Nástavba Základní školy v Syrovicích

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Nástavba Základní školy v Syrovicích
Místo stavby: Syrovice 152, Syrovice 664 67
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: Obec Syrovice
IČO: 00282634
Adresa: Syrovice 164, 664 67
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
červen – říjen 2021

Projektová dokumentace

Průvodní technická zpráva
Souhrnná technická zpráva

Situace

C1 – Situace širších vztahů
C2 – Celkový koordinační výkres
C3 – Koordinační situace
C4 – Situační výkres

Architektonicko-stavební řešení

D.1.1 – Architektonicko-stavební řešení (.zip)

Stavebně konstrukční řešení

Technická zpráva – nosné konstrukce
Základ výtahu
Výměna stropu nad schodištěm
Nové stropní konstrukce
Věnce nad 2.NP
Výkres tvaru schodiště
Nosná konstrukce krovu
Věnec horní
Ocelové konstrukce krovu

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení
Půdorys 1.PP a 1.NP
Půdorys 2.NP
Půdorys 3.NP
Situace PBŘ

ZTI

Technická zpráva
Technická zpráva – Zařizovací předměty
Půdorys 2.NP – kanalizace
Půdorys 3.NP – kanalizace
Půdorys 1.NP – vodovod
Půdorys 2.NP – vodovod
Půdorys 3.NP – vodovod
Prostorové zobrazení vodovodu
Řezy kanalizace

Chlazení

Technická zpráva
Seznam zařízení
Výkaz výměr
Půdorys 2.NP
Půdorys 3.NP
Půdorys střechy
Řez B-B
Řez C-C
Řez D-D

Vytápění

Technická zpráva
Půdorys podkroví
Půdorys 1.NP a 2.NP
Schéma zapojení
Tepelné ztráty – celá budova
Tepelné ztráty – podkroví

Silnoprouda a slaboprouda elektrotechnika, bleskosvody

Půdorys 1.NP – Silnoproud
Půdorys 2.NP – Silnoproud
Půdorys 3.NP – Silnoproud
Rozvodnice R3
Půdorys 3.NP – Slaboproud
Uzemnění a hromosvod
Kniha svítidel
Stanovení rizik
Technická zpráva – elektro
Výpočet osvětlení

Interiér

Projekt interiéru
Specifikace nábytku

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací (.xls)
Architektonicko stavební část
ZTI
VZT
ÚT
Elektroinstalace
Interiér
Vedlejší a ostatní náklady
Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532
Zlín, 76001

Ing. Martin Mercek

Tel: 770 185 728
Email: mercek@navlacil.cz