Zateplení obálky budovy Hotel Prometheus II

Identifikační údaje

1. ÚDAJE O STAVBĚ
Název stavby: Zateplení obálky budovy Hotel Prometheus II
Místo stavby: Dolní Morava č.p.79, parc.č.st. 217 k.ú. Velká Morava
2. ÚDAJE O ZADAVATELI
Obchodní firma: SNĚŽNÍK, a.s.
IČ: 269 79 136
Adresa: Velká Morava 79, 561 69 Dolní Morava
3. ÚDAJE O STAVEBNÍ FIRMĚ
Obchodní firma: Navláčil stavební firma, s.r.o.
IČ: 25301144
Adresa sídla: Bartošova 5532, Zlín, 760 01
4. TERMÍN REALIZACE
duben 2021 – prosinec 2021

Položkový rozpočet

Uvedené ceny nejsou zavazující, uveďte orientační ceny prací a materiálu. Kompletní soupis prací ke stažení (.xlsx)
Svislé a kompletní konstrukce

  Svislé a kompletní konstrukce

  1 - Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm - 4,4334 m3

  - Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém. V položkách jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
  - D (S) část. zazdívka větracího otvoru::(1,2*0,8*0,3)+(1,53*0,6*0,3) - 0,56
  - C (Z) zazdívka okna nad střechou schodiště::1,5*0,6*0,3 - 0,27
  - A 1np zeď k B zazdívka otvorů VZT::5*1,4*1,0*0,3 - 2,1
  - ostatní zazdívky::1,5 - 1,5

  2 - Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm - 2,64 m3

  - náhrada dřevěných vložek mezi okny::8*1,5*0,6*0,2 - 1,44
  - ostatní zazdívky::1,2 - 1,2

  3 - Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi - 3,2205 m3

  - Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém jakýmikoliv cihlami pálenými.
  - A (S) boční stěna rampy::7,2*0,15 - 1,08
  - E (V) větrací otvory::12*0,15*0,15*0,15 - 0,04
  - E (Z) pod rampou::6*0,5*1,0*0,3 - 0,9
  - ostatní::1,2 - 1,2

  4 - Zdivo z tvárnic Ytong pero - drážka tl. 30 cm, dorovnání pilířů - 38,9895 m2

  - a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů,
  - b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků, průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.
  - B (Z) 1NP dozdívka parapet. zdiva mezi pilíři:3*3,33*1,65+1*1,87*1,65 - 19,569
  - C (Z) 1NP dozdívka parapet. zdiva mezi pilíři:3*3,40*1,65+1*1,57*1,65 - 19,4205

  5 - Příplatek za vrstvu Ytong Start v.125 mm, tl.300mm - 23,63 m

  - B (Z) 1NP dozdívka parapet. zdiva mezi pilíři:3*3,33+1*1,87 - 11,86
  - C (Z) 1NP dozdívka parapet. zdiva mezi pilíři:3*3,40+1*1,57 - 11,77

  6 - Zdivo z tvárnic pórobetonových hladkých tl. 20 cm, tvárnice P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm - 45,5857 m2

  - a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů,
  - b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků, průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
  - c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu.
  - A (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 1.NP::5*(3,9*3,6) - 70,2
  - odpočet otvorů::-(2*(3,46*2,9)+3*(2,48*2,5)) - -38,668
  - E (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 2.NP::(3,27+1,22)*3,13 - 14,0537

  7 - Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice P 4 - 500, 499 x 249 x 300 mm - 16,4951 m2

  - a) očištění podkladu pro zdivo, navlhčení podkladu vodou, založení zdí, navlhčení tvárnic, natažení šňůry a stočení, rozepsání jednotlivých řad na lať, rozprostření malty, kladení tvárnic na pero a drážku včetně maltování ložné spáry, případné řezání tvárnic, provážení rohů a koutů svisle, provážení výškových bodů,
  - b) vyzdívání ostění, parapetů, jednotlivých výklenků, průběžných svislých nik, podélných výstupků a říms, provádění ústupků tvořících vodorovné a svislé rýhy, prostupů, kapes, zaoblení rohů a koutů, zavázání zdiva a příček do ostatního zdiva na kapsy nebo ozuby apod.,
  - c) vynechání rýh, instalačních drážek, průduchů, výklenků (nik), prostupů a jiných dutin, které jsou zakresleny v projektu.
  - hladkých
  - E (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 2.NP::(4,03+2*0,62)*3,13

  8 - Překlad z nosníků I č. 140, osazení, vč. materiálu, zaplentování - 32,84 m

  - Osazení nosníku, dva nosníky vedle sebe na zdivo 200mm, vyzdívka čel a vyzdívka mezi nosníky, včetně uklínování ke zdivu, zaplentování pásnic, potažení nosníku a okolí výztužnou síťkou.
  - A (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 1.NP::3*(2*2,9)+2*(2*3,86)


  Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


  Vaše firemní údaje

  Komunikace

   Komunikace

   9 - Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm - 67,7 m

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - A,B,E,C (V)::67,7

   10 - Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm - 88,7 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - A,B,E,C (V)::88,7

   11 - Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 - 233,21 m3

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m
   - S přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.
   - pod asfaltovou vrstvou - A,B,E,C (V)::88,7*0,9 - 79,83
   - pod kamennou dlažbou - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::(17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3)*0,9 - 118,98
   - v zeleni - pod okapovým chodníkem::(13,5+10,5+10,4)*1,0 - 34,4

   12 - Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - 466,42 m3

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí.
   - pod asfaltovou vrstvou - A,B,E,C (V)::88,7*0,9*2 - 159,66
   - pod kamennou dlažbou - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::(17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3)*0,9*2 - 237,96
   - v zeleni - pod okapovým chodníkem::(13,5+10,5+10,4)*1,0*2 - 68,8

   13 - Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm - 88,7 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
   - pod asfaltovou vrstvou - A,B,E,C (V)::88,7 - 88,7

   14 - Recyklace podkladu s přid.kameniva drc. 0,08 m3/m2 - 849,34 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - Rozhrnutí přidávaného kameniva, sejmutí na hloubku 250 mm a smísení hmot s vlhčením a uložení zpět, vyrovnání profilu v příčném i podélném směru, zhutnění
   - pod asfaltovou vrstvou - A,B,E,C (V) 4 vrstvy::88,7*4 - 354,8
   - pod kamennou dlažbou - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S) 3vrstvy::(17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3)*0,9*3 - 356,94
   - v zeleni - pod okapovým chodníkem 4 vrstvy::(13,5+10,5+10,4)*1,0*4 - 137,6

   15 - Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm - 88,7 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - A,B,E,C (V)::88,7 - 88,7

   16 - Příplatek za aplik.asfaltové emulze, pl. do 5000 m - 88,7 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.

   17 - Posyp živičného podkladu drob.kamenivem 5 kg/m2 - 88,7 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.

   18 - Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm - 67,7 m

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - Podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
   - A,B,E,C (V)::67,7 - 67,7

   19 - Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm - 69,7 m

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - A,B,E,C (V) podél objektu::65,7+4*1,0 - 69,7

   20 - Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 - 3 kus

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky
   - A,B,E,C (V)::3 - 3

   21 - Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém - 152,2 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
   - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3 - 132,2
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0 - 20

   22 - Rozebrání kamenných stupňů - 16,5 m

   - S vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
   - B (Z) schodiště::4*1,5 - 6
   - B (J) schodiště::7*1,5 - 10,5

   23 - Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. - 160,45 m2

   - Od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m
   - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3 - 132,2
   - kamenné stupně - B (Z) schodiště::4*1,5*0,5 - 3
   - kamenné stupně - B (J) schodiště::7*1,5*0,5 - 5,25
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0 - 20

   24 - Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm - 152,2 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - pod kamennou dlažbou - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3 - 132,2
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0 - 20

   25 - Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm - 186,6 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - S provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
   - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3 - 132,2
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0 - 20
   - C (S,J)::13,5+10,5+10,4 - 34,4

   26 - Kladení dlažby velké kostky lože z MC tl. 5 cm,, zpětné osazení kamenných schodů, zkrácení - 8,25 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - kamenné stupně - B (Z) schodiště::4*1,5*0,5 - 3
   - kamenné stupně - B (J) schodiště::7*1,5*0,5 - 5,25

   27 - Vyspravení výtluků kom-pěší kam. hrubě drceným - 6 m3

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích nebo komunikacích pro pěší s rozprostřením a zhutněním
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0*0,3 - 6

   28 - Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým - 152,2 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3 - 132,2
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0 - 20

   29 - Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho - 34,4 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - Rozebrání dlažeb, panelů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
   - C (S,J)::13,5+10,5+10,4 - 34,4

   30 - Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm - 34,4 m2

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - pod kamennou dlažbou - zeleň C (S,J)::13,5+10,5+10,4 - 34,4

   31 - Kostka dlažební velká 15 -17 cm 1t=2,5m2 - 15,136 t

   - Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka výkopu 1,0m, hloubka 1,0m.
   - okapový chodník - zeleň C (S,J)::(13,5+10,5+10,4)/2,5*1,1 - 15,14

   32 - Okapový chodník - textilie proti prorůstání, vč. dodávky textilie - 223,92 m2

   - Pod kladecí vrstvou dlažby. Výkop pro realizaci zateplení základu pod úrovní terénu.
   - pod kamennou dlažbou - C (V,J,Z,S), E (Z), B (J,Z,S)::(17,2+10,2+3,9+50,1+3,5+47,3)*1,2 - 158,64
   - navazující dlažba - pro vyrovnání B,C (Z)::20,0*1,2 - 24
   - pod kamennou dlažbou - zeleň C (S,J)::(13,5+10,5+10,4)*1,2 - 41,28


   Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


   Vaše firemní údaje

   Úpravy povrchů vnitřní

    Úpravy povrchů vnitřní

    33 - Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 - 16 kus

    - D (S) část. zazdívka větracího otvoru, ostění 2x::4 - 4
    - C (Z) zazdívka okna nad střechou schodiště::2 - 2
    - A 1np zeď k B zazdívka otvorů VZT::5 - 5
    - ostatní zazdívky::5 - 5

    34 - Omítka jednovrstvá hlazená Cemix 073, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm - 80,752 m2

    - A (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 1.NP::5*(3,9*3,6) - 70,2
    - odpočet otvorů::-(2*(3,46*2,9)+3*(2,48*2,5)) - -38,668
    - ostění::((2*2*2,9)+(3*2*2,5))*0,1 - 2,66
    - E (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 2.NP::(3,27+1,22+2*1,00+4,03)*3,0 - 31,56
    - E (Z) ostatní úpravy stávajících vnitřních omítek:15,0 - 15


    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


    Vaše firemní údaje

    Úpravy povrchu vnější
    Výplně otvorů

     Výplně otvorů

     87 - D+M Hliníkové prosklené dveře ext., 2800x2500mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.1
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2800x2500mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍMI PROSKLENÝMI PEVNÝMI DÍLY A NADSVĚTLÍKEM, KOULE/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za dřevěné prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - B (V) hlavní vstup::1

     88 - D+M Hliníkové prosklené dveře int., 2800x2500mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.2
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2800x2500mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍMI PROSKLENÝMI PEVNÝMI DÍLY A NADSVĚTLÍKEM, KLIKA/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - Náhrada za dřevěné prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - B (V) hlavní vstup::1

     89 - D+M Hliníkové prosklené dveře ext., 1420x2090mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.3
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 1420x2090mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S JEDNÍM AKTIVNÍM KŘÍDLEM, KOULE/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za plastové prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - C (V) vstup::1

     90 - D+M Hliníkové prosklené dveře ext., 2200x2400mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.4
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2200x2400mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S BOČNÍM PROSKLENÝM PEVNÝM DÍLEM A NADSVĚTLÍKEM, KOULE/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za dřevěné prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - B (J) vstup::1

     91 - D+M Hliníkové prosklené dveře ext., 1500x2700mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.5
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 1500x2700mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, KOULE/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, ELEKTRICKÝ ZÁMEK, EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za plastové prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - B (Z) vstup::1

     92 - D+M Hliníkové prosklené dveře ext., 1700x2600mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.6
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 1700x2600mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S JEDNÍM AKTIVNÍM KŘÍDLEM S NADSVĚTLÍKEM, KOULE/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za dřevěné prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - E (Z) vstup::1

     93 - D+M Hliníkové prosklené dveře ext., 1500x2250mm - 1 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H1.7
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 1500x2250mm, AKTIVNÍ KŘÍDLO Š.900mm
     - DVOUKŘÍDLÉ OTOČNÉ PROSKLENÉ DVEŘE S JEDNÍM AKTIVNÍM KŘÍDLEM, KOULE/KLIKA -paniková klika/hrazda, PEVNÁ SOKLOVÁ ČÁST 300mm, SAMOZAVÍRAČ, SYSTÉMOVÝ VENKOVNÍ PRÁH, EXTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ. BARVA RAL 7012.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za plastové prosklené dveře, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení po osazení, ochrany navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - C (Z) vstup::1

     94 - D+M Zateplený rám, 2680x900mm - 5 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H3.1
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2680x900mm
     - TEPELNÁ IZOLACE ZA HLINÍKOVOU PEVNOU ŽALUZIÍ - Z INTERIÉROVÉ STRANY. HLINÍKOVÝ OBVODOVÝ RÁM TVARU "U", VNITŘNÍ VÝPLŇ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL, IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA tl.160mm.
     - OSAZENÍ IZOLACE BUDE V MÍSTECH, KDE NENÍ NA ŽALUZIE NAPOJENO POTRUBÍ VZT. BARVA VNĚJŠÍ RAL 7016, VNITŘNÍ BÍLÁ.
     - Náhrada za dřevěné žaluzie, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zapravení po osazení, izolace navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.
     - A (V) 4.np::5

     95 - D+M Zateplený rám, 3300x900mm - 5 kompl

     - PSV HLINÍKOVÉ VÝROBKY - H3.2
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 3300x900mm
     - TEPELNÁ IZOLACE ZA HLINÍKOVOU PEVNOU ŽALUZIÍ - Z INTERIÉROVÉ STRANY. HLINÍKOVÝ OBVODOVÝ RÁM TVARU "U", VNITŘNÍ VÝPLŇ IZOLAČNÍ SENDVIČOVÝ PANEL, IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA tl.160mm.
     - OSAZENÍ IZOLACE BUDE V MÍSTECH, KDE NENÍ NA ŽALUZIE NAPOJENO POTRUBÍ VZT. BARVA VNĚJŠÍ RAL 7016, VNITŘNÍ BÍLÁ.
     - Náhrada za dřevěné žaluzie, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zapravení po osazení, izolace navazujících konstrukcí. Včetně dopravních nákladů.

     96 - D+M Světlík do střechy, 1080x1380mm - 3 kompl

     - PSV PLASTOVÉ VÝROBKY - P1.1
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 1080x1380mm
     - PEVNÝ (NEOTVÍRAVÝ) SVĚTLÍK DO PLOCHÉ STŘECHY, RÁM PVC, DVOJITÉ ZASKLENÍ, OCHRANNÁ POLYKARBONÁTOVÁ ČIRÁ KUPOLE. ZVÝŠENÝ ZATEPLENÝ LEM PRO OSAZENÍ SVĚTLÍKU S HORNÍM SKLONEM DO 10°, PRO SKLADBU STŘECHY Š. 750mm. BARVA BÍLÁ.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za kovové střešní okno, nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - B::3

     97 - D+M Okno plast, 850x800mm - 1 kompl

     - PSV PLASTOVÉ VÝROBKY - P2.1
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 850x800mm
     - OTEVÍRAVÉ (SKLOPNÉ) OKNO, PLASTOVÝ RÁM, DVOJITÉ ZASKLENÍ, KOVOVÉ KOVÁNÍ, VNITŘNÍ KOMŮRKOVÝ PARAPET. BARVA BÍLÁ.
     - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT U=1,2 W/m2.K.
     - Náhrada za větrací žaluzii s provizorním zateplením - nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - D (S)::1

     98 - D+M Dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem, ocelové, 1800x2600mm - 4 kompl

     - PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z1.1
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 1800x2600mm
     - DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, OCELOVÉ ZATEPLENÉ
     - -exteriérové provedení
     - -3 kusy stavitelných závěsů na křídle
     - -ocelová zárubeň
     - -samozavírač typ C2
     - -bezpečnostní kování z kartáčované nerezi klika/koule
     - -povrchová úprava křídel komaxit, barva RAL 7012
     - -práh
     - -únikové - paniková klika
     - - jeden ks dveří bude mít nadsvětlík dělený - 1/2 prosklená+1/2 žaluzie s napojením na vzt (STÁVAJÍCÍ NASÁVÁNÍ VZDUCHU DIESELAGREGÁTU)
     - - TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI: CELÝ VÝROBEK BUDE SPLŇOVAT SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA "U" - dle normy se jedná o temperovaný prostor/ exteriér U=3,5 W/(m2.K).
     -
     - Náhrada za dřevěné dveře - nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - D (S)::4

     99 - D+M Sekční vrata, integrované dveře, 3460x2900mm - 1 kompl

     - PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z2.1
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 3460x2900mm
     - SEKČNÍ VRATA - VÝSUVNÁ POD STROP
     - VRATOVÉ KŘÍDLO - HLINÍKOVÁ LAMELA, BARVA SHODNÁ S JIŽ PROVEDENÝMI VRATY (šedohnědá), VČETNĚ INTEGROVANÝCH DVEŘÍ
     - PRŮM. POHON 400V, ZÁLOŽNÍ ZDROJ, NOUZOVÁ ŘETĚZOVÁ PŘEVODOVKA; BEZPEČNOSTNÍ OPTICKÁ LIŠTA
     - VODÍCÍ LIŠTY Z POZINKOVANÉ OCELI
     - KRYT MOTORU A HORNÍHO VÁLCE Z OCELI S PRÁŠKOVOU BARVOU
     - VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, dle technologického doporučení výrobce
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - Napojení elektroinstalace (přívod) provede majitel/správce budovy.

     100 - D+M Dvoukřídlá vrata ext., hliník/ocel, 2500x2500mm - 1 kompl

     - PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z2.2
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2500x2500mm
     - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ VRATA
     - VRATOVÉ KŘÍDLO - HLINÍKOVÁ LAMELA, BARVA SHODNÁ S JIŽ PROVEDENÝMI VRATY (šedohnědá)
     - -exteriérové provedení
     - -3 kusy stavitelných závěsů na křídle
     - -ocelová zárubeň
     - -samozavírač typ C2
     - -bezpečnostní kování z kartáčované nerezi klika/koule
     - Náhrada za dřevěná vrata - nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, dle technologického doporučení výrobce
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - A (Z)::1

     101 - D+M Dvoukřídlá vrata ext., hliník/ocel, 2500x2900mm, RAL 7012 - 1 kompl

     - PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z2.3
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2500x2900mm
     - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ VRATA
     - VRATOVÉ KŘÍDLO - HLINÍKOVÁ LAMELA, BARVA RAL 7012
     - -exteriérové provedení
     - -3 kusy stavitelných závěsů na křídle
     - -ocelová zárubeň
     - -samozavírač typ C2
     - -bezpečnostní kování z kartáčované nerezi klika/koule
     - Náhrada za dřevěná vrata - nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, dle technologického doporučení výrobce
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - D (V)::1

     102 - D+M Dvoukřídlá vrata ext., hliník/ocel, 2800x2900mm, RAL 7012 - 1 kompl

     - PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z2.4
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2800x2900mm
     - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ VRATA
     - VRATOVÉ KŘÍDLO - HLINÍKOVÁ LAMELA, BARVA RAL 7012
     - -exteriérové provedení
     - -3 kusy stavitelných závěsů na křídle
     - -ocelová zárubeň
     - -samozavírač typ C2
     - -bezpečnostní kování z kartáčované nerezi klika/koule
     - VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, dle technologického doporučení výrobce
     - Náhrada za dřevěná vrata - nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.
     - D (V)::1

     103 - D+M Dvoukřídlá vrata ext., hliník/ocel, 2400x2400mm - 2 kompl

     - PSV ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY - Z2.5
     - PROVEDENÍ BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ NOVÉHO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ V SOUVISLOSTI S VÝMĚNOU KOMPONENTŮ TRAFOSTANICE!
     - ROZMĚR (VNĚJŠÍ RÁM) 2400x2400mm
     - DVOUKŘÍDLÁ OTEVÍRAVÁ VRATA
     - VRATOVÉ KŘÍDLO - HLINÍKOVÁ LAMELA, BARVA SHODNÁ S JIŽ PROVEDENÝMI VRATY (šedohnědá)
     - -exteriérové provedení
     - -3 kusy stavitelných závěsů na křídle
     - -ocelová zárubeň
     - -samozavírač typ C2
     - -bezpečnostní kování z kartáčované nerezi klika/koule
     - VČETNĚ KOTVENÍ DO NOSNÉ KONSTRUKCE, dle technologického doporučení výrobce
     - Náhrada za dřevěná vrata - nevyhovující tepelně technické vlastnosti.
     - Dodávka a montáž, vč. zednického zapravení navazujících konstrukcí po osazení. Včetně dopravních nákladů.


     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


     Vaše firemní údaje

     Trubní vedení

      Trubní vedení

      104 - Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém - 55 m2

      - Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E.
      - přípojka střecha E::55,0*1,0 - 55

      105 - Podklad pod dlažbu z štěrkodrti tl.do 10 cm - 55 m2

      - Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E.
      - přípojka střecha E::55,0*1,0 - 55

      106 - Kladení dlažby velké kostky,lože z kamen.tl. 5 cm - 55 m2

      - Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E.
      - S provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
      - přípojka střecha E::55,0*1,0 - 55

      107 - Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 mm, hloubka 1,5 m - 93 m

      - Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E, s napojením na stávající dešťovou kanalizaci v areálu.
      - Hloubení rýh zapažených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), pažení a rozepření rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozepření a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m3/m rýhy) na dopravní prostředek, s odvozem do 6 km a uložením na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsyp potrubí pískem, pro jakoukoliv míru zhutnění, zásyp rýhy sypaninou z jakékoliv horniny, s uložením výkopku ve vrstvách, se zhutněním.
      - přípojka střecha D::8,0 - 8
      - přípojka střecha A + přístavek::12,0+16,0+2,0 - 30
      - přípojka střecha E::55,0 - 55

      108 - Vybourání otv. zeď kam. pl. 0,25 m2, tl. 90 cm, MC - 4 kus

      - Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E.
      - přípojka střecha E - průrazy přes opěrné zdi::4 - 4

      109 - Šachta D 400 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno, PP KG D 110 mm, poklop litina 12,5 t - 5 kus

      - Kontrolní šachty. Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E.
      - přípojka střecha D::1 - 1
      - přípojka střecha A::2 - 2
      - přípojka střecha E::2 - 2

      110 - Lapač střešních splavenin DN 150 - 6 kus

      - Čistící kusy - lapače u nových dešťových svodů.
      - Zřízení dešťové kanalizace pro odvodnění střech A, D a E.
      - přípojka střecha D::1 - 1
      - přípojka střecha A::2+1 - 3
      - přípojka střecha E::2 - 2


      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


      Vaše firemní údaje

      Lešení a stavební výtahy

       Lešení a stavební výtahy

       111 - Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m - 3 683,20200 m2

       - C (S)::408,0 - 408
       - C (V)::15,75*12,9 - 203,18
       - C (V) schodiště::(3,75+1,2)*15,5 - 76,72
       - E (V)::7,0*5,3 - 37,1
       - B (V)::15,66*15,35 - 240,38
       - A (V)::(26,2+1,2)*9,3 - 254,82
       - A (V) schodiště::2*(1,85+1,2)*6,3 - 38,43
       - D (V)::8,4*3,3 - 27,72
       - C (J)::460,6 - 460,6
       - B (J)::429,8 - 429,8
       - B (J) schodiště::(1,73+1,2)*13,32+(1,73+1,2)*11,78 - 73,54
       - B (S)::326,2 - 326,2
       - D (Z)::9,2*16,2 - 149,04
       - A (Z)::25,2*8,9 - 224,28
       - B (Z)::15,46*8,4 - 129,86
       - E (Z)::10,98*7,8 - 85,64
       - C (Z)::15,9*7,0 - 111,3
       - C (Z) schodiště nad střechou::3,8*6,6 - 25,08
       - A (S)::85,0 - 85
       - D (S)::210,5 - 210,5
       - D (J)::86,0 - 86

       112 - Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 - 7 366,40400 m2

       - 2 měsíce:3683,202*2 - 7 366,40400

       113 - Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m - 3 683,20200 m2

       114 - Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m - 840,8034 m2

       - vnější podhled přesahující konzoly patra - A (Z)::20,82*1,52 - 31,65
       - vnější podhled přesahující konzoly patra - B (Z)::15,66*1,25 - 19,57
       - vnější podhled přesahující konzoly patra - B (V)::15,66*1,25 - 19,57
       - vnější podhled přesahující konzoly patra - C (Z)::15,75*1,15 - 18,11
       - vnější podhled přesahující konzoly patra - C (V)::15,75*1,15 - 18,11
       - vnější podhled přesahující konzoly patra - E (Z)::10,98*1,40 - 15,37
       - A strop nad 1.np (zateplení stropu)::(254,5+28,3)*1,1 - 311,08
       - A strop nad 3 a 4.np (podhledy)::25,3*16,1 - 407,33

       115 - Montáž ochranné sítě z umělých vláken - 3 683,20200 m2

       116 - Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 - 7 366,40400 m2

       - 2 měsíce:3683,202*2 - 7 366,40400

       117 - Demontáž ochranné sítě z umělých vláken - 3 683,20200 m2

       118 - Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m - 225,33 m

       - pohled východní::15,5+15,6+26,0 - 57,1
       - pohled jižní::11,55+1,2+5,5+7,8+1,2 - 27,25
       - pohled západní::20,8+15,5+10,98+15,8 - 63,08
       - pohled severní::9,8+1,2+8,0 - 19
       - řez A-A::7,3+12,0+1,2 - 20,5
       - řez C-C::12,0+1,2+4,6+7,7 - 25,5
       - řez D-D::5,4+1,2+5,1+1,2 - 12,9

       119 - Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 - 450,66 m

       - 2 měsíce:225,33*2 - 450,66

       120 - Montáž konstrukce stříšky na pultové střeše, pro realizaci zateplení střechy, vč. plachty - 1 soubor

       - Při realizaci zateplení střech bude nutné vytvořit krycí stříšku z dřevěné nebo lešeňové trubkové konstrukce, při postupném rozebírání krytiny a bednění střechy a realizaci zateplení, bude stříška postupně posunována - tak, aby nedošlo k zatečení do interiéru budovy. Krytí stříšky plachtou z HD-PE/LD-PE. Kotvení do konstrukce krovu - nosným podélným stěnám. Montáž a demontáž, postupné posouvání se zajištěním, vč. materiálu, dopravy. -
       - odhad velikost stříšky š.15,7 dl.7,0::1 - 1


       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


       Vaše firemní údaje

       Dokončovací kce na pozem.stav.

        Dokončovací kce na pozem.stav.

        121 - Výtažné zkoušky kotev ETAG 006 - 1 kompl

        122 - Výtažné zkoušky kotev ETAG 014 - 1 kompl

        123 - Označení "HORSKÝ RESORT Dolní Morava", světelná písmena, kotvení do fasády - 1 kompl

        - Osazení na fasádě objektu A (východní strana) – logo a označení Horský resort Dolní Morava:
        - - označení - jednotlivá světelná písmena, hliníkový korpus, čelo bílé plexi, lemovka PVC/plexi, výška písmen cca 500mm, hloubka 60-80mm, vysvícení pomocí LED modulů, kotvení do konstrukce přes KZS s odstupem cca 100mm - kotvení s eliminací tepelných mostů, el. napojení se soumrakovým spínačem
        - Dodávka a montáž, vč. dopravních nákladů.
        - A (V)::1 - 1


        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


        Vaše firemní údaje

        Bourání konstrukcí

         Bourání konstrukcí

         124 - Odstranění KZS EPS F tl. 120 mm s omítkou - 79,7 m2

         - B schodiště (Z)::15,8 - 15,8
         - B schodiště (J)::50,6 - 50,6
         - B schodiště (V)::13,3 - 13,3

         125 - Odstranění KZS ostění EPS F tl. 30 mm bez omítky - 8,56 m2

         - B schodiště (Z)::5*4,28*0,2 - 4,28
         - B schodiště (V)::5*4,28*0,2 - 4,28

         126 - Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 - 949,14 m2

         - Odsekání a odebrání obkladů, včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.
         - Kameninový obklad, zvýšena demontážní hmotnost.
         - Včetně odsekání ostění, parapetů atd.
         - A (V)::85,0 - 85
         - A (S)::7,5+23,0 - 30,5
         - A (J)::7,5 - 7,5
         - A (Z) polosloupky vjezdy do skladů::10*3,55*(0,4*2+0,48) - 45,44
         - B (J)::45,3+23,0 - 68,3
         - B (S)::15,5+23,2 - 38,7
         - B (Z)::44,3 - 44,3
         - B (V)::17,2 - 17,2
         - B schodiště (Z)::15,8 - 15,8
         - B schodiště (J)::50,6 - 50,6
         - B schodiště (V)::13,3 - 13,3
         - C (J)::23,2+17,2+27,1+40,8+17,1 - 125,4
         - C (S)::35,1+98,2+24,0 - 157,3
         - C (V)::29,1+52,2 - 81,3
         - C (Z)::30,3+25,1 - 55,4
         - D (V)::10,5 - 10,5
         - D (Z)::16,5 - 16,5
         - D (S)::49,5 - 49,5
         - D (J)::15,8 - 15,8
         - E (V)::8,5 - 8,5
         - E (Z)::12,3 - 12,3

         127 - Bourání pilířů cihelných - 7,2534 m3

         - Bourání zdiva nadzákladového nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém.
         - C (J) pilířky na fasádě::(0,3*0,7)*(9,67+12,1+12,77) - 7,25

         128 - DMTZ podhledu, dřevěný rošt, 1xoplášť.12 mm, desky DUPRONIT A - 672,3179 m2

         - Demontáž desek DUPRONIT A, složené z cementu, azbestu a perlitu.
         - Manipulace s tímto druhem odpadu musí být nahlášena na Krajské hygienické stanici dle náležitostí vyhlášky č. 432/2003 Sb. Odstraňování odpadu obsahujícího azbest musí být prováděno pouze odbornou firmou, případně za dozoru autorizovaného stavbyvedoucího. Musí být dodržovány požadavky příslušných legislativních opatření.
         - vnější podhled A (Z)::20,82*1,52 - 31,65
         - vnější podhled B (Z)::15,46*1,25 - 19,32
         - vnější podhled B (V)::15,46*1,25 - 19,32
         - vnější podhled C (Z)::15,59*1,15 - 17,93
         - vnější podhled C (V)::15,59*1,15 - 17,93
         - vnější podhled E (Z)::10,98*1,40 - 15,37
         - podhled střechy A::25,75*21,39 - 550,79

         129 - Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.80 mm, podhled - 672,3179 m2

         - vnější podhled A (Z)::20,82*1,52 - 31,65
         - vnější podhled B (Z)::15,46*1,25 - 19,32
         - vnější podhled B (V)::15,46*1,25 - 19,32
         - vnější podhled C (Z)::15,59*1,15 - 17,93
         - vnější podhled C (V)::15,59*1,15 - 17,93
         - vnější podhled E (Z)::10,98*1,40 - 15,37
         - podhled střechy A::25,75*21,39 - 550,79

         130 - Bourání příček deskových,sádrokartonových tl.10 cm - 36,53 m2

         - V položkách jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
         - A (Z) konstrukce kolem vrat::5*(3,9*3,5)-2*(2,4*2,5)-2*(3,4*2,9) - 36,53

         131 - Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 - 1 kus

         - Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.
         - C (J) vstup nad střechou::1 - 1

         132 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 - 1 m2

         - C (J) vstup nad střechou::1 - 1

         133 - Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 - 58,882 m2

         - D (V) vrata::(2,47*2,9)+(2,76*2,9) - 15,17
         - D (Z) vrata::2*(2,4*2,4) - 11,52
         - D (S) dveře::4*(1,8*2,6) - 18,72
         - A (Z) vrata::3,85*3,5 - 13,47

         134 - Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2 - 3 m2

         - Položky obsahují vybourání rámů a křídel výplní otvorů.
         - C (V)::1 - 1
         - C (Z)::1 - 1
         - B (Z)::1 - 1

         135 - Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 - 8 kus

         - D (Z) vrata::2*2 - 4
         - D (V) vrata::2*2 - 4


         Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


         Vaše firemní údaje

         Staveništní přesun hmot

          Staveništní přesun hmot

          136 - Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m - 776,97953 t

          - 3::27,88581 - 27,88581
          - 5::270,03727 - 270,03727
          - 61::1,71435 - 1,71435
          - 62::288,04757 - 288,04757
          - 8::106,57154 - 106,57154
          - 94::82,323 - 82,323
          - 96::0,39999 - 0,39999


          Vaše firemní údaje

          Izolace proti vodě

           Izolace proti vodě

           137 - Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x - 149,424 m2

           - 1. Vytažení hydroizolace nad úroveň terénu, napojení na stávající vodorovnou hydroizolaci - u nových konstrukcí
           - 2. Oprava svislé hydroizolace po odkrytí vnějších základů pro následnou realizaci zateplení pod úrovní terénu. Odhad opravy 30% z celkového obvodu. (Kontrola) napojení svislého pásu na stávající vodorovnou hydroizolaci. Š. pásu pro opravu 1,0
           - m.
           - Včetně ALP a dodávky hydroizolačního pásu ze SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože. Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií.
           - A (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 1.NP::5*3,9*0,7 - 13,65
           - venkovní pilíře::4*1,2*0,7 - 3,36
           - napojení na vodorovnou hydroizolaci se zpětným spojem::(5*3,9*0,4)+(4*1,2*0,4) - 9,72
           - E (Z) vytvoření nosného podkladu (zdi) pro zateplení fasády 2.NP::2*3,27*0,7 - 4,578
           - napojení na vodorovnou hydroizolaci se zpětným spojem::2*3,27*0,4 - 2,616
           - oprava stávající svislé hydroizolace, celková délka obvodu obnažených základů 231m::231,0*0,5*1,0 - 115,5

           138 - Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie - 359,268 m2

           - Ochrana zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka pásu svisle 1,0m, vodorovně ve výkopu 0,3m
           - kolem objektu - zateplený základ, rezerva 20% pro šikmé části a výškové přechody::230,3*1,3*1,2 - 359,268

           139 - Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty - 276,36 m

           - Ochrana zateplení základu pod úrovní terénu.
           - kolem objektu - zateplený základ, rezerva 20% pro šikmé části a výškové přechody::230,3*1,2 - 276,36

           140 - Izolace proti zem.vlhkosti,podklad.textilie,svislá, včetně dodávky textílie 300 g/m2 - 359,268 m2

           - Ochrana zateplení základu pod úrovní terénu. Šířka pásu svisle 1,0m, vodorovně ve výkopu 0,3m
           - kolem objektu - zateplený základ, rezerva 20% pro šikmé části a výškové přechody::230,3*1,3*1,2 - 359,27

           141 - Odstr.izolace proti vlhkosti svis.profil.fólie - 14,7 m2

           - Odstranění nopové fólie z části přístavku A-B (Z)
           - A-B (Z,S) přístavek::9,8*1,5 - 14,7

           142 - Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m - 3 t


           Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


           Vaše firemní údaje

           Izolace tepelné

            Izolace tepelné

            143 - Odstr.tep.izol.stropů,kotvené,minerál tl.do 100 mm - 121,5254 m2

            - vnější podhled A (Z)::20,82*1,52 - 31,65
            - vnější podhled B (Z)::15,46*1,25 - 19,32
            - vnější podhled B (V)::15,46*1,25 - 19,32
            - vnější podhled C (Z)::15,59*1,15 - 17,93
            - vnější podhled C (V)::15,59*1,15 - 17,93
            - vnější podhled E (Z)::10,98*1,40 - 15,37

            144 - Odstr.tep.izol.střech šik,volně,miner.tl.100-200mm - 550,7925 m2

            - z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace
            - podhled střechy A::25,75*21,39 - 550,79


            Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


            Vaše firemní údaje

            Vnitřní plynovod

             Vnitřní plynovod

             145 - Plynovod vnitřní, potrubí ocelové černé DN 25, odpojení, napojení - 15 m

             - Venkovní kiosek s plynovými láhvemi – plynové potrubí bude odpojeno v koordinaci s uživatelem objektu; předpokládáme nejdříve realizaci nového kiosku, nového plynového potrubí a až následně odpojení potrubí stávajícího a zrušení zděného kiosku. Umístění nového kiosku na obdobném místě (objekt A západní strana). Nové plynové potrubí bude napojeno na stávající.
             - Nové potrubí z trub závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých ČSN 42 0250 běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0, dodávka a montáž plynovodních armatur s jedním závitem (1 kus/2 m). Včetně odpojení a napojení.
             - A 1.NP, odhad:15,0 - 15

             146 - Revize plynovodu - 1 Soubor


             Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


             Vaše firemní údaje

             Konstrukce tesařské

              Konstrukce tesařské

              147 - Doplnění střešní vazby z hranolů do 224 cm2 vč.dod, hranolů 120 x 160 mm - 708,5 m

              - Zvýšení statické únosnosti krovu z důvodu zvýšení zatížení střechy zateplením.
              - Doplnění krovu o vaznice dl. 4,35m a 4,0m (vlašské krokve) 120x160mm, do středu mezi stávající vaznice. Prošroubování nových vaznic navzájem. Zajištění vaznice ocelovým úhelníkem s kotvením chemickými kotvami do žb věnce stávajících nosných zdí. Protažení do konstrukce v mezeře v boku střechy (před realizací nového lemu).
              - Návrh zajištění krovu vycházel z podkladu: prováděcí projekt "Rehabilitační středisko Velká Morava" z roku 1981, výkres A34 "konstrukce střechy". Pokud se po odkrytí krytiny a bednění ukáže, že krov je jiné konstrukce, bude nutné návrh zvýšení statické únosnosti upravit.
              - střecha B + střecha schodiště::4,35*(21+21)+4,0*(18+21)+2,2*2 - 343,1
              - střecha C + střecha schodiště::4,45*(21+21)+4,0*(18+21)+4,5*5 - 365,4

              148 - Impregnace řeziva tlakovakuová - 13,6032 m3

              - střecha B::(4,35*(21+21)+4,0*(18+21)+2,2*2)*0,12*0,16 - 6,59
              - střecha C + střecha schodiště::(4,45*(21+21)+4,0*(18+21)+4,5*5)*0,12*0,16 - 7,02

              149 - Spojovací prostředky pro vázané konstrukce - 13,6032 m3

              - střecha B::(4,35*(21+21)+4,0*(18+21)+2,2*2)*0,12*0,16 - 6,59
              - střecha C + střecha schodiště::(4,45*(21+21)+4,0*(18+21)+4,5*5)*0,12*0,16 - 7,02

              150 - D+M Ocelový úhelník s výztužným křídlem, pozink, vč. kotvení do konstrukcí - 222 ks

              - Zvýšení statické únosnosti krovu z důvodu zvýšení zatížení střechy zateplením.
              - Zajištění doplněných vaznic (vlašských krokví) 120x160mm ocelovým úhelníkem z plechu tl.4mm s výztužným křídlem s kotvením chemickými kotvami (4ks) do žb věnce stávajících nosných zdí a dvěma šrouby dl.260mm do vaznic (dvě vaznice). Úprava pozink.
              - Dodávka, montáž vč. dopravních nákladů. Včetně dodávky a montáže chemických kotev a šroubů.
              - Návrh zajištění krovu vycházel z podkladu: prováděcí projekt "Rehabilitační středisko Velká Morava" z roku 1981, výkres A34 "konstrukce střechy". Pokud se po odkrytí krytiny a bednění ukáže, že krov je jiné konstrukce, bude nutné návrh zvýšení statické únosnosti upravit.
              - střecha B::5*21+2 - 107
              - střecha C + střecha schodiště::5*21+2*5 - 115

              151 - Výměna komínových lávek délky do 10 m - 6 m

              - C::6,0 - 6

              152 - Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m - 5 120,30000 %


              Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


              Vaše firemní údaje

              Konstrukce klempířské

               Konstrukce klempířské

               153 - Falc. krytina hliníková, svitky š.500 mm,do 30°, v.20 m - 2 287,06020 m2

               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva antracitová.
               - V položce je zahrnuto i provedení krytiny čel pultových střech (krytina střechy přechází do svislé roviny čela), u střechy B a C bez okapu. Včetně provedení okapnice na spodní hraně čela a zakrytí spodní části přesahu čela až ke konstrukci stěny (okna) s vložením ochranné mříže/provětrávacího pásu (samostatná položka).
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - střecha A::25,75*21,39 - 550,79
               - střecha A schodiště::4,9*1,9 - 9,31
               - střecha A přístavek::4,45*7,1 - 31,59
               - střecha B::15,75*39,34 - 619,61
               - střecha B schodiště::1,78*5,1 - 9,08
               - střecha B hlavní vstup::3,7*2,4 - 8,88
               - střecha C::15,95*39,83 - 635,29
               - střecha C schodiště::4,8*(6,7+3,45) - 48,72
               - střecha D::9,36*13,0 - 121,68
               - střecha D schodiště::1,5*(5,7+4,4) - 15,15
               - čelní lem střechy A (Z)::25,16*0,73*2 - 36,73
               - čelní lem střechy A (V)::((25,96*0,73)+(4,9*0,73))*2 - 45,06
               - čelní lem střechy B (Z)::15,46*0,97*2 - 29,99
               - čelní lem střechy B (V)::15,46*0,83*2 - 25,66
               - čelní lem střechy C (Z)::15,59*0,97*2 - 30,24
               - čelní lem střechy C (V)::15,59*0,83*2 - 25,88
               - čelní lem střechy D (Z)::9,3*0,73*2 - 13,58
               - čelní lem střechy D (V)::8,7*0,83*2 - 14,44
               - čelní lem střechy E (Z)::10,98*1,4 - 15,37

               154 - Příplatek za přídavnou dilatační drážku Z, falc. krytina hliníková, svitky š.500 mm - 167,5 m

               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva antracitová.
               - V položce je zahrnuto i provedení krytiny čel pultových střech (krytina střechy přechází do svislé roviny čela), u střechy B a C bez okapu. Včetně provedení okapnice na spodní hraně čela a zakrytí spodní části přesahu čela až ke konstrukci stěny (okna) s vložením ochranné mříže/provětrávacího pásu (samostatná položka).
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - střecha A::15,75*2 - 31,5
               - střecha B::15,75*4 - 63
               - střecha C::15,9*4 - 63,6
               - střecha D::9,4*1 - 9,4

               155 - Štítové lemování z Al lak. plechu rš 400 mm - 239,83 m

               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva antracitová.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - boční lem střechy A (S)::21,39 - 21,39
               - boční lem střechy A (V) schodiště::2*1,8+4,9 - 8,5
               - boční lem stříšky A (Z)::5,5+4,7 - 10,2
               - boční lem střechy B (S)::39,34 - 39,34
               - boční lem střechy B (J)::39,34+5,6+2*1,8 - 48,54
               - boční lem střechy C (S)::39,83+2*(6,7+3,5) - 60,23
               - boční lem střechy C (J)::39,83 - 39,83
               - atika střechy E (V)::7,0 - 7
               - boční lem hlavní vstup B (V)::2,4*2 - 4,8

               156 - Ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm, hliníkový plech 0,7mm - 393,21 m

               - A část obvodu + schodiště + přístřešek::25,75*2+21,39+1,8*2+4,9+7,1+4,6 - 93,09
               - B obvod + schodiště::39,34*2+15,75*2+1,8*2 - 113,78
               - C obvod + schodiště::39,83*2+15,9*2+(6,7+3,5)*2+4,8*3 - 146,26
               - D část::8,66*2+5,0 - 22,32
               - E obvod::10,76+7,0 - 17,76

               157 - Lemování zdí na plochých střechách Al, rš 400 mm - 89,69 m

               - Výška lemu zdí nad rovinou střechy 300mm.
               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva antracitová.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - A (V)::4,9 - 4,9
               - B (V) vstup::3,8 - 3,8
               - B (J)::8,9 - 8,9
               - B (S)::21,39+7,1 - 28,49
               - C (S)::8,9 - 8,9
               - C (J) nad střechou::9,8 - 9,8
               - E (Z)::3,8 - 3,8
               - D (J)::8,1+1,0 - 9,1
               - ostatní::12,0 - 12

               158 - Lemování z Al plechu zdí, rš 250 mm - 55,4 m

               - z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva RAL 7012, u lemování v návaznosti na střechy barva antracitová.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - lemování odskočených soklů zdí D (J,S,Z)::3,9+5,7+3,0 - 12,6
               - rampa A (S)::9,0+1,5 - 10,5
               - vstup B (V)::2,4*2+2,5 - 7,3
               - ostatní lemování::25,0 - 25

               159 - Oplechování říms z Al plechu, rš 550 mm, RAL7012, AL oplechování předsazeného soklu - 116,84 m

               - Oplechování předstupujícího soklu - boční fasády budov B a C.
               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva RAL 7012.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - Viz Detail
               - Začátek provozního součtu
               - B (J):14,0+7,7 - 21,7
               - B (S):4,3+6,3 - 10,6
               - C (J):11,8+7,4+7,2+8,0 - 34,4
               - C (S):7,5+12,4 - 19,9
               - ostatní:15,0 - 15
               - Konec provozního součtu
               - 15% prořez:101,6*1,15 - 116,84

               160 - Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 500 mm, připojovací lišta k AL oplechování předsaz. soklu - 116,84 m

               - Spodní připojovací lišta k AL oplechování předstupujícího soklu - boční fasády budov B a C.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - Viz Detail
               - Začátek provozního součtu
               - B (J):14,0+7,7 - 21,7
               - B (S):4,3+6,3 - 10,6
               - C (J):11,8+7,4+7,2+8,0 - 34,4
               - C (S):7,5+12,4 - 19,9
               - ostatní:15,0 - 15
               - Konec provozního součtu
               - 15% prořez:101,6*1,15 - 116,84

               161 - Žlab podokapní hranatý, RŠ 400 mm, v barvě antracitová AL plech - 46,95 m

               - Dodávka a montáž, včetně háků a ostatního souvisejícího materiálu.
               - A (Z) + přístavek::25,75+4,5 - 30,25
               - D (V)::8,7 - 8,7
               - C (V)+(Z) schodiště:2*4,0 - 8

               162 - Příplatek za zdvojení a prodloužení žlab. háků, pro AL žlab, horské prostředí - 187,8 ks

               - Háky ve vzdálenosti cca 0,5m od sebe. Prodloužení háků přes tepel. izolaci. Ve střeše A se snížením oproti okapové hraně.
               - A (Z) + přístavek::25,75/0,5*2+4,5/0,5*2 - 121
               - D (V)::8,7/0,5*2 - 34,8
               - C (V)+(Z) schodiště:2*4,0/0,5*2 - 32

               163 - Kotlík žlabový hranatý, žlab 400 mm,D 150 mm, v barvě antracitová AL plech - 6 kus

               - Dodávka a montáž, včetně případných úchytů a ostatního souvisejícího materiálu.
               - A (Z)+ přístavek::2+1 - 3
               - D (V)::1 - 1
               - C (V)+(Z) schodiště:1+1 - 2

               164 - Odpadní trouby kruhové, D 150 mm, v barvě RAL 7012 AL plech - 49,4 m

               - Včetně zděří, manžet, odboček, kolen, výpustí vody, přechodových kusů a odskoků. Dodávka a montáž.
               - A (Z) + přístavek::8,5+8,5+3,3 - 20,3
               - D (S)::9,5 - 9,5
               - E (Z)::8,0*2 - 16
               - C (V)+(Z) schodiště, odvod na střechu C:2*1,8 - 3,6

               165 - Zaústění svodu do kanalizace, D 150 mm, v barvě antracitová AL plech - 6 kus

               - přípojka střecha D::1 - 1
               - přípojka střecha A::2+1 - 3
               - přípojka střecha E::2 - 2

               166 - Diilatace hranatého žlabu, RŠ 400 mm, AL plech - 23,475 kus

               - A (Z) + přístavek::25,75/2,0+4,5/2,0 - 15,125
               - D (V)::8,7/2,0 - 4,35
               - C (V)+(Z) schodiště:2*4,0/2,0 - 4

               167 - Oplechování parapetů z AL plechů lak., včetně rohů, RŠ 650 mm, enkolit, RAL7012 - 307,1 m

               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva RAL7012.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - parapet - KZS - A (V)::4*3,48 - 13,92
               - oplechování - žb větrací okno A (V)::5*3,08+5*2,68 - 28,8
               - oplechování - žb větrací okno A (S)::3,7+3,3 - 7
               - parapet - KZS horní část - A (Z)::1*2,4+5*3,6 - 20,4
               - parapet - KZS - B (V)::14,26-2,4 - 11,86
               - parapet - KZS - B (J)::2,4+2*1,1 - 4,6
               - parapet - KZS - B (S)::2,7 - 2,7
               - parapet - KZS - B (Z)::4*3,33+1*1,48 - 14,8
               - parapet - KZS horní část - B (Z)::1*14,35 - 14,35
               - parapet - KZS horní část - B (V)::12*1,5 - 18
               - parapet - KZS horní část - B (J)::12*0,8+1*2,37+4*1,2+1*6,0+1*0,7 - 23,47
               - parapet - KZS horní část - B (S)::3*1,5+1*6,0+1*0,7 - 11,2
               - parapet - KZS - C (V)::2*1,4 - 2,8
               - parapet - KZS - C (J)::20*0,8+1*4,1 - 20,1
               - parapet - KZS - C (S)::3*1,5+4*1,15+2*0,8 - 10,7
               - parapet - KZS - C (Z)::4*3,4 - 13,6
               - parapet - KZS horní část - C (Z)::3*1,4 - 4,2
               - parapet - KZS horní část - C (V)::6*1,5 - 9
               - parapet - KZS horní část - C (J)::24*0,8 - 19,2
               - parapet - KZS horní část - C (S)::1*1,5+9*0,8 - 8,7
               - parapet - KZS - E (Z)::1,2 - 1,2
               - parapet - KZS horní část - E (Z)::1*10,3 - 10,3
               - oplechování - žb větrací okno D (Z)::2*3,9+2*3,5 - 14,8
               - oplechování - žb rampa D (Z) rš.1300::8,2 - 8,2
               - parapet - D (S)::2,0+0,9*2 - 3,8
               - parapet - B (J) vybouraná okna v rámci jiné etapy::1*2,6+1*1,6 - 4,2
               - parapet - B (S) vybouraná okna v rámci jiné etapy::1*2,6+1*2,6 - 5,2

               168 - Lemování střeš.oken - 3 kus

               - Systém z hliníkových plechů tl. 0,7 mm s povrchovou úpravou dvouvrstvým vypalovaným lakem. Barva antracitová.
               - Dodávka a montáž, včetně úchytek a ostatního souvisejícího materiálu.
               - B střecha::3 - 3

               169 - Montáž pojistné hydroizolace, ploché střechy, přelep. spojů - 2 333,17620 m2

               - včetně přetažení přes nové zateplení fasád a ukončení při větrací mřížce (mřížce proti ptákům) větrané střechy
               - střecha A::25,75*21,39 - 550,79
               - střecha A schodiště::4,9*1,9 - 9,31
               - střecha A přístavek::4,45*7,1 - 31,59
               - střecha B::15,75*39,34 - 619,61
               - střecha B schodiště::1,78*5,1 - 9,08
               - střecha B hlavní vstup::3,7*2,4 - 8,88
               - střecha C::15,95*39,83 - 635,29
               - střecha C schodiště::4,8*(6,7+3,45) - 48,72
               - střecha D::9,36*13,0 - 121,68
               - střecha D schodiště::1,5*(5,7+4,4) - 15,15
               - čelní lem střechy A (Z)::25,16*0,73*2 - 36,73
               - čelní lem střechy A (V)::((25,96*0,73)+(4,9*0,73))*2 - 45,06
               - čelní lem střechy B (Z)::15,46*0,97*2 - 29,99
               - čelní lem střechy B (V)::15,46*0,83*2 - 25,66
               - čelní lem střechy C (Z)::15,59*0,97*2 - 30,24
               - čelní lem střechy C (V)::15,59*0,83*2 - 25,88
               - čelní lem střechy D (Z)::9,3*0,73*2 - 13,58
               - čelní lem střechy D (V)::8,7*0,83*2 - 14,44
               - čelní lem střechy E (Z)::2*10,98*1,4*2 - 61,49

               170 - Samolepicí asfaltový pás, separační vrstva pod AL krytinu - 2 566,49382 m2

               - Doplňková hydroizolační vrstva, lepené spoje. Pojistný hydroizolační pás ze SBS modifikovaného asfaltu.
               - Povrch shora: netkaná textilie z plastových vláken, samolepící pás pro dokonalé spojení
               - Povrch vespod: s minerálním posypem, pás se samolepícím švem
               - Nosná vložka: umělohmotná rohož
               - Samolepicí pás umožňuje aplikovat hydroizolační vrstvu z asfaltového pásu bez použití plamene na podklad.
               - Začátek provozního součtu
               - střecha A::25,75*21,39 - 550,79
               - střecha A schodiště::4,9*1,9 - 9,31
               - střecha A přístavek::4,45*7,1 - 31,59
               - střecha B::15,75*39,34 - 619,61
               - střecha B schodiště::1,78*5,1 - 9,08
               - střecha B hlavní vstup::3,7*2,4 - 8,88
               - střecha C::15,95*39,83 - 635,29
               - střecha C schodiště::4,8*(6,7+3,45) - 48,72
               - střecha D::9,36*13,0 - 121,68
               - střecha D schodiště::1,5*(5,7+4,4) - 15,15
               - čelní lem střechy A (Z)::25,16*0,73*2 - 36,73
               - čelní lem střechy A (V)::((25,96*0,73)+(4,9*0,73))*2 - 45,06
               - čelní lem střechy B (Z)::15,46*0,97*2 - 29,99
               - čelní lem střechy B (V)::15,46*0,83*2 - 25,66
               - čelní lem střechy C (Z)::15,59*0,97*2 - 30,24
               - čelní lem střechy C (V)::15,59*0,83*2 - 25,88
               - čelní lem střechy D (Z)::9,3*0,73*2 - 13,58
               - čelní lem střechy D (V)::8,7*0,83*2 - 14,44
               - čelní lem střechy E (Z)::2*10,98*1,4*2 - 61,49
               - Konec provozního součtu
               - 2333,1762*1,1 - 2 566,49000

               171 - Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m - 12 t


               Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


               Vaše firemní údaje

               Malby

                Malby

                172 - Penetrace podkladu nátěrem, 1 x - 991,8175 m2

                - A 1np zeď k B::13,75*3,9 - 53,625
                - A strop nad 1.np::254,5+28,3 - 282,8
                - A a E vnitřní strany nových stěn::50,1+24,0 - 74,1
                - A strop nad 3. a 4.np (SDK)::25,75*21,39 - 550,7925
                - ostatní::30,5 - 30,5

                173 - Malba, barva, bez penetrace,2x - 991,8175 m2

                - A 1np zeď k B::13,75*3,9 - 53,625
                - A strop nad 1.np::254,5+28,3 - 282,8
                - A a E vnitřní strany nových stěn::50,1+24,0 - 74,1
                - A strop nad 3. a 4.np (SDK)::25,75*21,39 - 550,7925
                - ostatní::30,5 - 30,5

                174 - Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm - 888,5925 m2

                - A strop nad 1.np::254,5+28,3 - 282,8
                - A strop nad 3. a 4.np (SDK)::25,75*21,39 - 550,79
                - ostatní::55,0 - 55


                Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                Vaše firemní údaje

                Elektromontáže

                 Elektromontáže

                 175 - Demontáž venkovních svítidel - 12 kus

                 - Demontáže venkovních svítidel na fasádách, uskladnění ve skladu stavebníka, zabezpečení el. vývodů pro nové napojení venkovního osvětlení.
                 - vstupy, provozní části:12


                 Vaše firemní údaje

                 Montáž sdělovací a zabezp.tech

                  Montáž sdělovací a zabezp.tech

                  176 - Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou do zdi, demontáž a zpětná montáž - 8 kus

                  - U hlavního vstupu (a dalších vstupů) bude před realizací nových výplní (dveří) a před realizací povrchové úpravy vstupu demontováno zvonkové tablo a čtečky karet. Během realizace budou pro tablo a pro čtečky připraveny průchodky (chráničky) a po osazení dveří a po provedení omítek bude tablo a čtečky opět zapojeny.
                  - hlavní vstup: demontáž a montáž:1+1
                  - ostatní vstupy: demontáž a montáž:6


                  Vaše firemní údaje

                  Zateplení střechy
                  Demontáže konstrukcí tesařských

                   Demontáže konstrukcí tesařských

                   220 - Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých, sklon 22° - 2 215,11260 m2

                   - střecha A::25,75*21,39 - 550,79
                   - střecha A schodiště::4,9*1,9 - 9,31
                   - střecha A přístavek::4,45*5,95 - 26,48
                   - střecha B::15,75*39,01 - 614,41
                   - střecha B schodiště::1,78*5,1 - 9,08
                   - střecha B hlavní vstup::3,7*2,4 - 8,88
                   - střecha C::15,95*39,39 - 628,27
                   - střecha C schodiště::4,8*(6,7+3,45) - 48,72
                   - střecha D::9,36*13,0 - 121,68
                   - střecha D schodiště::1,5*(5,7+4,4) - 15,15
                   - střecha E::10,76*8,2 - 88,23
                   - čelní lem střechy A (Z)::25,16*0,43 - 10,82
                   - čelní lem střechy A (V)::(25,96*0,43)+(4,9*0,43) - 13,27
                   - čelní lem střechy B (Z)::15,46*0,67 - 10,36
                   - čelní lem střechy B (V)::15,46*0,53 - 8,19
                   - čelní lem střechy C (Z)::15,59*0,67 - 10,45
                   - čelní lem střechy C (V)::15,59*0,53 - 8,26
                   - čelní lem střechy D (Z)::9,3*0,43 - 4
                   - čelní lem střechy D (V)::8,7*0,53 - 4,61
                   - čelní lem střechy E (Z)::2*10,98*1,1 - 24,16


                   Vaše firemní údaje

                   Demontáže konstrukcí klempířských

                    Demontáže konstrukcí klempířských

                    221 - Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45°, z Pz plechu - 2 240,11260 m2

                    - střecha A::25,75*21,39 - 550,79
                    - střecha A schodiště::4,9*1,9 - 9,31
                    - střecha A přístavek::4,45*5,95 - 26,48
                    - střecha B::15,75*39,01 - 614,41
                    - střecha B schodiště::1,78*5,1 - 9,08
                    - střecha B hlavní vstup::3,7*2,4 - 8,88
                    - střecha C::15,95*39,39 - 628,27
                    - střecha C schodiště::4,8*(6,7+3,45) - 48,72
                    - střecha D::9,36*13,0 - 121,68
                    - střecha D schodiště::1,5*(5,7+4,4) - 15,15
                    - střecha E::10,76*8,2 - 88,23
                    - čelní lem střechy A (Z)::25,16*0,43 - 10,82
                    - čelní lem střechy A (V)::(25,96*0,43)+(4,9*0,43) - 13,27
                    - čelní lem střechy B (Z)::15,46*0,67 - 10,36
                    - čelní lem střechy B (V)::15,46*0,53 - 8,19
                    - čelní lem střechy C (Z)::15,59*0,67 - 10,45
                    - čelní lem střechy C (V)::15,59*0,53 - 8,26
                    - čelní lem střechy D (Z)::9,3*0,43 - 4
                    - čelní lem střechy D (V)::8,7*0,53 - 4,61
                    - čelní lem střechy E (Z)::2*10,98*1,1 - 24,16
                    - ostatní (přesahy, okapnice)::25,0 - 25

                    222 - Demontáž lemování zdí, rš 400 a 500 mm, do 45° - 72,95 m

                    - A-B::21,6+5,9 - 27,5
                    - D-A::8,1 - 8,1
                    - C-E::13,5 - 13,5
                    - C::6,7+3,45+4,8 - 14,95
                    - B-E::8,9 - 8,9

                    223 - Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° - 233,19 m

                    - A::21,39+2*1,8 - 24,99
                    - B::2*39,01+5,1 - 83,12
                    - C::2*39,39+2*(6,7+3,45) - 99,08
                    - D::2*13,0 - 26

                    224 - Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm - 7 m

                    - E (V)::7,0 - 7

                    225 - Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° - 8,66 m

                    - D (V)::8,66 - 8,66

                    226 - Demontáž háků, sklon do 30° - 11 kus

                    - D (V)::11 - 11

                    227 - Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 30° - 3 kus

                    228 - Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm - 145,94 m

                    - parapet okno 820x1120::24*0,82 - 19,68
                    - parapet dvě okna 2320x1120::12*2,32 - 27,84
                    - parapet okno 1500x1500::22*1,5 - 33
                    - parapet okno 6000x2030::2*6,0 - 12
                    - parapet okno 1200*870::4*1,2 - 4,8
                    - parapet okno 2370x1120::1*2,37 - 2,37
                    - parapet okno 3600x2340::6*3,6 - 21,6
                    - parapet okno 14350x2030::1*14,35 - 14,35
                    - parapet okno 10300x2670::1*10,3 - 10,3

                    229 - Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm - 63,6 m

                    - A (V) otvory vzduchotechniky - vnitřní::5*2,7 - 13,5
                    - A (V) otvory vzduchotechniky - stříška::5*3,1 - 15,5
                    - A (S) otvor vzduchotechniky - vnitřní::1*3,3 - 3,3
                    - A (S) otvor vzduchotechniky - stříška::1*3,7 - 3,7
                    - D (Z) otvory fasáda::2*3,9+1*3,4 - 11,2
                    - D (Z) krytí rampy::2*8,2 - 16,4


                    Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                    Vaše firemní údaje

                    Demontáže konstrukcí truhlářských

                     Demontáže konstrukcí truhlářských

                     230 - Demontáž obložení stěn palubkami - 1 731,00160 m2

                     - Odstranění vnějšího dřevěného opláštění z lešení. Opláštění je provedeno z prken š.cca 140mm, osazení na peření. Včetně lemovacích lišt a ostatních prvků opláštění.
                     - A (V)::113,0 - 113
                     - A (S)::31,2 - 31,2
                     - A (J)::0
                     - A (Z)::32,5+14,3 - 46,8
                     - B (J)::85,1+138,2+6,1 - 229,4
                     - B (S)::6,1+181,1 - 187,2
                     - B (Z)::23,1 - 23,1
                     - B (V)::148,1+15,0 - 163,1
                     - C (J)::76,3+47,8+45,7+66,8 - 236,6
                     - C (S)::66,8+90,9 - 157,7
                     - C (V)::134,6 - 134,6
                     - C (Z)::49,5 - 49,5
                     - D (V)::0
                     - D (Z)::88,3 - 88,3
                     - D (S)::90,2 - 90,2
                     - D (J)::49,2 - 49,2
                     - E (V)::0
                     - E (Z)::14,2 - 14,2
                     - ostění okno 820x1120::24*(2*0,45*1,12) - 24,19
                     - ostění dvě okna 2320x1120::12*(2*0,45*1,12) - 12,1
                     - ostění okno 1500x1500::22*(2*0,45*1,5) - 29,7
                     - ostění okno 6000x2030::2*(2*0,45*2,03) - 3,65
                     - ostění okno 1200*870::4*(2*0,45*0,87) - 3,13
                     - ostění okno 2370x1120::1*(2*0,45*1,12) - 1,01
                     - ostění okno 3600x2340::6*(2*0,45*2,34) - 12,64
                     - ostění okno 14350x2030::1*(2*0,45*2,03) - 1,83
                     - ostění okno 10300x2670::1*(2*0,45*2,67) - 2,4
                     - obklad mezi okny 680x1120::21*(0,68*1,12) - 15,99
                     - obklad mezi okny 1200x1150::5*(1,2*1,15) - 6,9
                     - obklad mezi okny 500x1340::3*(0,5*1,34) - 2,01
                     - obklad mezi okny 300x1500::3*(0,3*1,5) - 1,35

                     231 - Demontáž podkladových roštů obložení stěn - 1 731,00160 m2

                     - Odstranění podkladového roštu vnějšího dřevěného opláštění z lešení. Rošt je proveden z fošen 180/40 a 100/40, svisle, ve vzdálenosti cca 1,0m, včetně odstranění ocelových kotev osazených do zdiva a dalších podkladových prvků dřevěného opláštění.
                     - A (V)::113,0 - 113
                     - A (S)::31,2 - 31,2
                     - A (J)::0
                     - A (Z)::32,5+14,3 - 46,8
                     - B (J)::85,1+138,2+6,1 - 229,4
                     - B (S)::6,1+181,1 - 187,2
                     - B (Z)::23,1 - 23,1
                     - B (V)::148,1+15,0 - 163,1
                     - C (J)::76,3+47,8+45,7+66,8 - 236,6
                     - C (S)::66,8+90,9 - 157,7
                     - C (V)::134,6 - 134,6
                     - C (Z)::49,5 - 49,5
                     - D (V)::0
                     - D (Z)::88,3 - 88,3
                     - D (S)::90,2 - 90,2
                     - D (J)::49,2 - 49,2
                     - E (V)::0
                     - E (Z)::14,2 - 14,2
                     - ostění okno 820x1120::24*(2*0,45*1,12) - 24,19
                     - ostění dvě okna 2320x1120::12*(2*0,45*1,12) - 12,1
                     - ostění okno 1500x1500::22*(2*0,45*1,5) - 29,7
                     - ostění okno 6000x2030::2*(2*0,45*2,03) - 3,65
                     - ostění okno 1200*870::4*(2*0,45*0,87) - 3,13
                     - ostění okno 2370x1120::1*(2*0,45*1,12) - 1,01
                     - ostění okno 3600x2340::6*(2*0,45*2,34) - 12,64
                     - ostění okno 14350x2030::1*(2*0,45*2,03) - 1,83
                     - ostění okno 10300x2670::1*(2*0,45*2,67) - 2,4
                     - obklad mezi okny 680x1120::21*(0,68*1,12) - 15,99
                     - obklad mezi okny 1200x1150::5*(1,2*1,15) - 6,9
                     - obklad mezi okny 500x1340::3*(0,5*1,34) - 2,01
                     - obklad mezi okny 300x1500::3*(0,3*1,5) - 1,35

                     232 - Demontáž obložení stropů palubkami - 131,346 m2

                     - Demontáž dřevěných nadpraží vnějších oken, včetně dřevěné pomocné konstrukce parapetu
                     - nadpraží okno 820x1120::24*(2*0,45*0,82) - 17,71
                     - nadpraží dvě okna 2320x1120::12*(2*0,45*2,32) - 25,06
                     - nadpraží okno 1500x1500::22*(2*0,45*1,5) - 29,7
                     - nadpraží okno 6000x2030::2*(2*0,45*6,0) - 10,8
                     - nadpraží okno 1200*870::4*(2*0,45*1,2) - 4,32
                     - nadpraží okno 2370x1120::1*(2*0,45*2,37) - 2,13
                     - nadpraží okno 3600x2340::6*(2*0,45*3,6) - 19,44
                     - nadpraží okno 14350x2030::1*(2*0,45*14,35) - 12,91
                     - nadpraží okno 10300x2670::1*(2*0,45*10,3) - 9,27

                     233 - Demontáž podkladových roštů obložení podhledů - 252,8714 m2

                     - nadpraží okno 820x1120::24*(2*0,45*0,82) - 17,71
                     - nadpraží dvě okna 2320x1120::12*(2*0,45*2,32) - 25,06
                     - nadpraží okno 1500x1500::22*(2*0,45*1,5) - 29,7
                     - nadpraží okno 6000x2030::2*(2*0,45*6,0) - 10,8
                     - nadpraží okno 1200*870::4*(2*0,45*1,2) - 4,32
                     - nadpraží okno 2370x1120::1*(2*0,45*2,37) - 2,13
                     - nadpraží okno 3600x2340::6*(2*0,45*3,6) - 19,44
                     - nadpraží okno 14350x2030::1*(2*0,45*14,35) - 12,91
                     - nadpraží okno 10300x2670::1*(2*0,45*10,3) - 9,27
                     - vnější podhled A (Z)::20,82*1,52 - 31,65
                     - vnější podhled B (Z)::15,46*1,25 - 19,32
                     - vnější podhled B (V)::15,46*1,25 - 19,32
                     - vnější podhled C (Z)::15,59*1,15 - 17,93
                     - vnější podhled C (V)::15,59*1,15 - 17,93
                     - vnější podhled E (Z)::10,98*1,40 - 15,37

                     234 - Demontáž dřevěných stěn plných - 35,26 m2

                     - Demontáž dřevěných plných panelů a demontáž žaluzií vzduchotechniky, včetně rámů a kotev.
                     - panely E (Z)::2*(3,2*2,7) - 17,28
                     - žaluzie A (V)::5*(2,7*0,85) - 11,47
                     - žaluzie A (S)::1*(3,3*0,85) - 2,81
                     - žaluzie D (S)::2*(1,55*0,6)+(2,3*0,8) - 3,7

                     235 - Demontáž dřevěných stěn prosklených - 104,39 m2

                     - Kompletní demontáž prosklených stěn vnějšího schodiště (D), včetně konstrukce střechy a vstupních dveří na schodiště.
                     - D schodiště (S)::27,5 - 27,5
                     - D schodiště (Z)::3,5 - 3,5
                     - D schodiště (V), vč. dveří::3,5 - 3,5
                     - D schodiště střecha::10,4*1,3 - 13,52
                     - B (V) hlavní vstup, vč. dveří::2*(2,8*2,5) - 14
                     - B (J) vstup, vč. dveří::2,22*2,6 - 5,77
                     - A (Z) vrata::3,85*3,5 - 13,47
                     - E (Z) dveře s nadsvětlíkem::1,7*2,59 - 4,4
                     - D (S) dveře s nadsvětlíkem::4*(1,8*2,6) - 18,72


                     Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                     Vaše firemní údaje

                     Demontáže konstrukcí zámečnických

                      Demontáže konstrukcí zámečnických

                      236 - Demontáž podhledů - tvarovaných plechů - 121,5254 m2

                      - Demontáž měděných plechů vnějších podhledů přesahujících konstrukcí pater.
                      - A (Z)::20,82*1,52 - 31,65
                      - B (Z)::15,46*1,25 - 19,32
                      - B (V)::15,46*1,25 - 19,32
                      - C (Z)::15,59*1,15 - 17,93
                      - C (V)::15,59*1,15 - 17,93
                      - E (Z)::10,98*1,40 - 15,37

                      237 - Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení - 5,28 m2

                      - B střešní okna::3*(1,1*1,6) - 5,28

                      238 - Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg - 744,4 kg

                      - B střešní okna::3*48,0 - 144
                      - C stožár antén::2*85,0 - 170
                      - A (V) označení hotelu na fasádě::10*15,0 - 150
                      - B (V) rozvod skrápění fasády, odpojení, zaslepení; 7,1kg/m::(15,0+9,0)*7,1 - 170,4
                      - ostatní rozvody na fasádě::110,0 - 110

                      239 - Demontáž a zpětná montáž vrat - 45,068 m2

                      - Demontáž ocelových (hliníkových) sekčních a otevíravých vrat, včetně zárubňového rámu, motoru a veškerého příslušenství; přesun do meziskladu (do 50m); zpětná montáž po stavebních úpravách.
                      - A (Z) sekční vrata::2*(3,46*2,9) - 20,07
                      - A (Z) dvoukřídlá vrata::4*(2,5*2,5) - 25


                      Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                      Vaše firemní údaje

                      Přesuny suti

                       Přesuny suti

                       240 - Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP - 221,16255 t

                       - 96::118,05231 - 118,05231
                       - 713::0,55051+5,28761 - 5,83812
                       - 7621::33,22669 - 33,22669
                       - 7641::17,87912 - 17,87912
                       - 7661::38,62713 - 38,62713
                       - 7671::7,53918 - 7,53918

                       241 - Příplatek za každé další podlaží - 485,34122 t

                       - 96 + dvě podlaží::(118,05231)*2 - 236,10462
                       - 713::0,55051+5,28761*2 - 11,12573
                       - 7621 + tři podlaží::33,22669*3 - 99,68007
                       - 7641 + tři podlaží::17,87912*3 - 53,63736
                       - 7661 + dvě podlaží::38,62713*2 - 77,25426
                       - 7671::7,53918 - 7,53918

                       242 - Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m - 338,48286 t

                       - 5::19,514+63,4674+4,455+4,747 - 92,1834
                       - 8::22,935+2,09 - 25,025
                       - 96::118,05231 - 118,05231
                       - 711::0,01191+0,1 - 0,11191
                       - 713::0,55051+5,28761 - 5,83812
                       - 7621::33,22669 - 33,22669
                       - 7641::17,87912 - 17,87912
                       - 7661::38,62713 - 38,62713
                       - 7671::7,53918 - 7,53918

                       243 - Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m - 1 470,89358 t

                       - 5 dlažba 30m::4,7472*6 - 28,4832
                       - 8 žb+kámen 30m::2,092*6 - 12,552
                       - 96 30m::(118,05231)*6 - 708,31386
                       - 711 30m::(0,01191+0,1)*6 - 0,67146
                       - 713 30m::(0,55051+5,28761)*6 - 35,02872
                       - 7621 40m::33,22669*8 - 265,81352
                       - 7641 40m::17,87912*8 - 143,03296
                       - 7661 30m::38,62713*6 - 231,76278
                       - 7671 30m::7,53918*6 - 45,23508

                       244 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - 242,88046 t

                       - V položce 979 08 - 1111 je zakalkulováno i naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
                       - 5::19,514 - 19,514
                       - 8::2,092 - 2,092
                       - 96::118,05231 - 118,05231
                       - 711::0,01191+0,1 - 0,11191
                       - 713::0,55051+5,28761 - 5,83812
                       - 7621::33,22669 - 33,22669
                       - 7641::17,87912 - 17,87912
                       - 7661::38,62713 - 38,62713
                       - 7671::7,53918 - 7,53918

                       245 - Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km, azbestocementové výrobky - 10,13855 t

                       - V položce 979 08 - 1111 je zakalkulováno i naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
                       - 96 desky DUPRONIT::10,13855 - 10,14

                       246 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 7 043,53334 t

                       - skládka ve vzdálenosti 30km
                       - 5 30km::19,514*29 - 565,906
                       - 8 30km::2,092*29 - 60,668
                       - 96 30km::(118,05231)*29 - 3 423,51699
                       - 711 30km::(0,01191+0,1)*29 - 3,24539
                       - 713 30km::(0,55051+5,28761)*29 - 169,30548
                       - 7621 30km::33,22669*29 - 963,57401
                       - 7641 30km::17,87912*29 - 518,49448
                       - 7661 30km::38,62713*29 - 1 120,18677
                       - 7671 30km::7,53918*29 - 218,63622

                       247 - Příplatek k odvozu za každý další 1 km, azbestocementové výrobky - 294,01795 t

                       - skládka ve vzdálenosti 30km
                       - 96 30km::10,13855*29 - 294,02

                       248 - Poplatek za skládku suti - železobeton - 2,092 t

                       - 8::2,092 - 2,092

                       249 - Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm - 13,05612 t

                       - 96::13,05612 - 13,05612

                       250 - Poplatek za skládku suti - stavební keramika - 90,1683 t

                       - Keramický (kameninový) obklad
                       - 96::90,1683 - 90,17

                       251 - Poplatek za skládku suti - minerální vata - 7,51891 t

                       - 96::1,68079 - 1,68
                       - 713::0,55051+5,28761 - 5,84

                       252 - Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 - 19,514 t

                       - 5::19,514 - 19,51

                       253 - Poplatek za skládku suti - dřevo - 70,14391 t

                       - 7621::33,22669 - 33,23
                       - 7661::19,0064+13,84801+1,44218+2,02297+0,59766 - 36,92

                       254 - Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo - 1,70991 t

                       - 7661::1,70991 - 1,71

                       255 - Poplatek za skládku suti - plast+sklo - 0,1236 t

                       - 96::0,1236 - 0,12

                       256 - Poplatek za skládku suti - polystyren+omítka - 1,14121 t

                       - 96 KZS schodiště B::1,05921+0,082 - 1,14

                       257 - Poplatek za skládku suti -azbestocementové výrobky - 10,13855 t

                       - 96 desky DUPRONIT::10,13855 - 10,14

                       258 - Poplatek za skládku suti - sádrokartonové desky - 3,653 t

                       - 96::3,653 - 3,65

                       259 - Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy - 0,11191 t

                       - 711::0,01191+0,1 - 0,11

                       260 - Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm - 17,87912 t

                       - 7641::17,87912 - 17,88


                       Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                       Vaše firemní údaje

                       Vedlejší náklady a ostatní náklady

                        Vedlejší náklady a ostatní náklady

                        261 - Vybudování zařízení staveniště - 1 Soubor

                        - rozvod el. po stavbě, rozvod vody po stavbě, wc, sklad mobilní plechový, buňka, oplocení

                        262 - Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ - 1 Soubor

                        - Ochrana všech venkovních vedení sítí při realizaci zateplení fasád a střech.

                        263 - Odstranění zařízení staveniště - 1 Soubor

                        264 - Extrémní místo provádění - 1 Soubor

                        - Dolní Morava, hotel Prometheus je ve výšce 735 m.n.m. Ztížená doprava v zimním období.
                        - 8.sněhová oblast a 4.větrová oblast.
                        - Při realizaci zateplení střech nesmí při dešti / sněhu dojít k zatečení do interiéru stavby (hotel bude při realizaci v provozu) - budou provedena taková opatření, aby k zatečení nedošlo.

                        265 - Koordinační činnost - 1 Soubor

                        - Koordinace s objednatelem / provozovatelem - realizace bude prováděna za provozu stavby (hotel)

                        266 - Dokumentace skutečného provedení - 1 Soubor


                        Pokud nechcete vypisovat jednotlivé položky, zadejte cenu za komplet


                        Vaše firemní údaje

                        Navláčil stavební firma, s.r.o.

                        Bartošova 5532
                        Zlín, 76001

                        Ing. Martin Mercek

                        Tel: 770 185 728
                        Email: mercek@navlacil.cz