, 3xO9cm,barva černá,materiál jasanové dřevo - 1 kus

                26 - Ergonomická kancelářská židle,nastavitelné zádové,hlavové a loketní opory - 1 kus

                27 - Nášlapný koš z lakované oceli bílý,otevírání nožním pedálem,vybavený vnitřní vyjímatelnou plastovou nádobou,rozměry v-650mm,objem 30l,průměr 300mm - 2 kus

                28 - Odpadkový koš s kyvným výkyvem z lakované oceli bílý,výška 650mm,průměr 340mm,objem 30l - 1 kus

                Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                Vaše firemní údaje

                Navláčil stavební firma, s.r.o.

                Bartošova 5532
                Zlín, 76001

                Ing. Martin Mercek

                Tel: 770 185 728
                Email: mercek@navlacil.cz