Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola

Identifikační údaje

2. ÚDAJE O STAVBĚ
Název: Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola
Adresa: Všechovice 50, 666 03 Tišnov 3
Řešená parcela: k.ú. Všechovice u Tišnova, parc. č. 2, okr. Brno venkov
1. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Obec Všechovice
IČO: 00366072
Adresa: Všechovice 32, 666 03 Tišnov
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
listopad 2020 – březen 2022

Rekonstrukce bývalé ZŠ Všechovice – mateřská škola

Základní charakteristika savby a jejího užívání
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí
Jedná se o změnu dokončené stavby.

Objekt bývalé malotřídní ZŠ ve Všechovicích byl postaven v rámci starší obytné zástavby (datace ve štítu 1875) jako přízemní nepodsklepený samostatně stojící objekt se sedlovou střechou, směrem do dvora doplněný o dvorní trakt. Budova je již několik let mimo provoz, užívaná pouze příležitostně pro potřeby obce a je v nevyhovujícím stavu, způsobeném zejména dožitím konstrukcí a povětrnostními vlivy.

Nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém zděný z pálených cihel. Objekt postrádá ztužující prvky, nicméně nevykazuje viditelné statické poruchy. Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny dřevěným trámovým stropem s prkenným záklopem. Zastřešení budovy je provedeno sedlovou střechou se skládanou pálenou krytinou, konstrukce krovu je dřevěná trámová. Celý objekt je díky svému osazení do terénu silně zavlhlý, zejména část přístavby, také všechny vrstvy podlahové konstrukce v přízemí jsou již dožilé a místy se rozpadají. Fasáda je poničená odstřikující vodou, skladby konstrukcí nevyhovují současným tepelně-technickým požadavkům.

Svislé nadzemní konstrukce budou odstraněny v rozsahu vymezeném na výkresech stávajícího stavu. Na hlavním objektu bude sejmuta konstrukce střechy a stropů, demontáž se týká i stávajícího podlahového souvrství. Vybourána bude celá přístavba z důvodu vlhkosti a nedostatečného založení, totéž se týká zdí kolem dvora. Podél stávajících základových konstrukcí byla vykopána sonda k ověření stavu a hloubky založení, statickým posouzením byly základy z kamenné rovnaniny pod hlavním objektem shledány jako vyhovující pro využití a začlenění do navržených konstrukcí, základy pod přístavbou budou nové.

b) účel užívání stavby
Dosavadní účel užívání stavby bylo pro školní vzdělávání – základní škola (již několik let mimo provoz), nově navržený účel užívání v rámci rekonstrukce objektu je pro předškolní vzdělávání – mateřská škola. Bude se jednat o samostatnou mateřskou školu s maximální kapacitou 34 dětí.

c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o stavbu trvalou.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby
Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů budou splněny a zapracovány do PD. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Objekt není památkově chráněný.

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.
Na řešené parcele je navržena rekonstrukce objektu občanské vybavenosti – základní školy a změna jeho způsobu užívání na mateřskou školu.
zastavěná plocha: stávající 254,8 m2 navržená 264,2 m2
obestavěný prostor: stávající 1727,3 m3 navržený 1842,7 m3
Rozčlenění na stavební a inženýrské objekty nebo technologické provozní soubory nebylo vzhledem k jednoduchosti rekonstrukce použito.

h) základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov ap.
Spotřeba vody celkově: viz příloha
Nárůst dešťových vod: viz příloha
Navýšení splaškových vod: viz příloha
Energetická náročnost budovy: 91,5 GJ/rok
Klasifikace budovy: C – Vyhovující

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy
Předpokládaná doba zahájení rekonstrukce – po získání souhlasu, ca 12/2018
Předpokládaná doba ukončení rekonstrukce – 12/2019
Rekonstrukce bude prováděna v jednom časovém úseku bez etap po dobu platnosti stavebního povolení. Rozčlenění na stavební a inženýrské objekty nebo technologické provozní soubory nebylo vzhledem k jednoduchosti rekonstrukce použito.

j) orientační náklady stavby
Orientační náklady na navrženou rekonstrukci (bez vybavení) – viz rozpočet stavby

Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Urbanistická koncepce je daná stávající situací zástavby a pozemků, které charakterizuje architektura tradičního stavebního typu v obci – domu se sedlovou střechou s čistými štíty. Kontext okolí byl v návrhu plně zachován, zejména díky zachování původního půdorysného tvaru, původní výšky okapů, výšky hřebene a tedy stejného sklon a tvaru střechy, který respektuje objem obvyklých budov v ulici. Novým účelem rekonstruovaného objektu bude mateřská škola poskytující podmínky pro celodenní pobyt 34 dětí předškolního věku. Plochy kolem MŠ umožní bezpečné sportovní vyžití dětí úměrně jejich motorickým schopnostem. Objekt mateřské školy je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s využitým podkrovím.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.
Tvarové, materiálové i barevné řešení vychází z typologie tradičního obytného vesnického domu. Architektonické členění zůstává zcela dle původního půdorysu objektu, stejně tak výška okapní římsy i hřebene hlavní budovy, sklon střechy se nemění. Uliční fasáda je pravidelně prolomena okenními otvory (klasická okna s parapetem) a doplněna o vikýřem zvětšujícím užitnou plochu podkrovních prostor. Hlavní vstup je nově situován do prostoru dvora na severovýchodní straně objektu, na severovýchodní straně objektu je nově instalováno požární únikové schodiště. Střešní roviny směrem do dvora jsou doplněny o vikýř tvaru L. Fasáda celého objektu je řešena ve střídmém výrazu.

Navržená dispozice objektu:
První nadzemní podlaží budovy bude sloužit výhradně provozu mateřské školy pro 34 dětí s denním pobytem. Hlavní vstup je situován ze severovýchodní strany přes chráněné závětří do zádveří (101) s přilehlou šatnou dětí (104).

Ze dvora, konkrétně severozápadní strany, je samostatným vstupem a chodbou (115) přístupná šatna (116), WC zaměstnanců (117) a místnost pro výdej jídla (114), která na druhé straně ústí do denní pobytové místnosti (112, 113). Ta je primárně přístupná ze šatny dětí (104) přes samostatnou chodbičku (109), z níž lze vstoupit rovněž do umývárny dětí (110) s WC a sprchou.

Denní místnost (112, 113) bude tvořena souvislým prostorem, který však bude možné v případě naplnění kapacity na více než 28 dětí rozdělit mobilní příčkou na dvě oddělení. Prostor bude dále funkčně rozčleněn na hernu a jídelní kout na severovýchodní straně, odkud je navržen přístup přes francouzské okno na přilehlé venkovní hřiště.

Technické a provozní zázemí školky je tvořeno dále místností učitelek (107), kanceláří ředitelky (108), sociálním zařízením (105), technickou místností (106), pohotovostním WC (102) a úklidovou místností (103), které jsou přístupné ze zádveří (101).
V druhém nadzemním podlaží (podkroví) je umístěna odpočívárna pro všech 34 dětí (203) přístupná přímo z prostoru vstupu (201) a hlavního schodiště. Na odpočívárnu navazuje šatna (207), ve které je umístěn vstup na únikové schodiště. Dále je zde situováno technické zázemí v podobě skladu vybavení (202), skladu lehátek (204), skladu (209), WC dětí (205), WC dospělí (208) a úklidové místnosti (206).
Podrobnosti viz část Provoz mateřské školy.

Celkové provozní řešení, technologie výroby
Vzhledem k dožilým materiálům je navrženo odstranění většiny nadzemních částí budovy a jejich výstavba z vyhovujících konstrukcí stejného půdorysu i objemu. Menší úprava je navržena u střechy objektu, kde proběhne její nahrazení konstrukcí s vikýři, které rozšíří užitnou plochu 2.NP. Výška okapů a hřebene zůstane stávající.

Dispozice stavby je upravena následujícím způsobem:
První nadzemní podlaží s denní místností celkem pro 34 dětí, sociálním zázemím a technologickým zázemím pro výdej jídla propojené vnitřním a venkovním únikovým schodištěm s podkrovními prostory. Podkroví je navrženo s funkcí odpočívárny pro 34 dětí, prostorami pro uskladnění vybavení, šatnou a sociálním zázemím.

Bezbariérové užívání stavby
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením.
Dle požadavků vyhlášky č.398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb jsou navržena tato opatření:

Stavba je řešena v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb. (dále jen vyhlášky). Jedná se o stavbu podle §6, čl.1 ods.f – školy, předškolní a školská zařízení

Parkování automobilů osob s omezenou schopností pohybu je zajištěno na vyhrazených obecních stáních vně areálu objektu. Venkovní plochy pro pěší vyhoví svými parametry (podélný spád, příčný sklon, převýšení obrubníků) požadavkům přílohy č.2 vyhlášky. Veškerá napojení budou provedena bezbariérově s výškovým převýšením 2 cm.

Vnitřní komunikace a vybavení jsou řešeny v souladu s přílohou 1 a 3 vyhlášky. Na trasách pro osoby na invalidním vozíku jsou dveře s min. průchozí šířkou 800 mm a více. Výškový rozdíl v podlaze není vyšší než 20 mm. Dveřní křídla a prosklené stěny budou vybaveny v souladu s čl. 3. přílohy č.3 vyhlášky.

Podlahy místností budou mít povrch se součinitelem smykového tření nejméně 0,5.

Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení
Objekt mateřské školy je navržen jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt s využitým podkrovím. Jedná se o mateřskou školu poskytující podmínky pro celodenní pobyt 34 dětí předškolního věku. Plochy kolem MŠ umožní bezpečné sportovní vyžití dětí úměrně jejich motorickým schopnostem.

Dispozice stavby je upravena následujícím způsobem:
První nadzemní podlaží s denní místností celkem pro 34 dětí, sociálním zázemím a technologickým zázemím pro výdej jídla propojené vnitřním a venkovním únikovým schodištěm s podkrovními prostory. Podkroví je navrženo s funkcí odpočívárny pro 34 dětí, prostorami pro uskladnění vybavení, šatnou a sociálním zázemím.

b) konstrukční a materiálové řešení
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE
Základy pod hlavní částí objektu budou ponechány stávající z kamenné rovnaniny, obvodové stěny pod přístavbou budou založeny na základových pasech, založených do nezámrzné hloubky. Pasy a stávající základy z kamenné rovnaniny budou provázány ŽB základovou deskou, která bude provedena na srovnávací vrstvu prostého betonu. U paty ponechávaných stěn budou odkryty hrany základových pasů pro posouzení statikem, zda je možné uložení desky a případně provedena přibetonávka. Podrobně viz část D.1.2. – Stavebně-konstrukční řešení.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Nové nosné obvodové zdi budou provedeny jako zděné z broušených keramických tvárnic o tloušťce 400 mm, zděných na tenkovrstvou speciální maltu nebo pěnu a bez fasádního zateplení. Vnitřní nosné zdi budou z keramických tvárnic tloušťky 240 mm.

Ponechávané stěny budou očištěny na cihlu a bude zrevidován jejich stav. Prokotvení k novému zdivu bude provedeno po celé výšce pomocí ocelových trnů nebo pásků po max. 0,5m.

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE – PŘÍČKY
Nenosné vnitřní příčky v 1.NP jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tloušťky 100, resp. 150 mm. Nenosné vnitřní příčky v 2.NP (podkroví) budou řešeny jako montované sádrokartonové s kovovou nosnou konstrukcí a celkovou tloušťkou 100 nebo 150 mm. Vyztužení konstrukce pod patou příček není nutné.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE
Nosné konstrukce stropů nad 1.NP jsou navrženy jako monolitická železobetonová deska o celkové tl. 220 mm. V prostoru místnosti 101 bude ponechán prostor pro ŽB schodiště do 2.NP.

Překlady nad otvory v nosných zdech budou keramické prefabrikované, osazené dle předpisu výrobce. Nad dveřmi mezi m.č. 104 a 109 budou použity válcované I-profily, osazené min. 200mm do zdiva, nadpraží vyzděno a utěsněno na expanzní maltu. Okna ve vikýři v 2.NP pak budou mít překlady tvořené železobetonovým průvlakem.

Podrobné řešení vodorovných konstrukcí viz část D.1.2. – Stavebně-konstrukční řešení.

PODHLEDY
Ve všech místnostech 2.NP a v místnostech zázemí v přízemí budou stropy opatřeny sádrokartonovým podhledem, s odpovídajícími akustickými parametry a s odpovídající požární odolností. Nosné kovové profily podhledů budou kotveny do železobetonové stropní konstrukce a konstrukce střechy. Opláštění podhledů bude provedeno SDK deskami odpovídající požární odolnosti.

SCHODIŠTĚ
Přístup do druhého podlaží bude zajištěn jedním schodištěm umístěným v prostoru zádveří (101). Schodiště je navrženo se dvěma přímými rameny o celkem 22 stupních výšky 152 mm a šířky 300 mm. Schodiště bude řešeno jako železobetonová monolitická konstrukce, jednotlivé stupnice budou obloženy keramickou dlažbou.

Nově je navrženo rovněž venkovní kovové požární schodiště u jižního štítu, které slouží jako druhá požární úniková cesta pro třídu mateřské školy v 2.NP.

Schodiště budou mít zábradlí s madly umístěnými ve dvou výškách dle platných předpisů.

Všechna schodiště jsou zpracována v části D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení.

Pro přístup do nevyužitého podkroví bude do stropní konstrukce v místnosti č. 207 osazen zateplený revizní půdní výlez s žebříkovými schody a požadovanou požární odolností.

ZASTŘEŠENÍ
Stávající sedlová střecha s polovalbou nad částí přístavby bude odstraněna. Nově bude střecha osazena na podezdívku s ŽB věncem pro posílení prostorové tuhosti stavby. Krov nad hlavní částí objektu je navržen z ocelových nosníků v kombinaci s dřevěnými trámy, výška hřebene i okapů, stejně jako sklon střechy bude zachován.

Krov nad přístavbou bude dřevěný kleštinový, vynášený vaznicemi na sloupcích a pozednicemi. Směrem do ulice a do dvora budou do střechy vloženy dva masivní vikýře, které rozšíří užitnou plochu 2.NP. Šikmá část zastřešení bude řešena sedlovou střechou se sklonem 38°, střešní krytina bude skládaná z pálených keramických tašek. Konstrukce krovu bude chráněna pojistnou hydroizolací – difúzní fólií kotvenou mezi vazníky a latě. Všechny dřevěné prvky krovu budou impregnovány proti dřevokazným škůdcům.

Zastřešení vikýřů je řešeno plochou střechou se spádem směrem od objektu a se sklonem 2%, střešní krytina bude tvořena hydroizolační fólií šedé barvy, která bude provedena celoplošně jako povlak a svařena.

PODLAHY
Základová ŽB deska bude opatřena hydroizolací provedenou souvisle jako povlak a tepelnou izolací z polystyrenu EPS 120Z tl. 120 mm, poté bude na separační fólii proveden potěr a finální krytina – keramická dlažba nebo vinyl.

Finální podlahy jsou navrženy dle účelu jednotlivých místností – ve většině místností zázemí 1. NP i 2. NP keramická dlažba s protiskluzem, v pobytových místnostech 1. NP bude použit vinyl. V odpočívárně bude dřevěná plovoucí podlaha.

IZOLACE PROTI VODĚ
Horizontální hydroizolace základové desky přístavby bude provedena po celé ploše svařením hydroizolační fólie tl. min. 1 mm a deklarovanou odolností proti průniku radonu.

Hydroizolace plochých částí střechy (vikýřů) bude provedena hydroizolační fólií, která bude provedena celoplošně jako povlak a svařena. Fólie bude provedena na bednění, od něhož bude oddělena ochrannou podkladní textilií.

Pojistná hydroizolace šikmé části střechy bude provedena difúzní folií kotvenou mezi krokve a kontralatě. Parozábrana pod sádrokartonový strop bude tvořena parotěsnou fólií.

TEPELNÉ IZOLACE
Tepelná izolace střechy bude tvořena deskami z minerální vlny vloženými mezi krokve nebo ocelové nosníky v místě vikýřů a dodatečnou izolací 100-120 mm mezi nosné profily pro sádrokarton nebo nad nosníky tak, aby celková tloušťka izolace střechy byla 300-320mm.

Skladba tepelné izolace bude vždy ukončena parotěsnou fólií s tepelně izolační funkcí pod sádrokarton.

Podlaha 1. NP bude v izolována od základové desky podlahovým polystyrenem tl. 120mm, poté opatřena systémovými deskami podlahového vytápění z EPS s nopy pod potěr a finální krytinu. Podlaha 2.NP bude v celé ploše kontaktně izolována od konstrukce stropu pomocí kročejové izolace z minerální vaty.

Vzhledem k použití broušeného zdiva bez zateplovacího systému je třeba důsledně dbát na přerušení tepelných mostů ve fasádě v místech překladů a věnců, kde budou aplikovány tepelně-izolační pásy a na správnou pozici osazení výplní. Zateplení minerální vatou bude provedeno rovněž za nikami pro technické instalace, pokud jsou tyto niky umístěny v obvodovém zdivu.

ÚPRAVY POVRCHŮ – omítky, obklady, nátěry
Fasáda domu bude provedena omítkovým systémem na broušené zdivo. Barva fasády bude v odstínu holubičí šedi, na soklu bude hrubozrnná soklová omítka šedé barvy.

VÝPLNĚ OTVORŮ
Výplně otvorů budou tvořeny dřevěnými okny a dveřmi typu EURO zasklenými izolačním trojsklem, Uw,okna=max.0,8 W·m-2·K-1, s otvíravými nebo otvíravě-sklopnými křídly. Všechna okna budou s možností mikroventilace. Všechna okna v pobytových místnostech budou vybavena vnitřními žaluziemi.

Členění a umístění oken je patrné z výkresu pohledů (viz výkres č. 10 a 11).
Všechny nové dveře budou otvíravé, dveře vnitřní obložkové, osazené dle platných předpisů. Ve škole nejsou navrženy kývavé ani turniketové dveře. Spodní třetina dveří nebude prosklená.

KLEMPÍŘSKÉ PRVKY
Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s nátěrem červené barvy, prvky navazující na ploché střechy ze systémových poplastovaných plechů.

OPLOCENÍ
Nové oplocení je navrženo kolem vstupního dvora a kolem upraveného hřiště na části parcely č. 4/1. Oplocení dvora na severozápadní straně bude tvořeno podezdívkou z tvárnic ztraceného bednění a výplní z panelů ze svařovaného drátu na kovových sloupcích. Na severovýchodní straně bude navazovat oplocení kotvené kovovými sloupky do patek a se stejnou výplní. V  oplocení bude instalována vstupní branka šířky 1,0m a otvíravá vjezdová brána š. 2,8m. Výška kovového oplocení je navržena 1,8m, v části s podezdívkou pak dle nerovnosti terénu celková výška nad komunikací do 2,1m.

Oplocení hřiště bude tvořeno identicky provedeným kovovým plotem (tj. kovové sloupky a panely s výplní z pozinkovaného drátu), který bude kotven buď do stávajících zídek (stávající nízký plot bude odstraněn) nebo do patek doplněných podhrabovými deskami. Oplocení bude doplněno dvěma brankami, první z nich na severovýchodní straně z úrovně terénu, druhá pak z východní strany od silnice, kde je nutné zároveň pro překonání výškového rozdílu vybudovat několik schodů. V jižní části hřiště bude stávající zídka, zasahující do komunikace, rozebrána a nově vybudována o 1,5m vedle. Rovněž v místě nového přístupového schodiště bude zídka rozebrána a vystavěna ve dvou rovnoběžných částech jako lemování schodů. Výška i provedení nových zídek bude odpovídat stávajícím. Prostor mezi oplocením a komunikací na západní a jižní straně bude zadlážděn pochozí betonovou dlažbou. Výška kovového oplocení je opět navržena 1,8m.

c) mechanická odolnost a stabilita
Statika stávajícího objektu i nově navržených konstrukcí je podrobně řešena v příloze „D.1.2. – Stavebně konstrukční řešení“.

V případě změny podkladů či vzniku nových skutečností si projektant vyhrazuje právo posouzení dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. V případě nejasností, nepředpokládaných změn nebo zjištění neznámých skutečností je nutno práce přerušit a povolat projektanta, resp. statika.

Zásady požárně bezpečnostního řešení
Požární bezpečnost navrhovaného objektu je řešena použitými stavebními materiály. Všechny konstrukce budou provedeny ze stavebních materiálů s vyhovující požární odolností.
Podrobnosti viz příloha Požárně bezpečnostní řešení.
Úspora energie a tepelná ochrana
Pro účely projektu ke stavebnímu řízení byl zpracován Průkaz energetické náročnosti budovy. Tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí jsou dostatečné a splňují požadované, některé konstrukce i doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Un dle ČSN 73 0540-2.
Energetická náročnost budovy: 91,5 GJ/rok
Klasifikace budovy: C – Vyhovující
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.
Dispoziční a prostorové uspořádání objektu odpovídá platným normám a hygienickým předpisům. V průběhu prováděných prací bude okolí dočasně ovlivňováno prováděnými stavebními činnostmi, jako je doprava materiálu, hluk, prašnost apod. Tyto negativní vlivy lze však minimalizovat vhodnou organizací prací, která je podrobně popsána v části zásady organizace výstavby (ZOV). Po dokončení rekonstrukce nebude mít objekt negativní vliv na životní prostředí.

VĚTRÁNÍ
Větrání místností je zajištěno přirozeným způsobem. V části prostoru 1.NP (sociální zázemí dětí i zaměstnanců a denní místnosti) bude navíc zajištěna nucená výměna vzduchu řízeným větráním s rekuperací tepla. Intenzita větrání bude odpovídat požadavkům přílohy č. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých i dalších platných předpisů a norem. Místnosti 117, 206 a 208 budou odvětrávány nuceně ventilátorem na elektrický pohon. Podrobnosti viz příloha.

VYTÁPĚNÍ
Objekt bude vytápěn kondenzačním plynovým kotlem o výkonu do 50 kW prostřednictvím teplovodního systému kombinujícího podlahové vytápění (místnosti 1.NP) a deskové radiátory (místnosti 2.NP). V místnostech 104 a 110 budou navíc umístěny elektrické přímotopné žebříkové radiátory. Radiátory musí být opatřeny kryty v rámci nábytkového vybavení objektu.

Kotel pro vytápění a ohřev TUV bude umístěn na zdi v místnosti 106, odkouření bude vzhledem k nízké teplotě spalin u kondenzačních kotlů provedeno pouze plastovou trubkou nad střechu objektu. TUV bude ohřívána ve vestavěném zásobníku kotle a v bojleru v místnosti č.103. Podrobnosti viz příloha.

OSLUNĚNÍ A OSVĚTLENÍ
Všechny pobytové místnosti školky budou dostatečně prosluněny i osvětleny v souladu s normovými hodnotami a požadavky (viz příloha).

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU
Pitná voda bude odebírána z veřejného vodovodního řadu ze stávající přípojky, která se tímto projektem nemění.

ODPADY
S veškerým odpadem, který při stavbě vznikne, bude naloženo v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., (zákon o odpadech) v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek, tj. bude vytříděn a předán oprávněným osobám k recyklaci a využití. Nerecyklovatelný odpad bude uložen na řízené skládce. Ze stavebního odpadu budou dále vytříděny případné složky nebezpečného odpadu a předány k odstranění oprávněné osobě. Stavební materiál bude uložen na pozemku investora.

HLUK
V objektu nebude provozována žádná činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava, okolní provozy) nepřekračuje hygienické limity. Veškeré dělící konstrukce budou odpovídat požadavkům platných předpisů.

Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Neřeší se. V rámci spodní stavby bude na základovou desku použita svažovaná hydroizolační fólie, která splňuje požadavky ČSN 73 0601.

b) ochrana před bludnými proudy
Neřeší se. Významné namáhání bludnými proudy se nepředpokládá.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Namáhání seizmicitou se nepředpokládá.

d) ochrana před hlukem
Vyhovuje. Vzhledem k minimální dopravní vytíženosti přilehlé komunikace je hluk z projíždějících vozidel nízký (podrobněji viz měření)

e) protipovodňová opatření
Neřeší se.

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod.
Agresivní spodní voda a poddolování se v území nevyskytuje.

Projektová dokumentace

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení zde (.xlsx)
Vedlejší a ostatní náklady

  Vedlejší náklady

  1 - Vybudování zařízení staveniště - 1 Soubor

  • Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

  2 - Provoz zařízení staveniště - 1 Soubor

  • Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

  3 - Odstranění zařízení staveniště - 1 Soubor

  • Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

  4 - Koordinační činnost - 1 Soubor

  • Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

  Ostatní náklady

  5 - Vypracování projektové dokumentace - 1 Soubor

  • Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

  6 - Autorský dozor - 1 Soubor

  7 - Zkoušky a revize - 1 Soubor

  • Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

  8 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor

  • Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

  9 - Propagace - 1 Soubor

  • Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny apod.


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Architekonické a stavebnětechnické řešení
  Zařízení pro vytápění staveb

   Izolace tepelné ÚT

   1 - Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna. Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 4 kus

   2 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 15 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 148 m

   3 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 18 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 26 m

   4 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 22 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 108 m

   5 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 41 m

   6 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou polyetylenovou tkaninou, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm. V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. - 12 m

   7 - Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m. 50 m vodorovně - %

   Ústřední vytápění - kotelny

   8 - Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV, odkouření - 1 soubor

   9 - D+M rozdělovač MaR, + regulace pro řízení 2 směšovaných a jedné nesměšované větve a TUV, prokabelování, čidla - 1 kpl

   10 - D+M HVDT Q=4,0 m3/h + izolace, pro horiz.rozdělovač DN 25 - 1 kus

   11 - HZS, Práce v tarifní třídě 6. Uvedení kotle do provozu. - 5 h

   12 - Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, Topná zkouška - 8 h

   13 - Kotel kondenzační závěsný plynový, výkon 5,0-35 kW - 1 kus

   14 - Kombinovaný ohřívač TV, objem 160 l, vložka + el. patrona 2,0 kW 230V 50Hz, stacionární - 1 kus

   15 - příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-svislé odkouření včetně střešního nástavce, pr. 80/125 mm - 1 kus

   16 - příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-adaptér saplinový pro sytém pr.80/125mm, PP-možnost delěích délek odkouření - 1 kus

   17 - příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125 mm-koleno 87°, pr.80/125 mm - 2 kus

   18 - příslušenství ke kotli kondenzačnímu; systém odkouření pr.80/125- T kus 87° - 1 kus

   19 - příslušenství ke kotli závěsnému ocelovému; systém odkouření pr.80/125-prodluž.kus délka 2m - 2 kus

   20 - příslušenství ke kotli závěsnému ocelovému; systém odkouření pr.80/125-připojení na komín(šachtu) - 1 kus

   21 - příslušenství ke kotli závěsnému; systém odkouření-střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem (pro všechny typy krytin) - 1 kus

   Ústřední vytápění - strojovny

   22 - Rozdělovače a sběrače včetně dodávky (výroby) těles_x000D_ tělesa rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 150. Včetně tělesa základní délky 1 m, dna a odvodňovacího hrdla. - 2 kus

   23 - Nádoby expanzní tlakové Nádoby expanzní tlakové s membránou obsah 25 l - 1 soubor

   24 - Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l - 1 soubor

   25 - Čerpadlo elektronické, DN 25-60, 230 V, D+M - 2 soubor

   26 - Čerpadlo elektronické, DN 25-40, 230 V, D+M - 2 soubor

   27 - nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 25 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá - 1 kus

   Ústřední vytápění - potrubí

   28 - Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 148 m

   29 - Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 26 m

   30 - Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 108 m

   31 - Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 41 m

   32 - Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. - 12 m

   33 - Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40. Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. - 335 m

   Ústřední vytápění - armatury

   34 - Příslušenství domovních vodáren měřící_x000D_ teploměr s pevným stonkem a jímkou _x000D_ DTR (rovný), o délce stonku 100 mm - 8 soubor

   35 - Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 3/4" - 16 kus

   36 - Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil , DN 10, PN 14, mosaz - 9 kus

   37 - Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, DN 15, přímý, mosaz, , PN 10, vnitřní-vnitřní - 2 kus

   38 - Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, DN 20, přímý, mosaz, , PN 10, vnitřní-vnitřní - 3 kus

   39 - Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, jednoregulační, DN 15, přímý, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit - 2 kus

   40 - Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 10, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz - 9 kus

   41 - Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 20, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz - 13 kus

   42 - Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz - 3 kus

   43 - Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 32, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz - 6 kus

   44 - Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz - 3 kus

   45 - Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz - 1 kus

   46 - Ventily pojistné závitové včetně dodávky materiálu pojistný ventil, DN 15, 6,0 bar, mosaz, vnitřní-vnitřní závit nízkozdvižné pružinové - 1 kus

   47 - Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 20, přímé, PN 16, mosaz - 12 kus

   48 - Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 25, přímé, PN 16, mosaz - 4 kus

   49 - Šroubení včetně dodávky materiálu topenářské šroubení, DN 32, přímé, PN 16, mosaz - 8 kus

   50 - Šroubení včetně dodávky materiálu uzavíratelné radiátorové šroubení regulační s vypouštěním, DN 15, přímé, PN 10, bronz - 2 kus

   51 - Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz - 14 kus

   52 - Šroubení včetně dodávky materiálu svěrné šroubení pro měděné potrubí , D 15 x EK , přímé, PN 10, mosaz - 32 kus

   53 - Ostatní armatury kohouty plnící a vypouštěcí včetně dodávky materiálu_x000D_ kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, DN 15, PN 10, mosaz - 13 kus

   54 - Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 20, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz - 3 kus

   55 - Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz - 1 kus

   56 - Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 32, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz - 1 kus

   57 - Ostatní armatury směšovací a rozdělovací armatury včetně dodávky materiálu_x000D_ směšovací ventil třícestný se servopohonem, DN 20, PN 10, závitový spoj, mosaz - 2 kus

   58 - Tlakoměry včetně dodávky materiálu_x000D_ deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 - 1 kus

   59 - Termostaty prostorové termostaty prostorový termostat denní programování - 10 kus

   60 - hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová - 16 kus

   61 - Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m - %

   Ústřední vytápění - otopná tělesa

   62 - Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním - 16 kus

   63 - Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles jednořadých - 2 kus

   64 - Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých - 12 kus

   65 - Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových jednořadých, do délky 1500 mm - 2 kus

   66 - Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm - 12 kus

   67 - Otopná tělesa koupelnová montáž - otopná tělesa ve specifikaci_x000D_ topných žebříků - 2 kus

   68 - těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky pr.24mm, ocel.profil 41x35 mm; v = 1 495 mm; l = 600 mm; šířka 35 mm; povrch barva bílá; rovné; d trubky 24,0 mm; umístit na zeď - 2 kus

   69 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 401 W - 1 kus

   70 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 1 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 603 W - 1 kus

   71 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 773 W - 1 kus

   72 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 030 W - 1 kus

   73 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 159 W - 5 kus

   74 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 288 W - 2 kus

   75 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 417 W - 1 kus

   76 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 546 W - 1 kus

   77 - těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 2 000 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desek 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 2 576 W - 1 kus

   78 - Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m - %

   Podlahové vytápění

   79 - Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu - 210 m2

   80 - Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu - 231 m

   81 - Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami včetně tvarovek, bez zednických výpomocí - 1 212,00000 m

   82 - Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz - 4 kus

   83 - Rozdělovače a sběrače, skříně rozdělovač, osazený regulačními šroubeními s inegrovanýmí průtokoměry, 5 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK. Včetně upevňovací konzoly. - 1 kus

   84 - Rozdělovače a sběrače, skříně rozdělovač, osazený regulačními šroubeními s inegrovanýmí průtokoměry, 11 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK. Včetně upevňovací konzoly. - 1 kus

   85 - Rozdělovače a sběrače, skříně skříně pro rozvaděče a sběrače podomítková, šířka 830 mm, výška stavitelná 690-790 mm, hloubka stavitelná 110-160 mm - 1 kus

   86 - Rozdělovače a sběrače, skříně skříně pro rozvaděče a sběrače podomítková, šířka 1030 mm, výška stavitelná 690-790 mm, hloubka stavitelná 110-160 mm - 1 kus

   87 - trubka ochranná HDPE; vrapová; pro trubku 16x2; vnější průměr 25,0 mm; vnitřní průměr 20,0 mm; s = 2,50 mm; barva černá - 73 m

   88 - deska izolační nosič trubek; extrudovaný polystyren; povrch s nopy; rovná hrana; tl. 50,0 mm; kašírování fólie PST; součinitel tepelné vodivosti 0,040 W/mK; R = 0,750 m2K/W - 210 m2

   89 - rozvodnice - ovládání 6 zón bez transformátoru; zprostředkování drátové komunikaci mezi pokojovými termostaty a elektrotermickými hlavicemi příslušných okruhů, případně zdrojem tepla, nebo oběhovým čerpadlem - 3 kus

   90 - pouzdro opěrné nerez; 15 mm - 32 kus

   91 - Elektrotermický pohon - 16 kus

   92 - Propojovací elektrická lišta - 3 kus

   93 - Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m - %

   Ostatní

   94 - Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg. Podpůrná konstrukce pro uchycení potrubí. - 16 kg

   95 - HZS, Práce v tarifní třídě 4. Sekání drážek a prostupů. - 42 h

   96 - HZS, Práce v tarifní třídě 6 - 56 h

    - Demontáž stávajících rozvodů a koncových zařízení : 32 - 32
    - Vyvážení a zaregulování otopné soustavy : 24 - 24

   97 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize - 10 h


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Plynová odběrná zařízení

    Zdravotechnika - vnitřní plynovod

    1 - Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25 mm, s 2,6 mm - 9 m

     - Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
     - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

    2 - Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnění plynových výpustek_x000D_ nástěnka na DN 20 - 1 kus

     - plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

    3 - Přípojky ke strojům a zařízením flexibilní hadice připojovací flexibilní hadice pro plynové spotřebiče, DN 15, délka 1000 mm - 1 soubor

     - plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,

    4 - Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce_x000D_ odvzdušnění a napuštění plynového potrubí - 10 m

    5 - Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 5, mosaz - 1 kus

    6 - Armatury závitové se dvěma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, mosaz - 1 kus

    7 - Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m - %

     - vodorovně do 50 m

    Dokončovací práce - nátěry

    8 - Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné s 1x emailováním a základním nátěrem - 9 m

     - na vzduchu schnoucí

    Ostatní

    9 - Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg - 2 kg

     - Podpůrná konstrukce pro uchycení potrubí : 2

    10 - HZS, Práce v tarifní třídě 4 - 8 h

     - Sekání drážek a prostupů : 8

    11 - HZS, Práce v tarifní třídě 6 - 6 h

     - Demontáž stávajících rozvodů a koncových zařízení : 6

    12 - Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize - 7 h


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Zdravotně technické instalace

     Zemní práce

     1 - Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně - 74 m3

      - zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

     2 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m - 25 m3

      - po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

     3 - Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku_x000D_ do 100 m3, z horniny 1 až 4 - 25 m3

     4 - Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách - 49 m3

      - z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

     5 - Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm - 25 m3

      - sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

     6 - Poplatky za skládku horniny 1- 4 - 25 m3

     7 - Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 20/25 - 0,8 m3

      - z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

     Izolace tepelné

     8 - Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna - 8 kus

      - Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a pořární stěrky.
      - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

     9 - Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna - 4 kus

      - Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky.
      - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

     10 - Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m - %

      - 50 m vodorovně

     Vnitřní kanalizace

     11 - Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 - 36 m

      - Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

     12 - Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 - 18 m

      - Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

     13 - Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100 - 20 m

      - Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

     14 - Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125 - 48 m

      - Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

     15 - Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150 - 12 m

      - Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

     16 - Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci - 9 kus

      - vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

     17 - Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci - 12 kus

      - vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

     18 - Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci - 13 kus

      - vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

     19 - Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby podlahové, D 75 mm, s nastavitelnou výškou vtoku, s ochranným roštem. jedním zaslepením, výška norné stěny 70 mm - 2 kus

     20 - Vpusti, zápachové uzávěrky a odtokové žlaby dvorní, D 110, 160 mm, s litinovým rámem 250 x 250 mm, litinovou mříží (zatížitelnost max. 15 t) a odkalovacím košem, suchá klapka proti pronikání zápachu - 1 kus

     21 - Lapače střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 a 110 mm - 5 kus

     22 - Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu... - 2 kus

     23 - Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 - 134 m

     24 - Pročištění ležatých svodů do DN 300 - 40 m

     25 - Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m - %

      - 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

     Vnitřní vodovod

     26 - Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí - 128 m

      - Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
      - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

     27 - Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí - 50 m

      - Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
      - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

     28 - Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí - 18 m

      - Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
      - Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

     29 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 6 mm, d 12 mm - 128 m

     30 - Izolace vodovodního potrubí návleková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm - 68 m

     31 - Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz - 2 kus

     32 - Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2" - 2 kus

     33 - Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu filtr, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 20, mosaz - 1 kus

     34 - Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, mosaz - 1 kus

     35 - Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 42, mosaz - 2 kus

     36 - Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35, mosaz - 1 kus

     37 - Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, mosaz - 1 kus

     38 - Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 16, mosaz - 1 kus

     39 - Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 1" - 1 kus

     40 - Demontáž vodoměrů závitových G 5/4" - 1 kus

     41 - Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 - 196 m

      - Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

     42 - Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 - 196 m

      - Včetně dodání desinfekčního prostředku.

     43 - Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l - 2 soubor

     44 - Termostatický cirkulační ventil DN 15 - 1 kus

     45 - Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G 3/4 k měření tlaku - 1 kus

     46 - nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 12 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá - 1 kus

     47 - nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy TUV; objem 18 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá - 1 kus

     48 - souprava vodoměrná šroubení, kohouty, zpětná klapka, filtr; vodoměr 1"; souprava 1" - 1 kus

     49 - Termostatický směšovací ventil s ochranou proti opaření DN25 + montáž - 2 kus

     50 - Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m - %

      - vodorovně do 50 m

     Strojní vybavení

     51 - Demontáž čerpadel vodovodních ručních ostatních_x000D_ G 6/4" - 1 soubor

     52 - Čerpadlo cirkulační DN15/15 N - 1 kus

     53 - Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m - %

      - vodorovně do 50 m

     Zařizovací předměty

     54 - Demontáž klozetů kombinovaných - 3 soubor

     55 - Klozetové mísy montáž závěsné - 9 soubor

     56 - Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém - 7 soubor

     57 - Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém - 2 soubor

     58 - Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím, zdroj napájecí pro tři urinály - 2 soubor

     59 - Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem - 4 soubor

     60 - Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur - 3 soubor

     61 - Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva - 11 soubor

      - Včetně dodání zápachové uzávěrky.

     62 - Sprchové kabiny a mísy montáž_x000D_ sprchových boxů - 2 soubor

     63 - Sprchové kabiny a mísy montáž_x000D_ sprchových koutů - 2 soubor

     64 - Koupelnové doplňky montáž_x000D_ mýdelníků, držáků ap - 40 soubor

     65 - Dřezy jednoduché příslušenství_x000D_ k dřezu v kuchyňské sestavě - 3 soubor

     66 - Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, stojící - 2 soubor

     67 - Elektrické ohřívače doplňky_x000D_ ventil pojistný DN 20 - 1 kus

     68 - Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez připojovací trubičky, DN 10 mm - 28 soubor

     69 - Rohové ventily pračkový ventil, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 20, mosaz - 2 soubor

     70 - Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní - 11 kus

     71 - Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání s výsuvnou sprchou, standardní - 3 kus

     72 - Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní - 2 kus

     73 - Demontáž baterií stojánkových do 1otvoru - 3 soubor

     74 - Baterie sprchové baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, nadstandarní - 2 kus

     75 - Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt - 3 kus

     76 - Montáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty umyvadlových, D 32 - 14 kus

     77 - D+M atypická dvířka 2500x250mm - 2 kpl

     78 - tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá - 9 kus

     79 - držák toaletního papíru nerez - 9 kus

     80 - dávkovač tekutého mýdla nerez; obsah 0,50 l - 11 kus

     81 - koš odpadkový nerez; obsah 12,0 l - 5 kus

     82 - WC kartáč nerez; držák univerzální - 9 kus

     83 - zrcadlo nerez; š = 400 mm; h = 600,0 mm - 6 kus

     84 - sifon umyvadlový; chromovaný, kov; napojení 32 mm - 11 kus

     85 - sifon podomítkový, pro odkapávající kondenzát; nerez - 3 kus

     86 - sedátko klozetové oválné; s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty rychloupínací, kovové - 4 kus

     87 - systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; h = 106,2 cm; š = 48,0 cm; hl = 12,5 cm; - 7 kus

     88 - systém předstěnový pro závěsné WC; pro suchou instalaci (do sádrokartonu); nádržka; h = 117,6 cm; š = 53,0 cm; hl = 12,5 cm; - 2 kus

     89 - vanička sprchová čtvercová; l = 900,0 mm; š = 900 mm; hl = 150 mm; objem 84 l; akrylátová; pergamon, manhattan - 2 kus

     90 - kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 485 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily stříbro - 2 kus

     91 - umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; diturvit; s přepadem; bílá - 5 kus

     92 - mísa klozetová diturvit závěsná; h = 380 mm; š = 360 mm; hl. 540 mm; splach. hluboké; odpad vodorovný; bílá - 4 kus

     93 - WC závěsné dětské + sedátko, bílé - 5 kus

     94 - Umyvadlo dětské ker. 40cm, bílé - 6 soub

     95 - Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m - %

      - vodorovně do 50 m

     Ostatní

     96 - Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg - 40 kg

      - Podpůrná konstrukce pro uchycení potrubí : 40

     97 - HZS, Práce v tarifní třídě 4 - 48 h

      - Sekání drážek a prostupů : 48,00

     98 - HZS, Práce v tarifní třídě 6 - 10 h

      - Úprava stávající přípojky vody, její zkrácení a osazení nového OUSV : 10

     99 - HZS, Práce v tarifní třídě 6 - 20 h

      - Dopojení na stávající kanalizaci : 20

     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Vzduchotechnická zařízení

      Vzduchotechnika

      1 - Montáž VZT jednotky včetně filtrů a By-passu, min.700 m3/hod - 1 ks

      2 - jednotka větrací s rekuperací tepla, univerzální kompaktní; verze vnitřní; provedení parapetní; počet otáček dle typu ventilátoru; přiváděný vzduch 980 m3/h; V x H x L 950 x 365 x 1450 mm - 1 kus

      3 - Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 100 mm, - 1 kus

      4 - Talířový ventil odvodní protipožární průměr 100 mm - 1 ks

      5 - Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm, - 4 kus

      6 - Talířový ventil odvodní protipožární průměr 125 mm - 4 ks

      7 - Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm, - 2 kus

      8 - Talířový ventil odvodní protipožární průměr 160 mm - 2 ks

      9 - Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 100 mm, - 2 kus

      10 - Talířový ventil přívodní kovový průměr 100 mm - 2 ks

      11 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 12 kus

      12 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 12 kus

      13 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 5 kus

      14 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 5 kus

      15 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 1 kus

      16 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 1 kus

      17 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 5 kus

      18 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 5 kus

      19 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 2 kus

      20 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 2 kus

      21 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 1 kus

      22 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 1 kus

      23 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 4 kus

      24 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 4 kus

      25 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž oblouku do kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm - 1 kus

      26 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 100 mm; materiál ocel; povrch pozink - 1 kus

      27 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž osového nebo pravoúhlého přechodu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 1 kus

      28 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 140 mm; materiál ocel; povrch pozink - 1 kus

      29 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž osového nebo pravoúhlého přechodu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 2 kus

      30 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 2 kus

      31 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž osového nebo pravoúhlého přechodu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 1 kus

      32 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 1 kus

      33 - Ventilátory diagonálního nízkotlakého montáž diagonálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm - 1 kus

      34 - Diag.ventilátor spínaný se světlem - 1 ks

      35 - víčko/záslepka PVC; KIT; D = 58,0 mm; di = 50,0 mm; spoj lepený - 1 kus

      36 - Montáž Plenum boxu pro potrubí - 2 ks

      37 - Plenum box pro potrubí průměr 160 mm - 2 ks

      38 - Montáž Plenum boxu pro potrubí - 2 ks

      39 - Plenum box pro potrubí průměr 200 mm - 2 ks

      40 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 100 mm - 3 m

      41 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 3 m

      42 - Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, - 1 kus

      43 - žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 630 x 630 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 8 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů - 1 kus

      44 - Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, - 2 kus

      45 - žaluzie průmyslová protidešťová s upevňovacím rámem; 630 x 630 mm; rám - ocel.profil, výplň - profil.pozinkované listy; v rámu upevněno 8 vodorovných lamel; zabudování samostatně na volné konce potrubí nebo v sestavě s rámem pomocí šroubů, nýtů - 2 kus

      46 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 7 m

      47 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 7 m

      48 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 9 m

      49 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 9 m

      50 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 34 m

      51 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 34 m

      52 - Vyústě montáž čtyřhranné vyústě, do průřezu 0,040 m2, - 4 kus

      53 - Vyústka KVK2-H-2.0 300x100 komfortní - 4 ks

      54 - Ohřívače, chladiče, eliminátory kapek montáž ohřívače do kruhového potrubí, , do průměru d 200 mm - 1 kus

      55 - ohřívač vzduchu vodní, bez regulace, s teplovodním výměníkem; průměr 200 mm; určen pro dopravu čistého vzduchu bez prachu, mastnot, chemikálií k ohřevu nebo dohřevu přívodního vzduchu ve vzduchotechnických soupravách; výkon 10,3 kW; instalovat v poloze, která umožní odvzdušnění; pro pracovní teploty +5 až + 60°C; skříň z pozink.plechu, výměníky s Al lamelami a Cu trubičkami; průtok vzduchu 800 m3/h; průtok vody 0,12 l/s; počet řad 3; celk. v = 355 mm; hloubka 240 mm; celk. š = 380 mm; šířka 290 mm - 1 kus

      56 - Dýzy, talířové ventily montáž talířového ventilu, do průměru d 200 mm, - 2 kus

      57 - Talířový ventil odvodní protipožární průměr 125 mm - 2 ks

      58 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 2 kus

      59 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 2 kus

      60 - Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 4 m

      61 - potrubí hladká roura; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; použití pro rozvody vzduchu - 4 m

      62 - Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm - 1 kus

      63 - tvarovka do potrubí kruhová; rozměr do obvodu d = 200 mm; materiál ocel; povrch pozink - 1 kus


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Elektroinstalace - Slaboproud

       Montáž sdělovací a zabezp. techniky

       1 - Pir čidlo D+M - 17 ks

       2 - GSM komunikátor D+M - 1 ks

       3 - Ústředna EZS D+M - 1 ks

       4 - Klávesnice D+M - 1 ks

       5 - box ústředny D+M - 1 ks

       6 - Opticko-kouřový detektor D+M - 2 ks

       7 - Expandér D+M - 1 ks

       8 - záložní baterie UPS 12V/7Ah D+M - 1 ks

       9 - Kabel UTP, Cat 5E, PVC plášť, 4páry, D+M - 909 ks

       10 - Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 25 mm, vč. vysekání a zapravení drážky, D+M - 520 m

       11 - Trubka ,PVC pod omítkou, v podlaze 32 mm, vč. vysekání a zapravení drážky, D+M - 60 m

       12 - Zásuvka datová 2xRJ45, kat.5e UTP, D+M - 3 ks

       13 - Zásuvka datová 1xRJ45, kat.5e UTP, D+M - 1 ks

       14 - Rámeček zásuvky, D+M - 4 ks

       15 - Videotelefon, D+M - 3 ks

       16 - Venkovní zálohovaná siréna - 1 ks

       17 - Číslování rozvodné skříně, D+M - 1 ks

       18 - Venkovní jednotka videotelefonu, D+M - 2 ks

       19 - Magnetický závrtný kontakt, D+M - 4 m

       20 - ZATAŽ KAB UTP, FTP,OM DO LIŠT, TRUBEK, D+M - 906 m

       21 - MĚŘENÍ 1 KABELU K6,VYHOT. PROTOKOLU, D+M - 33 ks

       22 - MONTÁŽ PANELU PRO PŘÍVOD 230V, D+M - 1 ks

       23 - MONT. 1HU PATCH PANELU, D+M - 2 ks

       24 - MONT SWITCHE, D+M - 1 ks

       25 - MONTÁŽ 1HU POMOC. PANELU, D+M - 2 ks

       26 - MONTÁŽ RACKU DO 40 HU, D+M - 1 ks

       27 - Mikrotrubička HDPE o 10/8, D+M - 20 m

       28 - 19" rozvaděč nástěnný 15U/600x600, D+M - 1 ks

       29 - 19" vyvazovací panel 1U, D+M - 2 ks

       30 - Napájecí panel, 3m, 19", 5x230V, 1U, D+M - 1 ks

       31 - Patch panel 19" UTP 24 port CAT6 1U BK, D+M - 2 ks

       32 - Patch cord UTP CAT6 2m šedý, D+M - 12 ks

       33 - Profesionální plně nastavit. 24-portový switch 10/100/100 Mbps, 4x SFP slot, podpora POE napáj - D+M, , standardy IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ad, 802.3x, 802.1q, 802.1p, inst.do rack 19" - 1 ks

       34 - Nastavení a oživení vnitřní sítě LAN, D+M - 1 kpl

       35 - KABEL CYKY-J 2×1,5 - 5 kpl

       36 - KABEL CYKY-J 3×1,5 - 25 kpl

       37 - KABEL CYKY-J 3×2,5 - 5 kpl

       38 - KABEL CYKY-J 4×1,5 - 5 kpl


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Hřiště u mateřské školy

        Zemní práce

        1 - Sejmutí drnu sejmutí drnu tl. do 100 mm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek tl. do 10 cm s nařezáním, vyrýpnutím, zvednutím, přemístěním a složením na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Měřeno programem CAD : 103,00+94,00 - 197 m2

        2 - Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm. Měřeno programem CAD. - 104 m2

        3 - Vytrhání obrub chodníkových ležatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek - 40 m

        4 - Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek - 30 m

        5 - Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Měřeno programem CAD : (103,00+94,00)*0,20. - 39,4 m3

        6 - Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3_x000D_ do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Měřeno programem CAD: Pro nový chodník : 51,00*0,10. - 5,1 m3

        7 - Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. - 4,56 m3

         - Podezdívka plotu : 5,50*0,60*0,80 - 2,64 m3
         - Opěry schodiště : 2,00*0,60*0,80*2 - 1,92 m3

        8 - Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 50 % : 4,56*0,50. - 2,28 m3

        9 - Hloubení šachet v hornině 3_x000D_ do 100 m3 zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, Oplocení : 0,30*0,30*0,60*14 - 0,756 m3

        10 - Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. - 49,816 m3

         - Drn : 197,00*0,20 - 39,4 m3
         - Zemina z výkopu : 5,10+4,56+0,756 - 10,416 m3

        11 - Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, Měřeno programem CAD : 288,00. - 288 m2

        12 - Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, Dotvarování terénu - předpoklad : 80,00. - 80 m2

        13 - Poplatky za skládku horniny 1- 4 - 49,816 m3

        14 - Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením. Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. Měřeno programem CAD : 288,00. - 288 m2

        15 - Výsadba stromů a keřů prostokořenných bez dodávky dřevin_x000D_ v rovině, výšky do 50 cm. Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím. Včetně přesunu hmot. - 15 kus

        16 - Výsadba stromů a keřů s balem bez dodávky dřevin_x000D_ v rovině, výšky do 200 cm. Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, s odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením. Výsadba stromu s balem se zalitím. Dovoz vody. Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození v místě vzepření. Včetně přesunu hmot.Osazení kůlů k dřevině s uvázáním. Dodávka kůlů, příček a motouzu. - 7 kus

        17 - dřevina listnatá Svída; Cornus alba; v = 40 až 60 cm; kontejner 1,5 l - 5 kus

        18 - Střemcha v.30 - 40 cm - 5 kus

        19 - Kalina v.30 - 40 cm - 5 kus

        20 - dřevina listnatá Javor; Acer pseudoplatanus; obvod kmene 18-20 cm; kontejner 45-500 l; vysokokmen - 7 kus

        21 - ornice pro pozemkové úpravy. Podle současné legislativy ornice nesmí být předmětem prodeje. Může být věnována za účelem použití na jiném místě. Firma, která se zabývá pozemkovými úpravami takovou ornici na své náklady odveze, uloží a ošetřuje vhodným způsobem tj. s ohledem na zachování půdního života. Takto vznikají na ornici náklady cca ve výši 380-450 Kč/m3. - 18,2 m3

         - Měřeno programem CAD : 288,00*0,20 - 57,6 m3
         - Stávající ornice : -39,40 - -39,4 m3

        Základy a zvláštní zakládání

        22 - Beton základových pasů prostý třídy C 16/20. Včetně dodávky a uložení betonu a kamene. - 4,56 m3

         - Podezdívka plotu : 5,50*0,60*0,80 - 2,64 m3
         - Opěry schodiště : 2,00*0,60*0,80*2 - 1,92 m3

        Svislé a kompletní konstrukce

        23 - Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MVC 2,5. neopracované pod omítku - 1,725 m3

         - Podezdívka plotu - vč. ukončující hlavy : 5,50*0,50*0,30 - 0,825 m3
         - Opěry schodiště - vč. ukončující hlavy : 1,00*1,00/2*0,30*2 - 0,3 m3
         - 1,00*1,00*0,30*2 - 0,6 m3

        24 - Zdivo nadzákladové z lomového kamene příplatky za oboustranné lícování zdiva. neopracované pod omítku - 1,725 m3

        25 - Podhrabové desky osazení s dodávkou podhrabové desky a držáků, deska 2450 x 200 x 50 mm, držák bez zámku Zn ( jednostranný ) na sloupek 60x60 mm a 60x40 mm / 200 mm - 18 soubor

        26 - Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 trubkových nebo profilovaných - 36 kus

        Vodorovné konstrukce

        27 - Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 20/25. Deska pod schody + podesta : 2,60*1,50*0,15 - 0,585 m3

        28 - Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505. Včetně distančních prvků. Deska pod schody + podesta : 2,60*1,50*0,15*0,20 - 0,117 t

        29 - Stupně dusané z betonu třídy C 20/25 na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu, 1,50*4 - 6 m

        30 - Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení, (0,15+0,30)*1,50*4 - 2,7 m2

        31 - Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění - 2,7 m2

        Komunikace

        32 - Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm. Nový chodník: Měřeno programem CAD. - 49 m2

        33 - Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Nový chodník: Měřeno programem CAD - 49 m2

        34 - Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm - 40 m

        35 - dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm - 49,49 m2

         - Nový chodník :
         - Měřeno programem CAD - 49 m2
         - Přípočet ztratného ve výši 1 % : 0,01 - 0,49 m2

        Úpravy povrchů vnější

        36 - Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné_x000D_ zdí z kamene, cementovou maltou - 11,5 m2

         - Podezdívka plotu : 5,50*0,50*2 - 5,5 m2
         - Opěry schodiště : 1,00*1,00/2*2*2 - 2 m2
         - 1,00*1,00*2*2 - 4 m2

        Doplňující práce na komunikaci

        37 - Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků_x000D_ rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm - 30 m

        38 - Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku včetně dodávky betonovéího obrubníku_x000D_ rozměru 1000/150/250 mm, stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm. - 36 m

        Bourání konstrukcí

        39 - Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného_x000D_ na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), - 1,155 m3

         - Podezdívka plotu : 7,00*0,40*0,30 - 0,84 m3
         - Prolomení zdi pro schodiště : 2,10*0,50*0,30 - 0,315 m3

        40 - Vysekání výklenků a kapes ve zdivu z kamene kapes plochy do 0,1 m2, hloubky do 300 mm. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Pro sloupky. - 45 kus

        41 - Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí_x000D_ v jakémkoliv zdivu - 42 m

        Staveništní přesun hmot

        42 - Přesun hmot pro oplocení a objekty zvláštní, zděné vodorovně do 50 m výšky do 10 m na novostavbách a změnách objektů pro oplocení (815 2 JKSo), objekty zvláštní pro chov živočichů (815 3 JKSO), objekty pozemní různé (815 9 JKSO) - 97,67165 t

        Konstrukce zámečnické

        43 - Montáž oplocení z pletiva rámového na ocelové sloupky, o výšce přes 1,5 do 2 m - 85 m

        44 - Montáž vrat a vrátek k oplocení osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě do 2 m2 - 2 kus

        45 - Branka jednokřídlá š = 1 m, h = 2 m, výplň svařovaná šíť 5x5 cm - 2 kus

        46 - Sloupek k panelu 3D pozink 60x60x2300 mm - 27 kus

        47 - Sloupek k panelu 3D rohový 60x60x2300 mm - 9 kus

        48 - Příchytka ke sloupku - 200 kus

        49 - Plotový panel 3D pozink 2500x1730 mm - 35 kus

        50 - Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m. 50 m vodorovně - %

        Mobiliář

        51 - D+M parková lavička nová, vč. kotvení - 5 kus

        52 - Montáž parkové lavičky, vč. kotvení - 5 kus

        53 - Montáž stávajícího odpadkového koše, vč. kotvení - 1 kus

        Herní prvky dětských hrišť

        54 - Montáž všech herních prvků hřiště, vč. kotevních systémových doplňků, konzultováno s dodavatelem - 1 kus

        58 - Vagónek bez střechy - 1 kus

        59 - Vagńek se střechou - 1 kus

        60 - Pružinové houpadlo, ochranná zóna 7,5x6,5 m - 3 kus

        61 - Herní Uni sestava, ochranná zóna 7,5x6,5 m, věžička - v.podesty 1m, výlez s madly, skluzavka - 1 kus

        Přesuny suti a vybouraných hmot

        62 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km. Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. - 68,8565 t

        63 - Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km - 619,7085 t

        64 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m - 68,8565 t

        65 - Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m - 275,426 t

        66 - Poplatek za skládku stavební suti - 68,8565 t


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Navláčil stavební firma, s.r.o.

        Bartošova 5532
        Zlín, 76001

        Markéta Slováčková

        Tel: 702 024 663
        Email: slovackova@navlacil.cz